BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14457926
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 listopada 2015 r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Edukacji
z 4 listopada 2015 r.

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak o godz. 15.30 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Edukacji. (załącznik 1).

Uczestnicy komisji nie będący członkami komisji:
Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Beata Pietrzak, kierownik referatu księgowości oświatowej;
Jolanta Mielcarek, przewodnicząca NSZZ Solidarność Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty Powiatu Wrzesińskiego;
Zbigniew Dzierżyński, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1;
Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej;
Mieszkańcy Miasta i Gminy Września.


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji. (załącznik 2)


Pkt 3
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak powiedział, że w tym roku brał udział w przyznawaniu nagród dla nauczycieli. W trakcie prac komisja doszła do wniosku, że regulamin wymaga wielu poprawek, gdyż nie był zmieniany od kilku lat. Padła propozycja, aby powołać ze składu komisji edukacji 2 lub 3 osoby, które wspólnie z przedstawicielami związków zawodowych opracują zmiany bądź sformułują regulamin na nowo. Zastrzeżenia do tego regulaminu były różne, sama procedura jego udzielania nie jest dobrze opracowana.

Jolanta Mielcarek, przewodnicząca NSZZ Solidarność Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty Powiatu Wrzesińskiego powiedziała, że będzie brała udział w pracach komisji, która będzie zajmowała się opracowaniem nowego regulaminu.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak powiedział, że zapewne rady Janusz Czyż, ze względu na pełnioną funkcję również chciałby uczestniczyć w pracach komisji.

Radny Janusz Czyż wyraził zgodę na udział w pracach nad poprawą regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak powiedział, że sam chętnie weźmie udział w pracach komisji. W pierwszej kolejności komisja opracuje projekt regulaminu, a następnie przedstawi go na Komisji Edukacji.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że złoży wniosek o ujednolicenie w tym zakresie dokumentów starostwa powiatowego i gminy. Powiedział, że jest za tym, aby zbliżyć regulamin gminny do regulaminu powiatowego. Wyraził zgodę na uczestniczenie w pracach komisji.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak powiedział, że w związku z tym, że komisja została wybrana, członkowie komisji będą mieli dostarczone materiały, aby się z nimi zapoznać. Następnie komisja przedstawi swój projekt regulaminu na Komisji Edukacji.

Radny Janusz Czyż powiedział, że najbardziej dyskusyjną kwestią jest formularz wniosku, na którym dyrektorzy zgłaszają nauczycieli. Musi to zostać dopracowane, musi być jednoznaczne i odnosić się do konkretnie wskazanych punktów.

Jolanta Mielcarek, przewodnicząca NSZZ Solidarność Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty Powiatu Wrzesińskiego zapytała, do kiedy należy opracować budżety szkół?

Beata Pietrzak, kierownik referatu księgowości oświatowej powiedziała, że projekty budżetów szkół zostały złożone przez dyrektorów szkół do 30 września.

Jolanta Mielcarek, przewodnicząca NSZZ Solidarność Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty Powiatu Wrzesińskiego zapytała, czy są środki na podstawowe rzeczy typu papier do ksero długopisy itd?

Beata Pietrzak, kierownik referatu księgowości oświatowej powiedziała, że takie środki są zabezpieczone w budżecie.

Następnie Komisja Edukacji udała się do Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni.

Pkt 4
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak powiedział, ze przeglądał informację o stanie oświaty, który wpłynął do Biura Rady Miejskiej. Zaproponował, aby umieścić w nim również sukcesy uczniów.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że zostanie to uwzględnione.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak poprosił Zbigniewa Dzierżyńskiego, dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni o informację dotyczącą funkcjonowania Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni.

Zbigniew Dzierżyński, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 przedstawił prezentację Komisji Edukacji odnoszącą się do funkcjonowania placówki. Powiedział, że do szkoły uczęszcza 816 uczniów w 35 oddziałach. W tym są trzy odziały sportowe, trzy oddziały integracyjne, jeden odział specjalny dla uczniów z poważnymi niepełnosprawnościami. Obecnie są dwa oddziały przedszkolne. Klas 1 -9. 2 - 6, 3 - 5, 4 - 4, 5 -3, 6 - 6. Nauczycieli zatrudnionych w szkole jest 75, w przeliczeniu jest to 71, 5 etatu. Szkoła posiada 26 izb lekcyjnych. Do świetlicy szkolnej uczęszcza 245 uczniów. Świetlica jest czynna od 6.3 do 17.00. W stołówce na chwilę obecną wydawanych jest 370 obiadów. Koszt obiadu to 3 zł za zestaw dwudaniowy. Problemem szkoły jest zbyt mały parking. Stworzona jest koncepcja drogi wewnętrznej, gdzie mogłoby przybyć około 30 nowych miejsc parkingowych.

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że parking mógłby powstać od strony Gnieźnieńskiej, gdzie w tej chwili znajduje się budynek, który nadaje się do wyburzenia. Jednak na tym terenie rosną drzewa - akacje. Jeżeli ten parking by powstał wokół szkoły byłby ruch okrężny.

Zbigniew Dzierżyński, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 powiedział, że warto jest się zastanowić nad tą koncepcją. Można by było zrobić parking do 15 minut darmowy, a następnie po upływie 15 minut płatny.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że parking musiałby działać na tej samej zasadzie jak przy szpitalu.

Zbigniew Dzierżyński, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 powiedział, że dużym plusem szkoły jest hala sportowa i Orliki. Mankamentem jest powierzchnia, po której dzieci chodzą w czasie przerw. Jest to zbyt mała powierzchnia. W momencie gdyby powstał nowy parking, to miejsce przy orliku można by zagospodarować jako dodatkową powierzchnię dla dzieci, na której spędzały by czas podczas przerw.
Powiedział, że w szkole pracuje pielęgniarka od 7.30 do 15.30. Zajmuje się przede wszystkim robieniem bilansów przesiewowych, pomiary uczniów, fluoryzację zębów, a także udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach. W zeszłym roku wykryła ponad 800 wad. Powiedział, że nie przypuszczał kilka lat temu, że praca w szkole nie będzie dotyczyła nauki. Zadania szkoły wiążą się teraz głównie z wychowaniem i z opieką nad uczniami. Największe problemy dotyczącą dzieci w klasach 0 i 1, sporadycznie w 2, gdzie uczęszczają dzieci z zaburzeniami. Rodzice nie idą do lekarza po orzeczenie, aby ustalić co się z dzieckiem dzieje, a problem zostaje i w szkole nauczyciele muszą sobie z tym radzić. Po zmianach w przepisach rodzice mogą, ale nie muszą posłać dziecko na badania, kiedyś szkoła kierowała dzieci do poradni. Zostało to ograniczone, teraz szkoła działa po omacku. Rodzice również nie muszą przedstawiać w szkole żadnych zaświadczeń. Szkoła nie ma narzędzi, aby współpracować z rodzicem. Dzieci, które mają stwierdzone zaburzenia na przykład są agresywne muszą mieć zapewnione nauczanie indywidualne. Powiedział, że zatrudnienie psychologa na ½ etatu to za mało przy takich problemach. Podobne działania, jakie podejmuje psycholog są zadaniem pedagoga szkolnego. Główne problemy to między innymi agresja, nadwrażliwość emocjonalna czy napady złości. Zdarzają się również zaniedbania ze strony rodzin, a także dzieci z zaburzeniami związanymi z grami komputerowymi.
Powiedział, że w szkole znajduje się biblioteka szkolna licząca około 16,5 tys książek i podręczników. W tym momencie brakuje miejsca na magazynowanie tych podręczników. Szkoła posiada również cztery stanowiska komputerowe w bibliotece.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że należałoby zrobić pewną korektę. Powiedział, że ¾ książek leży na półkach, co wynika z wyliczeń. Powiedział, że te książki, których już się nie wypożycza bądź są w złym stanie należy zniszczyć.

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że dobrze zostało to rozwiązane w Gimnazjum nr 1, gdzie najczęściej wypożyczane książki znajdują się w bibliotece, a reszta księgozbioru jest w piwnicy.

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy jest szansa na dofinansowanie skrzydła budynku, którego koncepcja już jest znana?


Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że podczas ostatniej wizyty w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie dowiedział się, że prawdopodobnie na początku przyszłego roku ma być organizowany konkurs na placówki oświatowe. Jeden projekt na jedną Gminę. Do tego konkursu będzie na pewno zgłoszona SSP nr 1.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że jeżeli nie uda się tego zrobić za pośrednictwem środków zewnętrznych gmina będzie musiała zainwestować, gdyż szkoła musi zostać rozbudowana.

Zbigniew Dzierżyński, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 powiedział, że w szkole nie ma profesjonalnego gabinetu językowego.

Komisja Edukacji zapoznała się ze stanem funkcjonowania Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni.

Komisja Edukacji zapoznała się z koncepcją rozbudowy parkingu przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 we Wrześni i poparła zasadność jego powiększenia.

Pkt 5
Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września przedstawił członkom Komisji Edukacji zestawienie środków - przychodów i wydatków związanych z prowadzeniem campingu.

Komisja Edukacji zapoznała się z nowymi koncepcjami związanymi z terenem przy ulicy Świętokrzyskiej przynależącym do Wrzesińskich Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych.

Pkt 6
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak o godz. 17.15 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 5 ponumerowanych strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Przewodniczący Komisji Edukacji

/-/Bogdan Nowak

Protokolant

/-/Anna Olkowska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.