BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14457966
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 23 czerwca 2015 r.

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Komunalno - Finansowej
Komisji Edukacji
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
oraz
Komisji Rozwoju Wsi
z 23 czerwca 2015 r.

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 15.30 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu 4 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 1), uczestniczyło 7 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 2), 8 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 3), oraz 8 członków Komisji Komunalno - Finansowej (załącznik nr 4).

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziały gospodarki gruntami i architektury;
Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej;
Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor Muzeum Regionalnego we Wrześni;
Joanna Łyskawa, młodszy referent w referacie ds. obsługi inwestorów;
Jakub Goc, referent w referecie ds. obsługi ds. obsługi inwestorów;
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;
Paweł Kieruzal przedstawiciel firmy Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego;
Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej;
dziennikarz Wiadomości Wrzesińskich;
dziennikarz Września Moje Miasto;
dziennikarz Przemian na Szlaku Piastowskim;


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).


Pkt 3
a)
Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że w związków z wyborem ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 2019 poprosił, aby Rada Miejska do czasu sesji zgłosiła kandydatury do zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, zapoznała się projektem uchwały w sprawie: powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

ą)
Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziały gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Chociczy Wielkiej.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Chociczy Wielkiej.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Chociczy Wielkiej.

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Chociczy Wielkiej.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Chociczy Wielkiej.

Salę obrad opuścił radny Maciej Baranowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 7 radnych.

b)
Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziały gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Słomowo.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Słomowo.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Słomowo.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Słomowo.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Słomowo.

c)
Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor Muzeum Regionalnego we Wrześni omówił projekt uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2013 - 2014 r. „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2013 - 2016".
Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że w części turystyka są drobne błędy edytorskie, które należy poprawić.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2013 - 2014 r. „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2013 - 2016".

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2013 - 2014 r. „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2013 - 2016".

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2013 - 2014 r. „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2013 - 2016".

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2013 - 2014 r. „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2013 - 2016".

ć)
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września.

Od ch do z)
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca otworzył dyskusję dotyczącą Planów Odnowy Miejscowości poszczególnych wsi zawartych w porządku obrad od pkt 4 ch do 4 z.

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że w niektórych planach miejscowości planowana jest budowa kanalizacji. Inwestycja związana z kanalizowaniem małych wiosek oddalonych od Wrześni jest niemożliwa chociażby ze względu na nakłady finansowe. Powiedział również, że nie wiem czy jest to spójne z uchwalanymi kiedyś planami gospodarki ściekowej.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że podłączenie mniejszych i oddalonych od Wrześni do kanalizacji pod względem technicznym jest możliwe, natomiast pod względem finansowym niestety nie. Możliwa jest jedynie budowa przydomowej oczyszczalnia ścieków.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że w Planie Odnowy Miejscowości odnoszącej się do Grzybowa w harmonogramie dotyczącym inwestycji zapisano, że budowa chodnika wyniesie 150 000 zł. Wiadomym jest, że te środki nie starczą na wybudowanie ścieżki pieszo - rowerowej z Grzybowa do Wrześni. Powiedział, że był również poruszany temat budowy sieci szerokopasmowej. Wieś Grzybowo nie ma zasięgu, zaznaczył, że w Grzybowie znajdują się również zakłady pracy. Sołectwo wystąpiło do Urzędu Marszałkowskiego, okazało się, że firma, która tę sieć zakładała rozprowadziła ją tylko przy terenie przyległym do Wrześni. Zapytał, dlaczego pominięto mniejsze miejscowości? Odnośnie ścieżki pieszo - rowerowej powiedział, że zdaje sobie sprawę, że droga przy której miałby powstać ten chodnik jest drogą powiatową. Odbyły się rozmowy ze Starostą Powiatowym, który zaangażowałby się w prace budowy, ale z pomocą Gminy Września.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że poszczególne miejscowości układają plany dla swojego terenu, Gmina Września w nie nie ingeruje. Pozostaje zatwierdzenie tego planu i oczekiwanie, że część z tych planów zostanie zrealizowana. Dodał, że zawsze w dowolnym momencie na życzenie mieszkańców danej miejscowości wrócić do ich planu miejscowości i wprowadzić stosowne korekty.

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że w postawie prawnej z każdym z projektów uchwał dotyczących Planów Odnowy Miejscowości podaje się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku, a także Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013. Teraz jest nowy program na lata 2014 - 2020. Zapytał, dlaczego nie ma w podstawie nowego programu?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września wyjaśnił, że program ten nie został jeszcze wprowadzony.

Radny Maciej Szelągiewicz zapytał, z czego wynika różnica w kwotach jeżeli chodzi o budowę kanalizacji w poszczególnych miejscowościach?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września wyjaśnił, że jest konsekwencją zastosowania rozwiązań technologicznych.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, na jakiej podstawie szacowano kwoty dotyczące poszczególnych inwestycji w planach odnowy miejscowości?

Paweł Kieruzal przedstawiciel firmy Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego wyjaśnił, że były to ceny szacunkowe, które również konsultowano z urzędem.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy na przykład kwota 1 200 000 zł - budowa kanalizacji w Gutowie Wielkim jest kwotą, która pokryję budowę sieci kanalizacyjnej na terenie całej wsi czy tylko jej części?

Na salę obrad wszedł radny Maciej Baranowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji udział brało 8 radnych.

Paweł Kieruzal przedstawiciel firmy Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego wyjaśnił, że zakresy planowanych inwestycji były ustalane z mieszkańcami. Powiedział, że trudno jest mu się odnieść do tego konkretnego przypadku, ale było to konsultowane z mieszkańcami, którzy mieli kontrolę nad tym procesem.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że plany były konsultowane z firmą i zapewniano, że sołectwo jeszcze raz otrzyma skorygowane plany. Powiedział, że suma wpisana na budowę chodnika - 150 000 zł jest zdecydowanie za niska. W planie również nie ma ujętych planów z siecią szerokopasmową. Zapytał, dlaczego nie ma tych zmian?

Paweł Kieruzal przedstawiciel firmy Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego wyjaśnił, że wszystkie dokumenty w wersji roboczej zostały przesłane do rad sołeckich i wszystkie zostały przez rady sołeckie przyjęte.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że w związku z pewnymi nieścisłościami w planie można go wycofać bądź przyjąć w takiej wersji, a na następnej sesji przegłosować plan z poprawkami.

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że w jednym z planów mocną stroną wsi jest teren po cmentarzu. Poprosił o wyjaśnienie w tej sprawie?

Paweł Kieruzal przedstawiciel firmy Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego wyjaśnił, że zostało to zgłoszone przez jednego z mieszkańców tej wsi.

Radny Waldemar Grześkowiak, powiedział, że te plany muszą być spójne z wcześniejszymi uchwałami związanymi z gospodarką ściekową. Powiedział, że nie jest możliwym wybudowanie sieci kanalizacyjnej w niektórych wsiach i podłączenie ich do miejskiej oczyszczalni ścieków.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września wyjaśnił, że w takiej wersji jak przytoczył to radny, a co zostało zawarte w planie nie jest możliwe do zrealizowania.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie: Planów Odnowy Miejscowości.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie: Planów Odnowy Miejscowości.


Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, 7 głosami za, 0 przeciw jednym wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie: Planów Odnowy Miejscowości.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, 7 głosami za, 0 przeciw, 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Planów Odnowy Miejscowości.


ź)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września umówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały XIX/258/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pod nazwą „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie".

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że jako członek Komisji Komunalno - Finansowej prosi o rozważenie możliwości wyjazdowego posiedzenia komisji do Lulkowa.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały XIX/258/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pod nazwą „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie".

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały XIX/258/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pod nazwą „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie".

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały XIX/258/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pod nazwą „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie".

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały XIX/258/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pod nazwą „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie".

ż)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września umówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że tytuł projektu uchwały jest niezrozumiały. Zapytał czy mógłby być zastosowany inny zapis?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września wyjaśniła, że są to wymogi Regionalnej Izby Obrachunkowej, dlatego tytuł uchwały musi pozostać bez zmian.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

Pkt 4
Radny Mirosław Chudy zapytał, jak wygląda sytuacja związana z czyszczeniem stawu przy ulicy Słowackiego?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września wyjaśnił, że w czyszczeniem stawu w porozumieniu z Gminą Września zajęła się firma Flex. Natomiast został rozpisany przetarg na budowę infrastruktury wokół stawu.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że parki na terenie Wrześni nie są użytkowane. Powiedział, że należałoby zmienić tę sytuację i pomyśleć o ich użytkowaniu w szerszym kontekście. Powiedział, że nie ma znaku informującego o wyjeździe z Gutowa Małego.

Salę obrad opuścił radny Szymon Paciorkowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji brało udział 7 radnych.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września wyjaśnił, że ten znak znajduje się przy drodze. Odnośnie parków powiedział, że nie można zmusić mieszkańców, aby korzystali z parków. Wyjaśnił, że w jego ocenie wielu mieszkańców Wrześni korzysta z terenów zielonych.

Radny Grzegorz Dobrosielski zaapelował, aby interweniować w sprawie regularnych wyścigów motocyklowych, które odbywają się na drodze w kierunku Sędziwojewa.


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września wyjaśnił, że jest to droga powiatowa.

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał o kwestię odtworzenia drogi w Psarach Polskich. Powiedział, że zdaje sobie sprawę z faktu, że jest to droga powiatowa, jednak należałoby zrobić na drodze przejście dla pieszych, gdyż chodnik kończy się z jednej strony i zaczyna po drugiej stronie ulicy i nie ma tam żadnego przejścia.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września wyjaśnił, że odbudowa asfaltu jest robiona na bieżąco. Droga ta jest powiatowa, dlatego jeżeli chodzi o przejście dla pieszych należałoby się zwrócić do starostwa.


Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 17.45 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół 7 zawiera ponumerowane stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Komisji

Komunlano - Finansowej
/-/Ryszard Szwajca

 

Przewodniczącego Komisji Edukacji
/-/Bogdan Nowak

 

Przewodniczący Komisji

Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
/-/Radosław Garbarek

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi
/-/Mirosław Zgoliński


Protokolant

/-/Anna Olkowska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.