BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14294742
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji rewizyjnej z dnia 20 listopada 2015 r.

Protokół
z posiedzenia
Komisji rewizyjnej
z dnia 20 listopada 2015 r.


Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski o godz. 9.00 otworzył posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami Komisji;

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady
mieszkańcy Miasta i Gminy Września;

Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski przedstawił porządek obrad Komisji rewizyjnej (załącznik nr 2).

Pkt 3
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski poprosił o analizę długu publicznego za rok 2014.

Jolanta Kościańska, skarbnik urzędu miasta i gminy Września, omówiła analizę obsługi długu publicznego za 2014 r. (załącznik nr 3).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski zaproponował by Komisja Rewizyjna przystąpiła do analizowania materiałów źródłowych związanych z kwotą zaciągniętego zobowiązania, spłatą zgodną na dzień 31.12.2014 r. oraz kwotą zapłaconych odsetek i obligacji za rok 2014.
Komisja Rewizyjna udała się do biura Skarbnik Jolanty Kościańskiej w celu analizy szczegółowej dokumentów.

Jolanta Kościańska skarbnik urzędu miasta i gminy Września wyjaśniła, że do sprawdzenia będą dostarczane obligacje, noty odsetkowe, przelewy dotyczące odsetek i spłat kapitału.

Radny, Szymon Paciorkowski wyjaśnił, że pożyczka od której będzie przeprowadzona kontrola, została zaciągnięta na mocy kilku uchwał Rady Miejskiej we Wrześni.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski, powiedział żeby nie komplikować pracy, radni będą odnosić się do ostatniej obowiązującej uchwały.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że wiążąca jest ostatnia uchwała.

Radny, Szymon Paciorkowski, powiedział że kwota jest ta sama 379.967,00 zł natomiast zmieniło się transzowanie, ponieważ w uchwale z 2014 r., która jest do wglądu, I transza miała być przelana w roku 2013 do kwoty 9.967,00 zł, to zostało zapisane w nowej uchwale, natomiast zmieniła się data II transzy, w myśl pierwotnej uchwały w roku 2014, zmiana tej uchwały wskazała, ze druga transza została przelana do kwoty 370.000,00 w roku 2015, widać to w tej dokumentacji, ponieważ II transza pożyczki została przelana w kwocie 370.000,00 na konto Gminy w 2015 r.

Jolanta Kościańska, skarbnik urzędu miasta i gminy Września wyjaśniła, że dostarczy do wglądu komisji, teczki pożyczek wraz z wnioskami, projektem umowy, uchwałą, zmianami oraz umową wraz z harmonogramem spłat, łącznie z aneksami, natomiast wyciągi bankowe będą dostarczane na bieżąco.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że inwestycja w 2014 roku nie została zamknięta i rozliczona. Jedynym zobowiązaniem gminy była zapłata odsetek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trzeba będzie te dowody sprawdzić, natomiast uchwała rady jest warunkiem do zaciągnięcia kredytu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski powiedział, że komisja sprawdzi odsetki wraz z dowodami wpłaty na dzień 31.10.14 r.

Radny Ryszard Szwajca, powiedział, że komisja ma za zadanie sprawdzić, czy te kwoty które na obsługę długu zostały w tych jednostkowych pozycjach wpisane, zgadzają się z kwotą, która jest po podsumowaniu w sprawozdaniu.

Radny Szymon Paciorkowski, powiedział że Komisja rozpocznie sprawdzanie dokumentów od pozycji pierwszej, dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w Przyborkach.

Pkt 4
Pozycja 1.
Komisja Rewizyjna rozpoczęła analizę długu publicznego w 2014 r. wg. tabeli z załącznika nr 3 pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach.
Umowa pożyczki nr 315/U/400/579/2013 z 20 grudnia 2013 r. na kwotę 379.967,00 spłata w roku 2015 i 2017 uchwała XXX/377/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 maja 2014 roku, zmiana uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/74/2015 z dnia 28 maja 2015 roku.
II transza pożyczki w kwocie 370.000,00 zł przelana została na konto Gminy w 2015 roku.

Zgodnie z umową zapłacono za rok 2014 odsetki od pierwszej transzy w kwocie:
F 14/1078 kwota odsetkowa 73,74 I kwartał 2014 r.
F 14/2779 kwota odsetkowa 74,56 II kwartał 2014 r.
F 14/4143 kwota odsetkowa 75,38 III kwartał 2014 r.
F 13/5655 nota odsetkowa nr 2295/2013 1,64 IV kwartał 2013 r.
Kwota zapłaconych odsetek za rok 2014 wynosi 225,32.

pozycja 2.
Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego we Wrześni oraz w ulicy Podmiejskiej w Przyborkach - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego i kolektora tłoczonego kanalizacji sanitarnej w ulicy Działkowców we Wrześni oraz budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach.
Umowa pożyczki 191/U/400 na kwotę 690.000,00 z dnia 21 października 2011 uchwała Nr VIII/109/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 października 2011 roku.

Wydruk z konta bankowego potwierdzony czterema przelewami bankowymi:
14-03-2014 kwota 34.500,00
17-06-2014 kwota 34.500,00
16-09-2014 kwota 34.500,00
16-12-2014 kwota 34.500,00
Spłata kapitału 138.000,00

F 13/5652 nota odsetkowa 2292/2013 3.606,91
F 14/1082 nota 363/2014 3.620,96
F 14/2781 nota 994/2014 3.465,00
F 14 /4139 nota 1611/2014 3.293,23
Kwota zapłaconych odsetek za rok 2014 wynosi 12.757,44

W pozycji 2 kwota zapłaconych odsetek jest niezgodna z sumą not odsetkowych, różnica wynosi 1.228,66 wynika ona z błędnej ewidencji księgowej na kontach analitycznych pożyczek. W wyniku błędu nastąpiła niezgodność również w pozycji 5. o tę samą kwotę 1.228,66 (dotyczy to umów 191 oraz 193).

pozycja 3.
Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Legii Wrzesińskiej.
Umowa nr 195/U/400/387/2011 z dnia 21 października 2011 r. na kwotę 700.000,00 zł, uchwały Nr VIII/108/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 października 2011 roku.

Wydruk z konta bankowego potwierdzony czterema przelewami bankowymi:
14-03-2014 kwota 35.000,00
17-06-2014 kwota 35.000,00
16-09-2014 kwota 35.000,00
16-12-2014 kwota 35.000,00
spłata kapitału 140.000,00

F 14/1081 I kwartał 364/2014 3.313,97
F 14 /2780 II kwartał 995/2014 3.101,10
F 14/4138 III kwartał 1612/2014 2.868,08
F 13/ 5654 IV kwartał 2294/2013 3.659,18
Kwota zapłaconych odsetek za rok 2014 wynosi 12.942,33

pozycja 4.
Kanalizacja sanitarna Białężyce, Chwalibogowo, Obłaczkowo.
Umowa pożyczki 334/U/400/190/2009 z 23 grudnia 2009 r. na kwotę 745.745,00, uchwały Nr XXIX/348/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2009 roku, zmiana uchwałą Nr III/26/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Wydruk z konta bankowego potwierdzony czterema przelewami bankowymi:
13-02-2014 36.782,00
15-05-2014 36.782,00
14-08-2014 36.782,00
17-11-2014 36.782,00
spłata kapitału 147.128,00


I kwartał 360/2014 1.260,09 F 14/1058
II kwartał 991/2014 1.000,56 F14/2777
III kwartał 1608/2014 731,97 F 14/4142
IV kwartał 2290/2013 1.578,45 F 13/5650
Kwota zapłaconych odsetek za rok 2014 wynosi 4.571,07

pozycja 5.
Budowa uzbrojenia terenów pod aktywizację gospodarczą włączonych do strefy przy ul. Gen. Sikorskiego - budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni.
Uchwała Nr V/76/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 roku, zmiana uchwałą nr VI/89/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 czerwca 2011 roku.
Umowa pożyczki 193/U/400/417/2011 z dnia 21 października 2011 r. na kwotę 550.000,00

Wydruk z konta bankowego potwierdzony czterema przelewami bankowymi:
14-03-2014 kwota 27.500,00
17-06-2014 kwota 27.500,00
16-09-2014 kwota 27.500,00
16-12-2014 kwota 27.500,00
Spłata kapitału 110.000,00

F14/1082 I kwartał 363/2014 3.620,96
F 14/2781 II kwartał 994/2014 3.465,00
F 14/4139 III kwartał 1611/2014 3.293,23
F 13/5653 IV kwartał 2293/2013 3.914,80
Kwota zapłaconych odsetek za rok 2014 wynosi 14.293.99

W pozycji 5 kwota zapłaconych odsetek jest niezgodna z sumą not odsetkowych, różnica wynosi 1.228,66 wynika ona z błędnej ewidencji księgowej na kontach analitycznych pożyczek. W wyniku błędu nastąpiła niezgodność również w pozycji 2. o tę samą kwotę 1.228,66 (dotyczy to umów 191 oraz 193).


pozycja 6.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Obłaczkowie.
Umowa pożyczki 332/U/400 z dnia 22 grudnia 2010 r. na kwotę 1.448.124,00 na mocy uchwały Nr XXXII/435/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2010 roku zmiana uchwałą Nr XI/165/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 roku.

Wydruk z konta bankowego potwierdzony czterema przelewami bankowymi:
13-02-2014 73.389,00
15-05-2014 73.389,00
14-08-2014 73.389,00
17-11-2014 73.389,00
splata kapitału 293.556,00

I kwartał 361/2014 5.540,28 F 14/1086
II kwartał 992/2014 5.056,09 F 14/2778
III kwartał 1609/2014 4.553,79 F 14/4141
IV kwartał 2291/2013 6.242,74 F 13/5651
Kwota zapłaconych odsetek za 2014 rok wynosi 21.392,90

pozycja 7.
Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni. Umowa pożyczki 313/U/400/417/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. na kwotę 3.448.553,00 na mocy uchwały Nr XXXII/378/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 zmiana uchwałą Nr VI/73/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2015 roku.
kwota I transzy przelana została na konto Gminy w 2014 roku wyniosła 458.577,55 zł, II transza w wysokości 2.989,975,45 przekazana zostanie w 2015 roku.
W 2014 roku z tytułu tej umowy nie stwierdzono spłaty kapitału ani odsetek.


Pozycja 8.
Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Sokołowskim.
Umowa pożyczki 135/P/ow-kd/I/07 z dnia 4 grudnia 2007 r. na kwotę 2.563.995,00 na mocy uchwały Nr VII/102/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 czerwca 2007 r. zmiana uchwałą Nr XI/154/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2007 roku zmiana uchwałą Nr XIX/264/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008 roku.

Wydruk z konta bankowego potwierdzony trzema przelewami bankowymi:
15-01-2014 r. 78.600,00
16-04-2014 r. 78.600,00
16-07-2014 r. 78.595,25
spłata kapitału 235.795,25

I kwartał 359/2014 1.009,06 F14/1089
II kwartał 990/2014 756,29 F14/2782
III kwartał 1607/2014 585,31 F14/4137
IV kwartał 2289/2013 1.319,53 F 13/5649
Kwota zapłaconych odsetek za rok 2014 wynosi 3.670,19.


pozycja 9.
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Bohaterów Monte Cassino i ulicach przyległych oraz w ulicy Paderewskiego we Wrześni. Umowa pożyczki 134/P/ow-ks-k/I/07 z dnia 4 grudnia 2007 na kwotę 1.110.270,00 na mocy uchwały Nr VII/103/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 czerwca 2007 roku zmiana uchwałą Nr XI/155/2007 rady Miejskiej we Wrześni z dnia grudnia 28 grudnia 2007 roku zmiana uchwałą Nr XIX/265/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008 roku.
Spłaty rat kapitałowych w 2014 r. nie było, natomiast zapłacono odsetki w kwocie 159,33 nr 2288/2013 IV kwartał F 13/5648.

Pozycja 10.
Wykup obligacji komunalnych. Emisja na podstawie uchwały Nr XXXIX/384/2006 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 stycznia 2006 zmiana uchwałą Nr VII/101/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 czerwca 2007 r.

Wyciąg bankowy za okres 01-01-2014 do 31-12-2014 spłaty odsetek obligacji na kwotę 705.111,00 zł oraz przelewy bankowe potwierdzające wykup obligacji samorządowych.

500.000,00 01-12-2014 r. seria O
500.000,00 01-12-2014 r. seria P
500.000,00 01-12-2014 r. seria R
500.000,00 01-12-2014 r. seria S
Łączna kwota obligacji wynosi 2.000,000,00 zł.

Pkt.4
Komisja Rewizyjna stwierdziła, że spłata kapitału z tytułu zaciągniętych przez gminę spłat pożyczek i odsetek w roku 2014 jest zgodna ze sprawozdaniem Rb-NDS i Rb 28S za rok 2014, to samo dotyczy wykupu obligacji samorządowych.


Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski o godz. 11.05 zamknął posiedzenie Komisji.
Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej


/-/radny Piotr Matuszewski


/-/radny Szynom Paciorkowski


/-/radny Ryszard Szwajca


/-/radny Tomasz Frankowski

 

Protokolant
/-/Agnieszka Kasprzak

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.