BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14260144
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr X/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 27 października 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

Protokół
nr X/2015
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 27 października 2015 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni


X sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst .jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515)


Pkt. 1
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 16.00 otworzył sesję.
Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 21 radnych, co stanowi quorum.

Do protokołu z IX sesji VII kadencji nikt z radnych nie wniósł uwag, dlatego uznaje się, że zostały on przez Radę Miejską przyjęty.

Pkt 2
Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że projekt uchwały złożył dwa tygodnie temu. Stwierdził, że przedstawianie opinii prawnej przed sesją jest niepoważnym traktowaniem radnego. W związku z opinią, którą otrzymali radni zawnioskował o wycofanie tego projektu uchwały, który złożył w biurze rady.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że spotkał się z radnym w sprawie tego projektu, gdzie wskazał radnemu uwagi i zastrzeżenia wniesione przez radcę prawnego dotyczące projektu uchwały. Przedstawił również właściwą wersję projektu pod względem formalnym i prawnym. Początkowo Pan radny Zbigniew Bieńko zgodził się przedłożyć poprawioną wersję, natomiast w efekcie końcowym jednak przedłożył wersję pierwotną. Poprosił radcę prawnego o wypowiedź w kwestii tego projektu.

Magdalena Pawlak, radca prawny Urzędu Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że projekt przedłożony przez radnego jest wadliwy. Jak wynika ze Statutu Gminy każdy projekt jest opiniowany przez radcę prawnego pod kątem zgodności z prawem. Projekt uchwały zawierał zapisy niezgodne z ustawą o samorządzie gminnym. Wyjaśniła, że napisała uwagi na projekcie przedłożonym ponieważ taka jest praktyka. Nie ma zwyczaju, aby do każdego projektu uchwały przygotowywać pisemną opinię prawną. Został stworzony projekt, który zaspokaja potrzebę powołania komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że radny mógł o funkcjonujących zasadach nie wiedzieć, a one obowiązują od 25 lat. Powiedział, że to nieporozumienie można uznać za wyjaśnione. Od strony merytorycznej projekt uchwały jest uzasadniony. Powiedział, że na następną sesję projekt w poprawnej wersji zostanie przygotowany.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że radca prawny mógł pojawić się na wczorajszej komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że radca prawny nie mógł się wczoraj pojawić na komisjach.

Rada Miejska w obecności 21 radnych, jednogłośnie wycofała projekt uchwały w sprawie : powołania Komisji Rady Miejskiej do zbadania zarzutów przedstawionych w tygodniku regionalnym Wiadomości Wrzesińskie z dnia 25.09.2015 r. w artykule redaktor Doroty Tomaszewskiej „(K)analiza w polu włodarza i radnego - rewizora".

Rada Miejska w obecności 21 radnych, jednogłośnie przegłosowała zmieniony porządek obrad. (załącznik nr 2)


Pkt 3
Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że na sali sesyjnej odbywają się także spotkania nieoficjalne. Zapytał na jakich zasadach jest wynajmowana taka sala? Czy są jakieś inne zasady korzystania z tej sali?

Pkt 4
a)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/145/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/109/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno - usługowej w rejonie ulicy Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni. (załącznik nr 3)

b)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/146/2015 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016, przyjmowanej jako postawa obliczania podatku rolnego na rok 2016 na terenie Gminy Września. (załącznik nr 4)

c)
Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że mimo projekt uzyskał pozytywną opinie komisji powiedział, że podwyższenie kwot może prowadzić do wygaśnięcia pewnych targowisk na przykład na Osiedlu Chrobrego. Powiedział, że podnoszenie o 50% opłat handlowcom jest niewłaściwe.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych, 20 głosami, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się podjęła uchwałę nr IX/147/2015 w sprawie opłaty targowej. (załącznik nr 5)

d)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/148/2015 w sprawie gminnego programu osłonowego pn. „Aktywizowanie i wyrównywanie szans seniorów w Gminie Września". (załącznik nr 6)

e)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/149/2015 w sprawie gminnego programu osłonowego pn. „Wspieranie środowisk długotrwale ubogich w celu poprawy sytuacji mieszkaniowej w/w środowisk i przeciwdziałania zjawisku bezdomności w Gminie Września". (załącznik nr 7)

f)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych, 20 głosami za, 1 wstrzymującym się, 0 przeciw podjęła uchwałę nr IX/150/2015 w sprawie odwołania skarbnika Miasta i Gminy Września. (załącznik nr 8)

g)
Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że ustawodawca nie wyłączył stanowiska skarbnika spod jurysdykcji art 11 ustawy o samorządzie terytorialnym. Zapytał radcę prawnego, dlaczego w ten sposób powoływany jest skarbnik? Powiedział, że według ustawy nabór na stanowiska urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny.

Magdalena Pawlak, radca prawny Urzędu Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że jest to przepis dotyczący pracowników samorządu gminnego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, natomiast skarbnik jest zatrudniany na podstawie powołania. Wobec takiego stanowiska nie ma postępowania konkursowego.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych, 19 głosami za, 2 wstrzymującym się, 0 przeciw podjęła uchwałę nr IX/151/2015 w sprawie powołania skarbnika Miasta i Gminy Września. (załącznik nr 9)

h)
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak poprosił radnych o przegłosowanie wniosku formalnego w sprawie udzielenia głosu Panu Markowi Pruchniewiczowi, osobie, która złożyła skargę.

Rada Miejska w obecności 21 radnych, jednogłośnie pozytywnie przegłosowali wniosek o udzielenie głosu osobie skarżącej.

Marek Pruchniewicz, skarżący powiedział, że jest najbliższym sąsiadem składowiska w Bardzie. Skarga została już złożona po raz drugi, tym razem została przesłana z Ministerstwa Środowiska. Powiedział, ze w 2005 roku na spotkaniu zwołanym przez Starostę Wrzesińskiego podpisano dokument, w którym poinformowano, że zaprojektowana w opracowanym projekcie technicznym druga kwatera, hala sortowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą nie będę realizowane w tym miejscu. Powiedział, że nie jest to wysypisko, tylko przeładownia, ale z pewnością jest to jakaś infrastruktura. Powiedział również, że nie został powiadomiony jako sąsiad o rozbudowie. Wrysowano jedną działkę w drugą. Zmieniono działkę, która przez lata miała konkretny numer, z którą sąsiadował. Wyjaśnił, że dzierżawi przy wysypisku kawałek ziemi. Od 2010 roku ta działka posiada inny numer, a do 2014 roku dostawał nakaz podatku rolnego ze starym numerem działki. Powiedział, że jest to sprawa bardzo podejrzana. Urząd powiadomił Agencję Nieruchomości Rolnych, która również jest sąsiadem wysypiska, ale tak naprawdę jeżeli została wrysowana działka w działkę to okazuje się, że nikt nie jest sąsiadem. Powiedział, że zaskarżył decyzję starosty, sędzia stwierdził, że jeżeli jest mniej niż 20 sąsiadów, to wszyscy powinni być powiadomieni listownie, natomiast urząd powiadomił sam siebie. Powiedział, że w dokumentacji z pozwolenia na budowę zapisano zdanie, że rozładunek odpadów komunalnych z samochodów bezpyłowych będzie prowadzony pod wiatami na powierzchni osłoniętej dachem. Powiedział, że wynika z tego, że opady mają być wywożone codziennie, ewentualnie przez weekend przez 2 lub 3 dni. Przedstawił radnym fotografie z przeładowni. Powiedział, że powinien być nadzór nad wysypiskiem, natomiast jeżeli planowana jest jakaś kontrola, to jest ona wcześniej zgłaszana. Powiedział, że dokuczliwość zapachowa w momencie osłonięcia jakimiś hałdami byłaby zdecydowanie mniejsza.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że Gmina Września jest uczestnikiem porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnej realizacji gospodarki odpadów dla obu powiatów. Jednym z elementów tego programu jest stacja przeładunkowa odpadów w Bardzie. Wyjaśnił, że to nie jest ani składowisko, ani sortownia. Jest to infrastruktura towarzysząca do kwatery i do sortowni. Czy prawidłowo postępowała zarówno Gmina, jak i Starostwo okaże się po rozstrzygnięciu postępowań, które w chwili obecnej są w toku.

Marek Pruchniewicz, skarżący powiedział, że sąd sprawę starostwa cofnął do ponownego rozpatrzenia, a starosta odmówił, tak, jak zrobił to burmistrz.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że Gmina wydaje takie decyzje, które uważa za prawne i prawidłowe, a skarżący ma prawo się od nich odwoływać. Odnośnie podziału geodezyjnego powiedział, że został on wykonany po to, aby wydzielić działkę pod stację przeładunkową.

Marek Pruchniewicz, skarżący zapytał, dlaczego w takim wypadku zmieniono również numer starej działki? Dlaczego otrzymywał nakaz płatniczy z numerem działki nieistniejącej od 2010 roku?

Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury wyjaśniła, że jeżeli chodzi o podział geodezyjny, to jeżeli dokonuje się podziału geodezyjnego działki, to zmieniają się zarówno numery tej, która pozostaje, jak i tej podzielonej. Powstają dwie nowe działki, którym nadaje się dwa nowe numery geodezyjne.

Marek Pruchniewicz, skarżący powiedział, że obie widnieją pod tym samym numerem geodezyjnym, wynika z tego, że nie zostało nic zmienione. Powiedział, że nakaz płatniczy powinien dostać ze zmienionym numerem działki.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że należy uporządkować numerację działek. Zapytał, czy nie można wpłynął na zarządcę stacji przeładunkowej, aby te odpady komunalne były składowane pod dachem?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że zostało wysłane stosowne pismo z uwagami. W tej chwili gmina oczekuje odpowiedzi.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak ogłosił przerwę.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak po przerwie powiedział, ze rozumie zastrzeżenia skarżącego. Rada Miejska również zapoznała się z sytuacją. Obecnie toczą się w tej sprawie postępowania administracyjne. Na tym etapie trudno jest powiedzieć czy rację ma skarżący czy burmistrz ponieważ nie ma prawomocnego wyroku w tej sprawie.

Marek Pruchniewicz, skarżący powiedział, że już składał skargę, jeszcze w momencie kiedy nie były prowadzone żadne prace w sądach, wówczas można było tę sprawę rozstrzygnąć. Wtedy można było dojść do porozumienia. Przeładownia była by kilkaset metrów dalej, kilka hałd osłaniało by od wysypiska i sprawa byłaby załatwiona.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że komisja, w której pracuje zajmuje się tego typu sprawami, konkretnie działalnością prowadzoną przez firmę Urbis, która między innymi prowadzi wysypisko w Lulkowie, a także stacją przeładunkową w Bardzie. Powiedział, że niezależnie od złożonej skargi, poprosił, aby jeżeli będą tam prowadzone niekorzystne działania spółki, o wiadomość do biura rady.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak poprosił, aby uporządkować sytuację związaną numeracją działek.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych, 19 głosami za, 2 wstrzymującym się, 0 przeciw podjęła uchwałę nr IX/152/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Września uznając ją za bezzasadną. (załącznik nr 10)

i)
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały wraz z omówieniem sytuacji rodziny. Powiedział, że jest to rodzina czteroosobowa mająca dwa obywatelstwa. Okazało się, że są dwie drogi, aby rodzina ta w ramach repatriacji mogła zamieszkać we Wrześni. Pierwsza to podjęcie przez Radę Miejską uchwały, ale bezimiennej, wówczas trafiła by do Wrześni rodzina, która jest pierwsza z listy oczekujących. Druga to podjęcie uchwały w sprawie konkretnej rodziny, ale w tym wypadku gmina ma słabsze środki na pomoc tym osobom. Gmina musi zapewnić takiej rodzinie mieszkanie na okres 12 miesięcy i w miarę możliwości pomóc w organizacji w nowym miejscu. Gmina znalazła tej rodzinie mieszkanie, prawdopodobnie mężczyzna również dostanie pracę jako kierowca. Gdy Rada Miejska podejmie tę uchwała, Gmina Września ma uzgodnione z Urzędem Wojewódzkim przeprowadzenie całego procesu, tak aby rodzina mogła przyjechać do Polski na przełomie 2015/2016 roku.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/153/2015 w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta i Gminy Września, w ramach repatriacji, rodziny polskiej - obywateli Kazachstanu. (załącznik nr 11)

j)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych, 20 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę nr IX/154/2015 w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektu wystawowego kolejki wąskotorowej stanowiącego własność Miasta i Gminy Września. (załącznik nr 12)

k)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiadając na wczorajsze pytanie radnego Stefana Ogrodowicza odnośnie budowy drogi powiedział, że z informacji uzyskanej ze Starostwa Powiatowego oprócz nawierzchni zostanie również wybudowany chodnik.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy wiadomo już z informacji uzyskanych ze starostwa czy jeszcze jakieś inne gminy będą uczestniczyć jako partnerzy w tym projekcie i będą przekazywać na tę inwestycję środki?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że nie ma takich informacji.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/155/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września". (załącznik nr 13)

l)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/156/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/75/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Września". (załącznik nr 14)

ł)
Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że w poprzedniej uchwale było zaznaczone, że zabezpieczeniem jest weksel in blanco. W tej tego zapisu nie ma. Zapytał, czy i w tym wypadku zabezpieczeniem jest weksel in blanco?

Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości wyjaśniła, że w tej uchwale zmienia się tylko kwota pożyczki. Wszystkie inne zapisy z poprzedniej uchwały obowiązują.

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że ostatecznie kwota inwestycji przy Jana Pawła II zostanie zmniejszona o kwotę 500 tys. zł. Zapytał, z czego to wynika?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że pierwsza prognozowana kwota była szacunkowa, ta jest kolejnym przybliżeniem. Ostateczna kwota będzie wynikała z kosztorysu inwestorskiego. Będzie to kwota do przetargu, a ta końcowa będzie wiadoma dopiero po przetargu.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/157/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020. (załącznik nr 15)

m)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/158/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015. (załącznik nr 16)

Pkt 5
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przekazania uchwały Nr IX/114/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego; Odpis uchwały został przekazany dania 8 października 2015 roku; (załącznik nr 17)
Do Biura Rady wpłynęło pismo dnia 13 października 2015 roku Regionalna Izba Obrachunkowa przekazała informację o wszczęciu postępowania w odniesieniu do uchwały IX/133/2015 z dnia 17 września w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji z powodu naruszenia prawa; (załącznik nr 18)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej informujące o wszczęciu postępowania w odniesieniu do uchwały Nr IX/144/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30listopada 2011 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego po zmianach dokonanych uchwałą Nr IX/131/2015; (załącznik nr 19)
Do Biura Rady wpłynęła opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 r. Miasta i Gminy Września wydając opinię pozytywną; (załącznik nr 20)
Do Biura Rady wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie stwierdzenia oczywistych omyłek zawartych w uchwale Nr IX/144/2015 z 17 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015; (załącznik nr 21)
Do Biura Rady wpłynęło pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie Oświadczenia nr 2 z 17 września 2015 roku w związku ze skargą Pana Roberta Czwajdy; Dnia 15 października 2015 roku przekazano wyjaśnienia Wojewodzie Wielkopolskiemu; (załącznik nr 22)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła skarga Społecznego Ruchu Uczciwe Wybory przekazana przez Wojewodę Wielopolskiego w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Roberta Smodlibowskiego i radnego Waldemara Grześkowiaka; Dnia 7 października 2015 roku przesłane zostały stosowne wyjaśnienia wraz z opinią prawną radcy do Wojewody Wielkopolskiego; (załącznik nr 23)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła skarga na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni, która została rozpatrzona na dzisiejszej sesji; (załącznik nr 24)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynął wniosek mieszkańców Gminy Września o wygaszenie mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Września; W tej sprawie zlecone zostało wykonanie ekspertyzy prawnej; (załącznik nr 25)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła informacja o stanie oświaty; (załącznik nr 26)
Do Biura Rady wpłynęło pismo Stowarzyszenia Projekt Września dotycząca petycji z 7 września 2015 roku; Stowarzyszenie otrzymało odpowiedź wysłaną dnia 22 października 2015 roku; (załącznik nr 27)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Stowarzyszenia Osób Niesłyszących w sprawie parkowania w miejscach dla osób niepełnosprawnych; Stowarzyszenie otrzymało odpowiedź pisemną z dnia 20 października 2015 roku; (załącznik nr 28)
Do Biura Rady wpłynęło pismo Wojewody Wielkopolskiego z informacją, że burmistrz Tomasz Kałużny i Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak złożyli oświadczenia majątkowe w terminie i nie stwierdzono w nich nieprawidłowości; (załącznik nr 29)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gnieźnie w sprawie przedłożonych oświadczeń majątkowych; Stwierdzono nieprawidłowości w oświadczeniach Barbary Kasperczak - Kuszak, Jolanty Kościańskiej, Jarosława Ochotnego i Kingi Rucińskiej; (załącznik nr 30)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Stowarzyszenia Projekt Września z podziękowaniami dla radnych Zbigniewa Bieńko i Grzegorza Dobrosielskiego, którzy zagłosowali zgodnie z wolą mieszkańców ulicy Zamysłowskiego; (załącznik nr 31)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Klubu Sportowego w Sokołowie o wpisanie obiektu do Wrzesińskich Obiektów Sportowych; (załącznik nr 32)
Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze.
Pkt 6
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

Informacje o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym burmistrz przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej. (załącznik nr 33)

Pkt 7
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta I Gminy Września odpowiadając na pytanie radnego Zbigniewa Bieńko wyjaśnił, że nie pamięta, aby się na sali odbywały spotkania płatne. Jeżeli chodzi o udostępnianie bezpłatne na sali sesyjnej jest ona udostępniana przede wszystkim organizacjom realizującym zadania publiczne. Na przykład spotkania grup sportowców, sołtysów, informacyjne punkty europejskie na temat dofinansowań czy spotkania z inwestorami.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że pytał o to czy odbywają się na tej sali nieoficjalne spotkania części rady miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, ze może chodzi radnemu o spotkania klubu radnych Unia Wrześnian.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta I Gminy Września powiedział, że spotkania radnych odbywają się także w biurze rady, gdzie są prowadzone komisje czy dyżury radnych. Powiedział, że nie widzi problemu, aby radni korzystali z sal ratusza.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że też nie widzi problemu, ale klub powstał od 19 października 2015 roku. Wcześniej takiego klubu nie było.

Pkt 8
Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że proponuje, aby następne posiedzenie Rady Miejskiej odbyło się jak najszybciej. Powiedział, że Rada Miejskiej nic nie robi, aby wyjaśnić ostatnie wydarzenia. Zapytał przewodniczącego komisji rewizyjnej, czy nie widzi nic złego w fakcie, że jest przewodniczącym komisji rewizyjnej?

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że nie.

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy działka znajdująca się przy Centrum II jest wystawiona na sprzedaż? Czy jest jakiś oferent? Czy były jakieś oferty kupna? Czy nadal jest plan sprzedaży? Powiedział, że chodzi o sprawę zagospodarowania Centrum II o obszar od strony Wielkopolskiej, który budzi negatywne wrażenie estetyczne.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta I Gminy Września wyjaśnił, że nieruchomość położona przy ulicy Wielkopolskiej, leżąca w obszarze Centrum II nie jest wystawiona na sprzedaż. Wyjaśnił, że plan zagospodarowania reguluje przeznaczenie tego terenu.

Radny Bolesław Święciochowski zaprosił na obchody 11 listopada 2015 roku - Narodowe Święto Niepodległości.

Radny Stefan Ogrodowicz podziękował za wykonanie nawierzchni na końcu ulicy Słowackiego. Zaapelował do GDKDiA o przyśpieszenie wykonania inwestycji związanej z budową ścieżki rowerowej z Wrześni do Węgierek, gdyż droga ta jest dość ruchliwa i przejazd nią jest niebezpieczny.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że Grzybowo wygrało w budżecie obywatelskim realizację budowy placu zabaw na kwotę 45 tys. zł. Powiedział, że okazało się, że plac zostanie wykonany za 28.500 zł. Był u naczelnika, gdyż wydaje mu się, że cena tego placu jest za niska. Poprosił o nową ekspertyzę, która nie została zrobiona. Zapytał, czy ten plac zabaw będzie porządnie wykonany za taką kwotę? Powiedział, że mieszkańcy chcieli wyjść z propozycją do burmistrza, a by w ramach tych 17 tys. zł które zostały dołożyć inne elementy do placu zabaw. Niestety otrzymali odmowę i wyjaśnienia, że te pieniądze będą przekazane na inny projekt. Powiedział, ze całe Grzybowo jest zbulwersowane tą sytuacją.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że w projektach były bardzo szacunkowo określane wartości zadania składane przez wnioskodawców w projektach budżetu obywatelskiego. W tym przypadku wnioskodawcy oszacowali wartość na 45 tys. zł. Po ustaleniu kwoty szacunkowej następuje doprecyzowanie w postaci przygotowania specyfikacji przetargowej. Specyfikacja przetargowa nie może konkretnie określać przedmiotu, jego nazwy, firmy, konkretnego rodzaju. Następnie firmy przedstawiają swoje oferty, propozycje wykonania danego zadania czy urządzenia zgodnie z tą specyfikacją. Ze wszystkich ofert wybiera się tę najtańszą. Wybrano firmę, która za kwotę 28 tys. zł wykona te urządzenia, które w specyfikacji zostały wykazane. Powiedział, że gmina przyjęła zasadę, że środki, które pozostaną z danego budżetu obywatelskiego przechodzą na następne zadanie.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że dla niego ta cena jest zbyt niska, obawia się, że ten plac nie wytrzyma długo. Poprzednim plac zabaw miał 17 lat. Powiedział, że drewno pomalowane farbą i impregnatem wytrzyma 2 lub 3 lata.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta I Gminy Września wyjaśnił, że przetarg był ogłoszony na takich samych zasadach jak ogłasza się zakup wszystkich placów zabaw, różnił się tylko tym, że został wyłoniony z ramach konkursu w budżecie obywatelskim. Istota tego budżetu polegała na tym, że startowało w nim kilkadziesiąt projektów. Nie było powiedziane, że wygrają tylko dwa projekty. Łączna kwota przeznaczona na ten projekt wynosiła 100 tys. zł. Mogło wygrać kilka projektów, aż do wyczerpania tych środków. Trzecie miejsce zajął projekt z Chwalibogowa, który nie był projektem gorszym od tego Grzybowa. Realizowane są dokładnie te propozycje, które zostały w tych projektach zgłoszone. Po rozstrzygnięciu konkursu zaproszono osobę z Grzybowa, która składała projekt, aby dopowiedziała dokładnie, jak wyobraża sobie te elementy, które zostały zawarte w projekcie. Autor projektu wypowiedział się, jak mają te zabawki wyglądać. Następnie został ogłoszony przetarg i to, że wygrała polska firma nie jest wadą. To, że kwota wyszła niska martwi radnego innych może cieszyć, że udaje się zbudować te urządzenia za mniejszą kwotę. Dla porównania w Psarach Małych również wyszła niższa kwota na budowę siłowni od tej szacowanej. Ta kwota, która została z dwóch zadań będzie przeznaczona na zadanie, które zajęło 3 miejsce.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że chciałby usłyszeć informację o powstaniu klubu radnych z pełną listą radnych, którzy do tego klubu należą.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że w skład klubu weszło 19 radnych.

Pkt 9
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 17.40 zamknął posiedzenie Rady.
Protokół zawiera 13 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Waldemar Grześkowiak

 

Protokolant

/-/Anna Olkowska

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.