BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14276037
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr VI/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 maja 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

Protokół
nr VI/2015
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 28 maja 2015 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni


VI sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.).


Pkt. 1
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, Waldemar Grześkowiak o godz. 15.30 otworzył sesję.
Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 21 radnych, co stanowi quorum.

Do protokołu z V sesji VII kadencji nikt z radnych nie wniósł uwag, dlatego uznaję, że zostały przez Radę Miejską przyjęty.

Pkt. 2
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września wycofał z porządku obrad projekty:
ó) zatwierdzania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2014 - 2020'
p) przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września na lata 2014 - 2020

Rada Miejska jednogłośnie przyjęła nowy porządek obrad (załącznik nr 2).


Pkt 3
Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy na terenie Miasta i Gminy Września pojawiły się osoby, które chciały głosować korespondencyjnie, przez pełnomocnika bądź za pomocą złożonego wniosku o dopisanie do spisu wyborców? Powiedział, że na terenie przy ulicy Rzecznej i Wrzosowej panuje bałagan, który należałoby uporządkować. Ponadto, trzeba zabezpieczyć kolektor na wodę przy zieleniaku, a także załatać dziurę w murze przy ulicy Wrzosowej, która również stwarza niebezpieczeństwo.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że przy ulicy 68 Pułku Piechoty oraz przy ulicy Mjr Culica 3, 5, 8, 9 i 10 podjęto wieloetapową budowę oświetlenia i nawierzchni. Do tego momentu zrealizowano część inwestycji związaną z oświetleniem. Powiedział, że w tym roku będzie kontynuacja inwestycji związana z budową pewnej części nawierzchni. Zapytał, czy byłaby możliwość zakończenia budowy inwestycji wokół wspomnianego terenu polegającego na budowie całej nawierzchni wokół bloków?

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, jaki jest stan zaawansowania związany z budową ścieżki pieszo - rowerowej z Wrześni do Węgierek? Zapytał, czy istnieje jakiś harmonogram budowy dróg w rejonach już zabudowanych? Jakie czynniki są decydujące w układaniu takiego harmonogramu?

Pkt 4
a)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/55/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ulicy Strzykały. (załącznik nr 3)

b)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/56/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Bierzglinku. (załącznik nr 4)

c)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/57/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bierzglinek. (załącznik nr 5)

d)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/58/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Chocicza Wielka, Chocicza Mała. (załącznik nr 6)

e)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/59/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej i Białężycach, obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 56/1, 75 i 53 (załącznik nr 7)

f)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/60/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni nr XIX/249/2008 i zmienionego uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni nr V/37/2015. (załącznik nr 8)

g)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/61/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Żerniki, Chociczka, Chocicza Wielka. (załącznik nr 9)

h)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/62/2015 w sprawie zmiany uchwały nr I/16/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni. (załącznik nr 10)

i)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/63/2015 w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku. (załącznik nr 11)

j)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/64/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Kaczanowie w rejonie ulicy Chabrowej. (załącznik nr 12)


k)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/65/2015 w sprawie zaliczenia drogi ul. Azaliowej znajdującej się w rejonie ulicy Paderewskiego w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych. (załącznik nr 13)

l)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/66/2015 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Azaliowej znajdującej się we Wrześni w rejonie ulicy Paderewskiego, na terenie Miasta i Gminy Września. (załącznik nr 14)

ł)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/67/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji zadania pn. „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Wrzesińskiego" (załącznik nr 15)

m)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/68/2015 w sprawie przystąpienia Gminy Września do stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania - „Z Nami Warto" z siedzibą w Kołaczkowie. (załącznik nr 16)

n)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/69/2015 w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września. (załącznik nr 17)

o)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/70/2015 w sprawie podjęcia współpracy z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie organizacji zadania publicznego pn. „Światowe dni Innowacji". (załącznik nr 18)

ó)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/71/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 4602). (załącznik nr 19)

p)
Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że wnioskodawca otrzymał zawiadomienie o dzisiejszym posiedzeniu Rady Miejskiej. Potwierdził przyjęcie przesyłki pocztowej, także formalności zostały dopełnione. Wnioskodawca nie pojawił się na Sesji Rady Miejskiej. Powiedział, że wszyscy radni otrzymali pełną dokumentację, czyli wymianę korespondencji pomiędzy wnioskodawcą a Miastem i Gminą Września. Ponadto radni otrzymali wyjaśnienia w tej sprawie.
Zapytał, czy radni chcą w tej sprawie zabrać głos?

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy oprócz wysyłania patroli były na tym terenie podejmowane jakieś interwencje? Zapytał, czy ten teren jest zaśmiecany wciąż przez te same osoby czy są to przypadkowi przechodnie?

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej wyjaśnił, że jeżeli przychodziły pisma od skarżącego informowano na piśmie, że podejmowane były patrole. Informowano również, gdzie można zgłaszać takie interwencje anonimowo. Powiedział, że jeżeli był powód, aby kogoś wylegitymować, to Straż Miejska to robiła. Najczęściej przebywała tam młodzież, która mieszka w tym rejonie. Wysyłano również podsądnych, aby uporządkowali teren, jeżeli był bałagan. Zwrócono również uwagę właścicielowi posesji, która jest obok. Na działce znajduje się niedokończona budowa, zwrócono się do właściciela, aby zabezpieczył to miejsce.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych, 20 głosami za, 0 przeciw, 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę nr VI/72/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września uznając ją za bezzasadną. (załącznik nr 20)

r)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/73/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/378/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni". (załącznik nr 21)

s)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/74/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/313/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach". (załącznik nr 22)
t)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/75/2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Września". (załącznik nr 23)

u)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/76/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020. (załącznik nr 24)

v)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/77/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015. (załącznik nr 25).

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

Do Biura Rady w ustawowym wpłynęło zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2014; (załącznik nr 26)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2014; Regionalna Izba Obrachunkowa w przedmiotowej sprawie wydała opinię pozytywną; (załącznik nr 27)
Na moje ręce złożono Opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2014 wraz z Uchwałą w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września za 2014 rok. Niniejsze dokumenty zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej;
Do Biura Rady wpłynęła Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdzająca nieważność postanowień uchwały Nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji; (załącznik nr 28)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło zawiadomienie Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie uchwały Nr V/49/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r w zakresie prowadzenia zadania publicznego pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego"; Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 25 marca 2015 r. umorzono postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności tejże uchwały; (załącznik nr 29)
Do Biura Rady wpłynęła informacja dotycząca wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego uchwały Nr V/48/2015 W sprawie współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest; Uchwałą z dnia 11 marca 2015 roku Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła nieważność wyżej cytowanej uchwały; Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 marca 2015 stwierdzono jej nieważność; (załącznik nr 30)
Do Biura Racy Miejskiej wpłynęła Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej wykazująca, że uchwała Nr V/54/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, została podjęta sprzecznie z zasadą spójności; Rozpatrzenie przedmiotowej sprawy zostanie dnia 2 czerwca 2015 roku; (załącznik nr 31)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące przekazywania uchwał według właściwości; (załącznik nr 32)
Do Biura Rady wpłynęła skarga Pana J. M. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Września; na dzisiejszej sesji kwestia ta została już omówiona i Rada Miejska podjęła stosowną uchwałę w tej spawie;
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku w działach kultura fizyczna oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; (załącznik nr 33)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Sołectwa w Psarach Polskich w sprawie budowy chodnika; Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał pismo według właściwości; (załącznik nr 34)
Do Biura Rady Miejskiej we Wrześni wpłynęło pismo mieszkańców ul. Stanisława Koniecznego w sprawie utwardzenia drogi;w odpowiedzi wystosowano pismo, że w budżecie 2015 i 2016 priorytetem będą zadania inwestycyjne związane z Wrzesińską Strefą Aktywności Gospodarczej; (załącznik nr 35)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo wspólnoty przy ulicy Mjr Culica w sprawie dokończenia inwestycji drogowej oraz podania form zgłaszania tych próśb przez radnego Macieja Baranowskiego; Przewodniczący w odpowiedzi przekazał wspólnocie wyciągi protokołów, w których radny Maciej Baranowski tę kwestię poruszał; (załącznik nr 36)
Do Biura Rady wpłynęło pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z ustaleniem liczby ławników na kadencję 2016 - 2019; (załącznik nr 37)
Do Biura Rady wpłynęło sprawozdanie z realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2014; (załącznik nr 38)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło sprawozdanie z realizacji zadań gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2014 rok;
Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze;
Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy, zawody.
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak poinformował, że podczas ostatnich zawodów wędkarskich, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej radny Maciej Baranowski wręczył puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej. Na tych samych zawodach nagrodę ufundował i wręczył za największą złowioną rybę radny Radosław Garbarek. Radny Radosław Garbarek przekazał również materiały plastyczne na oddział dziecięcy w szpitalu powiatowym we Wrześni.
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak poinformował, że sprawdzone zostały wszystkie oświadczenia majątkowe za rok 2014, a następnie jeden egzemplarz oświadczenia przekazany zostanie do Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wrześni. Zostaną również zamieszczone na stornie Biuletyn Informacji Publicznej.


6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

Informację o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym burmistrz przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej (załącznik nr 39).
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że okres wiosenno - letni sprzyja inwestycjom. Zgodnie z planem zawartym w budżecie na ten rok, większość przetargów dotyczących inwestycji jest już rozstrzygnięta. Obecnie ruszyła budowa ścieżki pieszo - rowerowej i remont drogi wzdłuż ulicy Działkowców. Większość inwestycji będzie podejmowana na terenach Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz obszarów przylegających do tej strefy.

 

7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że na poprzedniej radny Zbigniew Bieńko wystosował ustny apel, aby zaprosić pana starostę w celu zapoznania się z obecną sytuacją szpitala powiatowego we Wrześni. Powiedział, że nie została ta prośba potraktowana jako apel, gdyż Rada Miejska go nie przegłosowała. Wyjaśnił, że uznał, że prośba ta nie miała znamion apelu. Dodał, że prośba była źle kierowana, gdyż właściwym podmiotem do przekazywania takich informacji jest zarząd spółki. Powiedział, że sprawa jest na bieżąco omawiana, chociażby na łamach prasy. Należałoby poprosił prezesa zarządu. Zapytał, czy zaproszenie prezesa zarządu byłoby dla radnego satysfakcjonujące?

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że otrzymał obietnicę, że starosta zostanie zaproszony.

Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że jest to niewłaściwie kierowane zaproszenie, ale można zaprosić prezesa.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że starosta sprawuje nad tym kontrolę.

Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że starosta poprzez Radę Nadzorczą ma swoje uprawnienia właścicielskie, jeżeli chodzi o informacje merytoryczne właściwym do wyjaśnień jest prezes zarządu.

Rada Miejska 20 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie opowiedziała się za apelem radnego Zbigniewa Bieńko, aby na następną Sesję Rady Miejskiej zaprosić prezesa zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiadając na pytanie radnego Szymona Paciorkowskiego powiedział, że jeżeli chodzi o głosowanie podczas pierwszej i drugiej tury wyborów Prezydenta RP w głosowaniu korespondencyjnym głosowały dwie osoby, przez pełnomocnika dwie osoby, zaświadczeń wydano 340 osobom uprawnionym do głosowania. Odpowiadając na pytanie dotyczące ulicy Wrzosowej i Rzecznej wyjaśnił, że codziennie przed godziną 7 rano pracownik PUK - u sprząta ten teren. Dodatkowo gruntowne sprzątanie tych ulic w 2015 roku miało miejsce 13 razy. Prace wykonywali podsądni. Prawdą jest również, że ulica Rzeczna stała się miejscem schadzek dla młodzieży. W ostatnim czasie podjęto 5 interwencji w związku z piciem alkoholu. Jeżeli chodzi o dziurę w murze przy ulicy Wrzosowej jest rzeczywiście niebezpieczna, jednak to jest teren prywatny i to do właściciela należy zabezpieczenie. Każda próba zabezpieczenia dziury, powodowała pojawienie się następnych. Zbiornik znajdujący się między zieleniakiem na ulicy Kościelnej a Wrześnicą to separator i piaskownik kanalizacji deszczowej, który zbiera wodę i przepuszcza ją do Wrześnicy. Są plany dotyczące demontażu tego urządzenia, można będzie go zastąpić mniejszym i nowszym.

Odpowiadając na pytanie radnego Macieja Baranowskiego powiedział, że sprawa ta jest znana od dawna. Bloki były budowane w czasach, kiedy nie utwardzano terenów wokół nich. Gmina przystępuje do utwardzenia tego terenu za pomocą kostki betonowej, jednak należy pamiętać, że ważniejszą i znacznie kosztowniejszą inwestycją jest budowa kanalizacji deszczowej, którą należy zrobić, aby mogła być odprowadzona woda. W tym roku zacznie się etap utwardzania, będzie to teren - przedłużenie ulicy Mjr Culica. W kolejnym roku będą robione kolejne odcinki.

Odpowiadając na pytanie radnego Stefana Ogrodowicza powiedział, że zgodnie z porozumieniem podpisaną między Gminą Września a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad realizacja tej budowy przewidziana jest na lata 2015 - 2016. Gmina oczekuje na oficjalne potwierdzenie od GDKDiA na rozpoczęcie inwestycji. Udział Gminy Września w tej inwestycji polegał na wykupie gruntów, pod którymi będzie pobudowana ścieżka, a także przygotowania dokumentacji dotyczącej tej ścieżki.


Pkt. 8
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 16.40 zamknął posiedzenie Rady.
Protokół zawiera 10 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Waldemar Grześkowiak

 

Protokolant

/-/Anna Olkowska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.