BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463449
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.

Protokół
z posiedzenia
Komisji Rozwoju Wsi,
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,
Komisji Edukacji
oraz
Komisji Komunalno - Finansowej
z dnia 16 lutego 2015 r.

 


Pkt 1
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 15.30 otworzył posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 1), 3 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 2), 7 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 3) oraz 8 członków Komisji Komunalno - Finansowej (załącznik nr 4)


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września,
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego;
Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego;
Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury,
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;
Magdalena Sobczak - Jankiewicz, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej;
Mariusz Pierzchliński, p.o. dyrektor Wrzesińskich Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych;
Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej;
Tomasz Małecki, zastępca redaktora naczelnego „Wiadomości Wrzesińskich";
Szymon Adamczyk, dziennikarz „Przemiany";
Jolanta Cypryańska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej.


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 5).


Pkt 3
a) Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Strzykały.

Radny Mirosław Chudy poprosił o wyjaśnienie, gdzie dokładnie umiejscowione są omawiane działki?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że między ulicą Szosa Witkowska na północy, a ulicą Słowackiego na południu.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy na omawianym obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania są jeszcze tak duże działki gminne, czy już nie ma?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że jeśli chodzi o tereny pod budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne, to jest to ostatnia nieruchomość, ponieważ tereny obok są przewidziane pod aktywizację gospodarczą, chyba, że Rada Miejska zmieni plan zagospodarowania z przeznaczeniem terenu pod budownictwo mieszkaniowe.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, do jakiej wysokości może być zabudowa w tym obszarze?

Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że określa to miejscowy plan zagospodarowania.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że wysokość zabudowy przewiduje cztery kondygnacje.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Strzykały.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Strzykały.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Strzykały.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Strzykały.


b) Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Kaczanowie przy ul. Gospodarskiej.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy ktoś zamieszkuje nieruchomość?

Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że nieruchomość jest niezamieszkała.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Kaczanowie przy ul. Gospodarskiej.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Kaczanowie przy ul. Gospodarskiej.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Kaczanowie przy ul. Gospodarskiej.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Kaczanowie przy ul. Gospodarskiej.
c) Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września. Dodała, że w związku z tym, że po złożeniu projektu uchwały w dniu 10 lutego 2015 roku został ogłoszony nowy tekst jednolity ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym prosi by Radni zmienili w podstawie prawnej zapis: „(tekst jednolity DZ. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) na zapis: (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami).

Radny Maciej Baranowski powiedział, że w załączniku nr 3 w pkt. V Informacja o metodach i częstotliwości przeprowadzenia monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu jest zapisane, że po zrealizowaniu ustaleń zmiany planu miejscowego wskazany jest monitoring z zastosowaniem metody wskaźnikowej, gdzie wymienione są między innymi czynności, które mają być dokonywane, w związku z czym zapytał, czy przepis jest obligatoryjny, czyli wszystkie instytucje, które są za to odpowiedzialne będą robić to niezależnie? Czy będą zmuszone do dokonywania kontroli? Czy kontrole będą dotyczyć wszystkich gospodarstw domowych, czy będzie przeprowadzane to wybiórczo?

Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że jest to tylko i wyłącznie wskazanie. Tego typu wskazówki są w różnych opiniach i uzgodnieniach dotyczących zasad oddziaływania na środowisko. Są to ogólne zasady wpisywane w każdym miejscowym planie zagospodarowania. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji prowadzi monitoring i dane dotyczące podłączenia do sieci kanalizacyjnej, natomiast nie jest to zapis obligatoryjny.

Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, dlaczego w miejscowym planie zagospodarowania nie ma zapisu odnośnie sieci telekomunikacyjnej?

Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że nie ma obowiązku umieszczenia tego w miejscowym planie zagospodarowania. Plan nie wskazuje wprost, natomiast jest możliwość wykonania takiej infrastruktury i w zakresie infrastruktury są zapisy dopuszczające lokalizacje z sieci urządzeń infrastruktury.

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że rozumie, że mimo, iż nie ma zapisu można je realizować.

Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury odpowiedział, że można je realizować mimo, iż nie wszystkie zapisy są wprost wskazane.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września wraz z wprowadzoną poprawką.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września wraz z wprowadzoną poprawką.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września wraz z wprowadzoną poprawką.
Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września wraz z wprowadzoną poprawką.


d) Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września - część B. Powiedziała, po złożeniu projektu uchwały w dniu 10 lutego 2015 roku został ogłoszony nowy tekst jednolity ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z czym prosi by Radni zmienili w podstawie prawnej zapis: „(tekst jednolity DZ. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) na zapis: (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami).

Radny Maciej Baranowski powiedział, że była zrobiona analiza dotycząca poboru wody na terenie miasta i gminy Września, w której były wymienione trzy grupy złóż, gdzie docelowo dla zakładów przemysłowych wskazany był kierunek poboru wody z rejonu Pyzdry i Zagórowo. Dodał, że w perspektywie czasu zasób wody zdatnej do użytku domowego w rejonie Wrześni będzie się zmniejszał, a ponieważ Firma Volkswagen będzie pobierała ogromne ilości wody obawia się wygaśnięcia złóż wody, co będzie wiązało się z kosztami pozyskania nowych źródeł. Zapytał, czy nie powinna być zawarta taka opinia, takie wskazanie? Powiedział, że to go niepokoi, dlatego chciałby się dowiedzieć, czy nie byłoby konieczne doprecyzowanie poboru wody dla firm i przedsiębiorstw przemysłowych?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że jeśli Radni są zainteresowani szczegółowymi danymi, to urząd pozyskując je z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji może je przygotować. Natomiast chciałby uspokoić co do zagrożeń. Na dostarczanie wody dla firmy Volkswagen zostały przygotowane stosowne dokumentacje dotyczące pobudowania sieci, dostarczenia określonej ilości wody, w określonych parametrach i nie ma z tego tytułu żadnych zagrożeń.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że prosi o przygotowanie informacji.

Radny Mirosław Chudy zapytał, czy uchwalenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września - część B jest wystarczające by Gmina mogła wystąpić do Agencji Nieruchomości Rolnych o bezpłatne przekazanie tych terenów?

Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że jest to pierwszy krok bez którego Gmina nie może poczynić dalszych działań.
Kiedy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września - część B wejdzie w życie zostaną przygotowane dokumenty celem przejęcia nieruchomości.

Salę obrad opuścił radny Maciej Baranowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji brało udział 6 członków komisji.

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że w § 3 ust 3 jest mowa o załączniku nr 3, w związku z czym zapytał, czy rozstrzygnięcie było w poprzedniej Kadencji? Czy rozstrzygnięcie jest elementem projektu uchwały?

Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że rozstrzygnięcie jest elementem projektu uchwały.

Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy w związku z tym należy odrzucić wniesiony wniosek mieszkańców?

Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że można uwzględnić lub nie uwzględniać wniosku mieszkańców jednocześnie podejmując uchwałę. Gdyby uwaga została uwzględniona, to Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września - część B nie mogłoby zostać uchwalone w takiej formie.

Na salę obrad wrócił radny Maciej Baranowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji brało udział 7 członków komisji.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września - część B wraz z wprowadzoną poprawką.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września - część B wraz z wprowadzoną poprawką.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września - część B wraz z wprowadzoną poprawką.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września - część B wraz z wprowadzoną poprawką.


e) Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania w trwały zarząd.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania w trwały zarząd.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania w trwały zarząd.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania w trwały zarząd.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania w trwały zarząd.


f) Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia kryteriów przyjmowania do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Września.

Radny Mirosław Chudy poprosił by w § 1 pkt 1 zmienić wyraz „przedskolnym" na „przedszkolnym".

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy kryteria zapisane w § 1 definiuje ustawa? Czy są powtórzeniem zapisów ustawowych? Czy Gmina ma kompetencje do swobodnego określenia dodatkowych kryteriów?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że na poziomie uchwały w myśl Art C ust. 6 ustawy o systemie oświaty Gmina może określić sześć dowolnych kryteriów. Najważniejszym kryterium wydaje się: „Dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym", czyli są to dzieci, które za rok pójdą do pierwszej klasy i dla tych dzieci Gmina chciała zapewnić miejsca w przedszkolach. Ważnym kryterium jest też odprowadzenie podatku dochodowego w Gminie Września, ponieważ jest dużo dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Września, a rodzice rozliczają się w innych gminach i z tego tytułu nie wpływają środki do budżetu Gminy.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że Gmina Września za jedno dziecko miesięcznie płaci w prywatnym przedszkolu kwotę 447, 47, a jeśli rodzice dziecka są zameldowani w innej gminie i dziecko mieszka w innej gminie, to urząd występuje do tej gminy o zwrot poniesionych środków, które pomnożone przez 12 miesięcy dają dużą kwotę. Natomiast, jak rodzice dziecka nie są zameldowani w innej gminie i nie wykażą, że są mieszkańcami innej gminy, oraz nie rozliczają PIT za miniony rok w danej gminie, to podatek, który spływa z głównego urzędu znajdującego się Warszawie w wysokości 37 % nie wpływa do Gminy Września, więc Gmina nie otrzymuje zwrotu z podatku, a ponadto płaci za dziecko, którego rodzice rozliczają się w innej gminie.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia kryteriów przyjmowania do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Września wraz z wprowadzoną poprawką.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia kryteriów przyjmowania do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Września wraz z wprowadzoną poprawką.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia kryteriów przyjmowania do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Września wraz z wprowadzoną poprawką.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia kryteriów przyjmowania do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Września wraz z wprowadzoną poprawką.


g) Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w Bierzglinku w rejonie ulicy Malwowej do kategorii dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w Bierzglinku w rejonie ulicy Malwowej do kategorii dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w Bierzglinku w rejonie ulicy Malwowej do kategorii dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w Bierzglinku w rejonie ulicy Malwowej do kategorii dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w Bierzglinku w rejonie ulicy Malwowej do kategorii dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Września.


Salę obrad opuścił radny Andrzej Rzeźnik. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Komunalno - Finansowej brało udział 7 członków komisji.


h) Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w Bierzglinku, w rejonie ulicy Malwowej, na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w Bierzglinku, w rejonie ulicy Malwowej, na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w Bierzglinku, w rejonie ulicy Malwowej, na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w Bierzglinku, w rejonie ulicy Malwowej, na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w Bierzglinku, w rejonie ulicy Malwowej, na terenie Miasta i Gminy Września.

Na salę obrad wrócił radny Andrzej Rzeźnik. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Komunalno - Finansowej brało udział 8 członków komisji.


i) Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Kaczanowie w rejonie ulicy Chabrowej.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Kaczanowie w rejonie ulicy Chabrowej.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Kaczanowie w rejonie ulicy Chabrowej.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Kaczanowie w rejonie ulicy Chabrowej.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Kaczanowie w rejonie ulicy Chabrowej.


j) Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany regulaminów targowisk na terenie miasta Września.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany regulaminów targowisk na terenie miasta Września.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany regulaminów targowisk na terenie miasta Września.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany regulaminów targowisk na terenie miasta Września.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany regulaminów targowisk na terenie miasta Września.


k) Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/174/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 23 lutego 2004 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 53, poz 1228).


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/174/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 23 lutego 2004 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 53, poz 1228).

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/174/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 23 lutego 2004 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 53, poz 1228).

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/174/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 23 lutego 2004 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 53, poz 1228).

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/174/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 23 lutego 2004 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 53, poz 1228).


l) Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki.


ł) Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2015 r.

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że w rozdziale 8 jest wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, w związku z czym zapytał, czy spółdzielnia produkcji rolnej ustala wynagrodzenie ryczałtowe? Czy kwota jest ustalana w przypadku przyjęcia zwierzęcia? Czy w okresie trzech, czterech lat miało miejsce przyjęcie zwierzęcia przez spółdzielnię? Czy dotąd przepis w ogóle nie był stosowany?

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego powiedział, że opłata jest wymagana dopiero w momencie wystąpienia takiego zdarzenia. W ostatnich trzech latach nie miała miejsca taka sytuacja.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2015 r.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2015 r.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2015 r.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2015 r.


m) Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że w punkcie tym, w porządku obrad jest błąd, w związku z czym poprosił, by zmienić zapis z „wyborów" na „wyrobów".


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.


n) Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: podjęcia współdziałania z Powiatem Gnieźnieńskim w zakresie prowadzenia zadania publicznego pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego".

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że jak będzie informacja dotycząca programu prosi o jej przekazanie, ponieważ chciałby wiedzieć, co zapisano w programie na temat Szlaku Piastowskiego.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: podjęcia współdziałania z Powiatem Gnieźnieńskim w zakresie prowadzenia zadania publicznego pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego".

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: podjęcia współdziałania z Powiatem Gnieźnieńskim w zakresie prowadzenia zadania publicznego pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego".

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: podjęcia współdziałania z Powiatem Gnieźnieńskim w zakresie prowadzenia zadania publicznego pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego".

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: podjęcia współdziałania z Powiatem Gnieźnieńskim w zakresie prowadzenia zadania publicznego pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego".


ń)
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2015. Poprosiła by w załączniku w pkt. 4 zmienić zapis z „Gimnazjum nr 1" na zapis „Zespół Szkół nr 1".

Radny Mirosław Chudy zapytał, czy osoby kierowane są do pracy przez Ośrodek Pomocy Społecznej, czy same deklarują chęć pracy? Czy w momencie kiedy odmówią świadczenia pracy tracą świadczenia pozyskiwane z Ośrodka Pomocy Społecznej, a jeśli tak to na jak długi okres?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni powiedziała, że jeśli ktoś nie wyrazi zgody na udział w pracach społecznie użytecznych na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej jest wykreślany z rejestru osób bezrobotnych. Nie jest w tym momencie ubezpieczony, więc jest to pewne ryzyko. Przez trzy miesiące nie może się ponownie zarejestrować. Oznacza to też, że nie otrzymuje pomocy z Ośrodka Pomocy Społecznej. Jeśli osoba taka ma dzieci, to one nie zostają pozbawione pomocy, natomiast osoba, która nie chce pracować bierze na siebie ryzyko, że musi żyć na własny rachunek.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych zmieniła się w stosunku do ubiegłych lat, czy jest to cały czas osiem tys. godzin?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni powiedziała, że zmienia się liczba osób do realizacji prac, a ponieważ każda osoba może realizować 10 godzin tygodniowo, w związku z tym przemnożenie liczby osób przez 10 godzin oznacza, że zmniejsza się liczba godzin, które dana osoba przepracowuje. Liczba osób, które biorą udział w pracach społecznie użytecznych jest zawsze uzależniona od środków, które Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundację, od okresu na jakie środki wystarczą, a zazwyczaj wystarczają na cztery do pięć miesięcy i od tego, które jednostki Gminy wyrażą ochotę na ponoszenie odpowiedzialności za pracę osób, które czasem wymagają systematycznej kontroli.

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy pieniądze są przekazywane do Ośrodka Pomocy Społecznej?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni powiedziała, że tak.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że chciałby, żeby Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z sołtysami skierował do pracy na wsi ludzi, którzy pobierają zasiłek.

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni powiedziała, że prace społecznie użyteczne mogą być realizowane w jednostkach organizacyjnych Gminy. W takich miejscach jak szkoła, Wrzesiński Ośrodek Kultury, Wrzesińskie Obiekty Sportowo - Rekreacyjne, natomiast nie mogą być realizowane na wsi. Mogą być realizowane na rzecz organizacji charytatywnych, czyli jeśli jest stowarzyszenie, które realizuje działania charytatywne dla potrzeb lokalnej społeczności wówczas Ośrodek Pomocy Społecznej może skierować taką osobę do prac na danym obszarze, do danego stowarzyszenia. Musi być wskazana osoba, która będzie odpowiadała za obecność, za wykonywaną pracę, a w przypadku porzucenia pracy musi to zgłosić do Ośrodka Pomocy Społecznej.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2015 wraz z wprowadzoną poprawką.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2015 wraz z wprowadzoną poprawką.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2015 wraz z wprowadzoną poprawką.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2015 wraz z wprowadzoną poprawką.


o)
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września przedstawił projekt uchwały w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


p)
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca przedstawił projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r.

Radny Bogusław Kwiatkowski poprosił, by w tytule projektu zmienić: 2014 r. na 2015 r.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r. wraz z wprowadzoną poprawką.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r. wraz z wprowadzoną poprawką.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r. wraz z wprowadzoną poprawką.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r. wraz z wprowadzoną poprawką.
r)
Salę obrad opuścił radny Waldemar Grześkowiak. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji brało udział 6 członków komisji.

Salę obrad opuścił radny Bolesław Święciochowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej brało udział 2 członków komisji.


Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020.

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy w związku z tym, że droga jest inwestycją gminną jest możliwość odzyskania części środków?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że Gmina ma około 50 - 60 % dotacji na budowę.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 2 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020.


s)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że w dziale 926 jest kwota przesunięcia, w związku z czym zapytał, czy jest to kwota na inwestycje w Chwalibogowie i Otocznej?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że są to środki z dotacji, a zgodnie z klasyfikacją budżetową musiały zostać przyporządkowane na udział własny i udział środków unijnych, jak i również zostaje przesunięta pewna kwota, czyli będzie zmiana klasyfikacji przez jednostkę budżetową WOSiR. Pewne działania nie mogą być w wydatkach bieżących, a muszą się znaleźć w wydatkach majątkowych, jednak są one w ramach posiadanych środków.

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy 200 tys zł z firmy FLEKS jest też zawarte w tym dziale?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że nie. Środki z firmy FLEKS są w dziale 90095, jest to pozostała działalność, gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że w dziale 926 jest przesunięta kwota 85 000 zł.

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że jest to tylko zmiana pomiędzy grupą wydatków bieżących, a wydatków majątkowych.

Radny Bogumił Kwiatkowski w związku z pkt. 4 uzasadnienia zapytał, jakiej wielkości teren przeznaczony jest pod stworzenie „miniparku" dotyczącego dofinansowania ze strony firmy FLEKS?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że jest to teren wokół stawu przy ulicy Piastów.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 2 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.


Pkt 4
Radny Mirosław Chudy poprosił o ustawienie koszy na ulicy Kosynierów od ulicy Szkolnej do ulicy Zamysłowskiego przy stadionie Victorii.
Poprosił także o dokończenie chodnika przy ulicy Słowackiego w kierunku ulicy Strzykały.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że sprawdzi jaka jest możliwość ustawienia koszy i jeśli będzie to możliwe kosze zostaną zamontowane.
Odnośnie chodnika powiedział, że planowana jest przebudowa tego odcinka w związku z planowaną budową obwodnicy i dlatego Gmina nie wykonywała żadnych ruchów w tym kierunku. Jest tam droga krajowa i zgodnie z budową obwodnicy mają nastąpić pewne zmiany komunikacyjne, dlatego Gmina nie ruszała tego obszaru z pełną świadomością, że jest taka „dziura komunikacyjna".

Radny Szymon Paciorkowski poprosił o rozważenie możliwości ustawienia znaku zakazu postoju przy ulicy Legii Wrzesińskiej. Przy terenie szpitala powstają dwa nowe bloki, jest też przychodnia, co powoduje duże natężenie ruchu.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że proponuje, by Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej zapoznała się z wnioskiem.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że prosi by Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej rozważyła także postawienie znaku zakazu parkowania i postoju parkowania na narożniku ulicy Konopnickiej z ulicą Żwirki i Wigury od strony bloków.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że jeśli Gmina zrobi zakaz na ulicy zgłoszonej przez radnego, to kierowcy przeniosą się na kolejną ulicę i tam powstanie problem, itd.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że kiedy Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej zapozna się, że złożonymi wnioskami przedstawi swoje stanowisko.

Rady Tomasz Frankowski poprosił o zrobienie bezpiecznego przejścia przy Warsztatach Terapii Zajęciowej. Zapytał, czy jest możliwa instalacja świateł na żądanie? Jest to droga krajowa 92, która leży w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ale przy współudziale finansowania przez Gminę, a nawet przez Starostwo Powiatowe, które również powinno być zainteresowane bezpiecznym przejściem dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, może inwestycja byłaby możliwa.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że w tej kwestii Gmina nie można liczyć na współfinansowanie zadania.

Radny Zbigniew Bieńko poprosił o zarządzenie przeprowadzenia deratyzacji w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że Gmina sprawdzi, czy występuje taki problem i jeśli okaże się, że jest potrzeba przeprowadzenia deratyzacji urząd będzie w tej sprawie reagował.


Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 17.20 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 15 ponumerowanych strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodniczący
Komisji Komunalno - Finansowej

/-/radny Ryszard Szwajca


Przewodniczący
Komisji Rozwoju Wsi

/-/radny Mirosław Zgoliński


Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

/-/Radosław Garbarek


z up. Przewodniczącego Komisji Edukacji

/-/radny Janusz Czyż


Protokolant

/-/Jolanta Cypryańska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.