BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14461635
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z Komisji Edukacji z 17 czerwca 2015 roku

Protokół
z posiedzenia Komisji Edukacji
z 17 czerwca 2015 r.

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak o godz. 15.30 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Edukacji. (załącznik 1).

Uczestnicy komisji nie będący członkami komisji:
Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Beata Pietrzak, kierownik referatu księgowości oświatowej;
Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej.


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji. (załącznik 2)

Pkt 3
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak poprosił o przedstawienie informacji dotyczącej analizy arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych i gimnazjów.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu przedstawił tabelaryczne zestawienie analizy arkuszy organizacyjnych dla każdej ze szkół podstawowych oraz gimnazjów znajdujących się na terenie Gminy Września. W zestawieniu porównano sytuację szkół w roku szkolnym 2014/2015 z przyszłym rokiem szkolnym.
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu wyjaśnił, że w SSP nr 1 we Wrześni zmniejszy się liczba nauczycieli o 3 osoby. Dwie osoby zgodnie z art. 22 i art 88 Karty Nauczyciela przejdzie na emeryturę, natomiast jeden z nauczycieli sam złożył wypowiedzenie.

Radny Robert Smodlibowski powiedział, że śledzi sytuację związaną ze zwolnieniami nauczycieli i od 8 lat nie zauważył, aby takie zwolnienia miały miejsce.

Radny Janusz Czyż powiedział, że z SSP nr 2 zwolniono 5 nauczycieli.

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że wiązało się to z uprawnieniami emerytalnymi.
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu wyjaśnił, że w 2014 roku zatrudniono nauczycieli ze względu na fakt, że pojawiło się 1.5 rocznika w klasach pierwszych. W tym roku również 1.5 rocznika będzie w oddziałach pierwszych. W roku szkolnym 2015/2016 będzie mniej oddziałów 0, dlatego nauczyciele zostaną przesunięci do klas pierwszych, co nie wymagało kolejnych zatrudnień.
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu wyjaśnił, że w roku szkolnym 2015/2016 w szkołach podstawowych będzie 155 i 13 oddziałów 0 wraz ze szkołą w Grzybowie. Liczba oddziałów w gimnazjach wyniesie 55. Jeżeli chodzi o liczbę dzieci, do oddziałów 0 uczęszczać będzie 268 dzieci, do szkół podstawowych 3410, natomiast do gimnazjów 1368 uczniów. (załącznik nr 3)

Radny Maciej Szelągiewicz zapytał, w których oddziałach jest największa liczba uczniów?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu wyjaśnił, że najwięcej uczniów jest w klasach gimnazjalnych. W klasach od 0 do 2 nie może być więcej niż 25 dzieci.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu przedstawił tabelaryczne zestawienie liczby oddziałów z wyszczególnieniem poszczególnych placówek. (załącznik nr 4) Następnie przedstawił zestawienie odrębne dla każdej ze szkół z uwzględnieniem liczby nauczycieli, ilości godzin, liczby etatów, liczby pracowników administracji i obsługi, a także vacaty (załącznik nr 5). Wyjaśnił, że zestawienie zostało przedstawione na dzień 15 czerwca, wiadomym jest, że do września dane ulegną zmianie.
Wyjaśnił, że zostało zorganizowane spotkanie z rodzicami, których dzieci będą chodziły do wydzielonej części Gimnazjum nr 2. Pokazano klasy i część szkoły, do której będą uczęszczać dzieci z SSP nr 6. Reakcje rodziców były pozytywne.

Radny Mirosław Chudy zapytał, czy jest przewidziana budowa parkingu?

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że nie ma takiej potrzeby, gdyż od strony działek jest wielki plac. Powiedział, że większość dzieci do gimnazjum dojeżdża autobusami.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że jeżeli od strony osiedla byłaby możliwość wejścia do szkoły rodzice mogliby parkować na osiedlowym parkingu i wtedy można by było uniknąć korków przy szkole.

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że Gmina otrzymała zgodę Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na wybudowanie parkingu, gdyby zaistniała taka potrzeba, tylko będzie się to wiązało z przesunięciem płotu.

Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, jak wygląda sytuacja z powstaniem zespołu szkół w Chwalibogowie?

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że odbyło się spotkanie z rodzicami klas szóstych. Przeprowadzono ankietę wśród rodziców, około 70 % rodziców było za powstaniem zespołu, reszta nie. Wynika z tego, że w Chwalibogowie została by jedna klasa 17 - osobowa. Ankiety przeprowadzono również wśród innych rodziców. 90% z nich opowiedziało się za tym, aby w przyszłym roku powstał zespół szkół.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że dobrym pomysłem jest to, aby w Chwalibogowie powstał zespół szkół, gdyż dzieci zostałyby w tej samej szkole i nie musiałyby dojeżdżać. Poza tym szkoła jest na tyle duża, aby mógł tam powstać również gimnazjum. Przekształcenie szkoły wiąże się to również z subwencją, która w wypadku dzieci uczących się na wsi jest wyższa.

Radny Janusz Czyż powiedział, że zostając w tej samej szkole nauka jest łatwiejsza, bo uczą się we własnym środowisku.

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że jest to niewątpliwie dobre rozwiązanie.

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że w tej szkole mogłyby uczyć się dzieci z innych gmin na przykład z Murzynowa czy Bukowego Lasu.

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że już są przypadki, że dzieci z tych gmin chodzą do szkoły podstawowej w Chwalibogowie. Natomiast jeżeli chodzi o gimnazjum muszą one uczęszczać do szkół w swojej gminie, gdyż Gmina Września nie zagwarantuje im dowozu.

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy Gmina Września przeprowadza symulację przyrostu mieszkańców?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu wyjaśnił, że przygotowanie takiej symulacji nie jest możliwie, gdyż wiele osób zamieszkuje we Wrześni, ale nie ma tutaj meldunku. Wiele rodzin wynajmuje mieszkania. Jednym wyjściem jest pobieranie informacji z przedszkoli, gdzie rodzice muszą dostarczyć zaświadczenia o meldunku i miejscu zamieszkania.
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omawiając dane związane z Zespołem Szkół nr 1 we Wrześni powiedział, że na wniosek rodziców zostanie utworzona trzeci odział 1 klasy. Są to dzieci spoza obwodu, które będą przychodziły na późniejszą godzinę, a lekcje będą się kończyły około 15.00.

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września odnośnie Zespołu Szkół w Marzeninie powiedział, że występuje tam odwrotna sytuacja niż w mieście. Osoby, które są zameldowane na terenie tego obwodu nie mieszkają tam, na przykład na 20 zameldowanych dzieci okazuje się, że mieszka tam 10 dzieci.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że wiąże się to z ogromnymi kosztami na jednego ucznia.

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że dwa oddziały 0, które przynależą do Zespołu Szkół w Otocznej zostaną przeniesione do budynku przedszkola w Gutowie Małym, gdzie znajdują się dwie puste sale, w ten sposób pozostanie jednozmianowość.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu podsumowując omawianie zestawień powiedział, że przedstawione dane zostały przygotowane na dzień 15 czerwca 2015 roku. Powiedział, że gdyby radni chcieliby jakieś dodatkowe dane można je przygotować.

Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy któreś z przedszkoli niepublicznych przygotowuje się również do prowadzenia zajęć szkolnych?

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że od września powstaną dwie szkoły. Jedna w Sokołowie, gdzie jest już przedszkole, a od września wprowadzone zostanie również nauczanie początkowe. Z informacji wynika, że powstanie tam jeden oddział. Druga szkoła niepubliczna powstanie w budynku przedszkola Tęczowa Chatka na ulicy Kutrzeby. Wyjaśnił, że ze względu z wprowadzeniem obowiązku szkolnego, w przedszkolach jest mniej dzieci, tym samym są też wolne sale, które każdy chce wykorzystać. Od września również zostanie uruchomiona niepubliczna szkoła od 0 do 3.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu wyjaśnił, że od 1 września 2016 roku, w placówkach, w których będą oddziały 0 będą przedszkolami, a szkoły zespołami przedszkolno - szkolnymi. Może okazać się nieopłacalne, żeby 0 były przy szkołach.
Powiedział, że również powstanie małe przedszkole w Psarach Polskich.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak zapytał, jak wygląda kwestia z urlopem nauczycieli dla poratowania zdrowia?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu wyjaśnił, że w tym roku szkolnym z tych urlopu skorzystała bardzo mała liczba nauczycieli. Od pewnego czasu zastosowano system, w którym gdy nauczyciel przynosi orzeczenie od lekarza, dyrektor się od tego odwołuje. Po odwołaniu okazuje się, że nauczyciele są zdrowi. Gmina Września wydawała ogromne kwoty na ten cel.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak zapytał, czy dyrektorzy szkół występują do organu prowadzącego o przydzielenie dodatkowych godzin?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu wyjaśnił, że są takie zajęcia przydzielane na przykład dla klas o odpowiednim profilu nauczania tj. językowym, informatycznym, biologicznym i innym.

Pkt 4
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak poprosił o przedstawienie informacji dotyczących planów remontów w okresie wakacyjnym w placówkach oświatowych.

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września przedstawił zestawienie remontów planowanych w okresie wakacyjnym w placówkach oświatowych (załącznik nr 6). Odnośnie SSP w Kaczanowie dodał, że oprócz remontów ujętych w zestawieniu, zostanie również przydzielona kwota na impregnowanie podłóg. Odnośnie Zespołu Szkół w Marzeninie powiedział, że cyklinowanie podłóg w niektórych klasach zostało narzucone przez SANEPID. Dodał, że przy SSP w Chwalibogowie i Zespole Szkół w Otocznej powstało boisko wielofunkcyjne, w ten sposób przy każda ze szkół posiada Orlika bądź boisko wielofunkcyjne.
Największe prace remontowe planowane są w Gimnazjum nr 2. Remont zostanie przeprowadzony w części gdzie, powstanie odział SSP nr 6, będzie cyklinowana i lakierowana sala gimnastyczna. Oprócz tego zostanie założona kotara przedzielająca salę gimnastyczną, powstanie chodnik, ale również okablowanie szkoły związane z prowadzeniem e-dziennika.
Prawdopodobnie zostanie również wykonana inwestycja związana z nową płytą boiska, wiązać się to będzie z budową systemu nawadniania, ale również z nową trawą na boisku. Powstanie także boisko do piłki plażowej. W SSP nr 6 oprócz remontów zaplanowanych w zestawieniu będzie również przygotowanie stołówki, dodatkowo powstanie jeszcze jedna świetlica.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu wyjaśnił, że budżet na zakupy i remonty i zakupy nie jest ostateczny, ulegnie on jeszcze zmianie.

Posiedzenie Komisji Edukacji opuścił radny Janusz Czyż. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 6 radnych.

Pkt 5
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak poprosił o przedstawienie informacji związanej z analizą potrzeb w zakresie wyposażenia szkolnych szatni w gimnazjach.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu wyjaśnił, że zestawienie, jakie radni otrzymali (załącznik nr 7) opracowane zostało na postawie oczekiwań poszczególnych dyrektorów szkół. Wystosowano zapytanie, jakie jest zapotrzebowanie na szafki wraz z szacunkowym kosztem związanym z tym zakupem.

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że na przykład w Gimnazjum nr 2 szatnie zorganizowane są w piwnicy, każda klasa ma odrębny boks, dodatkowo klasy sportowe mają szafki na korytarzu. Jeżeli wyposażyć by szkołę w szafki cała piwnica zostałaby pusta. W tej chwili organizacja jest dobra. Szafki zostaną zakupione do oddziału SSP nr 6. Wyjaśnił, że zakup szafek w niektórych szkołach stanowiłby problem ponieważ są tam wąskie korytarze, także nie ma możliwości technicznych, aby mogły być tam ustawione. W Zespole Szkół w Otocznej przewidziane jest doposażenie nowej części szkoły. W Zespole szkół w Nowym Folwarku są szafki, dodatkowo dyrektor szkoły zgłosiła zapotrzebowanie na 48 sztuk. W Zespole Szkół nr 1 we Wrześni również są szafki. SSP nr 2 zgłoszono zapotrzebowani na 840 szafek, ale nie ma gdzie ich umieścić. W szkole w Kaczanowie i Chwalibogowie są szatnie.

Pkt 6
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak zapytał, jak wyglądają plany zajęć wakacyjnych dla dzieci?

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że SSP nr 1 z WOSiR - em organizują półkolonie. Są to zajęcia z pełnym wyżywieniem. Koszt tygodniowy wynosi 130 zł. Jest bardzo duże zainteresowanie ze względu na niskie koszty. Na halach sportowych są organizowane gry i zabawy. Orliki są czynne, także dzieci również mogą z nich korzystać. Zajęcia w budynkach szkolnych się nie sprawdziły, było bardzo małe zainteresowanie, dlatego zaprzestano organizowania zajęć lekcyjnych w okresie wakacyjnym.

Pkt 7
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak o godz. 17.15 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 7 ponumerowanych strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji

/-/Bogdan Nowak


Protokolant

/-/Anna Olkowska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.