BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463409
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 20 października 2015 roku

Protokół
z posiedzenia
Komisji Komunalno - Finansowej
z dnia 20 października 2015 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 16.00 otworzył posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Komunalno - Finansowej (załącznik nr 1)


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:
Damian Staniszewski, prezes Stowarzyszenia Projekt Września;
Jakub Banaszak, sekretarz Stowarzyszenia Projekt Września;
Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej;
Tomasz Małecki, zastępca redaktora naczelnego Wiadomości Wrzesińskich;
Mieszkańcy Miasta i Gminy Września.

Pkt 2
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2).

Radny Zbigniew Bieńko zaproponował, aby do porządku obrad wprowadzić punkt dotyczący budowy kanalizacji w Słomowie.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że takiego tematu nie w planie dzisiejszego posiedzenia nie jest przygotowany. Na ten temat komisja może dyskutować w punkcie 5 porządku obrad komisji.

Pkt 3
Przewodniczący Komisji Komunalno -Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że w związku z pismem Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Culica 3 i 5 oraz ul. 68 Pułku Piechoty 9 i 10 Komisja Komunalno - Finansowa 7 października 2015 roku udała się na wizję lokalną w rejonie tychże wspólnot. Członkowie Komisji Komunalno - Finansowej zapoznali się z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych przy ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni". Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że Komisja otrzymała również wyjaśnienia Burmistrza Miasta i Gminy Września, które odczytał (załącznik nr 3).
Wyjaśnił, że inwestycja prowadzona jest etapowo od dwóch lat.

Komisja Komunalno - Finansowa zapoznała się zarówno ze stanem faktycznym, jak również z wyjaśnieniami Burmistrza Miasta i Gminy Września. Po przeprowadzonej analizie uznała, że inwestycja prowadzona przy Wspólnotach Mieszkaniowych ul. Culica 3 i 5 oraz 68 Pułku Piechoty 9 i 10 realizowana jest w sposób prawidłowy.

Komisja Komunalno - Finansowa zaakceptowała fakt, iż inwestycja będzie odbywać się etapami, gdyż realizowane etapy zależą od dostępnych środków znajdujących się w budżecie gminy.

Pkt 4
a)
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że do Rady Miejskiej wpłynęło pismo dnia 29 lipca 2015 roku dotyczące zaniechania działań mających na celu zbycie przez Gminę Września prawa wieczystego użytkowania skweru przy ul. Zamysłowskiego oraz o podjęcie działań mających na celu niedopuszczenie do jego likwidacji. (załącznik nr 4). Wyjaśnił, że na ostatniej IX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni radny Zbigniew Bieńko złożył projekt uchwały dotyczący uchylenia uchwały nr XVII/219/2012 w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Zamysłowskiego. Wszystkie komisje negatywnie zaopiniowały projekt uchwały, a na sesji Rada Miejska w większości głosowa przeciw projektowi, dlatego utrzymana w mocy została uchwała z 2012 roku. Powiedział, że jest to ostateczne stanowisko Rady Miejskiej. (załącznik nr 4)

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że uchwałę zawsze można zmienić lub uchylić, dlatego nie jest to ostateczna decyzja.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że radni Rady Miejskiej tak zadecydowali, a Komisja Komunalno - Finansowa nie może zmienić stanowiska całej rady.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że oczekiwałby w tym punkcie szerszych wyjaśnień.

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że na sesji został udzielony głos członkowi Stowarzyszenia Projekt Września. Wypowiedzieli się również radni, dlatego sprawa została już wyjaśniona.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że jeżeli radni zmienią zdanie, taki projekt uchwały może być złożony, a Rada Miejska może swoje stanowisko zmienić, natomiast komisja nie. To, że w nagłówku pisma, które wpłynęło do Stowarzyszenia jest napisane, że jest to petycja, nie oznacza wcale, że komisja musi zmieniać obowiązującą uchwałę Rady Miejskiej. Powiedział również, że sytuacja związana ze skwerem przy Zamysłowskiego nie zmieniła się od dnia sesji.

b)
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że do Biura Rady dnia 7 września 2015 roku wpłynęło pismo Stowarzyszenia Projekt Września. (załącznik nr 5). Udzielił głosu przedstawicielowi Stowarzyszenia.

Damian Staniszewski, prezes Stowarzyszenia Projekt Września wyjaśnił, że od momentu złożenia petycji postulaty się nie zmieniły, wszystko zostało przedstawione w piśmie przewodnim do petycji.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że od 6 września 2015 roku weszła w życie ustawa o petycjach, a komisja komunalno - finansowa według obowiązującego statutu jest organem wewnętrznym Rady Miejskiej we Wrześni właściwym do rozpatrywania petycji. Powiedział, że petycja, która została złożona w ogólnym zarysie odnosi się do zmian w statucie Gminy Września. W pierwszym wypadku jest to zmiana polegająca na przyznaniu grupie mieszkańców inicjatywy uchwałodawczej, a w drugim przeprowadzenia konsultacji społecznych również w tych sprawach, których przepisy prawa nie nakładają obowiązku ich przeprowadzania. Powiedział, że statut gminy jest dla Rady Miejskiej konstytucją, a manipulowanie zbyt częste, zmienienie tego statutu może prowadzić do deregulacji pracy radnych. Zmiany statutu następują w wyniku nowelizacji lun nowych ustaw, w wyniku obowiązującego prawa.
Odnośnie konsultacji społecznych powiedział, że w piśmie Stowarzyszenie napisało informację o powoływaniu biegłych, ekspertów, jednak należy zwrócić uwagę, że tacy eksperci nie będą bezkosztowo brak udział w jakichkolwiek konsultacjach.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca poprosił radnych, aby wyrazili swoją opinię w związku z inicjatywą uchwałodawczą.

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że inicjatywa społeczna jest konieczna, jednak z wieloletniego doświadczenie, wie, że były różne sposoby, aby tę inicjatywę społeczną wyartykułować. W przeszłości grupy mieszkańców zgłaszały się z propozycją załatwienia sprawy ważnej dla społeczeństwa Gminy Września, w związku z tym powstawały uchwały, które w sposób pozytywny odnosiły się do inicjatyw mieszkańców. Powiedział, że istnieją już narzędzia, które pozwalają na to mieszkańcom, natomiast zapisy w statucie będą tylko dodatkowym elementem dla dowartościowania pewnej grupy osób. Powiedział, że mieszkańcy mogą się zwrócić również do radnego ze swojego okręgu, aby to on wniósł projekt uchwały. Jest to jak najbardziej uzasadnione, chociażby z tego względu, że jeżeli osoba, przyjdzie do radnego i przekona go, że taki projekt uchwały jest słuszny, to radny może go wnieść do porządku obrad. Powiedział, że nie ma żadnej pewności, że jeżeli zostanie zmieniony statut, to zmieni się pozycja wnioskodawców. Należy zwrócić uwagę, że nie tylko pomysł jest ważny, ale przede wszystkim przekonanie radnych i innych mieszkańców, co do jego słuszności. Powiedział, że jest za zmianą, ale pod warunkiem, że będzie to wola zdecydowanej większości mieszkańców wyrażona w obiektywnych warunkach.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że radni powinni dyskutować wyłącznie nad tym, czy ilość mieszkańców podpisujących się pod projektem w liczbie 100 jest wystarczająca. Jeżeli chodzi o samą inicjatywę uchwałodawczą należy zauważyć, że jest już ona praktykowana w wielu miasta, dlatego radni nad samą słusznością wprowadzenia tej inicjatywy nie powinni w ogóle dyskutować. Powiedział, że mieszkańcy składają projekt uchwały, a radni zostali wybrani przez mieszkańców i powinni mieć odwagę projekt odrzucić jeśli nie będzie on słuszny.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że rolą pierwszoplanową rolą komisji jest rozpatrzenie ewentualnej możliwości wprowadzenia inicjatywy uchwałodawczej dla mieszkańców gminy.

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że ważna jest również liczba mieszkańców. Są gminy, gdzie symboliczna liczba osób wystarczy, są gminy, gdzie ta liczba jest dość znaczna. Większa ilość osób stwarza pewnego rodzaju mobilizację. Kwestia liczby jest ważna, należy to jak najbardziej przemyśleć. Jeżeli będzie potrzebna mniejsza liczba podpisów, to tym samym liczba projektów jakie będą wpływać będzie znacznie większa. Zaproponował, aby rozważyć tę kwestię, a na następnym posiedzeniu do niej powrócić.

Radny Janusz Czyż powiedział, że jaka by to nie była liczba reprezentacyjna mieszkańców, zawsze można zarzucić partykularyzm. Zazwyczaj mieszkańcy składający projekty, to grupa zainteresowana, przykładem może być tegoroczna akcja związana z budżetem obywatelskim, gdzie projekt składała grupa ściśle zainteresowana określoną inwestycją. Należy pamiętać, że budżet gminy jest rozdysponowany. Rada Miejska, a ściślej radni reprezentują różne okręgi, ale należy pamiętać, że nie można patrzeć tylko na miejsce, z którego zostało się wybranym, ale na całą gminę.

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że nawet radni mają pewne ograniczenia, dlatego jeżeli byłaby wprowadzona zmiana w statucie to musiały by być zastosowane pewne rzeczowe ograniczenia. Powiedział, że radni mają dyżury, każdy mieszkaniec może przyjść przedstawić swoją koncepcję, ale niestety z tego nie korzystają. Powiedział, że jeżeli się nie przekona jednego radnego, to trudno będzie przekonać całą Radę Miejską.

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że czytając petycję zaczął się zastanawiać nad konsultacjami społecznymi. Wiele rzeczy konsultuje się społecznie, wiele rzeczy, które urząd przygotowuje musi skonsultować, bo tak wynika z przepisów. Powiedział, że chodzi o długotrwałość tych kwestii, o zarzucanie o opieszałości, że coś trwa dwa trzy lata. Jeżeli przy wniosku podpisze się 100 mieszkańców, należy się zastanowić, czy jest to rzeczywiście wystarczająca liczba mieszkańców, która ma na tyle silną moc sprawczą, bo należy pamiętać, że uchwała jest wiążąca dla wszystkich mieszkańców. Powiedział, że zastanawia się czy kwestia wskaźnika 0,2% ogółu czy to jest na tyle wystarczająca siła. Nad tym należy się zastanowić.

Jakub Banaszak, sekretarz Stowarzyszenia Projekt Września powiedział, że oczywiście mieszkańcy mogą przyjść do radnego, ale ten wariant, który został zaproponowany przez Stowarzyszenie jest bardziej mierzalny, gdyż pokazuje, jaka siła głosu mieszkańców idzie za danym projektem. Powiedział, że minimum 100 podpisów, nie oznacza, że będzie to głos 100 mieszkańców, może to poparcie okazać się znacznie większe.

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że wszystko jest kwestią spojrzenia na dany temat. Jedna część mieszkańców może zbierać podpisy na inną koncepcję danej inwestycji, a drugą na zupełnie inną. Tylko, ze w efekcie to radni będą ponosili konsekwencję wyboru tej właściwej.

Jakub Banaszak, sekretarz Stowarzyszenia Projekt Września powiedział, że zgadza się z kwestią, że jest to sytuacja problemowa. Ważne jest również kto wychodzi z tą inicjatywą.

Radny Mirosław Chudy powiedział, że jeżeli chodzi o siłę głosu, to w uzasadnieniu do projektu uchwały złożonej przez radnego również może być podpięta liczba zebranych podpisów. Powiedział, że nie wie czy jest sens zmian w statucie gminy, gdyż jest wiele opcji, z których można korzystać i które są dostępne na dzień dzisiejszy.

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że nie chodzi o to czy radni zgadzają się z samym wniesieniem tej inicjatywy do statutu. Powstał jednak inny problem, co to znaczy 100 czy 200 podpisów. Powiedział, że radni byli wybierani z danego okręgu, to czy trafi do niego jedna czy 100 osób w tej samej sprawie, to radny ma świadomość, że ktoś się do niego zgłosił z problemem. Mówienie o ilości np. 1000 głosów ma wywierać od razu większą presję na radnym jest dość trudne, a mieszkańcy po to wybierali radnych w swoich okręgach, aby mogli brać na siebie obowiązek czy dana inicjatywa jest słuszna czy też nie.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że radni nie poruszali jeszcze jednej kwestii, jaką jest jednorodność Rady Miejskiej.

Radny Andrzej Rzeźnik powiedział, że według niego ilość podpisów wcale nie świadczy o słuszności danego projektu. Powiedział, że każdy wie jak to się odbywa, znaczna ilość osób nawet nie wie, co tak naprawdę podpisuje. To ile podpisów zostanie zebranych, to tylko kwestia operatywności oraz tego ile osób te podpisy będzie zbierało.

Radny Janusz Czyż powiedział, że zbieranie podpisów nie jest miarodajne, tak jak sondaże. Firma robi badania na zlecenie, dlatego nie ma wiarygodnych wyników. Wiarygodne mogą być takie badania na zasadzie budżetu obywatelskiego.

Jakub Banaszak, sekretarz Stowarzyszenia Projekt Września powiedział, że ta inicjatywa jest w wielu miastach, we Wrześni również mogłaby być. Powiedział, że może być tak, że jeżeli petycja ta zostanie odrzucona dystans między radą a społeczeństwem może się zwiększyć.

Damian Staniszewski, prezes Stowarzyszenia Projekt Września odnośnie ewentualnych zmian w statucie powiedział, że nie jest to niemożliwe, przecież parlament Sejm i Senat zmieniają ustawy, a jeżeli zmiany są złe zawsze można powrócić do starszej wersji. Odnosząc się do wypowiedzi przewodniczącego komisji powiedział że, skoro tak łatwo jest mieszkańcom wnieść projekt uchwały, to przecież można to zapisać w statucie. Mieszkańcy powinni mieć formalne narzędzia do składania projektów uchwał.
Powiedział, że ustawa o samorządzie gminnym mówi o wyłączności przy składaniu uchwał, stąd mieszkańców nie będą mogli składać uchwał dotyczących wszystkiego. W wielu samorządach prawnik gminy pomaga mieszkańcom w przygotowaniu takiego projektu, dopiero po zaakceptowaniu przez radcę zaczyna się zbieranie podpisów. Powiedział, że weszła w życie ustawa o dostępie do informacji publicznej, która początkowo budziła strach samorządowców, że będzie bardzo dużo liczba wniosków. Tak się jednak nie stało. Obawy, że wprowadzenie inicjatywy uchwałodawczej dla mieszkańców będą skutkowały pojawieniem się dużej liczby projektów nie jest zasadne.

Radny Janusz Czyż powiedział, że dla Sejmu zmiany ustaw, są tak jak dla Rady Miejskiej zmiany w uchwałach, natomiast Statut Gminy jest jak konstytucja, a tego co miesiąc się nie zmienia. Należy się nad tym poważnie zastanowić. Jeżeli byłby nakaz wprowadzenia inicjatywy uchwałodawczej gminy musiałyby się do tego zastosować, ale takiego obowiązku nie ma.

Damian Staniszewski, prezes Stowarzyszenia Projekt Września powiedział, że toczyły się prace w parlamencie nad tą kwestią, natomiast po wyborach nie wiadomo jak tak kwestia zostanie rozstrzygnięta. Odnośnie statutu napisane jest w nim, ze radni mają prawo do inicjatywy uchwałodawczej. Zapytał się, czy to się sprawdza?

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że owszem sprawdza się, ale największe kompetencje dotyczące zmian prawa miejscowego w gminie ma burmistrz.

Damian Staniszewski, prezes Stowarzyszenia Projekt Września powiedział, że jednak radni mają taką możliwość i nie wykorzystują jej nagminnie, ale jest to pewnego rodzaju narzędzie, z którego radni mogą korzystać, tak samo jak mieszkaniec może zwrócić się do radnego i prosić go, aby poparł jego projekt.

Radny Janusz Czyż powiedział, że jeżeli jakiś mieszkaniec do niego przyjdzie i go przekona, to on chętnie przedłoży taki projekt uchwały. Jednak przez cały okres, przez który jest radnym żaden z mieszkańców nie przyszedł do niego z taką prośbą.

Damian Staniszewski, prezes Stowarzyszenia Projekt Września powiedział, że inicjatywa uchwałodawcza nie jest zagrożeniem, przecież zarówno w dużych miejscowościach, jak i w tych mniejszych mieszkańcy mogą składać projekty uchwał. Zaproponował, że jeżeli radni chcą może sprawdzić, jak to wygląda w innych gminach.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca poprosił o dostarczenie do Biura Rady Miejskiej statutu z zapisami dotyczącymi inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców w gminie, która znajduję się w niedalekiej odległości od Wrześni.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że dnia 12 października 2015 roku do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Stowarzyszenia Projekt Września dotyczące pytań do dzisiaj omawianej petycji (załącznik nr 6). Powiedział, że Stowarzyszenie otrzyma odpowiedź pisemną.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że konsultacje w gminie są, jeżeli jest taki wymóg ustawowy. Jest jednak wiele uchwał i decyzji, które nie są konsultowane, bo nie ma takiego wymogu.

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że osobno należy rozgraniczyć sprawę związaną z inicjatywą społeczną a konsultacjami społecznymi. Powiedział, że ma wiele pytań dotyczących uzasadnienia tej petycja, na przykład konsultacje na temat uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, które powinny być prowadzone szerzej. Zapytał, co rozumie się pod pojęciem rozszerzenia?

Damian Staniszewski, prezes Stowarzyszenia Projekt Września powiedział, że chodzi o to, aby zorganizować publiczną dyskusję. Powiedział, że wie, że odbywają się takie dyskusje, ale na przykład w piątek o godz 10.00. Zwrócił również uwagę, że te konsultacje są słabo nagłośnione i zazwyczaj nikt na nie nie przychodzi. Powiedział, że przecież jeżeli zostaną wprowadzone konsultacje, nie będzie to oznaczało tego, że wszyscy mieszkańcy będą chcieli wszystko konsultować. Można to szeroko interpretować, ale tak naprawdę chodzi o stworzenie dialogu ze społeczeństwem.

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że nie można zmusić ludzi do angażowania się w sprawy, w które nie chcą. Powiedział, że oczywiście godzina konsultacji jest za wczesna. Jako Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że sam zwołuje komisje i sesje popołudniu, aby wszyscy mogli w nich uczestniczyć. Jeżeli chodzi o studium uwarunkowań powiedział, że w tym wypadku miejsce na konsultacje jest dość rozległe. Każdy można złożyć zastrzeżenia i uwagi indywidualnie. Powiedział, że temat konsultacji jest modny i nośny, a możliwości do konsultacji są.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca zapytał, jak wyglądała kwestia zbierania podpisów pod petycją?

Damian Staniszewski, prezes Stowarzyszenia Projekt Września powiedział, że reakcje były pozytywne. Stwierdził, że najczęściej mieszkańcy chcieliby, aby konsultowano z nimi kwestie inwestycyjne.

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że zdarza się tak, że jednego dnia jest informacja, że należy zwołać nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej, aby następnego dnia podjąć uchwałę dotyczącą na przykład pożyczki, albo innej ważnej kwestii finansowej, z którą nie można czekać. W tym momencie konsultacje społeczne mogłyby przyczynić się do tego, że gmina nie dostałaby dofinansowania.

 

Pkt 5
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca zaproponował, aby kolejne posiedzenie komisji odbyło się 17 października 2015 roku o godzinie 16.00.


Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Komunalo - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 18.00 zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 9 ponumerowanych strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

Przewodniczący
Komisji Komunalno-Finansowej

/-/radny Ryszard Szwajca


Protokolant

/-/Anna Olkowska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.