BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14254029
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

Protokół
nr V/2015
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 19 lutego 2015 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 


V sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.).


Pkt. 1
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, Waldemar Grześkowiak o godz. 15.30 otworzył sesję.
Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 21 radnych, co stanowi quorum.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, Waldemar Grześkowiak przywitał Senatora Piotra Gruszczyńskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, Waldemar Grześkowiak przywitał pana Maurycego Zielińskiego, sołtysa wsi Sędziwojewo. Powiedział, że pan Maurycy Zieliński był sołtysem 55 lat, a w związku z tym, że nie będzie już startował w wyborach na sołtysa chciałby podziękować za współpracę. Powiedział, że przez dwadzieścia cztery lata pan Maurycy Zieliński był prawie na każdej sesji. Dodał, że był człowiekiem interesującym się sprawami Gminy. W imieniu Rady Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, Waldemar Grześkowiak wraz z wiceprzewodniczącymi wręczając kwiaty podziękował panu Maurycemu Zielińskiemu, sołtysowi wsi Sędziwojewo za współpracę i życzył długich lat w zdrowiu.


Protokoły z sesji nr II, nr III i nr IV zostały przyjęte, nikt z radnych nie wniósł uwag do ich treści.


Pkt. 2
Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2).


Senator Piotr Gruszczyński powiedział, że jest senatorem siedem lat i Gmina Września jest siedemnastym samorządem, który odwiedził podczas sesji. Powiedział, że jest senatorem ziemi Gnieźnieńskiej, Słupeckiej, Wrzesińskiej, Średzkiej i Śremskiej. Dodał, że jego obecność jest spowodowana tym, że niedawno odbyły się wybory samorządowe, w związku z czym chciał złożyć życzenia, żeby cele jakie radni sobie wyznaczyli zostały osiągnięte. Podkreślił, że kilka dni temu złożył także gratulacje panu burmistrzowi. Życzył wszystkiego najlepszego i nie wykluczył, że będzie częściej gościł na posiedzeniach Rady.


Pkt. 3
Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że składa Apel, w którym chciałby zaprosić Starostę Wrzesińskiego, w związku z przedłużającą się budową szpitala, w celu złożenia wyjaśnień w tej sprawie.
Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy wpłynęły kolejne wnioski o zabudowę na terenach bezpośrednio przylegających do parku im. Dzieci Wrzesińskich? Czy Gmina planuje kompleksowe rozwiązanie tej kwestii, np. poprzez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że na drodze powiatowej, przy ul. Kościuszki, na wysokości Szkoły Podstawowej nr 2 jest zniszczony garb zwalniający, w związku z czym prosi, by zwrócić na to uwagę odpowiednim osobom.

Radny Mirosław Chudy poprosił o przywrócenie oświetlenia przy Kopcu Kosynierów w Sokołowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, Waldemar Grześkowiak powiedział, że prosi o rozpatrzenie możliwości usunięcia płotu, który jest zamontowany na wprost wjazdu Kopca Kosynierów.
Zapytał, czy Gmina mogłaby umieścić w WzR prośbę do mieszkańców, by nie parkowali samochodów na całej szerokości chodników? Powiedział, że czasami pieszy nie może przejść, że kierowcy parkują samochody na całej szerokości chodnika. Dodał, że dla estetyki i bezpieczeństwa należałoby podjąć jakieś kroki, by ten problem rozwiązać.

Radny Jan Drewniak powiedział, że na targowisku miejskim przy ul. Kościuszki została utwardzona i wyrównana nawierzchnia, wobec czego w imieniu handlujących i odwiedzających targowisko dziękuje zarządcy terenu.


Pkt. 4
a)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/35/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Strzykały (załącznik nr 3).


b)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/36/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Kaczanowie przy ul. Gospodarskiej (załącznik nr 4).


c)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/37/2015 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września wraz z przyjętą poprawką (załącznik nr 5).


d)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/38/2015 w sprawie: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września - część B wraz z przyjętą poprawką (załącznik nr 6).


e)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/39/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania w trwały zarząd (załącznik nr 7).
f)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/40/2015 w sprawie: ustalenia kryteriów przyjmowania do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Września wraz z przyjętą poprawką (załącznik nr 8).


g)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/41/2015 w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w Bierzglinku w rejonie ulicy Malwowej do kategorii dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 9).


h)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/42/2015 w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w Bierzglinku, w rejonie ulicy Malwowej, na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 10).


i)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/43/2015 w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Kaczanowie w rejonie ulicy Chabrowej (załącznik nr 11).


j)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/44/2015 w sprawie: zmiany regulaminów targowisk na terenie miasta Września (załącznik nr 12).


k)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/45/2015 w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/174/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 23 lutego 2004 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 53, poz 1228) (załącznik nr 13).


l)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/46/2015 w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki (załącznik nr 14).


ł)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/47/2015 w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2015 r. (załącznik nr 15).


m)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/48/2015 w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (załącznik nr 16).
n)
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, Waldemar Grześkowiak powiedział, że ponawia prośbę, którą złożył na posiedzeniu Komisji, a mianowicie, aby w momencie kiedy ukaże się projekt zadania został on przedstawiony Radnym.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/49/2015 w sprawie: podjęcia współdziałania z Powiatem Gnieźnieńskim w zakresie prowadzenia zadania publicznego pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego" (załącznik nr 17).


ń)
Radny Maciej Baranowski powiedział, że jeśli będą środki finansowe prosi panią dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, żeby przygotowała kolejną taką uchwałę, którą radni będą mogli przegłosować, ponieważ daje to ogromną szansę aktywizacji osób trwale pozostających bez pracy. Natomiast osoby, które z różnych względów są niechętne do pracy także mają możliwość wykazania się. Podziękował za przygotowanie uchwały i poprosił o kolejne.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/50/2015 w sprawie: uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2105 wraz z przyjętą poprawką (załącznik nr 18).


o)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/51/2015 w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (załącznik nr 19).


p)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/52/2015 w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r. wraz z przyjętą poprawką (załącznik nr 20).


r)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/53/2015 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020 (załącznik nr 21).


s)
Radny Maciej Baranowski zapytał, czy refundacja inwestycji będzie możliwa w bieżącym roku budżetowym?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że środki są już przyznane, jednak trudno powiedzieć w tej chwili, czy rozliczenie będzie na zasadzie zaliczkowania, czy rozliczenia faktur. Zadanie musi być zrealizowane do końca września, w związku z tym na pewno środki zostaną w bieżącym roku „skonsumowane".

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/54/2015 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 (załącznik nr 22).
Pkt. 5
Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, Waldemar Grześkowiak powiedział, że na jego ręce złożono Plany Pracy Komisji na rok 2015 (załącznik nr 23).
Do Biura Rady wpłynęła uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Września (załącznik nr 24).
Do Biura Rady wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej zawiadamiające o wszczęciu postępowania w odniesieniu do uchwały Nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji, z powodu naruszenia przepisów prawa, a także pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdzające nieważność postanowień ww uchwały (załącznik nr 25 i 26).
Do Biura Rady wpłynęło sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (załącznik nr 27).
Do Biura Rady wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (załącznik nr 28).
Do Biura Rady Miejskiej wpłynął wniosek radnego Grzegorza Dobrosielskiego w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Września w § 39, oddającym inicjatywę uchwałodawczą Mieszkańcom. Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, Waldemar Grześkowiak powiedział, że Pan Radny otrzymał w tej sprawie odpowiedź (załącznik nr 29).
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęły podziękowania za uczestnictwo dzieci w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, oraz zaproszenie do dalszej współpracy (załącznik nr 30).
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło zaproszenie Przewodniczącego Rady Powiatu we Wrześni do udziału w „IV Forum Samorządowym radnych samorządów terytorialnych powiatu wrzesińskiego" w dniach 19-22 marca 2015 roku (załącznik nr 31).
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęły gratulacje od pana Andrzeja Grzyba, Posła do Parlamentu Europejskiego dla Przewodniczącego oraz Radnych Rady Miejskiej we Wrześni VII Kadencji , z jednoczesną deklaracją gotowości współpracy dla dobra Wrześni i regionu (załącznik nr 32).
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, Waldemar Grześkowiak powiedział, że Radni otrzymali do wypełnienia druki oświadczeń majątkowych, w związku z czym poprosił o wypełnienie dwóch egzemplarzy i dostarczenie ich do 30 kwietnia 2015 r.
Do Biura Rady Miejskiej wpływają także e-maile od mieszkańców (załącznik nr 33).
Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze.
Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy, zawody, w których Przewodniczący uczestniczył osobiście lub wyznaczał zastępstwa.


Pkt. 6
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września:
Informację o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym burmistrz przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej (załącznik nr 34).
Burmistrz powiedział, że 17 lutego 2015 roku otrzymał pismo podpisane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej firmy PAMAPOL , które zgodnie z prośbą przesłał na e-maila Radnym. Dodał, że jak Radni zapoznają się z treścią pisma proponuje, by odnieśli się do kwestii informacji zawartych w piśmie, a w najbliższych dniach poprosi, by przewodniczący zwołał posiedzenie Komisji Komunalno - Finansowej, żeby móc udzielić odpowiedzi. Dodał, że poza faktem odpowiedzi na pismo trzeba będzie podjąć decyzje odnośnie sprawy basenu.


Pkt. 7
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiadając na pytanie radnego Zbigniewa Bieńko, burmistrz powiedział, że prośba odnośnie zaproszenia Starosty Wrzesińskiego, w związku z przedłużającą się budową szpitala, w celu złożenia wyjaśnień w tej sprawie zostanie przekazana do Starostwa Powiatowego.
Odpowiadając na pytanie radnego Szymona Paciorkowskiego, burmistrz powiedział, że budynki, które powstały przy ul. Kościuszki, w przybliżeniu między terenem Szkoły Podstawowej nr 2, a budynkiem znajdującym się przed Wrzesińskim Ośrodkiem Kultury zostały wybudowane przez firmę deweloperską na terenach prywatnych. Powstały w oparciu o wydane warunki zabudowy. Park nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania, a w sytuacji kiedy nie ma miejscowego planu zagospodarowania, to zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym wszelkie budynki mogą powstawać w oparciu o wydawane warunki zabudowy. Warunki zabudowy przygotowywane są przez urbanistę, który w Gminie Września co roku wyłaniany jest w drodze przetargu. Urbanista na wniosek zainteresowanego, kierując się przepisami, przygotowuje pozytywną bądź negatywną decyzję. Taki proces wydawania warunków zabudowy trwa w przybliżeniu dwa miesiące. Można powiedzieć, że to co może zaistnieć mniej więcej za dwa miesiące w dniu dzisiejszym jest nieznane, ponieważ pozytywna decyzja o warunkach zabudowy zajmuje około ośmiu tygodni i to, że dziś nikt nie złożył wniosku na jakiś teren, nie znaczy, że nie będzie mógł przystępować o pozwolenie na budowę za dwa miesiące. Dodał, że jeśli chodzi o tereny w pobliży parku im. Dzieci Wrzesińskich są warunkowane prawem posiadania gruntu, a z tego co wie tereny jakie teoretycznie by spełniały ten warunek, to teren w pobliżu Spółdzielni Mieszkaniowej za parkingiem przy WOK-u i teren przylegający do budynku znajdującego się przy WOK-u. W teorii można by zbudować blok na boisku Szkoły Podstawowej nr 2, ale Gmina nie jest tym oczywiście zainteresowana. Teren parku jest objęty obszarem działania konserwatora przyrody i konserwatora zabytków, więc na terenie parku nie ma prostej możliwości uzyskania warunków zabudowy na budynek.

Odpowiadając na pytanie radnego Stefana Ogrodowicza, burmistrz powiedział, że jak Radny powiedział droga jest powiatowa, więc pan Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego zgłosi sprawę do Starostwa Powiatowego.

Odpowiadając na pytanie radnego Mirosława Chudego odnośnie oświetlenia przy Kopcu Kosynierów, burmistrz powiedział, że sprawa zostanie zgłoszona.
Odpowiadając na pytanie pana Waldemara Grześkowiaka, przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni odnośnie płotu przy Kopcu Kosynierów powiedział, że płot powstał na wniosek byłego radnego, ale zapozna się ze sprawą i podejmie możliwe działania.
Odnośnie parkowania na chodnikach, burmistrz powiedział, że kierowcy parkują na chodnikach i nie ma na to wpływu.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że Radny Zbigniew Bieńko złożył Apel w sprawie zaproszenia Starosty Wrzesińskiego na Sesję Rady Miejskiej we Wrześni, w celu przedstawienia informacji odnośnie rozbudowy szpitala, w związku z czym zostanie przygotowane pismo, w którym pan Starosta Wrzesiński zostanie zaproszony na kolejną Sesję Rady Miejskiej we Wrześni.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że prosi o przegłosowanie złożonego Apelu w sprawie zaproszenia Starosty Wrzesińskiego na Sesję Rady Miejskiej we Wrześni, w celu przedstawienia informacji odnośnie rozbudowy szpitala.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że nie ma o co apelować, ponieważ zostanie wysłane zaproszenie przewodniczącego do Starosty Wrzesińskiego. Przewodniczący przeczytał Apel pana Radnego (załącznik nr 35).

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że Radny przedstawił wniosek, upoważnił przewodniczącego do zaproszenia Starosty Wrzesińskiego i poprosił, by nie oczekiwał, że Radni będą głosować nad Apelem, czy zaproszeniem, ponieważ przewodniczący wystąpi do Starosty Wrzesińskiego jako przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że nie ma potrzeby przegłosowania Apelu, ponieważ zgodnie z prośbą Radnego zostanie wystosowane pismo do Starosty Wrzesińskiego z prośbą o przybycie na Sesje Rady Miejskiej we Wrześni.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że kilka miesięcy temu pan redaktor Waldemar Śliwczyński przeprowadził wywiad ze Starostą Wrzesińskim na temat budowy szpitala, w związku z czym prosi, by Radny przeczytał ten wywiad.

Radny Ryszard Szwajca jako przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej po konsultacji z członkami komisji powiedział, że jeżeli burmistrz i Komisja będą chcieli zwołać posiedzenie w sprawie basenu, to takie posiedzenie się odbędzie. Natomiast uważa, że komentowanie, czy polemizowanie z pismem przewodniczącego Rady Nadzorczej firmy PAMAPOL jest nie na miejscu. Komisja jest zbyt poważnym ciałem, by zajmowała się przemyśleniami pana Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że prosił, by Radni zgłaszali uwagi w tej sprawie, ale jeśli nie ma uwag, to oczywiście nie trzeba zwoływać posiedzenia w tej sprawie.


Pkt. 8
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 16.50 zamknął posiedzenie Rady.
Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Waldemar Grześkowiak

 

Protokolant

/-/Jolanta Cypryańska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.