BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14054406
ostatnia aktualizacja BIP'u:
08-07-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września


ogłasza przetarg nieograniczony powyżej równowartości 5.186.000 euro


Budowa drogi oraz parkingów:

  część 1 - budowa drogi publicznej po północno -

  zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności

  Gospodarczej  część 2 - budowa parkingów publicznych dla

  samochodów  osobowych i ciężarowych w obrębie

  Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej


CPV: 45.23.31.20-6, 45.23.10.00-5

 

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Czas trwania zamówienia:

1) część 1- budowa drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej do 18 marca 2016 roku.

2) część 2 - budowa parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej do 18 marca 2016 roku.

 

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami w kwestii formalnej są:Tomasz Koralewski - kierownik Referatu Zamówień Publicznych UMiG Września oraz Monika Musielak - Referent ds. Zamówień Publicznych UMiG Września email: przetarg@wrzesnia.pl

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.

 

Wadium:

1) część 1 - 300.000 złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych),

2) część 2 - 150.000 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

Otwarcie ofert nastąpi 16 kwietnia 2015 roku

w siedzibie Zamawiającego o godz. 11.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 16 kwietnia 2015 r. do godz. 10.45.

 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

CENA - 90%

GWARANCJA - 10%

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w ust. 2 oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia - warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:

część 1 - wykonali budowę, przebudowę dróg publicznych o wartości łącznej nie mniejszej niż 15.000.000 złotych brutto (słownie: piętnaście milionów złotych) w tym jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 7.000.000 złotych brutto (słownie: siedem milionów złotych),

część 2 - wykonali budowę, przebudowę nawierzchni drogowych (o każdej nawierzchni) o wartości łącznej nie mniejszej niż 5.000.000 złotych brutto, w tym jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 500.000 złotych brutto o nawierzchni z kostki brukowej, (betonowej, granitowej itp.)

z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.

3) dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi, że dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej której to osobie zostanie powierzona funkcja kierownika budowy. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów i nadające takie same uprawnienia jak określone wyżej. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

część 1: posiada środki finansowe lub/i zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2.000.000 złotych (słownie: dwa miliony złotych),

część 2: posiada środki finansowe lub/i zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500.000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych),

Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.

3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Zobowiązanie podmiotu trzeciego winno być złożone w formie oryginału.

4. Zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5. Wykonawca zobowiązany będzie, zgodnie z art. 26 pkt. 2a i 2b ustawy PZP, wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, a także złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu przesłano w dniu 20.02.2015 roku

w celu publikacji w Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Numer referencyjny ogłoszenia 2015-024588.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Suplemencie Dziennika Urzędowego

Unii Europejskiej pod numerem 2015/S 039-065858 dniu 25.02.2015 roku.

 

Ogłoszenie o sprostowaniu przesłano w dniu 25.02.2015 roku w celu publikacji

w Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Numer referencyjny ogłoszenia 2015-026682.

 

Ogłoszenie o sprostowaniu zostało opublikowane w Suplemencie Dziennika Urzędowego

Unii Europejskiej pod numerem 2015/S 041-069306 w dniu 27.02.2015 roku.

 

Ogłoszenie o sprostowaniu wysłano w dniu 17.03.2015 roku w celu publikacji

w Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Numer referencyjny ogłoszenia 2015-036385

 

Ogłoszenie o sprostowaniu zostało opublikowane w Suplemencie Dziennika Urzędowego

Unii Europejskiej pod numerem 2015/S 055-095539

 

Ogłoszenie o sprostowaniu wysłano w dniu 07.04.2015 roku w celu publikacji w

Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Nr referencyjny ogłoszenia 2015-045992

 

Ogłoszenie o sprostowaniu zostało opublikowane w Suplemencie Dziennika Urzędowego

Unii Europejskiej pod numerem 2015/S 069-122711


W przypadku problemów z pobraniem pliku zawierającego siwz i dokumentację projektową stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, można te materiały pobrać również pod poniższym linkiem:

SIWZ_Budowa_drogi_i_parkingów

 

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
Sprostowanie ogłoszenia 2015/S 069-122711 [62 kB]
ikona
wyjaśnienia siwz (3) [786 kB]
ikona
wyjaśnienia siwz (2) [21.6 MB]
ikona
ogłoszenie o sprostowaniu 2015/S 055-095539 [60 kB]
ikona
wyjasnienia siwz [4.6 MB]
ikona
pliki dwg [2 MB]
ikona
ogłoszenie o sprostowaniu 2015/S 041-069306 [80 kB]
ikona
ogłoszenie o zamówieniu 2015/S 039-065858 [2.5 MB]
ikona
SIWZ - budowa drogi oraz parkingów [196.5 MB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.