BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14460731
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 października 2015 r.

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Komunalno - Finansowej
Komisji Edukacji
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
oraz
Komisji Rozwoju Wsi
z 26 października 2015 r.


Pkt1
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 16.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 1),
7 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 2), 8 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 3), oraz 8 członków komisji Komunalno - Finansowej (załącznik nr 4).


Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy września;
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, Sekretarz miasta i gminy Września;
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego
Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego;
Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej;
Mateusz Waligóra, referent w wydziale gospodarki gruntami i architektury;
Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego;
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;
Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej;
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej.


Pkt2
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).

Pkt3
a)
Jan Maciejewski zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/109/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno - usługowej w rejonie ulicy wrzosowej i Kościelnej we Wrześni.

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/109/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno - usługowej w rejonie ulicy Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/109/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno - usługowej w rejonie ulicy Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/109/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno - usługowej w rejonie ulicy Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni.


Komisja Komunalno-Finasowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/109/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno - usługowej w rejonie ulicy Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni.

b)
Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2016 na terenie Gminy Września.


Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2016 na terenie Gminy Września.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2016 na terenie Gminy Września.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2016 na terenie Gminy Września.


Komisja Komunalno-Finasowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2016 na terenie Gminy Września.

 

c)
Marek Przyjemski kierownik referatu komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: opłaty targowej.

Jan Maciejewski zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że od 2004 r. nie były zmienione stawki opłaty targowej i od tej chwili zostały podniesione około 50%.


Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: opłaty targowej.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: opłaty targowej.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: opłaty targowej.


Komisja Komunalno-Finasowa w obecności 8 radnych, 7 głosami za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: opłaty targowej.


d)
Anna Prusak dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła projekt ustawy w sprawie: gminnego programu osłonowego pn. „Aktywizowanie i wyrównywanie szans seniorów w Gminie Września"

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, na czym polegały konsultacje społeczne, które pojawiły się w załącznikach do uchwały?

Anna Prusak dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała, że konsultacje społeczne trwały 3 tygodnie i zakończyły się 25 września 2015 r., program figurował na stronie internetowej BIP i stronie Ośrodka Pomocy Społecznej. Program wywieszony został również na tablicy ogłoszeń, w związku z brakiem uwag konsultacje społeczne zakończono w terminie.

Radny Maciej Szelągiewicz zapytał, czy program przewidziany jest dla 60+ czy 65+?

Anna Prusak dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedziała, że program przewidziany jest dla osób powyżej 65 roku życia

Radny Maciej Szelągiewicz zapytał, czy znamy ilość firm i instytucji, które będą współpracowały nad realizacją tego programu?

Anna Prusak dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedziała, że są różne płaszczyzny wspierania seniorów, które są finansowane przez gminę, jednym z pomysłów jest wrzesińska karta seniora.

Salę obrad opuścił radny Piotr Matuszewski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej udział brało 3 radnych.

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: gminnego programu osłonowego pn. „Aktywizowanie i wyrównywanie szans seniorów w gminie Września".


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: gminnego programu osłonowego pn. „Aktywizowanie i wyrównywanie szans seniorów w gminie Września".


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: gminnego programu osłonowego pn. „Aktywizowanie i wyrównywanie szans seniorów w gminie Września".


Komisja Komunalno-Finasowa w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: gminnego programu osłonowego pn. „Aktywizowanie i wyrównywanie szans seniorów w gminie Września".

 

Na salę obrad wszedł radny Piotr Matuszewski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej uczestniczyło 4 radnych.
e)
Anna Prusak dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła projekt ustawy w sprawie: gminnego programu osłonowego pn. „Wspieranie środowisk długotrwale ubogich w celu poprawy sytuacji mieszkaniowej w/w środowisk i przeciwdziałania zjawisku bezdomności w Gminie Września".


Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, jakim zasobem mieszkaniowym Gmina Września dysponuje żeby przystąpić do tego programu?


Anna Prusak dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedziała, że
zasób mieszkaniowy w Gminie Września należy zarówno do gminy jak i prywatnych właścicieli, czy też spółdzielni. Celem tego programu jest pomoc w poszukiwaniu mieszkania na wolnym rynku u właścicieli prywatnych. Jest sporo mieszkań, w których zamieszkują osoby
nieposiadające środków na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych. Osoby zagrożone bezdomnością szukają mieszkań, które mogą utrzymać, a Gmina daje ze swojej strony wsparcie materialne, by opłacić czynsz.


Radny Szymon Paciorkowski zapytał, jaki jest czas oczekiwania dla właściciela na opróżnienie i opuszczenie lokalu socjalnego? Jaki jest wzrost danych osób bezdomnych korzystających z pomocy w rozmaitych formach? Jaki jest wzrost liczby bezdomnych?


Anna Prusak dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedziała, że wzrost nie jest duży, ale systematyczny. Na wykresie z 2014 r. jest 49 osób bezdomnych, którzy korzystali z opieki socjalnej, którym Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnił schronienie. Z roku na rok ta liczba rośnie. Różne sytuacje prowadzą do bezdomności. Zadaniem pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej jest zahamowanie tego zjawiska, patrząc w makro skali, w sytuacji która dotyczy całego kraju, to bezdomność jest stałym zjawiskiem, trudno powiedzieć kiedy uda się zmniejszyć to zjawisko.
Jeżeli chodzi o wykres, wyjaśniła, że gmina wybudowała lokal socjalny na ul. Wiśniowej to umożliwiło realizację rożnych wyroków sądowych i to był jedyny powód.

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy ta struktura osób długotrwale ubogich wynika z faktu, iż te osoby mają stosunkowo niskie wykształcenie i nie mają możliwości uzyskania pracy, która gwarantowałaby im godne warunki życia, czy to są osoby bezrobotne?


Anna Prusak dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedziała, że wiele czynników się na to składa to nie jest jedyna dysfunkcja. Na ubóstwo składa się bezrobocie, niepełnosprawność, zadłużenie oraz nagła niespodziewana choroba. Rodzina żyjąca w ubóstwie nie posiada zasobów, które pozwolą na zaspokojenie najważniejszych potrzeb. Długotrwałe ubóstwo doprowadza do nędzy.


Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: gminnego programu osłonowego pn. „Wspieranie środowisk długotrwale ubogich w celu poprawy sytuacji mieszkaniowej w/w środowisk i przeciwdziałania zjawisku bezdomności w Gminie Września".

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: gminnego programu osłonowego pn. „Wspieranie środowisk długotrwale ubogich w celu poprawy sytuacji mieszkaniowej w/w środowisk i przeciwdziałania zjawisku bezdomności w Gminie Września".


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Komisja Komunalno-Finasowa w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: gminnego programu osłonowego pn. „Aktywizowanie i wyrównywanie szans seniorów w gminie Września".


Komisja Komunalno-Finasowa w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: gminnego programu osłonowego pn. „Wspieranie środowisk długotrwale ubogich w celu poprawy sytuacji mieszkaniowej w/w środowisk i przeciwdziałania zjawisku bezdomności w Gminie Września".

f)
Jan Maciejewski zastępca burmistrza miasta i gminy Września odczytał pismo, które wpłynęło do urzędu miasta i gminy Września z 28.09.2015 r. od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gnieźnie, który poinformował o wyniku analizy oświadczenia majątkowego Pani Jolanty Kościańskiej stwierdzając nieprawidłowość, nie podając informacji o sprawowaniu funkcji prokurenta w spółce Okna i Drzwi z PCV aluminium Wiśniewski, Kościański Spółka Jawna.


Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: odwołania skarbnika Miasta i Gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: odwołania skarbnika Miasta i Gminy Września.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: odwołania skarbnika Miasta i Gminy Września.


Komisja Komunalno-Finasowa w obecności 8 radnych 7 głosami za, 1 wstrzymujących się, 0 przeciw zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: odwołania skarbnika Miasta i Gminy Września.


g)
Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, iż w oświadczeniu majątkowym nie została wpisana prokura, o której Pan burmistrz mówił. Miała ona charakter prokury biernej, została wpisana na wypadek ciężkiej choroby bądź śmierci, jest to pełnomocnictwo do spraw sądowych i pozasądowych. Wspólnikiem w tej spółce jest jej ojciec i na tę okoliczność ta prokura była utworzona. Wyjaśnia, że w czasie tej prokury nie pobierała żadnego wynagrodzenia.


Jan Maciejewski zastępca burmistrza miasta i gminy Września odczytał oświadczenie, Jolanty Kościańskiej z 13 października 2015 r., iż w dniu 1 października 2015 r. złożyła rezygnację z funkcji prokurenta z firmy Okna i Drzwi z PCV aluminium Wiśniewski, Kościański Spółka Jawna. Dnia 5 października 2015 r. prokura Pani Jolanty Kościańskiej została odwołana. Do pisma zostały dołączone kserokopie dokumentów potwierdzające w/w fakty.


Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, 6 głosami za, 2 wstrzymujących się zaopiniowała projekt ustawy w sprawie: powołania skarbnika Miasta i Gminy Września.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: powołania skarbnika Miasta i Gminy Września.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: powołania skarbnika Miasta i Gminy Września.


Komisja Komunalno - Finasowa w obecności 8 radnych 7 głosami za, 1 wstrzymujących się, 0 przeciw, zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: powołania skarbnika Miasta i Gminy Września.


h)
Jan Maciejewski zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września.


Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Września.
Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Września.

Komisja Komunalno-Finasowa w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Września.

i)
Jan Maciejewski zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt w sprawie: zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta i Gminy Września, w ramach repatriacji, rodziny polskiej - obywateli Kazachstanu.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, jaka jednostka organizacyjna będzie odpowiedzialna za monitorowanie bieżącej pomocy, znalezienia pracy? Czy to będzie Ośrodek Pomocy Społecznej?

Jan Maciejewski zastępca burmistrza miasta i gminy Września potwierdził, że będzie to Ośrodek Pomocy Społecznej.


Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta i Gminy Września, w ramach repatriacji , rodziny polskiej - obywateli Kazachstanu.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta i Gminy Września, w ramach repatriacji , rodziny polskiej - obywateli Kazachstanu.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta i Gminy Września, w ramach repatriacji , rodziny polskiej - obywateli Kazachstanu.


Komisja Komunalno-Finasowa w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta i Gminy Września, w ramach repatriacji , rodziny polskiej - obywateli Kazachstanu.


j)
Jan Maciejewski zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia zasad korzystania z obiektu wystawowego kolejki wąskotorowej stanowiącego własność Miasta i Gminy Września.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że parowóz cieszy się popularnością, jednak nie wszystkim we Wrześni się to podoba. Gniezno też dysponowało takim parowozem, ale już nie mają go w swym posiadaniu. Powiedział, że należałoby zamontować barierki, gdyż rodzice nie powinni sadzać dzieci na parowóz.

Mieszkaniec Wrześni, Robert Czwajda zapytał dlaczego dopiero teraz uchwalany jest ten regulamin i ile było już próśb o odszkodowanie od momentu ustawienia kolejki?


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno komunalnego powiedział, że parowóz jest dokładnie tak zabezpieczony jak mówi Pan Maciej Baranowski, można wejść obejrzeć, żadnych przeszkód nie ma, dzieci wchodzą na wagony, które są zabytkiem a zadaniem gminy jest je chronić. Wchodzą na komin, na dach parowozu i to spowodowało, że dziecko pod opieką rodzica doznało uszkodzenia. Powiedział, że nie zna skutków tego upadku, jednak roszczenie do gminy trafiło w formie pisemnej, trudno było przewidzieć to, że rodzice pozwolą wchodzić dzieciom na parowóz.


Radny Maciej Baranowski powiedział, że nie zdawał sobie sprawy, że dziecko pod opieką dorosłego może spaść z komina lub pojemnika wodnego.


Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalania zasad korzystania z obiektu wystawowego kolejki wąskotorowej stanowiącego własność Miasta i Gminy Września.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalania zasad korzystania z obiektu wystawowego kolejki wąskotorowej stanowiącego własność Miasta i Gminy Września.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie, zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalania zasad korzystania z obiektu wystawowego kolejki wąskotorowej stanowiącego własność Miasta i Gminy Września.

Komisja Komunalno-Finasowa w obecności 8 radnych, 7 głosami za, 1 wstrzymującym się, 0 przeciw, zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalania zasad korzystania z obiektu wystawowego kolejki wąskotorowej stanowiącego własność Miasta i Gminy Września.


k)
przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak omówił wniosek powołania Komisji Rady Miejskiej do zbadania zarzutów przedstawionych w tygodniku regionalnym Wiadomości Wrzesińskie z dnia 25.09.2015 r. w artykule redaktor Doroty Tomaszewskiej „(K)analiza w polu włodarza i radnego - rewizora".

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że projekt uchwały jest jasny i wszystko jest w niej zawarte. Nikt nie może być dobrym sędzią we własnej sprawie.

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że radny Bieńko złożył projekt uchwały w Biurze Rady. Został on wstępnie poddany analizie radcy prawnego. Nie został on od strony formalnej właściwie skonstruowany, w związku z czym spotkał się z radnym Bieńko w celu przedstawienia zastrzeżeń radcy, aby je uwzględnił, tak aby spełniał on wymogi formalne. Radny Bieńko postanowił złożył projekt w wersji pierwotnej. W związku z tym zaproponował, aby nie opiniować projektu na tym posiedzeniu.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że przewodniczący rady nie przedstawił żadnej opinii, tylko poglądy radcy prawnego, dyskutował o tytule uchwały.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że projekt uchwały bez opinii radcy ma mankamenty.

Radny Bogdan Nowak zaproponował, aby poczekać za opinią i przenieść omawianie i opiniowanie projektu na sesję.

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że na miejscu wnioskodawcy wystąpiłby do przewodniczącego rady, aby opinia radcy prawnego była sporządzona pisemnie. Ta uchwał wywołuje duże wątpliwości, co do jej zgodności z prawem w świetle orzecznictwa sądowego w Sądach Administracyjnych. Przytoczył wyrok Sądu Administracyjnego z 1995, który mówi, że działania i uchwały Rady Gminy, które preferują przy wyborach lub ustalaniu składu osobowych komisji rady tylko określone grupy lub niektórych radnych pozbawiając innych możliwości aktywnego działania w komisji w ogóle należy ocenić jako niezgodne z zasadą równości jako reprezentantów mieszkańców gminy w szczególności z art 23 i 24 ustawy o samorządzie terytorialnym. Zatem ograniczenie, jak to ma miejsce w paragrafach tejże uchwały jest zastrzeżenie, że członkowie wybrani z listy danego komitetu nie mogą stanowić większości, nie mogą być przewodniczącymi tejże komisji stanowi bezpośrednie naruszenie przepisów ustawy, dlatego iż radni na początku swojej kadencji składają ślubowanie, a to z jakiego komitetu zostali wybrani nie ma w tym wypadku znaczenia. Podobne wątpliwości wywołuje pokrywanie kompetencji Komisji Rewizyjnej z kompetencjami komisji, która miałaby być powołana, choć tutaj można stwierdzić, że ma to być specjalna komisja rady to może działać niezależnie od Komisji Rewizyjnej. Natomiast co do równości radnych są zastrzeżenie, co do uchwały w proponowanym brzmieniu, co może skutkować jej uchyleniem.


Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że uchwałę zgłosił dwa tygodnie temu. Przez ten czas radca prawny powinien przygotować opinię.

Radny Ryszard Szwajca poprosił, aby radni otrzymali na jutrzejszą sesję opinię radcy prawnego na piśmie.

Robert Czwajada powiedział, że opinia radcy prawnego powinna sugerować poprawny tekst.

Przegłosowano wniosek żeby przesunąć opiniowanie 20 za 1 wstrzymujący.


l)
Jan Maciejewski zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września".

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy projekt też obejmuje ścieżkę rowerową koło drogi, czy będzie zachowana jezdnia?

Jan Maciejewski zastępca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział, że nie zna szczegółów, ale dowie się i odpowie na sesji.


Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września".

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września".

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: dzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września".

Komisja Komunalno-Finasowa w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: dzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września".

 

ł)
Naczelnik wydziału księgowości Danuta Miś omówiła projekt ustawy w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/75/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Września".


Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/75/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Września".


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/75/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Września".


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/75/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Września".


Komisja Komunalno-Finasowa w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/75/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Września".


m)
Naczelnik wydziału księgowości Danuta Miś omówiła projekt uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015-2020.


Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015-2020.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015-2020.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015-2020.

Komisja Komunalno-Finasowa w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015-2020.

n)
Naczelnik wydziału księgowości Danuta Miś omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.


Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.
Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.


Komisja Komunalno-Finasowa w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.


Pkt 4
Radny Szymon Paciorkowski prosił o odpowiedź na sesji Rady Miejskiej i tym samym powiedział, że otrzymał maila z redakcji wrzesińskiej gazety od jednego z tutejszych stowarzyszeń, które organizuje zbiórkę w szczytnym celu, jakim jest renowacja poszczególnych nagrobków na cmentarzu. Stowarzyszenie dokonało zgłoszenia zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, jest wpisane w rejestrze, na stronie internetowej. Początkowo otrzymali oni odmowę od Dyrektora Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych jako zarządcy cmentarza, decyzja jednak została zmieniona. Zapytał, czy w przyszłości samo zgłoszenie wystarczy, żeby na cmentarzu jako miejscu ogólnie dostępnym, takie zbiórki mogły być prowadzone po dokonaniu zgłoszenia?


Artur Mokracki zastępca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział, że rozmawiał na temat zbiórki z Prezesem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i ustalono, że zbiórka będzie przed cmentarzem na parkingu oraz na drodze powiatowej przy wejściu na cmentarz.


Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że rozmawiał z Prezesem i przekonywał go do spotkania z przewodniczącym Stowarzyszenia Projekt Września Panem Damianem Staniszewskim, ponieważ inicjatywa jest godna poparcia.


Mieszkaniec Robert Czwajda, zapytał o projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni, jaki jest jego cel?


Jan Maciejewski zastępca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział, że plan zostanie podzielony na dwa etapy, oczywiście jeśli radni przegłosują, plan musi pogodzić interesy wielu właścicieli nieruchomości. Ten trudniejszy, który obejmuje prawą część, gdzie są rozdrobnieni właściciele i na plan, który obejmuje lewą stronę czyli teren gminy, gdzie będzie można szybciej ten plan uchwalić.


Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 18.00 zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 18 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Komisji
Komunalno - Finansowej

/-/Ryszard Szwajca

 

Przewodniczący Komisji Edukacji

/-/Bogdan Nowak


Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej


/-/Radosław Garbarek

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi

/-/Mirosław Zgoliński

 

Protokolant

/-/Agnieszka Kasprzak

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.