BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14250047
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XI /2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni która odbyła się 10 listopada 2015 r. na sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.


Protokół
nr XI /2015
z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni
która odbyła się 10 listopada 2015 r.
na sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.


XI Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.1515 ).

Pkt 1
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 16.00 otworzył sesję. Po powitaniu radnych, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 21 radnych, co stanowi quorum.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak odczytał porządek obrad, który brzmi następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Września.
3. Zamknięcie sesji. (załącznik nr 2)

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy są jakieś uwagi w sprawie porządku obrad? W związku z brakiem uwag zgodnie ze statutem porządek obrad został przyjęty.


Pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że na poprzedniej sesji w punkcie Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni, poinformował, że wpłynął wniosek mieszkańców Miasta i Gminy Września, który dotyczył wszczęcia postępowania stwierdzającego wygaśnięcie mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Września. W związku z powyższym ośmiu radnych Rady Miejskiej, aby można było procedować złożyło projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Września. Następnie odczytał projekt uchwały. (załącznik nr 3).

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zapytał, kto z radnych jest za udzieleniem głosu Panu Jackowi Pietrzykowi, jednemu z wnioskodawców.

Rada Miejska w obecności 21 radnych, 20 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się wyraziła zgodę na udzielenie głosu jednemu z wnioskodawców.

Przed udzieleniem głosu Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że Rada Miejska otrzymała wszystkie materiały. Zapoznała się również z artykułami, które umieszczone zostały w Wiadomościach Wrzesińskich. Poprosił wnioskodawcę o uzupełnienie informacji dotyczących złożonego przez nich wniosku, który radni otrzymali.

Jacek Pietrzyk, jeden z wnioskodawców powiedział, że jest zaskoczony uchwałą i tym, że ta sprawa tak dynamicznie się rozwija, jak również tym, że Rada udziela wnioskodawcom głosu. Powiedział, że nie sądzi, aby wnioskodawcy chcieli jeszcze coś dodać. Poprosił o udzielenie głosu w momencie, kiedy będzie toczyła się dyskusja na ten temat. Powiedział, że wnioskodawcy są zaskoczeni takim rozwojem sytuacji.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak, który powiedział, że przewiduje udzielenie głosu przedstawicielom wnioskodawców, którzy powinni zabrać głos w tej sprawie. Wyjaśnił, że zawsze jak były jakiekolwiek wnioski od mieszkańców w pierwszej kolejności, za przyzwoleniem Rady Miejskiej udzielał głosu przedstawicielom wnioskodawców. Powiedział, że jeżeli wnioskodawcy chcą zabrać głos to mają teraz taką możliwość, gdyż nie przewiduje szerokiej dyskusji, w której strony będą przerzucać się argumentami.

Jacek Pietrzyk, jeden z wnioskodawców kontynuując wypowiedź stwierdził, że wnioskodawcy nie zmieniają stanowiska w tej sprawie. Wyjaśnił, że złożyli wniosek i petycję kierując się wyłącznie dobrem publicznym i chęcią wyjaśnienia tej zawiłej sytuacji. Powiedział, że Rada Miejska poddała pod opinię prawną ich wniosek, z którym się zapoznali. W imieniu wnioskodawców powiedział, że mają co do niej szereg zarzutów. Zgodził się z przewodniczącym, że nie jest to czas ani miejsce, aby się przerzucać na argumenty, gdyż mogło by to trwać długo. Podsumował, że wnioskodawcom zależy wyłącznie na dbałości o sprawy publiczne. Stwierdził, że jeżeli prawo znajduje wyjaśnienia dotyczące tej sytuacji wnioskodawcy chętnie tego wysłuchają, co nie znaczy, że nie będą tego dalej wyjaśniać. To zależy oczywiście od tego, jak w dalszym toku postępowania będzie się rada zachowywać. Wyjaśnił, że to nie jest groźba, ale wszyscy są zainteresowani co się wokół „sprawy działkowej" dzieje. Opinia publiczna w tej sprawie zabiera głos, krążą memy w internecie czy niewybredne komentarze. Powiedział, że to jest czas, aby tę sytuację wyjaśnić i poznać prawdę.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, Waldemar Grześkowiak powiedział, że obecną sytuację należy wyjaśnić. Poprosił o zabranie głosu burmistrza Tomasza Kałużnego.
Jednocześnie w związku ze zgłoszeniem się radnego Zbigniewa Bieńko przewodniczący udzielił mu głosu.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że konflikty personalne nie są jego mocna stroną, ale reprezentuje wyborców i dla ich dobra chciałby złożyć wniosek formalny, żeby niczego nie przeoczyć. Następnie złożył na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej wniosek formalny.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak odczytał wniosek formalny radnego Zbigniewa Bieńko (załącznik nr 4):
„Do Rady Miasta we Wrześni
Na podstawie materiałów przekazanych Radnym Rady Miasta nie można zająć merytorycznego stanowiska w sprawie dzisiejszej uchwały stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Września. Brakuje bardzo ważnego odniesienia Komisji Rewizyjnej i opinii prawnych do kwestii, że w w Radzie Miasta mamy wspólnika od interesów Burmistrza Miasta i Gminy Września Tomasza Kałużnego, Radnego Rady Miasta i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Piotra Matuszewskiego. Dodatkowo całą sprawę komplikuje fakt, że Piotr Matuszewski prowadzi działalność gospodarczą. Trudno, żeby Ustawodawca odniósł się bezpośrednio do kwestii, że jeżeli wspólnik Burmistrza prowadzi działalność gospodarczą to jest jednoznaczne z tym, że Burmistrz również prowadzi działalność gospodarczą. Skoro Burmistrz nie może prowadzić działalności gospodarczej, w związku z tym nie może mieć wspólników. Dlatego Ustawodawca bezpośrednio nie odniósł się też do kwestii, że w Radzie Miasta nie może być wspólników prowadzących razem z Burmistrzem interesy. Ustawodawca nie był w stanie przewidzieć tak skomplikowanej sytuacji jaka została ujawniona w naszym samorządzie gminnym.
W związku z tym, że nie udało się natrafić do tej pory na podobny przypadek w dotychczasowej działalności krajowych samorządów, rzetelnego zbadania przez Radców Prawnych i Komisję Rewizyjną wpływu takich faktów na ustalenie czy Burmistrz prowadził działalność gospodarczą, oraz czy Rada Miasta nie powinna jednocześnie zająć się wygaszaniem mandatu Piotra Matuszewskiego nie da się wykonać w ciągu kilku godzin.
W związku z powyższym składam wniosek formalny o przerwanie brad dzisiejszej sesji i wznowienie obrad w dniu 18.11.2015 r. o godzinie 16.00".


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że pierwszy raz słyszy, że burmistrz jest wspólnikiem pana Piotra Matuszewskiego. Pan Matuszewski ma firmę, ale jej wspólnikiem nie jest burmistrz Tomasz Kałużny ponieważ byłoby to zawarte w oświadczeniu majątkowym. Powiedział, że sprawa jest zawiła, a na dzisiejszej sesji będzie rozważana sprawa prowadzenia działalności gospodarczej przez burmistrza. Natomiast radny Zbigniew Bieńko stawia tezę, że burmistrz prowadzi działalność gospodarczą z panem Matuszewskim. Poprosił radcę prawnego urzędu o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Magdalena Podsiadłowska - Pawlak radca prawny urzędu Miasta i Gminy we Wrześni powiedziała, że przedmiotem wniosku jest przesunięcie terminu obrad. Natomiast okoliczności, które zostały wskazane w tymże wniosku są zdumiewające, gdyż przyjmowanie z góry, że burmistrz jest wspólnikiem osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest nieuprawione. Bycie współwłaścicielem nieruchomości nie oznacza bycia wspólnikiem w rozumieniu pojęcia prowadzenia działalności gospodarczej, co wynika z ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że nie stawiał tezy, że burmistrz prowadzi działalność gospodarczą wspólnie z radnym, tylko mówił, że ma z nim wspólne interesy.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak poddał wniosek formalny radnego Zbigniewa Bieńko pod głosowanie.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych, 1 głosem za, 20 głosami przeciw, 0 wstrzymujących się, oddaliła wniosek formalny radnego Zbigniewa Bieńko.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak udzielił głosu burmistrzowi Miasta i Gminy Września Tomaszowi Kałużnemu.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że w czasie gdy był burmistrzem, nigdy nie prowadził i nie prowadzi działalności gospodarczej. Jest właścicielem domu na ulicy Turwida. Dom nabył w 2004 r. na działce o powierzchni 407 m2, w dużej części na kredyt we frankach szwajcarskich, która wykazana jest w oświadczeniach majątkowych od 2004 r. Dom został zbudowany w 1984 r. i przez 20 lat stał niezamieszkały i był w kiepskim stanie technicznym. Powiedział, że jest współwłaścicielem dwóch gruntów rolnych, pierwszy w Obłaczkowie 2,4 ha, który nabył w 2000 roku, 15 lat temu zanim został burmistrzem, drugi jest w Słomowie o powierzchni 4 ha łącznie, który nabył w dwóch etapach w 2007 r. i w 2008 roku .
W roku 2007 był właścicielem nieruchomości gruntu rolnego położonego w Psarach Polskich o powierzchni ponad 1 ha, grunt ten jako użytek rolny zbył w grudniu roku 2007 r. bez jakichkolwiek podziałów i zmian, a uzyskane ze sprzedażny środki wykazał w oświadczeniu majątkowym, jako lokatę oszczędnościową. Od dnia 28 kwietnia 2008 r. nie nabył żadnej nieruchomości, nabycie tych gruntów rolnych z tych pieniędzy uznawał jako zabezpieczenie rodziny na przyszłość. Powiedział, że jedni ludzie lokują swoje środki w akcje giełdowe, inni zakładają lokaty bankowe, kupują złoto, mieszkania, które później wynajmują, natomiast burmistrz zakupił grunt, który w razie potrzeby życiowej sprzeda. W 2008 r. wystąpił o podział nieruchomości zakupionej w 2007 r. by w razie życiowej potrzeby móc zbyć część gruntu a nie jego całość. Skorzystał z tej możliwości w ramach swego prawa dysponowania własnością prywatną. Wyjaśnił, że nieruchomości, które zbył były gruntami rolnymi, nie uzbrojonymi. W 2009 roku wraz z żoną zbył niezabudowaną, niewyposażoną w urządzenia infrastruktury technicznej nieruchomość w Słomowie o powierzchni ok 1000 m2. Całość tych środków przeznaczył na nadbudowę swego domu. Powiedział, że posiada dziennik budowy z 12.03.2009 roku nadbudowy domu, w którym teraz mieszka. Drugi raz, zbył część gruntu nabytego w 2007 r. w roku 2013 r. dlatego, że po 9 latach spłaty kredytu we frankach szwajcarskich, który był zaciągnięty na zakup domu okazało się, przy dużym wzroście kursu franka, że kwota w złotych do spłaty, jest niemal taka sama jak na początku, postanowił zbyć część gruntu po to, żeby móc spłacić kredy. Kredyt został spłacony po kilku dniach od zbycia gruntu, co ma odzwierciedlenie w oświadczeniu majątkowym za lata 2012 i 2013. Powiedział, że była to dla niego bardzo ważna życiowa decyzja, ponieważ za niecały rok kończyła się kadencja burmistrza. Wyjaśnił, że według niego, to stanowisko, ze względu na kadencyjność jest niepewne, co do planowania swojej przyszłości zawodowej. Chciał pozbyć się kredytu i w tym celu zbył część gruntów. Wyjaśnił, że obok wspomnianych gruntów jest współwłaścicielem nieruchomości z żoną i Piotrem Matuszewskim, który jako dysponent swoich terenów raz w 2013 r. raz 2014 r. oraz w lutym 2015 r. postanowił skorzystać z prawa zbycia swoich nieruchomości. W związku z tym, że był współwłaścicielem tych nieruchomości miał do wyboru albo odkupić udziały, albo zostać współwłaścicielem tych gruntów z przypadkowymi osobami. W tym wypadku postanowił przyłączyć się do transakcji i zbył swoje udziały, a środki ze zbytych udziałów przeznaczył na cele osobiste, głównie mieszkaniowe, na co posiada stosowne dokumenty.
Powiedział, że szczegółowe wyjaśnienia złożył na komisji rewizyjnej kilka dni temu. Chciałby też dodać, że Piotr Matuszewski w momencie kiedy nabywał te grunty rolne z burmistrzem, nie był radnym Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak poprosił o odczytanie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie złożonego wniosku o wszczęcie postępowania stwierdzającego wygaszenie mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Września.

Radny Tomasz Frankowski, członek Komisji Rewizyjnej odczytał stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie złożonego wniosku o wszczęcie postępowania stwierdzającego wygaszenie mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Września. (załącznik nr 5).

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że oprócz ekspertyzy prawnej kancelarii Ziemski&Partners Rada Miejska otrzymała inną ekspertyzę, która zostały dołączona do wyjaśnień burmistrza Tomasza Kałużnego, a która została na jego zlecenie prywatne sporządzona.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że jeżeli jest na sali przedstawiciel firmy Ziemski, prosiłby o wypowiedź na temat wniosku dotyczącego przesunięcia sesji.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że dalsze rozpatrywanie wniosku formalnego, który zgłosił dzisiaj radny Zbigniew Bieńko i pytania do radcy prawnego są bezcelowe, ponieważ ten wniosek nie został przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że nie zgadza się z radnym Ryszardem Szwajcą, gdyż każdy radny w każdej chwili może zadawać pytania. Wyjaśnił, że pan Ziemski przybył na sesję w innym celu. Poprosił przedstawiciela kancelarii Ziemski & Partners o resume. (załącznik nr 6 - ekspertyza)

Krystian Ziemski prawnik Kancelarii Ziemski & Partners odniósł się do swojej opinii: „dziękuję za udzielenie głosu. Proszę Państwa dziękuję za zaproszenie na posiedzenie rady. Muszę Państwu powiedzieć, że oczywiście ja nie jestem wrześnianinem, ale Września jest mi bliska z jednego powodu ponieważ na czwartym roku studiów mieliśmy praktyki. Ja na te praktyki zostałem skierowany do prokuratury we Wrześni. Nie wiem czy ktoś z Państwa sobie jeszcze przypomina bardzo zacnego prawnika, który nie miał jednej ręki. Pan prokurator był naprawdę zacnym człowiekiem i u niego się uczyłem sztuki. Znakomity dobry prawnik i nieprzeciętnie dobry człowiek. Proszę Państwa przybyłem tutaj do Państwa żeby udzielić Państwu bardzo skrótowo wyjaśnienia dotyczącego treści opinii. Treść opinii jest jednoznaczna i ona nie ulegnie zmianie bez względu na ewentualne detale, które się pojawiają. Przejrzałem również anonse prasowe dotyczące tego, kto co powiedział i muszę Państwu powiedzieć, że wszystkie te informacje stanowią dla mnie charakter szumu informacyjnego, który nie może wpłynąć na ostateczne wnioski opinii. Ja tę opinię sporządziłem co prawda na zlecenie Rady, natomiast chciałem Państwu powiedzieć, że gdyby się do mnie zwrócili mieszkańcy i prosili o sporządzenie tej opinii, to bez względu na to jaką by kwotę honorarium zaproponowali treść tej opinii byłaby dokładnie taka sama. Ze względu na to, ze wygaszenie mandatu burmistrza to jest to absolutnie wyjątkowy przypadek. Prawodawca nie mówi, że jeżeli sprzedasz nieruchomość, sprzedasz samochód lub cokolwiek będziesz robił to będzie to proszę Państwa podstawą do wygaszenia mandatu. Jedną z tych przesłanek jest prowadzenie działalności gospodarczej i to prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawowym, a nie intencjonalnym. Jeżeli komuś się wydaje, że sprzedanie na przestrzeni kilku czy kilkunastu lat pięciu, sześciu, siedmiu nieruchomości to to jest działalność gospodarcza to jest w błędzie. Chciałem Państwu powiedzieć, że trzy elementy muszą być. Po pierwsze cel zarobkowy, oczywiście, że na sprzedaży nieruchomości się otrzymuje wynagrodzenie, natomiast to nie jest cel zarobkowy, prowadzenie w sposób ciągły i zorganizowany. Co to znaczy ciągły i zorganizowany? To znaczy, że jeżeli ja mam kolekcję kilkunastu zabytkowych samochodów, a mam, i co dwa trzy lata jeden sprzedaję, żeby do kolekcji wprowadzić kolejny to ja prowadzę działalność gospodarczą? To jest proszę Państwa ewidentne niezrozumienie istoty rzeczy. Działalność pana burmistrza nie ma tych cech. Na przestrzeni od roku 2000 do roku 2008 nabywał nieruchomości, kilka nieruchomości możemy śmiało pominąć tę nabytą w 2004 roku, którą nabył po to żeby w niej mieszkać. To mamy cztery transakcje nabycia i mamy na przestrzeni tych lat siedem przypadków zbycia nieruchomości. Jeżeli będzie Państwo z tego chcieli zrobić działalność gospodarczą, to chciałbym żebyście się Państwo zastanowili nad tym kiedy się rozpoczęła kadencja Pana burmistrza? Rozpoczęła się w ubiegłym roku. Proszę mi powiedzieć ta jedna transakcja w ubiegłym roku i dwie w tym roku to jest działalność gospodarcza? Chcielibyście z tego Państwo zrobić działalność gospodarczą, bo nieruchomość, która nabył 2007, 2008 roku, sprzedał w 2014 kawałek i w 2015? Jeżeli Państwo uważacie, że działacie w celu ochrony interesu publicznego to uważam, że jest to nieporozumienie. Jeżeli Państwo uważacie, że uzbrajanie tych działek, że robienie czegokolwiek, jak podziały nie podziały, że to było wykorzystywanie urzędu to proszę Państwa możecie Państwo w zupełnie innych kategoriach to próbować sobie oceniać, ale nie nadaje się do zakwalifikowania tych działalności jako rodzaju działalności gospodarczej. Pod tą opinią się podpisałem i będę tej opinii konsekwentnie bronić. Nawet jeżeli ktoś ze strony reprezentującej mieszkańców będzie mówił, że ma pod tym adresem zarzuty. Zarzuty może mi stawiać pan prokurator. Życzę, abyście Państwo przemyśleli to. Jeżeli macie Państwo inne argumenty i chcecie to Państwo zrobić to zróbcie to Państwo. Natomiast uważam, że po to, żeby bronić interesu publicznego prowadzenie do tego, ze burmistrz nie może się koncentrować na tym na czym ma działać, tylko na tym żeby odpierać zarzuty też nie jest sprawą normalną. To właśnie po to między innymi wprowadzono ten zakaz, żeby burmistrz nie zajmował się działalnością gospodarczą, bo to może kolidować z tym, co robi piastując swój urząd. Natomiast piastowanie urzędu może być zakłócane w różny sposób, nie tylko poprzez prowadzenie działalności gospodarczej, ale również czasami przez nadmiernie wyczuloną wrażliwość społeczną".

Radny Maciej Baranowski, zapytał czy kancelaria otrzymała również materiały w postaci aktów prawnych dotyczących zbycia nieruchomości aktów notarialnych?

Krystian Ziemski prawnik Kancelarii Ziemski & Partners powiedział, że dysponował aktami notarialnymi w momencie sporządzania opinii prawnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Września.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych, 19 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi się, nie przyjęła uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Września.


Pkt 3
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 16.40 zamknął sesję Rady.
Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Waldemar Grześkowiak


protokolant

/-/Agnieszka Kasprzak

 

 

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.