BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14254084
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z IX z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2015 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

Protokół
nr IX/2015
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 17 września 2015 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni


IX sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.).


Pkt. 1
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, Waldemar Grześkowiak o godz. 14.00 otworzył sesję.
Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum. Nieobecny był radny Stefan Ogrodowicz.

Do protokołu z VIII sesji VII kadencji nikt z radnych nie wniósł uwag, dlatego uznaję, że zostały przez Radę Miejską przyjęty.

Pkt. 2
Radny Zbigniew Bieńko zaproponował wprowadzenie do porządku obrad uchwałę w sprawie: uchylenia uchwały nr XVII/219/2012 w sprawie zbycia wieczystego użytkowania nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Zamysłowskiego jako projektodawca.

Rada Miejska jednogłośnie przyjęła nowy porządek obrad (załącznik nr 2).

Pkt 3.
Radny Mirosław Chudy powiedział, że należałoby posprzątać ścieżkę rowerową od Białężyc do końca ulicy Działkowców ze względu na występujące na niej grudki asfaltu. Zapytał, jak będzie wyglądała ścieżka rowerowa pod wiaduktem? Czy będzie ona przechodziła drugą stroną?

Radny Zbigniew Bieńko zaproponował, aby posiedzenia komisji i sesje Rady Miejskiej odbywały się około godziny 18.00 tak, aby mieszkańcy mogli w nich uczestniczyć. Godzina dzisiejszej sesji jest zbyt wczesna.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że dzisiejsza sesja zwołana wcześniej ze względu na uroczystość zaplanowaną na dzisiaj na godzinę 17.00. Zwyczajowo posiedzenia komisji i sesje będą odbywały się w godzinach zwyczajowo przyjętych.

Radny Robert Smodlibowski powiedział, że skrzyżowanie ulic Kosynierów i Wojska Polskiego jest niebezpieczne. Zaapelował, aby dla poprawy bezpieczeństwa umieścić tam znak stop.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Maciej Baranowski powiedział, że na ostatnim jego dyżurze złożono wniosek o zabezpieczenie środków w przyszłorocznym budżecie na III etap inwestycji związany z budową nawierzchni i kanalizacji przy ulicy Culica i Pułku Piechoty. Jednocześnie mieszkańcy dziękują za inwestycję związaną z oświetleniem. Zapytał, jakie prace są prowadzone w parku? Czy jest gminna inwestycja? Czy do ratusza w trybie pilnym wpłynęła znacząca liczba petycji podpisów osób protestujących dotycząca dewastacji parku?

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Bolesław Święciochowski zaprosił na dzisiejszą mszę o godzinie 17.00 i obchody mordu katyńskiego.

Pkt 4
Przewodniczący komisji ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych, radny Mirosław Chudy odczytał sprawozdanie z pracy komisji (załącznik nr 3).

a)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/123/2015 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu. (załącznik nr 4)

b)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/124/2015 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu. (załącznik nr 5)

c)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/125/2015 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu. (załącznik nr 6)

d)
Powołanie komisji skrutacyjnej.


Radny Mirosław Chudy na członka komisji skrutacyjnej zgłosił kandydaturę radnego Macieja Szelągiewicza.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak na członka komisji skrutacyjnej zgłosił kandydaturę radnego Tomasza Frankowskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Maciej Baranowski na członka komisji skrutacyjnej zgłosił kandydaturę radnego Zbigniewa Bieńko.

Zgłoszeni kandydaci na członków komisji skrutacyjnej, radni: Maciej Szelągiewicz, Tomasz Frankowski i Zbigniew Bieńko wyrazili zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.

Rada Miejska w obecności 19 radnych, 17 głosami za i 2 wstrzymującymi się wybrała komisję skrutacyjną w składzie:

Przewodniczący Komisji skrutacyjnej Tomasz Frankowski
Członek Komisji Skrutacyjnej Maciej Szelągiewicz
Członek Komisji Skrutacyjnej Zbigniew Bieńko


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak ogłosił przerwę.

Po przerwie przewodniczący komisji, radny Tomasz Frankowski odczytał Regulamin głosowania na ławników do Sądu Rejonowego we Wrześni i Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. (załącznik nr 7).

Następnie Komisja skrutacyjna po przygotowaniu urny i kart do głosowania zarządziła tajne głosowanie rozdając dwie karty do głosowania:
1. Karta do głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego we Wrześni
2. Karta do głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej

Po tajnym głosowaniu Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak ogłosił przerwę.

Po przerwie Przewodniczący komisji skrutacyjnej, radny Tomasz Frankowski odczytał Protokół tajnego głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Wrześni, Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. (do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy) przeprowadzonego podczas IX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni w dniu 17 września 2015 r. (załącznik nr 8).

Na salę obrad wszedł radny Szymon Paciorkowski. Od tego momentu w posiedzeniu Rady Miejskiej udział brało 20 radnych.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami za, 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę nr IX/126/2015 w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r. (załącznik nr 9)

e)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/127/2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (załącznik nr 10)

f)
Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Waldemar Grześkowiak udzielił głosu Panu Robertowi Czwajdzie.

Robert Czwajda, mieszkaniec Gminy Września zapytał, dlaczego w uzasadnieniu nie ma wyjaśnienie, dlaczego uchyla się § 11 Statuty Gminy?

Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że uzasadnienie nie jest integralną częścią projektu uchwały, nie ma obowiązku, aby to było zawarte w uzasadnieniu. Projekt uchwały jest jednoznaczny, a istota tych zmian wynika z ustawy. § 11 dotyczył niewłaściwego określenia organów wewnętrznych Rady Miejskiej. Natomiast § 13 ust. 3 dotyczył również regulacji ustawowych, projekt ten również dotyczy ustawy o petycjach.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/128/2015 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Września. (załącznik nr 11)

g)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/129/2015 w sprawie nadania nazw ulic powstałych we Wrześni w rejonie ulicy Władysława Łokietka. (załącznik nr 12)

h)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/130/2015 w sprawie nadania nazw ulic powstałych we Wrześni w rejonie ulicy Ignacego Paderewskiego. (załącznik nr 13)

i)
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Maciej Baranowski powiedział, że zgadza się ze zdaniem prokuratora, który nakazał dokonanie zmian w deklaracjach. Powiedział, że na drukach jest zapis oświadczenia pod rygorem karnym, jednak samo złożenie podpisu na druku deklaracji sprowadza się do faktu, że osoba podpisująca jest świadoma, że podpisując nieprawdę może mieć z tego tytułu konsekwencje karne.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/131/2015 w sprawie zmieniająca uchwałę nr IX/114/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. (załącznik nr 14)

j)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/132/2015 w sprawie programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. (załącznik nr 15)

k)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/133/2015 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji. (załącznik nr 16)

l)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/134/2015 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 - 2020. (załącznik nr 17)

ł)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/135/2015 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok. (załącznik nr 18)

m)
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Maciej Baranowski zapytał, czy zostały przekazane jakieś środki celowe dla tych dzieci?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej wyjaśniła, że zgłoszono zapotrzebowanie do Wojewody Wielkopolskiego. W tej chwili jeszcze nie otrzymano odpowiedzi.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Maciej Baranowski zapytał, jakiej wielkości są te środki?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej wyjaśniła, że są to środki w wysokości 5 tys. zł. Są to środki dla wszystkich poszkodowanych dzieci podczas nawałnicy w dniu 19 lipca tego roku.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/136/2015 w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowań w sprawach udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno - edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno - edukacyjnych w 2015 r. (załącznik 19)

n)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/137/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020. (załącznik nr 20)

o)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/138/2015 w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2019. (załącznik nr 21)

p)
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak poprosił o dopisanie w projekcie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/139/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni uznając ją za bezzasadną. (załącznik nr 22)

r)
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak poprosił o dopisanie w projekcie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/140/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni uznając ją za bezzasadną. (załącznik nr 23)
s)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/141/2015 w sprawie prowadzenia działalności w zakresie telekomunikacji przez Miasto i Gminę Września. (załącznik nr 24)

t)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/142/2015 w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. (załącznik nr 25)

u)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/143/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020. (załącznik nr 26)

w)
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września poinformowała, że radni otrzymali przed sesją poprawiony projekt uchwały. Nastąpiła zmiana, po stronie dochodów zostały one zwiększone, w rozdziale 70005 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (grupa dochodów majątkowych). Środki te zostaną przeznaczone na odszkodowania i zakupy gruntów pod drogi.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/144/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015. (załącznik nr 27)

z)
Radny Tomasz Frankowski powiedział, że nie mógł być na komisji, na której omawiano projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Powiedział, że rozumie mieszkańców ulicy Zamysłowskiego, ale rozumie również potrzeby innych mieszkańców Wrześni. Gmina Września wykupiła ten teren z myślą, aby sprzedać go z zyskiem, co będzie również procentować wpływem z tytułu podatku. Powiedział, że przy ulicy Konopnickiej również znajduje się skwer, znacznie większy od tego przy ulicy Zamysłowskiego, położony w spokojniejszym miejscu. Można byłoby go odnowić, nasadzić w jego obrębie nowe drzewa , postawić ławki.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że mimo że projekt uchwały uzyskał negatywną opinię na komisjach, jeszcze raz zaapelował do radnych, aby radni głosowali za projektem uchwały.

Rada Miejska we Wrześni udzieliła głosu mieszkańcowi nieruchomości przy ulicy Zamysłowskiego.

Mieszkaniec bloku przy ulicy Zamysłowskiego powiedział, że sprzedaż gruntu będzie skutkowała tym, że drzewa i trawnik, które się tam znajdują znikną. Mieszkańcy chcą zachować skwer w niezmienionej formie. W tej sprawie napisano list protestacyjny, media również na ten temat pisały. Mieszkańcy są przeciwni sprzedaży gruntu.

Rada Miejska udzieliła głosu panu Filipowi Tomczakowi, przedstawicielowi Stowarzyszenia Projekt Września.

Filip Tomczak, członek Stowarzyszenia Projekt Września poprosił o pozytywne rozpatrzenie i przegłosowanie projektu uchwały. Mieszkańcy po raz drugi złożyli protest. Ostatnia prośba, aby zachować skwer została przyjęta pozytywnie. Zapytał, jaka była argumentacja za odrzuceniem wniosku, która pojawiła się na ostatnich komisjach? Powiedział, że sprawa dotyczy sprzedaży skweru, która w nieodwracalny sposób wpłynie na estetykę tego miejsca. Projekt Września złożył projekt rewitalizacji tego skweru na ręce burmistrza. Odniósł się do argumentu, który był przytoczony na komisjach, a mianowicie, że są osiedla, które posiadają jeszcze mniej zieleni. W związku z tym zapytał, czy miasto będzie dążyło, aby w mieście było coraz mniej zieleni na nowo powstałych osiedlach i istniejących już zabudowach?

Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że można zapoznać się z protokołem z komisji, w którym zawarte są argumenty związane z projektem omawianej uchwały. Jeżeli chodzi o osiedle na ulicy Kościuszki, sami mieszkańcy zdecydowali, aby zamiast niewielkich fragmentów zielonych powstały parkingi. Powiedział, że skwer przy Konopnickiej będzie służył większej liczbie mieszkańców.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że sprawdzał znak przy parkingu przy ulicy Zamysłowskiego. Jest na nim napis tylko dla mieszkańców, skoro jest to teren gminny stoi on tam bezprawnie i należy go usunąć.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że jest za utrzymaniem skweru. Obok jest przychodnia i nie było by gdzie parkować.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 18 głosami przeciw, 2 głosami nie podjęła uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XVII/219/2012 w sprawie zbycia wieczystego użytkowania nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Zamysłowskiego jako projektodawca.

Pkt 5
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak przekazał prowadzenie obrad wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej, radnemu Maciejowi Baranowskiemu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, radny Maciejowi Baranowskiemu powiedział, że skarga została wysłana do Wojewody w dniu 15 czerwca 2015 roku, którą radni otrzymali wraz z materiałami na IX sesję Rady Miejskiej. Skargę złożył Pan Robert Czwajda w wersji elektronicznej.

Rada Miejska we Wrześni udzieliła głosu udzieliła głosu skarżącemu, panu Robertowi Czwajdzie.

Robert Czwajda, wnoszący skargę na Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni poprosił o sprostowanie formalne. Powiedział, że przewodniczący i wiceprzewodniczący nie są organami, co zostało dzisiaj zmienione w statucie uchwałą. Powiedział, że nastąpiło niezrozumienie skargi, bo z tego co usłyszał przewodniczący decyduje o dopuszczeniu do głosu osób, jednak §30 pkt 5 Statutu Gminy mówi, że Przewodniczący obrad może udzielić głosu osobie spośród publiczności po uprzednim uzyskaniu zgody Rady. Powiedział, że to nie przewodniczący decyduje, tylko powinien to poddać pod głosowanie.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, radny Maciejowi Baranowski powiedział, że przewodniczący może, ale nie musi dać takiego wniosku pod głosowanie.

Robert Czwajda, wnoszący skargę na Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni powiedział, że Wojewoda twierdzi inaczej. Wyjaśnił, że drugi punkt, do którego się odnosił to wolne wnioski i głosy, a następnie interpelacje, zapytania i wolne glosy radnych. Powiedział, że porządki obrad nie wyglądają, jak jest to zapisane w statucie. W porządku obrad jest tylko jeden punkt połączony z dwóch z dopiskiem radnych.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, radny Maciejowi Baranowski odczytał projekt oświadczenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak opuścił posiedzenie Rady Miejskiej. Od tego momenty w posiedzeniu Rady Miejskiej uczestniczyło 19 radnych.

Rada Miejska we Wrześni 17 głosami za, 1 wstrzymującym się, 1 przeciw przyjęła Oświadczenie nr 2 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 roku uznając, że skarga na Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni nie jest zasadna. (załącznik 28)

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak wszedł na salę obrad. Od tego momentu w posiedzeniu Rady Miejskiej udział brało 20 radnych.

Pkt 6
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

Do Biura Rady Miejskiej informacja z wykonania Budżetu Miasta i Gminy Września w I półroczu 2015 roku; (załącznik 29)
Do Biura Rady Miejskiej dnia 3 lipca 2015 roku wpłynęła skarga pana T. Sz. Przekazane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej; niniejsza skarga została rozpatrzona na dzisiejszej sesji; (załącznik 30)
Do Biura Rady Miejskiej dnia 23 lipca 2015 roku wpłynęła skarga pana T. Sz. Przekazane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej; niniejsza skarga również została rozpatrzona na dzisiejszej sesji; (załącznik 31)
Do Biura Rady wpłynęło pismo prokuratora rejonowego we Wrześni w sprawie uchylenia niezgodności z prawem pouczeń o odpowiedzialności karnej wynikającej z przepisów Kodeksu karnego skarbowego zawartych w informacjach w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz deklaracjach na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i leśny; na dzisiejszej sesji podjęto uchwałę uchylającą wyżej zawarte niezgodności; (załącznik 32)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej wskazujące konieczność wyeliminowana nieprawidłowości w uchwale Nr VIII/120/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015; nieprawidłowości zostały skorygowane poprzez zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września, a także poprzez dzisiaj podjętą uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015; (załącznik 33)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przekazywania uchwał wg właściwości; (załącznik 34)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Wojewody Wielkopolskiego informujące o przeprowadzeniu kompleksowej kontroli w Ośrodku Pomocy Społecznej od 1 stycznia 2015 roku; (załącznik nr 35)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła petycja Stowarzyszenia Projekt Września w sprawie zaniechania działań mających na celu zbycie skwerku przy ulicy Zamysłowskiego oraz podjęcie działań mających na celu niedopuszczenie do jego likwidacji; (załącznik 36)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła petycja Stowarzyszenia Projekt Września w sprawie:
a) przyznania grupie mieszkańców Miasta i Gminy Wrześni inicjatywy uchwałodawczej;
b) ustalenia w Statucie Gminy Września, iż inicjatywa uchwałodawcza przysługuje co najmniej 100 uprawnionym do głosowania mieszkańcom; (załącznik 37)
c) przeprowadzania konsultacji społecznych przez Radę Miejską we Wrześni również w tych sprawach, w których przepisy prawa nie nakładają obowiązku ich przeprowadzania;
d) przeprowadzenia konsultacji społecznych przez Burmistrza Miasta i Gminy Września również w tych sprawach, w których przepisy prawa nie nakładają obowiązku ich przeprowadzania;
Do Biura Rady Miejskiej wpłynął projekt uchwały radnego Zbigniewa Bieńko, która został wprowadzony na dzisiejszą sesję i został poddany pod głosowanie; (załącznik nr 38)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynął apel Powszechnej Spółdzielni Spożywców, w którym proszą o niewydawanie warunków zabudowy i pozwoleń na budowę kolejnych marketów w mieście Września; (załącznik 39)
Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze. (załącznik 40)


Pkt 7
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

Informacje o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym burmistrz przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej. (załącznik nr 41)

Pkt 8
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiadając na pytanie radnego Mirosława Chudego powiedział, że nie są to grudki asfaltu tylko kruszywo wypełniające przestrzeń pomiędzy krawędzią jezdni a krawędzią ścieżki rowerowej. Koszt wypełnienia, który byłby twardy wynosi około 300 tys. zł. Powiedział, że kruszywo zostanie posprzątane ze ścieżki rowerowej. Jedyny sposób, aby uniknąć tego problemu to wylanie jednolitej masy. Odpowiadając na drugie pytanie powiedział, że od wczoraj pod wiaduktem budowany jest odcinek drogi łączącej firmę Inalfa ze zjazdem z autostrady. Odcinek ścieżki rowerowej będzie po stronie firmy Techpak.

Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Roberta Smodlibowskiego powiedział, że na tym skrzyżowaniu miało powstać rondo. Pięć lat temu przystąpiono do projektu budowy ronda, jednak okazało się, że ze względów prawnych i własnościowych, na jednym fragmencie gruntu nie można było ustalić spadkobierców. Powiedział, że tymczasowo w tym miejscu pojawi się znak stop dla poinformowania kierowców jadących ulicą Wojska Polskiego.

Odpowiadając na pytanie zadane prze radnego Macieja Baranowskiego wyjaśnił, że pierwsze bloki deweloperskie budowane były w latach 2001/2002, wtedy nietypowo sprzedawano teren po obrysie, czyli sam teren pod blok, zostawiając teren wokół bloków gminie. Sprawa terenu, o którym mówił radny jest znana gminie od 10 lat. Głównym problemem na tym terenie była inwestycja związana z kanalizacją deszczową i odwodnieniem, a nie z utwardzeniem drogi. Kanalizacja deszczowa jest droższą inwestycją, jest ona wykonywana etapami. Prośba zostanie wzięta pod uwagę przy tworzeniu budżetu na przyszły rok.
Odpowiadając na drugie pytanie wyjaśnił, że w parku przeprowadzana jest budowa kanalizacji cieplnej, która prowadzona jest od bloku przy ulicy Legii Wrzesińskiej i ulicy 3 Maja przez Veolię s. a. Docelowo cieplik zostanie doprowadzony do budynków, które znajdują się za Wrześnicą, czyli do bloku na ul. Opieszyn, nowego budynku Wiadomości Wrzesińskich, a także zasilać będzie nową galerię handlową.

Pkt 9
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 16.15 zamknął posiedzenie Rady.
Protokół zawiera 13 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Waldemar Grześkowiak

 

Protokolant

/-/Anna Olkowska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.