BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14456479
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 3 listopada 2015 roku

Protokół
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 3 listopada 2015 r.

 


Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski o godz. 16.30 otworzył posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 1).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami Komisji:
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września;
Waldemar Grześkowiak, Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni;
Maciej Kiełbus, kancelaria prawna Ziemski&Partners;
Anna Olkowska , samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej;
Stanisław Dominiczak, wnioskodawca;
Łucja Tomczak, wnioskodawca;
Mariola Kasierska, wnioskodawca;
Dorota Tomaszewska, dziennikarz Wiadomości Wrzesińskich;
Mieszkańcy Miasta i Gminy Września.

Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski przedstawił propozycję zmiany porządku obrad.
Komisja Rewizyjna jednogłośnie przegłosowała nowy porządek obrad (załącznik nr 2)

Pkt 3
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski powiedział, że zgodnie ze Statutem Gminy zastępcę przewodniczącego Komisji wybiera, ze swego składu, Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodniczącego Komisji. Przewodniczący zaproponował, aby zastępcą przewodniczącego Komisji Rewizyjnej został radny Szymon Paciorkowski.

Radny Szymon Paciorkowski wyraził zgodę.

Komisja Rewizyjna w składzie 4 - osobowym, 3 głosami za, 1 wstrzymującym się, 0 przeciw wybrała na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radnego Szymona Paciorkowskiego.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski przekazał prowadzenie Komisji Rewizyjnej Zastępcy Przewodniczącego, radnemu Szymonowi Paciorkowskiemu.

Radny Piotr Matuszewski opuścił salę. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyło 3 radnych.

Pkt 4
a) zapoznanie się z wnioskiem w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, radny Szymon Paciorkowski przedstawił wniosek w sprawie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 3). Wyjaśnił, że wnioskiem, który wpłynął do Rady Miejskiej we Wrześni w dniu 19 października 2015 roku, grupa 7 mieszkańców Gminy Września zwróciła się do Rady Miejskiej o wszczęcie postępowania stwierdzającego wygaśnięcie mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Września Tomasza Kałużnego w trybie art. 492 § 2 ustawy Kodeks wyborczy, w związku z naruszeniem przez Burmistrza zakazu zawartego w art. 492 § 1 pkt 5 ww. ustawy, tj. naruszenia ustawowych zakazów łączenia funkcji wójta z wykonywaniem funkcji lub prowadzenia działalności gospodarczej, określonych w odrębnych przepisach. Skarżący powołali się w tym zakresie na brzmienie art. 2 pkt 6 i art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, wskazujący, iż burmistrz nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem, czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.
W uzasadnieniu powyższego wniosku wskazano, że zgodnie z linią orzeczniczą wyrażoną w wyroku Trybunału Europejskiego w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10 prowadzeniem działalności gospodarczej są także aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, przy angażowaniu środków podobnych do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 2006/112, zmienionej dyrektywą 2006/138. Wnioskodawcy powołali się na artykuły i wypowiedzi, w których Burmistrz Tomasz Kałużny miał informować o uzbrojeniu działek w kanalizację oraz przyłącza elektryczne i wodociągowe w celu podwyższenia ich wartości oraz zabiegać aktywnie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i podziału wcześniej zakupionego gospodarstwa rolnego na działki budowlane, co miało mieć charakter zarobkowej działalności gospodarczej.
Zwrócił się do wnioskodawców o wybranie swoich przedstawicieli, którzy chcieliby złożyć dodatkowe informacje w związku z wnioskiem.

Stanisław Dominiczak, wnioskodawca w imieniu innych wnioskodawców powiedział, że wniosek jest jednoznaczny, zapisany w wąskiej formule, nie odnosi się do innych pobocznych wątków. Wyjaśnił, że to co zostało przedstawione w mass mediach uważa za wiarygodne, gdyż sprawa została zbadana w trzech niezależnych źródłach. Powiedział, że w związku z tym nie ma podstaw uważać, że Wiadomości Wrzesińskie publikują nieprawdę. W materiale filmowym zawarta jest również wypowiedź burmistrza. Wnioskodawcy celowo powołali się na orzecznictwo europejskie. Powiedział, że ekspertyza prawna zawiera zapewne tezę jakiej wnioskodawcy się spodziewają.

b) złożenia wyjaśnień przez Burmistrza, w tym ewentualne przedłożenie posiadanych przez niego dokumentów;

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, radny Szymon Paciorkowski poprosił Tomasza Kałużnego, burmistrza Miasta i Gminy Września o złożenie wyjaśnień.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że nie prowadzi i nie prowadził żadnej działalności gospodarczej. Wyjaśnił, że w ciągu ostatnich 15 lat kilkukrotnie zbył swoją własność, którą nabył częściowo zanim został burmistrzem, a częściowo później. Te zdarzenia miały miejsce rzadko, służyły na zaspokojenie własnych potrzeb, prawie w każdym przypadku mieszkaniowych. Wyjaśnił, że jest właścicielem nieruchomości, w której mieszka we Wrześni, na działce o powierzchni 407m² nabytej w 2004 roku - jest to współwłasność małżeńska. Powiedział, że jest właścicielem nieruchomości rolnej w Obłaczkowie o powierzchni około 2,4 ha - jest to współwłasność nabyta w roku 2000 oraz że jest właścicielem sąsiadujących ze sobą nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Słomowo o łącznej powierzchni około 4 ha - jest to współwłasność jedna nabyta w roku 2007, natomiast druga w roku 2008. Wyjaśnił, że od dnia 28 kwietnia 2008 roku nie nabył ani on, ani jego żona żadnej nieruchomości.
13 września 2000 roku zakupił nieruchomość rolną niezabudowaną położoną w Obłaczkowie o łącznej powierzchni około 4,8 ha we współwłasności po ½ z Piotrem Matuszewskim. Działka ta została nabyta na cele produkcji rolnej. W roku 2004 zakupił dom we Wrześni, który w około 80 % zakupiony został przy udziale kredytu we frankach szwajcarskich. Dom, w którym obecnie mieszka i który został nabyty w 2004 roku, wybudowano w 1984 roku.  Jest to połowa bliźniaka, w którym przez 20 lat nikt wcześniej nie mieszkał.  W chwili nabycia dom był  w złym stanie technicznym.  7 maja 2007 roku wziął z żoną kredyt gotówkowy w wysokości  85 tys. zł na cele konsumpcyjne i za te pieniądze zaczął remont domu i wymiany praktycznie wszystkich jego elementów, jakie się w nim znajdowały, poczynając od okien i drzwi.
W trakcie tego remontu, a mając wspomniany kredyt gotówkowy, z którego skorzystał do nabycia nieruchomości gruntów rolnych, nie objętych miejscowym planem zagospodarowania o powierzchni powyżej 1 ha (1,04ha). Grunt był położony w Psarach Polskich. 20 września 2007 roku sprzedał nieruchomość - grunt rolny - o powierzchni 2,4 ha, który nabył w roku 2000 w Obłaczkowie, nie będąc jeszcze burmistrzem. Środki przeznaczył na remont i rozbudowę domu, w którym mieszka. Nabywca nabył nieruchomość jako wkład w gospodarstwo rolne. Tego samego dnia nabył grunt rolny w Słomowie bez miejscowego planu o powierzchni 0,51 ha - to jest ten grunt rolny, o którym można było przeczytać w prasie. Wyjaśnił, że pozwolenie na rozbudowę dotyczące domu uzyskał 25 września 2007. Remont i rozbudowała trwała do dnia 29 kwietnia 2008 roku. Wyjaśnił, że 17 grudnia 2007 roku zbył grunt rolny w Psarach Polskich o powierzchni 1,04 ha bez miejscowego planu zagospodarowania, bez podziału na jakiekolwiek działki, bez warunków zabudowy,  a środki uzyskane po zbyciu przeznaczył na spłatę kredytu  zaciągniętego 7 maja 2007 roku na remont domu. Pozostałą część środków wykazał w oświadczeniu majątkowym za rok 2007 w pozycji 1 jako lokata terminowa w kwocie 160 tys. zł. 28 kwietnia 2008 roku wraz z Piotrem Matuszewskim nabył grunt rolny o powierzchni 4,3 ha w Słomowie, nieruchomość która sąsiadowała z gruntem o powierzchni 0,51ha. Wyjaśnił, że było to ostanie nabycie jakiego dokonał. 26 października 2009 roku zbył wraz z żoną niezabudowaną, niewyposażoną w urządzenia infrastruktury technicznej nieruchomość w Słomowie o powierzchni 942 m². Całość tych środków przeznaczył na nadbudowę budynku mieszkalnego (dziennik budowy z 12 marca 2009 roku). Zdjęcie z tej nadbudowy znajdowało się na pierwszej stronie Wiadomości Wrzesińskich z dnia 26 czerwca 2009 roku. To było jedno zbycie. Drugie zbycie z gruntu nabytego w 2007 roku w Słomowie, miało miejsce w roku 2013. Zaznaczył, że w latach od 2010 do 2012 nie dokonał żadnego zbycia ani nabycia jakiejkolwiek nieruchomości. W maju 2013 roku nastąpiło zbycie działki w Słomowie, również niewyposażonej w żadne urządzenia. Miało to wpływ z faktem, że po 10 latach spłacania kredytu we frankach szwajcarskich, który został zaciągnięty podczas zakupu domu, okazało się, przy dużym wzroście kursu franka, że kwota do spłaty jest niemal taka sama jak na początku. Powiedział, że postanowił zbyć grunt, aby móc spłacić kredyt. Kredyt został spłacony po 4 dniach od zbycia gruntu w kwocie 65 tys. 670 zł, co ma również odzwierciedlenie w oświadczeniu majątkowym za rok 2012 i 2013.
Wyjaśnił, ze w odległości około 200 m od zbytych działek w Słomowie był współwłaścicielem z żoną nieruchomości z Piotrem Matuszewskim. Piotr Matuszewski jako dysponent swoich terenów: raz w 2013, raz w 2014 oraz 16 lutego 2015 roku postanowił skorzystać z prawa zbycia swoich nieruchomości. W związku z tym, że był współwłaściciel miał do wyboru albo odkupić udziały od Piotra Matuszewskiego lub zostać współwłaścicielem tych gruntów z przypadkowymi osobami. W tym wypadku postanowił przyłączyć się do transakcji i zbył swoje udziały  raz w 2013, raz w 2014 oraz 16 lutego 2015 roku. Środki ze zbytych udziałów przeznaczył na cele mieszkaniowe, na co ma stosowne dokumenty.
Wyjaśnił, że od dnia 28 kwietnia 2008 roku nie nabył żadnej nieruchomości. Jest właścicielem gruntów rolnych, jednego w Obłaczkowie i drugiego w Słomowie, przy czym w Słomowie są to dwa grunty sąsiadujące ze sobą. Wyjaśnił, że korzystał z lokowania swoich środków w gruncie, gdyż jest to niezbywalne prawo każdego obywatela, nawet burmistrza. Nie ma w polskiej konstytucji, ani w żadnych innych ustawach zakazu posiadania gruntów. Żadna działka nie została sprzedana po przekształceniu, wszystkie były gruntami rolnymi. Powiedział, że w związku z tymi wyjaśnieniami dotyczącymi ostatnich 15 lat, zarzut prowadzenia działalności gospodarczej uważa za absurdalny.

c)
przedstawienie opinii prawnej sporządzonej na zlecenie Rady Miejskiej we Wrześni.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, radny Szymon Paciorkowski powiedział, że po wpływie wniosku o wygaśnięcie mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Września przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni zwrócił się do poznańskiej kancelarii prawnej Ziemski&Partners o przygotowanie w ekspertyzy prawnej co do zasadności tego wniosku. (załącznik nr 4) Ekspertyza została dostarczona 30 października 2015 roku przygotowana przez radcę prawnego prof. UAM dr hab. Krystiana M. Ziemskiego oraz Macieja Kiełbusa - prawników w Dr Krystian Ziemski § Partners Kancelaria Prawna Sp. k. w Poznaniu, w oparciu o dokumenty oraz ustne wyjaśnienia i informacje przekazane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni. Opinia liczy łącznie 25 stron, zaś dla potrzeb niniejszego posiedzenia odczytane zostaną jej główne założenia. Poprosił o przedstawienie i omówienie ekspertyzy mecenasa Macieja Kiełbusa.

Maciej Kiełbus, prawnik w kancelarii Ziemski&Partners wyjaśnił, że w związku z wpłynięciem do Rady Miejskiej wniosku o wygaśnięcie mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Września Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do kancelarii prawnej, którą reprezentuje o ekspertyzę prawną w sprawie zasadności tego wniosku. Odniósł się do wypowiedzi wnioskodawcy, pana Stanisława Dominiczaka, który mówił, że opinia zawiera taką tezę jaka została zlecona. Wyjaśnił, że kancelaria funkcjonuje na rynku od 1992 roku. Pracują w niej eksperci specjalizując się w sprawach dotyczących prawa samorządu terytorialnego, dlatego nie zasadne jest twierdzenie, że kancelaria pisze ekspertyzy na zlecenie, z opinią taką, która jest z góry założona. Są to ekspertyzy obiektywne opierające się na dokumentacji, w przeciwnym wypadku kancelaria prawna już dawno przestałaby istnieć, a jest inaczej.
Jeżeli chodzi o zakres ekspertyzy obejmował on zasadność wniosku, który Rada Miejska otrzymała pod względem prawnym. Ekspertyza została napisana w oparciu o wniosek, jak również dokumentację uzyskaną od Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni. Podstawą prawną stanowiła ustawa z 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne i ocena czy w tym stanie faktycznym, który został przedstawiony zostały spełnione przesłanki wygaśnięcia mandatu burmistrza czy też nie. Konkluzja ekspertyzy prawnej jest jednoznaczna, gdyż sporadyczne, okazjonalne dokonywanie transakcji zbycia nieruchomości przez osobę fizyczną, na przestrzeni 13 lat, zbycie 9 nieruchomości nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu wyżej przytoczonej ustawy, w związku z czym nie zostały spełnione przesłanki do stwierdzenia przez Radę Miejską
we Wrześni wygaśnięcia mandatu burmistrza.
Uzasadnienie tej tezy jest następujące: ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne przez osoby publiczne pełniące funkcję burmistrza posługuje się pojęciem działalności gospodarczej, ale w żaden sposób tego pojęcia nie definiuje, nie wyjaśnia, ani nie zawiera przesłania do żadnego innego aktu prawnego, dlatego dokonując wykładni tego pojęcia powinno się odwołać do kluczowej w tym zakresie ustawy tj. ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, bowiem właśnie ta ustawa zawiera definicję działalności gospodarczej, która znajduje zastosowanie za każdym razem, kiedy ustawodawca posługuje się tym pojęciem wszędzie tam, gdzie ustawodawca nie zastrzega odmiennego znaczenia. Według tej ustawy działalność gospodarcza to działalność zarobkowa (wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa; lub: polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż; lub: polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych), prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych. Powszechnie w orzecznictwie sądu powszechnego, sądów administracyjnych wskazuje się, że aby mówić o działalności gospodarczej muszą być spełnione następujące elementy: charakter zarobkowy, zorganizowany i ciągły. W ocenie kancelarii prawnej żadna z tych przesłanek nie została spełniona w przedmiotowym stanie faktycznym. Mówiąc o zorganizowaniu, szczegółowo analizowana jest ona w ekspertyzie prawnej, zarówno pod względem formalnym, jak i materialnym zorganizowanego prowadzenia działalności gospodarczej, formalnych, czyli zarejestrowanie działalności, wybór jednej z form, otwarcie konta - z tymi wszystkimi przesłankami formalnymi w tym przypadku nie ma się do czynienia. Także pod względem materialnym - poszukiwanie kontrahentów, posiadanie biura, odrębnego sprzętu, personelu, który realizuje tę działalność, to wszystko wskazuje na zorganizowany charakter, z czym w przedmiotowej sprawie również nie ma się do czynienia. Jeżeli mówi się w doktrynie o zarobkowym charakterze wskazuje się środki uzyskane z prowadzenia działalności gospodarczej winny być przeznaczane na jej dalsze prowadzenie, a więc w sytuacji, w której burmistrz zbywając nieruchomość dokonywałby zakupu kolejnej nieruchomości, aby w przyszłości je dzielić, sprzedawać dalej i prowadzić to w sposób ciągły byłaby to niewątpliwie działalność gospodarcza. Natomiast w sytuacji, w której osoba fizyczna nabywa określone dobra jako lokatę swojego kapitału i w określonym przez siebie momencie dokonuje decyzji o jej zbyciu, zwłaszcza, kiedy środki uzyskane ze sprzedaży przeznacza na swoje cele prywatne nie można mówić o działalności. Natomiast element ciągłości działania, o którym w tym przypadku trudno mówić, kiedy na przestrzeni 13 lat dokonano kilku transakcji. Wyjaśnił, że ograniczenia wynikające z ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne muszą być interpretowane w sposób ścisły, jest to wyjątek o swobody prowadzenia działalności przez osoby fizyczne, w związku z czym nie jest tak, że osoba pełniąca funkcję publiczną całkowicie wyłączona jest z obrotu prawnego i nie może podejmować żadnych czynności.
Teza ekspertyzy jest jednoznaczna poparta zarówno orzeczeniami Sądu Najwyższego, jak i sądów administracyjnych.

d) ewentualne pytania za strony członków Komisji Rewizyjnej i innych uczestniczących w posiedzeniu Komisji Radnych do Burmistrza i przedstawiciela kancelarii prawnej.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, radny Szymon Paciorkowski powiedział, że wnioskodawcy w swoim wniosku powołują się orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości 180/10 i 181/10. Zapytał, czy orzecznictwo to znajduje zastosowanie w niniejszej sprawie i czy powołanie się na nie jest uzasadnione, czy nie?


Maciej Kiełbus, prawnik w kancelarii Ziemski&Partners wyjaśnił, że w pierwszej kolejności wykładnia przepisów w sprawie wygaśnięcia mandatu burmistrza czy radnego powinna być przygotowana przez pryzmat prawa krajowego oraz orzecznictwa sądów krajowych tj. o od orzecznictwa trybunału konstytucyjnego czy sądów administracyjnych. Kwestia o której jest mowa nie jest przedmiotem regulacji prawa wspólnotowego, dotyczy prawa podatkowego i jest przedmiotem regulacji prawa unijnego, w związku z czym specyfika podatkowa sprawia, że w tej dziedzinie dla potrzeb podatkowych przyjmuje się nieco inny zakres, co nie ma charakteru uniwersalnego i nie może być przenoszone na grunt innych aktów prawa. Ordynacja podatkowa i ustawa o podatku od towarów i usług posługuje się nieco inną definicją działalności gospodarczej, o ile ma ona zastosowanie w sposób wąski na gruncie prawa podatkowego, natomiast nie ma to zastosowania w innych dziedzinach prawa samorządowego, gdzie mówi się o ograniczeniach osób pełniących funkcje publiczne nie tylko burmistrza, ale także radnych na przykład art 24f ustawie o samorządzie gminnym.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, radny Szymon Paciorkowski zapytał czy przesłanki wskazane we wniosku stanowią podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu?

Maciej Kiełbus, prawnik w kancelarii Ziemski&Partners powiedział, że w ocenie kancelarii te przesłanki nie stanowią podstawy do wygaśnięcia mandatu.

Radny Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że gdy zlecał przeprowadzenie ekspertyzy prawnej kancelarii wraz ze zleceniem przekazał kilkadziesiąt dokumentów, w tym również dwa artykuły, które ukazały się w Wiadomościach Wrzesińskich. Zatem ekspertyza nie jest oparta tylko na wniosku, ale także na szeregu innych dokumentów.

Stanisław Dominiczak, wnioskodawca powiedział, że jest zdziwiony, że ekspertyza prawna została zlecona firmie zewnętrznej, gdyż w dotychczasowej praktyce ekspertyzy opracowywali radcy, którzy są zatrudnieni w urzędzie. Jedno złamanie tej zasady było w trakcie wyborów, kiedy przewodniczący rady i burmistrz posiłkowali się kancelarią z Poznania, po czym z kretesem przegrali oba procesy. Wracając do argumentacji wniosku powiedział, że jasno mówi się, że kto nabywa lub posiada nieruchomość taką czy inną i aktywnie podnosi jej wartość podlega opodatkowaniu podatku VAT. Z tego punktu widzenia prowadzenie działalności gospodarczej dla wnioskodawców jest oczywiste. Powiedział, że ma nadzieję, że na kanwie dokumentów, jakie kancelaria otrzymała ekspertyza jest rzetelna. Stwierdził, że symptomy prowadzenia działalności gospodarczej występują.

Łucja Tomczak, wnioskodawca zapytała, ile trzeba sprzedaż działek żeby nie wejść w konflikt z prawem? Czy kancelaria otrzymała informację, kiedy te działki zostały uzbrojone, w jakim okresie? Kiedy był zlecony i na czyje zlecenie był wykonany plan zagospodarowania przestrzennego? Powiedziała, że jest to ważne, gdyż były to grunty orne. Zapytała w jaki sposób burmistrz powinien te działki użytkować?

Maciej Kiełbus, prawnik w kancelarii Ziemski&Partners wyjaśnił, że osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej podlega obowiązkowi podatku VAT. Wyjaśnił, że przepisy nie formułują ile działek trzeba sprzedać żeby być przedsiębiorcą. Prawo nie jest nauką ścisłą, ale nauką społeczną. Jeżeli mówi się, że przez okres 13 lat ma się do czynienia z 9 transakcjami zbycia nieruchomości, to w ocenie prawnej trudno jest mówić o ciągłości prowadzenia działalności gospodarczej. Z dokumentacji przedłożonej nie wynika, aby burmistrz w sposób aktywny zabiegał o sprzedaż tych nieruchomości, nie ma tutaj do czynienia z charakterem zorganizowanym. Jeżeli chodzi o kwestię wykorzystania nieruchomości przepisy nie wskazują ograniczeń po stronie właściciela nieruchomości, aby dokonywał czynności zmierzających do zmiany ich przeznaczenia. Prezentowana przez wnioskodawców we wniosku wykładnia idzie w stronę znaczącego ograniczenia swobód osób pełniących funkcje publiczne zarówno burmistrza, jak i radnych. Idąc dalej według wnioskodawców należałoby przyjąć, że osoba która pełni funkcję publiczną nie ma możliwości przez czas trwania kadencji rozporządzania swoim majątkiem w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego i zasadami prawidłowej gospodarki, co mogłoby być dla takiej osoby krzywdzące w tym zakresie. Odnosząc się do słów burmistrza, w sytuacji w której rzeczywiście koniunktura się pogarsza i kredyt, który posiadał we frankach staje się wyższy i w sytuacji, w której nie mógłby sprzedać swojej nieruchomości lub ruchomości, była by to sytuacja prowadzenia złej gospodarki i ograniczenie niedopuszczalne i wbrew przepisom konstytucji. Powiedział, że nie posiada informacji dotyczącej planu zagospodarowania oraz uzbrojenia tych działek.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że żadna nieruchomość którą zbył nie była przekształcona na działkę budowlaną. Natomiast budowę kanalizacji wykonywano na zlecenie Piotra Matuszewskiego. Wyjaśnił, że nigdy nie występował o żadne uzbrojenie, żadna z tych działek nie została uzbrojona ani w prąd ani w wodę. Działania te były prowadzone jeżeli chodzi o prąd to firma Enea, a jeżeli chodzi o wodę firma PwiK na wniosek Piotra Matuszewskiego, a prowadzone tylko do jego nieruchomości. . Zgodnie z aktami nigdy nie zbył żadnej nieruchomości uzbrojonej. Również na działkach, gdzie był współwłaścicielem nie została doprowadzona żadna infrastruktura.

Radny Tomasz Frankowski zapytał, czy te działki, które burmistrz sprzedawał były zawsze gruntem ornym?

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że tak.

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że jest zdziwiony pytaniami, które nie mają nic wspólnego z przedmiotem dzisiejszego posiedzenia, ale jest to przykład jak wnioskodawca potrafi odwracać temat sprawy. Powiedział, że na ostatniej sesji większość osób słyszała,że padł zarzut, iż opinia prawna radcy prawnego zatrudnionego w urzędzie jest zrobiona tendencyjnie ponieważ burmistrz jest jego pracodawcą. Dzisiaj padł zarzut, że zlecono wykonanie ekspertyzy firmie zewnętrznej z niewiadomych powodów i to też jest źle. Wyjaśnił, że nie ma to nic wspólnego ze zleceniem przez komitet wyborczy firmie zewnętrznej ekspertyzy, było to zlecenie wykonane za środki prywatne, nie ma to również nic wspólnego z przedmiotem dzisiejszego posiedzenia

 

e) dyskusja nad wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Burmistrza.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że w jego przekonaniu burmistrz nie naruszył prawa. Podziela opinię, która została przygotowana przez kancelarię. Powiedział, że będzie głosował przeciwko stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Września.

Radny Tomasz Frankowski powiedział, że w świetle przytoczonej opinii prawnej i wyjaśnienie przez mecenasa czym jest prowadzenie działalności gospodarczej, wyjaśnień których złożył burmistrz w całej chronologii obrotu zakupu i sprzedaży działek stwierdził, że w jego opinii burmistrz nie złamał prawa, w związku z czym będzie głosował przeciwko stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Września.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, radny Szymon Paciorkowski powiedział, że wnioskodawcy powołali się na treść art 492 ustawy - Kodeks wyborczy. Tenże artykuł określa enumeratywne przesłanki wygaśnięcia mandatu wójta. Tak jak podkreślono to w nadesłanej ekspertyzie prawnej wygaśnięcie mandatu stwierdzone przez Radę Miejską czy też przez Wojewodę ma charakter wyjątkowy, ponieważ zasadą jest bezpośredni wybór wójtów, burmistrzów. Natomiast to stwierdzenie wygaśnięcia ma ściśle określone przesłanki. Przepis ten odsyła bezpośrednio do treści przepisów prawa, a jego badanie przez Radę Miejską powinno mieć charakter formalny, a Rada Miejska nie jest ciałem prawniczym. W związku z pojawiającymi się w prasie artykułami i wnioskiem o wygaśnięcie mandatu zwrócono się do poznańskiej kancelarii, aby nie być posądzonym o stronniczość. Ekspertyza ta jednoznacznie stwierdza, iż nie ma przesłanek do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu burmistrza. W związku z tym proponuje, aby komisja rewizyjna w swoim stanowisku uznała wniosek za niezasadny. Powiedział, że będzie głosował za oddaleniem takiego wniosku.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że ta sprawa jest dla niego bardzo poważna, a jednocześnie przykra. Powiedział, że stanowisko jakie zajmuje jest z wyboru bezpośredniego. Traktując sprawę poważnie wystąpił niezależnie, prywatnie o dwie inne opinie. Powiedział, że jutro dostarczy opinie radnym.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, radny Szymon Paciorkowski ogłosił 10 minutową przerwę.

Komisja Rewizyjna pracowała nad projektem Stanowiska Komisji w sprawie wniosku dotyczącego wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Września.


Po przerwie Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, radny Szymon Paciorkowski odczytał propozycję stanowiska Komisji Rewizyjnej.

f) głosowanie stanowiska Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie.

Komisja Rewizyjna w liczbie 3 radnych jednogłośnie przyjęła proponowane Stanowisko uznając wniosek złożony przez 7 - osobową grupę mieszkańców w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Września za bezzasadny.

Komisja Rewizyjna negatywnie zaopiniowała wyżej przytoczony wniosek (załącznik nr 5)

Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, radny Szymon Paciorkowski o godz. 18.00 zamknął posiedzenie Komisji.
Protokół zawiera 11 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 


Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

/-/radny Piotr Matuszewski

/-/radny Tomasz Frankowski

/-/radny Szymon Paciorkowski

/-/radny Ryszard Szwajca

 

Protokolant

/-/Anna Olkowska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.