BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14295123
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr VIII/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni


Protokół
nr VIII/2015
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 25 czerwca 2015 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 


VIII sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594).

Pkt 1
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak o godz. 15.30 otworzył sesję.
Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum. Nieobecny był radny Mirosław Zgoliński.

Protokół z sesji nr VI i VII został przyjęty; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.

Pkt 2
Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2).

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września poprosił wprowadzenie dwóch projektów uchwał w sprawie:
- utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia ogólnopolskiego referendum;
- przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września na lata 2014 - 2020.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak poprosił o wpisanie projektu w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia ogólnopolskiego referendum w pkt 6 ż/1, natomiast projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września na lata 204 - 2020 w pkt 6 ż/2 porządku obrad.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie przyjęła zmieniony porządek obrad.
Radny Tomasz Frankowski poprosił o interwencję w sprawie nagminnego parkowania na zbiegu ulic Zamysłowskiego i Żwirki i Wigury. Powiedział, że osoby pozostawiające tam swoje pojazdy nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego, który mówi o tym, że nie należy parkować pojazdu w odległości nie mniejszej niż 10 m od skrzyżowania. Zaapelował do Straży Miejskiej, aby częściej patrolowała ten rejon i o zamontowanie odpowiednich znaków.

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że na placach zabaw problemem są ciągle powtarzające się dewastacje. Zapytał, czy można ustawić tabliczki przy tych placach, że są one monitorowane? Zapytał, czy plac przy SSP nr 2 można by było ogrodzić?

Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że przy wyjeździe z Wrześni od strony Słowackiego znajduje się odcinek drogi, który jest w fatalnym stanie. Powiedział, że wie, iż właścicielem tej drogi jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ale poprosił o interwencję w tej sprawie. Poprosił również o przycięcie gałęzi przy wiadukcie, które zasłaniają drogę i bezpieczny przejazd.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że w Grzybowie jest 17 - letni plac zabaw. Na placu zabaw została zdemontowana zjeżdżalnia. Rada Sołecka wystosowała pismo dotyczące nowego placu zabaw, natomiast Gmina Września poinformowała, że w tym roku nie ma środków w budżecie na ten cel. W imieniu wsi zaapelował do burmistrza o pomoc w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak powiedział, że we Wrześni powstał nowy element infrastruktury, a mianowicie kopiec Dzieci Wrzesińskich. Powiedział, że dojście do tego kopca jest możliwe od strony parku. Zapytał, czy byłaby możliwość dojścia do tego kopca od strony ulicy Gnieźnieńskiej?

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak powiedział, że na dzisiejszą Sesję Rady Miejskiej zaproszono w związku z apelem radnego Zbigniewa Bieńko prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni. W jego imieniu przybył wiceprezes zarządu dr Sebastian Nowicki. Poprosił w imieniu Rady Miejskiej o przedstawienie informacji dotyczącej aktualnej sytuacji Szpitala Powiatowego we Wrześni.

Rada Miejska udzieliła głosu Sebastianowi Nowickiemu, wiceprezesowi Zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni.

Sebastian Nowicki, wiceprezes Zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni wyjaśnił, że w tym tygodniu została podpisana umowa z wykonawcą na dokończenie budynku C, jest to łącznik między starym a nowym szpitalem. Termin zakończenia prac zgodnie z umową przewidziany jest na koniec października 2015 roku. Po zakończeniu tych prac cały szpital jeszcze w tym roku będzie mógł zacząć funkcjonować. Dodatkowo przetarg wygrała firma, która w tej chwili wykonuje prace w budynku D, tym bardziej nic nie wskazuje na to, aby pracy miałyby się opóźnić.

Radny Robert Smodlibowski powiedział, że chciałby odnieść się do systemu ratownictwa przy szpitalu. Zapytał, czy w związku z tym, że Września wciąż się rozbudowuje szpital może się uniezależnić i mieć swój system ratownictwa?

Sebastian Nowicki, wiceprezes Zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni wyjaśnił, że jeżeli chodzi o ratownictwo medyczne szpital obowiązuje ustawa o państwowym ratownictwie medycznym. Zgodnie z tą ustawą za to, jak wygląda ratownictwo medyczne, odpowiada wojewoda, który tworzy plan zabezpieczenia dla całego województwa. Od pewnego czasu dyspozytor medyczny obejmujący rejon Wrześni, fizycznie znajduje się w Koninie, w wcześniej był w Pleszewie. Powiedział, że trudno jest mu komentować pracę pracowników pogotowia konińskiego. Zadaniem szpitala we Wrześni jest wystawienie dwóch zespołów ratownictwa medycznego zgodnie z podpisanym kontraktem. Odpowiadając na pytanie radnego wyjaśnił, że Szpital we Wrześni może się uniezależnić wystawiając jeden zespół podstawowy bądź też jeden zespół specjalistyczny. Koszt takiego przedsięwzięcia opiewa na około 2 000 000, 00 zł rocznie, co jest ogromnym kosztem. Toczyły się również rozmowy z wojewodą w związku z rozbudową szpitala, co będzie się również wiązało z większym zapotrzebowaniem na ambulanse. W tym momencie nie ma konkretnych decyzji. Uzyskano informację, że będzie to rozpatrzone, jak cały szpital zacznie funkcjonować. Powiedział również, że dodatkowa karetka, w wersji podstawowej jest również w Pyzdrach.

Radny Robert Smodlibowski powiedział, że system ratownictwa w Pleszewie działał lepiej od tego w Koninie.

Sebastian Nowicki, wiceprezes Zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni wyjaśnił, że pogotowie jest niezależne od szpitala. W tym momencie jest to spółka. Szpital oczywiście zgłasza uwagi sygnalizuje o takich zdarzeniach. Powiedział, że nie będzie komentował pracy nie swoich pracowników.

Radny Bogdan Nowak, w związku z wyjaśnieniami wiceprezesa zarządu, zapytał, czy można się spodziewać jeszcze w tym roku przyjęcia pacjentów do nowej części szpitala?

Sebastian Nowicki, wiceprezes Zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni wyjaśnił, że jeszcze w tym roku pacjenci będą przyjmowani do nowej części szpitala.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak zapytał, jak sytuacja wygląda pod względem finansowym?

Sebastian Nowicki, wiceprezes Zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni wyjaśnił, że w tym momencie sytuacja finansowa jest płynna. Powiedział, że jest to jedna z najważniejszych inwestycji w powiecie wrzesińskim. Należy poczekać do końca inwestycji, ale również na jednostkę współfinansującą czyli Urząd Marszałkowski, który musi zaakceptować pewne zmiany dotyczące inwestycji.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak podziękował za przybycie i wyjaśnienia dotyczące budowy szpitala we Wrześni.

Pkt 4
a) przedstawienie sprawozdania finansowego.
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że jednostka Samorządu Terytorialnego sporządza na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, czyli na 31 grudnia, sprawozdania finansowe. Jest to efekt finalny zamknięcia roku obrotowego. Sprawozdanie to składa się z 3 elementów i są to:
bilans,
rachunek zysków i strat jednostki,
zestawienie zmian w funduszu jednostki.
Sprawozdania finansowe za 2014 r. zostały zgodnie z ustawą o finansach publicznych przekazane w dniu 30 marca 2015 Radzie Miejskiej. Ustawowy termin przekazania tego sprawozdania mija 31 maja roku następującego po roku budżetowym. Zatem terminy ustawowe zostały zachowane. Sprawozdanie to było również rozpatrzone przez Komisję Rewizyjną.
Wyjaśniła, że celem tych sprawozdań jest dostarczenie informacji o kondycji finansowej danej jednostki. obrazują ogół posiadanych składników majątku takich jak: grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, maszyny i wyposażenie, środki transportu, rozpoczęte inwestycje, licencje, patenty, znaki towarowe, Inwestycje długoterminowe - np. udziały w innych podmiotach, a z drugiej strony pokazują źródła finansowania tego majątku.

b) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014.
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że wszyscy radni otrzymali w ustawowym terminie to jest 30 marca 2015 i mieli możliwość szczegółowego zapoznania się z nim. Podlegało ono szczególnej analizie Komisji Rewizyjnej, która otrzymała wszelkie odpowiedzi i wyjaśnienia na zapytania i wątpliwości jakie powstały w czasie prac nad jego rozpatrywaniem. Sprawozdanie spełnia wszystkie wymogi ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości.
Sprawozdanie to podlegało również przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Zostało tam złożone w dniu 30 marca 2015 roku z zachowaniem ustawowego terminu.
Regionalna Izba Obrachunkowa wydała stosowną opinię o przedłożonym dokumencie. Jest ona pozytywna.
Budżet Gminy Września został wykonany w następujących wielkościach:
1. dochody - 136.149.466,14 zł czyli 103,22 % założonego planu
2. wydatki - 121.952.133,05 zł czyli 87,10 % założonego planu.
Na wydatki majątkowo - inwestycyjne wydatkowano kwotę 16.608.680,69 zł czyli około 14 % wszystkich poniesionych wydatków w roku 2014.
Na koniec roku budżetowego Gmina posiadała zadłużenie w kwocie 15.015.205,41 zł w tym:
- obligacje 13.000.000,00 zł
- pożyczki z WFOŚiGW 2.015.205,41 zł.
Gmina nie posiadał żadnych zobowiązań z tytułu kredytów komercyjnych.
Na koniec roku budżetowego nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne.
Rok budżetowy 2014 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 14.197.333,09 zł.
W zakresie części bieżącej budżetu osiągnięta została nadwyżka operacyjna, bowiem dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o kwotę 17.568.450,63 zł.
Po szczegółowym rozliczeniu dochodów i wydatków „wolne środki" roku 2014 to kwota 15.015.205,41 zł oraz nadwyżka 7.014.976,13 zł, kwoty te zasiliły budżet roku następnego.
Inne szczegółowe dane zostały zawarte w sprawozdaniu w części opisowej i tabelarycznej z którymi mieliście Państwo możliwość zapoznania się.

c) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Września sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2014 rok.

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu za 2014 rok. (załącznik nr 3)

d)przedstawienie stanowiska w sprawie zastrzeżeń zawartych w opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczyły głównie błędów rachunkowych i błędów związanych z klasyfikacją budżetową.

e) dyskusja i głosowanie.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak otworzył dyskusję. Wobec braku głosów w dyskusji, przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/79/2015 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok (załącznik nr 4).

Pkt 5
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

a) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2014 rok.

Radny Piotr Matuszewski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2014 rok (załącznik nr 5).

b) wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września z wykonania budżetu za rok 2014.
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak powiedział, że na jego ręce złożono wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września, następnie odczytał treść Uchwały Komisji Rewizyjnej. (załącznik nr 6)

c) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej;
Radny Piotr Matuszewski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że wszyscy radni otrzymali Uchwałę Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 maja 2015 roku.
Regionalna Izba Obrachunkowa odniosła się do Opinii Komisji Rewizyjnej oraz zakresu czynności kontrolnych, jakie zostały przez tę Komisję podjęte.
Biorąc pod uwagę zakres działań Komisji Rewizyjnej, a także faktu, że członkowie komisji nie wnieśli uwag do celowości i zasadności wydatkowania środków publicznych, nie stwierdzili również uchybień i nieprawidłowości w zakresie realizacji przychodów i wydatków budżetu, a także że realizacja budżetu 2014 roku przebiegła prawidłowo w wyniku czego uzyskano planowane i oczekiwane efekty, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyraża opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września za rok 2014 został uzasadniony. (załącznik nr 7).

d) informacja o stanie mienia jst;
Radny Piotr Matuszewski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że informacja dotycząca mienia komunalnego została przedstawiona radnym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok. Informacja ta zawiera dane dotyczące zmian, jakie zaszły w stanie mienia w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. Materiał ten pozwolił na szczegółowe zapoznanie się ze stanem mienia komunalnego Miasta i Gminy Września.
Komisja Rewizyjna podczas swoich prac zapoznała się z dokumentem i po dokonaniu jego analizy nie wniosła uwag i zastrzeżeń.

e) dyskusja i głosowanie.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak otworzył dyskusję.

Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej znalazł punkt, który dotyczy przedstawienia przez burmistrza w rozliczeniu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie wyszczególniono, iż w roku 2014 uzyskane dochody przewyższyły wydatki o kwotę 1 122 271, 59 zł . Zawarta została uwaga, że w sprawozdaniu nie podano w jaki sposób ta nadwyżka zostanie zagospodarowana. Zapytał, w jaki sposób ta nadwyżka zostanie zagospodarowana?

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że na sesji majowej radni w uchwale zmieniającej budżet uchwalono, że nadwyżka będzie przeznaczona na zagospodarowanie odpadów w roku 2015. Wyjaśnił również, że już za kilka dni rusza system Bardo - Lulkowo, który nie jest jeszcze dostatecznie sprecyzowany, co do cen, jakie będą obowiązywały za parę miesięcy. Znana jest natomiast kwota startowa, która jest kilkadziesiąt złoty (cena dotyczy tony) droższa od tej, która obowiązuje w chwili obecnej przy dostarczaniu odpadów na wysypisko w Bardzie. Spodziewa się zatem, że koszty zagospodarowana odpadów na terenie Gminy Września będą zdecydowanie wyższe niż przy obecnym systemie. Poza tym składowisko odpadów w Bardzie za dwa trzy tygodnie ulegnie całkowitemu zapełnieniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak zamknął dyskusję.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/80/2015 w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. (załącznik nr 8).


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak złożył gratulacje Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września podziękował za udzielenie absolutorium.

Pkt 6
a)
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, Waldemar Grześkowiak zaproponował do zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych następujących radnych:
- Wiolettę Gomułę
- Mirosława Chudego
- Bogumiła Kwiatkowskiego
- Janusza Czyża
- Zbigniewa Bieńko.
Wszyscy radni zaproponowani przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnego Waldemara Grześkowiaka wyrazili zgodę w związku ze zgłoszenie ich kandydatur do zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/81/2015 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. (załącznik nr 9)

ą)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/82/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Chociczy Wielkiej. (załącznik nr 10)

b)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/83/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Słomowo. (załącznik nr 11)

c)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/84 /2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2013 - 2014 r. „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2013 - 2016". (załącznik nr 12)

ć)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/85 /2015 w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września. (załącznik nr 13)

ch)
Radny Stefan Ogrodowicz w związków z tym, że planów odnowy miejscowości jest dość duża liczba i były one omawiane szczegółowo na komisjach, zapytał radcę prawnego czy możliwe jest jedno głosowanie nad wszystkimi projektami dotyczącymi odnowy poszczególnych miejscowości?

Hubert Świątkowski, radca prawny wyjaśnił, że każdy projekt uchwały musi być przegłosowany odrębnie.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Grzegorz Dobrosielski zwrócił uwagę na kwoty zawarte w planie odnowy miejscowości dotyczącej Gutowa Małego i Kleparza, gdyż kwota 150.000, 00 zł została chyba błędnie zapisana, a prawidłowa kwota to 1 500.000, 00 zł.

Marta Biczkowska, osoba reprezentująca Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego wyjaśniła, że być może wnioski, które spływały od mieszkańców zawierały taką kwotę. Na etapie różnych korekt ta kwota nie została zweryfikowana ostatecznie. Powiedziała, że zapis ten podlega to korekcie.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że w tej chwili nie ma naniesionych poprawek, dlatego Rada Miejska będzie podejmować uchwałę w takiej wersji, natomiast na kolejnych sesjach możliwe będzie skorygowanie błędów poprzez naniesienie odpowiednich zmian.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/86 /2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bardo. (załącznik nr 14)

cz)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/87 /2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bierzglin. (załącznik nr 15)

d)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/88 /2015 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy Miejscowości Bierzglinek. (załącznik nr 16)

dz)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/89 /2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chociczka i Żerniki. (załącznik nr 17)

e)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/90/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chocicza Mała. (załącznik nr 18)

ę)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/91/2015 w sprawie zatwierdzenia Palny Odnowy Miejscowości Chocicza Wielka i Białężyce. (załącznik nr 19)

f)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/92/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chwalibogowo i Grzymisławice. (załącznik nr 20 )


g)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/93/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gonice. (załącznik nr 21)

h)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/94/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Goniczki. (załącznik nr 22)


i)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/95/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gozdowo, Gozdowo Młyn i Nadarzyce. (załącznik nr 23)

j)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/96/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gulczewo, Gulczewko. (załącznik nr 24)

k)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/97/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gutowo Małe. (załącznik nr 25)

l)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/98/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gutowo Wielkie. (załącznik nr 26)

ł)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/99/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grzybowo. (załącznik nr 27)

m)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/100/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kaczanowo, Neryngowo. (załącznik nr 28)


n)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/101/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kleparz. (załącznik nr 29)

ń)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/102/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Marzenin - Kawęczyn. (załącznik nr 30)

o)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/103/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowa Wieś Królewska. (załącznik nr 31)

ó)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/104/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Obłaczkowo. (załącznik nr 32)

p)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/105/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Osowo. (załącznik nr 33)

q)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/106/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Otoczna, Broniszewo. (załącznik nr 34)

r)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/107/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Psary Polskie. (załącznik nr 35)

rz)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/108/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Psary Wielkie, Nowy Folwark i Marzelewo. (załącznik nr 36)

s)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/109/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przyborki, Psary Małe. (załącznik nr 37)

ś)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/110/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sędziwojewo. (załącznik nr 38)

sz)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/111/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Słomowo i Słomówki. (załącznik nr 39)

t)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/112/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sobiesiernie i Ostrowo Szlacheckie. (załącznik nr 40)

u)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/113/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sokołowo. (załącznik nr 41)

v)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/114/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sołeczno. (załącznik nr 42)

w)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/114/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stanisławowo. (załącznik nr 43)


x)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/116/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Strzyżewo, Noskowo, Radomice. (załącznik nr 44)

y)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/117/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wódki. (załącznik nr 45)

z)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/118/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Węgierki. (załącznik nr 46)

ź)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/119/2015 w sprawie zmiany uchwały XIX/258/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pod nazwą „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie". (załącznik nr 47)

ż)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/120/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015. (załącznik nr 48)

ż/1)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/121/2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia ogólnopolskiego referendum. (załącznik nr 49)

ż/2)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/122/2015 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września na lata 2014 - 2020. (załącznik nr 50)
Pkt 7
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.
Do Biura Rady Miejskiej wpłynął apel Rady Miejskiej w Żerkowie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przywrócenia kolejowego przewozu pasażerskiego na linii Jarocin - Września - Gniezno. Radni otrzymali skany niniejszego apelu.
Przewodniczący rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak odczytał apel oraz treść proponowanego oświadczenia popierającego apel Rady Miejskiej w Żerkowie. (załącznik nr 51)

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy Rada Miejska we Wrześni będzie podejmowała odrębny apel czy oświadczenie?

Przewodniczący rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że poparcie inicjatywy będzie wyrażone w formie oświadczenia.

Rada Miejska w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła Oświadczenie w sprawie poparcia inicjatywy zawartej w apelu Rady Miejskiej we Żerkowie. (załącznik nr 51)

Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Września z tytułu wykonania budżetu za rok 2014; RIO stwierdziło, że wniosek jest uzasadniony;
Do Biura Rady wpłynęła uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej umarzająca postępowanie w sprawie nieważności uchwały Nr V/54/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015; (załącznik nr 52)
Do Biura Rady wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej z prośbą o przekazanie uchwały Nr V/46/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki; Niniejsza uchwała została przekazana; (załącznik nr 53)
Do Biura Rady wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przekazanie uchwał według właściwości; (załącznik nr 54)
Dnia 28 maja 2015 roku po zakończeniu VI Sesji Rady Miejskiej na moje ręce przekazano protest mieszkańców Miasta i Gminy Września w sprawie zaniechania działań związanych z ograniczeniem przestrzeni zielonej na terenie miasta; (załącznik nr 55)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo z Kancelarii Prezydenta RP w sprawie 25 - lecia pierwszych po II wojnie światowej wolnych wyborów samorządowych; (załącznik nr 56)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 rok; (załącznik nr 56)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynął list Marszałka Senatu RP w sprawie rocznicy 25 - lecia samorządu; (załącznik nr 57)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynął apel do władz miasta i gminy Września ze Stowarzyszenia Projekt Września (załącznik nr 58)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Krajowej Rady Sędziów Społecznych o odczytaniu na Sesji Rady Miejskiej przesłania Rady w sprawie naboru kandydatów na ławników; (załącznik nr 59)
Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze.

Pkt 8
6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

Informację o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym burmistrz przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej. (załącznik nr 60)
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września przedstawił analizę złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2014 (załącznik nr 61)

Pkt 9
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiadając na pytanie radnego Tomasza Frankowskiego wyjaśnił, że sytuacja parkowania na ulicy Zamysłowskiego wynika z faktu, że od około 3 lat wprowadzono zakaz parkowania na ulicy Żwirki i Wigury. Ta ulica należy do najwęższych ulic w mieście. Straż Miejska monitoruje, aby przy skrzyżowaniu nie parkowano samochodów, dlatego że utrudnia to widoczność na skrzyżowaniu.

Radny Tomasz Frankowski powiedział, że może wyjściem jest zmiana znaków przy tym skrzyżowaniu.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że komendant Straży Miejskiej będzie monitorował sytuację i być może uda się zmienić znaki przy tym skrzyżowaniu.

Odpowiadając na pytanie radnego Szymona Paciorkowskiego dotyczące dewastacji placów zabaw wyjaśnił, że przy zamontowaniu informacji, że place zabaw są monitorowane na dłuższy okres czasu nie będzie skuteczne. Wyjaśnił, że doprowadzić światłowód to każdego placu zabaw jest zadaniem dość trudnym. Przeprowadzano testy nad zalewem Lipówka przez około dwa miesiące, aby system mógł zadziałać musi być widać wieżę ciśnień, na której zamontowano anteny, jednak nie z każdego miejsca we Wrześni jest ona widoczna. Poza tym prędkość, jaka wtedy była dostępna w tym systemie była niewystarczająca, aby obraz w wersji on line przesyłać w formie telewizyjnego obrazu. Następnie przeprowadzono drugi test na wiadukcie na Paderewskiego, w tym wypadku przesył whey maxx również okazał się niewystarczający. Z placami zabaw byłoby jeszcze trudniej, gdyż w ich pobliżu nie ma takich wysokich obiektów. Sprawa zamykania i ogrodzenia placów zabaw jest kłopotliwa, w weekend musiałaby ktoś otwierać i zamykać place zabaw.

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że SSP nr 2 jest monitorowana. Zaproponował, że może wystarczyłoby przestawić monitoring od strony boiska, tak aby objął plac zabaw.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że też było to testowane. Powiedział, że należałoby się zastanowić, jakie zadanie ma mieć ten monitoring. Czy miałby na celu wskazanie po zniszczeniu placu osoby, która to zrobiła czy obserwowanie na bieżąco placów, aby ich nikt nie zniszczył. Śledzenie na bieżąco wiązałoby się z zatrudnieniem pracownika, który musiałby na okrągło to monitorować.

Odpowiadając na pytanie radnego Stefana Ogrodowicza w sprawie odcinka drogi ulicy Słowackiego łączącym się z drogą 92 wyjaśnił, że jest to odcinek drogi, który jest własnością Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jest to zaszłość, odcinek ten stanowił kawałek drogi E8. Ten odcinek zostanie usunięty w przypadku zrealizowania planu zagospodarowana przestrzennego, który obejmuje budowę ronda w okolicach firmy Flex. Gmina Września od wielu lat zabiega, aby GDDKiA wybudowała tam rondo. Gmina Września wystosuje również pismo do Dyrekcji, aby ten fragment drogi naprawić, dopóki nie zostanie zrealizowana inwestycja związana z budową ronda. Odnośnie konarów drzew, które zasłaniają widoczność przy wiadukcie przy ulicy Paderewskiego powiedział, że zostaną one przycięte.

Odpowiadając na pytanie radnego Grzegorza Dobrosielskiego dotyczącego placu zabaw wyjaśnił, że najczęściej w październiku lub listopadzie roku poprzedzającego dany rok budżetowy ustalane są miejsca, w których będą budowane place zabaw. W zgłoszeniach na rok 2015 Grzybowa nie było. W niedawnym czasie zgłoszono, że stary plac zabaw jest w kiepskim stanie. W tej chwili jest on naprawiany, zostały zdemontowane uszkodzone elementy. Zostały zabrane do naprawy. Natomiast budowa nowego placu zabaw zaplanowana jest na 2016 rok.

Odpowiadając na pytanie radnego Waldemara Grześkowiaka dotyczące przejścia, dojścia do Parku Piłsudskiego od strony ulicy Gnieźnieńskiej wyjaśnił, że sprawa dość skomplikowana, gdyż tereny wokół kopca są na przykład własnością Spółdzielni Mleczarskiej. W czerwcu tego roku spółdzielnia podjęła decyzję o przekazaniu tych gruntów Gminie Września. W planach jest, aby powstała tam 4-metrowa pieszo - rowerowa ścieżka prowadząca z osiedla Kutrzeby do Parku Piłsudskiego.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września poruszył sprawę związaną z terenem, na którym znajduje się LOK. Wyjaśnił, że jeżeli chodzi o sprawy własnościowe, to sytuacja jest dość skomplikowana, wynika to z historii tego terenu. Przed wojną była to własność Bractwa Kurkowego. Wyjaśnił, że Gmina Września nigdy nie oddawała w wieczyste użytkowanie terenu LOK - owi . Jedynym sposobem rozwiązania jest rozstrzygnięcie sądowe.

Pkt. 8
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 17.30 zamknął posiedzenie Rady.
Protokół zawiera 18 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Waldemar Grześkowiak

 

Protokolant

/-/Anna Olkowska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.