BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14273693
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

Protokół
nr IV/2015
z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 2 stycznia 2015 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

 


IV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.).

 

Pkt 1
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, Waldemar Grześkowiak o godz. 8.15 otworzył sesję. Po powitaniu radnych, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum. Nieobecny był radny Mirosław Zgoliński.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, Waldemar Grześkowiak powiedział, że IV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na wniosek burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik 2).


Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 3).


Pkt. 2
a)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy w związku z podjęciem nowej uchwały mieszkańcy będą musieli podpisać nowe umowy?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że nie ma umów były podpisywane do 1 lipca 2013 roku. Obecnie jest to pewien rodzaj podatku, który płaci obywatel, a Gmina staje się właścicielem tych nieczystości stałych i ma podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych we Wrześni, który wygrał przetarg na wywóz odpadów.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IV/33/2015 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (załącznik nr 4).


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września dodał, że zgodnie z działaniami prowadzonymi od wielu lat Gmina niedługo będzie funkcjonować w ramach porozumienia na wywóz i utylizację śmieci z powiatu wrzesińskiego i gnieźnieńskiego. W skład porozumienia wchodzi siedemnaście gmin. Dodał, że znacząco wpłynie to na pozbywanie się śmieci w tych dwóch powiatach. Zakończona została inwestycja budowy punktu przeładunkowego w Bardzie. Śmieci z pięciu gmin powiatu wrzesińskiego będą zawożone do Barda, a następnie przewożone na sortownię w Lulkowie. Początek działania tego systemu przewidziany jest na drugą połowę 2015 roku.


b)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do władz sołeckich Gminy Września.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IV/34/2015 w sprawie: zarządzenia wyborów do władz sołeckich gminy Września (załącznik nr 5).


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odnośnie basenu krytego przy ulicy Koszarowej powiedział, że historia zaczęła się w połowie lat 90 - tych, kiedy na prawybory przyjechał do Wrześni ówczesny kandydat na prezydenta, który powiedział, że to wstyd żeby we Wrześni nie było basenu i że pomoże by basen powstał. Zaczęły się działania zmierzające do realizacji inwestycji. W wyniku negocjacji, uzgodnień ogłoszonego konkursu. Firma Cenos za 1 zł. kupiła od Gminy Września obiekt, który Gmina pozyskała po Armii Czerwonej, w którym dziś znajduje się basen, a kiedyś znajdowała się wozownia i garaż dla czołgów. Zapadła decyzja, że firma Cenos w tejże wozowni zbuduje basen, po latach można się zastanawiać, czy decyzja o ulokowaniu basenu w starych budynkach była słuszna, bo zapewne rodziło to mnóstwo problemów techniczno - konserwatorskich, niemniej tak się stało. Poza dużym wkładem środków własnych firmy istotne jest to, że firma Cenos jako pierwsze prywatne przedsiębiorstwo dostała pieniądze z Totolotka na pobudowanie basenu, a ponadto pozyskano także środki z PFRON-u. W wyniku działania rynku nastąpiła zmiana właściciela Cenosu i właścicielem stały się firmy spoza Wrześni, dla których basen okazał się dosyć przypadkowym i nie specjalnie pożądanym obiektem do ich działalności, ponieważ były to firmy działające w branży spożywczej. Po pewnym czasie nastąpiła kolejna zmiana właściciela. Właściciele jednej z tych firm przed wyborami w 2006 roku pojawili się z propozycją żeby Gmina kupiła od nich basen, ponieważ im jest niepotrzebny, przynosi straty, itd. Gmina wybrnęła z tej sytuacji i basen funkcjonował nadal jako firma prywatna. Jednak sytuacja powtórzyła się przed kolejnymi wyborami w 2010 roku. Została powołana komisja z udziałem radnych, panem Janem Maciejewskim, zastępcą burmistrza miasta i gminy Września, oraz panią Anną Ratajczyk, naczelnikiem wydziału gospodarki gruntami i architektury, która negocjowała zakup basenu przez Gminę. Pierwsza propozycja firmy PAMAPOL opiewała na kwotę około 6, 5 mln zł. Odbyło się wiele spotkań, wycen. Negocjacje zakończyły się na propozycji sprzedaży basenu w kwocie około 3 mln zł. Gmina jednak upierała się przy niższej cenie. Doszło do porozumienia, w którym Gmina Września, która od 2003 roku prowadziła dla klas IV szkół podstawowych naukę pływania na basenie w ramach „pomocy" w funkcjonowaniu basenu wykupi lekcje pływania dla wszystkich uczniów szkół podstawowych. Dawało to firmie PAMAPOL wyższą pulę przychodów w 100% pewnych, bezpiecznych, dzięki którym można się było poczuć w tej działalności bezpieczniej, o tyle, że był to stały wpływ środków z Gminy i tak też się stało i funkcjonowało przez cztery lata, czyli przez cztery lata. W związku z tym, że nie wszystkie informacje są jawne, bo dotyczą prywatnego podmiotu burmistrz powiedział, że z informacji, które może ujawnić wynika, że kwota, którą płaci urząd za korzystanie z basenu przez dzieci z szkół podstawowych stanowi blisko połowę rocznych wpływów basenu, a więc jest znaczącą kwotą. Przed kolejnymi ponownie przedstawiciele basenu poinformowali o chęci sprzedaży Gminie basenu. Pod koniec listopada 2013 roku odbyło się spotkanie w Ratuszu, w trakcie którego Gmina po raz pierwszy postanowiła włączyć Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji do procesu nabycia, negocjacji o nabyciu basenu. Ustalono wówczas, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zrobi wizje lokalną na basenie, a Gmina przekaże przedsiębiorstwu wyceny i dokumenty, jakie posiada w sprawie basenu. 9 grudnia 2013 roku odbyło się spotkanie z kierownikiem basenu, na którym podano podstawowe dane, takie jak od kiedy działa basen, informacje o kosztach ogrzewania gazowego, energii elektrycznej, roczne koszty utrzymania basenu. Podczas wizji lokalnej stwierdzono, że od początku istnienia basenu nie przeprowadzano na nim żadnych remontów. Po przekazaniu materiałów podano między innymi wycenę odtworzeniową z października 2010 roku kiedy były prowadzone rozmowy z udziałem radnych. Majątek basenu został w dużej części zamortyzowany w trakcie działalności przed przyjęciem przez firmę PAMAPOL. Przedstawiono, że w 2010 roku wycena metodą dochodową jest ujemna, czyli -1, 4 mln. zł. Basen znajduje się na działce o powierzchni 3, 5 tys m² i powierzchni użytkowej 1 928 m². Wartość początkowa basenu wynosiła 7, 3 mln zł. 9 kwietnia 2014 roku odbyło się w Ratuszu spotkanie z udziałem przedstawiciela Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, oraz firmy PAMAPOL. Firma PAMAPOL zaproponowała, że sprzeda basen za kwotę 3 mln zł, natomiast Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zaproponowało kwotę 1 mln zł. Nie doszło do porozumienia i ustalono, że rozmowy zostaną zawieszone. Pod koniec października 2014 powrócono do negocjacji. 7 listopada 2014 roku odbyło się spotkanie, w którym wziął udział pan Jarosław Ochotny, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji i pan Roman Tutak, przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z przedstawicielem firmy PAMAPOL. Ustalono, że firma PAMAPOL przekaże do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji dane finansowe dotyczące działalności basenu za ostatnie trzy lata. Zostały one przekazane na przełomie listopada i grudnia 2014 roku, a Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zleciło przeprowadzenie wyceny. 28 listopada 2014 roku firma PAMAPOL poinformowała, że negocjacje muszą się zakończyć do końca 2014 roku, a w przypadku braku pozytywnego zakończenia negocjacji basen zostanie zamknięty. Pod koniec grudnia 2014 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji otrzymało wycenę, którą zleciło wcześniej, z której wynika, że wartość rynkowa nieruchomości, to 1, 8 mln zł., wartość odtworzeniowa nieruchomości, to 4, 5 mln. zł, koszt remontu, który doprowadziłby budynek do stanu, który odpowiadałby prawidłowemu funkcjonowaniu, to 0, 8 mln zł. Natomiast wartość rynkowa urządzeń basenu, to 153 tys zł., wartość nowych urządzeń gdyby trzeba było wymienić te zużyte na nowe, to 690 tys zł. Wyceny zostały przekazane firmie PAMAPOL w grudniu 2014 roku, a wycena urządzeń basenowych w styczniu 2015 roku. 23 stycznia 2015 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji otrzymało informacje, że firma PAMAPOL chce sprzedać basen za 3, 9 mln zł. i prosi o spotkanie, które ustalono na miniony wtorek. Na spotkaniu był przewodniczący Rady Nadzorczej firmy PAMAPOL i zarazem główny udziałowiec, na którym wbrew wcześniej podawanej kwocie, czyli 3 mln zł. za ile firma PAMAPOL chciała zbyć basen pojawiła się kwota 3, 900 tys zł. uzasadniając ją tym, że dotychczas mówiono wyłącznie o budynku nie podając wartości urządzeń, które się tam znajdują. Kiedy Gmina analizowała funkcjonowanie i koszty basenu, a głównym kosztem jest energia cieplna i energia elektryczna w międzyczasie pojawił się nowy prywatny inwestor, który chciał kupić basen biorąc pod uwagę fakt, że jest dysponentem darmowej, zbędnej energii cieplej w 100 % do wykorzystania i ta energia cieplna znajduje się stosunkowo blisko basenu. 27 stycznia 2015 roku na spotkaniu, w którym uczestniczył burmistrz, pan Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września, oraz pan Jarosław Ochotny, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, oraz przedstawiciele firmy PAMAPOL, a także prywatny inwestor przedstawiono sobie strony i pozostawiono do negocjowania sam na sam. Okazało się, że firmie PAMAPOL nie odpowiada kwota w wysokości 2, 5 mln zł., którą zaproponował inwestor i panowie z firmy PAMAPOL stwierdzili, że z końcem lutego zamkną basen. Przewodniczący Rady Nadzorczej firmy PAMAPOL przekazał burmistrzowi prośbę, którą przekazał radnym Rady Miejskiej, w której poprosił o to, by po tym, jak basen zostanie zamknięty Rada Miejska zajęła się zmianą miejscowego planu zagospodarowania tego terenu, aby umożliwić firmie PAMAPOL ulokowanie w budynku po basenie marketu, który jest już wybrany, ale zapisy miejscowego planu, które w tej chwili funkcjonują mówią o tym, że w budynku tym ma się znajdować działalność rekreacyjno - sportowa. Zapisy te blokują właścicielom sprzedaż obiektu pod market. Teren, na którym znajduje się basen na szczęście jest w wieczystym użytkowaniu, w związku z czym jest własnością Gminy Września, a więc możliwości firmy, która jest w tej chwili wieczystym użytkownikiem nie są takie, jak w przypadku gdyby byli właścicielami terenu. Burmistrz powiedział, że jak już wspomniał od 2010 roku dzieci z wszystkich szkół podstawowych Gminy Września są przywożone na zajęcia wf-u na basen. W roku 2014 około 7 tys uczniów korzystało co tydzień z nauki pływania i basenu, także Gmina ze swej strony korzystała maksymalnie na ile miała możliwość, czyli w przypadku jak tylko rodzic nie zgłaszał protestu, żeby jego dziecko korzystało z basenu, to wszyscy uczniowie szkoły podstawowej korzystali z basenu. Gmina wspomagała finansowo to przedsięwzięcie. Jeśli chodzi o możliwe rozwiązania tej sytuacji, to Gmina jest cały czas skłonna do tego żeby firma PAMAPOL zechciała zbyć obiekt za rozsądna cenę. Są różne warianty rozwiązania tej sytuacji, np. taki, że Gmina za pomocą Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji nabędzie obiekt. Możliwy jest też wariant publiczno - prywatny, oraz wariant trzeci, kiedy firma PAMAPOL porozumie się z prywatnym inwestorem, co byłoby najkorzystniejsze, choć wariant zakupu basenu jest także brany pod uwagę przez Gminę.


Salę obrad opuścił radny Andrzej Rzeźniki i radny Szymon Paciorkowski. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych.


Radny Mirosław Chudy powiedział, że proponuje jasną deklarację Rady Miejskiej, że nie zgodzi się na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, Waldemar Grześkowiak powiedział, że jeszcze nie wpłynął oficjalny wniosek w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, ale jeśli wpłynie, to wówczas Rada Miejska zajmie stanowisko.

Radny Maciej Baranowski poprosił by pan Roman Tutak, przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przedstawił formę negocjacji. Czy rzeczywiście stanowisko firmy PAMAPOL jest takie twarde i nieustępliwe w kwestii ceny? Tak naprawdę grunt pod basen został przekazany za symboliczną złotówkę. Z danych wynika, że kwota odtworzeniowa, a faktyczna wartość basenu znacznie się różnią, czyli wartość, za którą Gmina mogłaby wybudować nowy basen jest prawie równa tej, którą musiałaby zapłacić za stary basen. Czy rzeczywiście te negocjacje idą, czy szły w bardzo stanowczej atmosferze utrzymaniu stanowiska firmy PAMAPOL? Czy nie ma powrotu, bo jest jeszcze miesiąc do faktycznego wygaśnięcia umów o możliwości korzystania z basenu przez dzieci szkół podstawowych?


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 17 głosami za, 0 przeciw i 3 wstrzymujących się udzieliła głosu panu Romanowi Tutakowi, przewodniczącemu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.


Roman Tutak, przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji powiedział, że pan wiceprzewodniczący w zasadzie sam udzielił sobie odpowiedzi, czy wykorzystano wszelkie możliwości w jaki sposób negocjowano? Dyskusje były długie ze strony Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, gdyż operuje ono bardzo dokładnymi danymi dotyczącymi stopnia eksploatowania urządzeń, ale rozmowy były jak „ze ścianą". Wyczuwało się wręcz ton pewnego szantażu, że właściciele wypowiedzą ludziom umowy, że dzieci nie będą mogły korzystać z basenu, więc mogą pojawić się pewne niepokoje, że społeczeństwo będzie niezadowolone. Wszystko szło w takim kierunku, żeby wywrzeć presje, aby za zaproponowaną przez właścicieli kwotę dokonać zakupu.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, Waldemar Grześkowiak powiedział, że wydaje się, że ostatnio modna jest metoda presji bezpośredniej. Zespół negocjacyjny ze strony Gminy jest zespołem doświadczonym i ma nadzieję, że jest szansa na porozumienie bez stosowania przez drugą stronę szantażu.

 

Pkt. 3
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 9.00 zamknął posiedzenie Rady.
Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Waldemar Grześkowiak

Protokolant
/-/Jolanta Cypryańska

 

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.