BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14294925
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

Protokół
nr II/2014
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 18 grudnia 2014 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

II sesja Rady Miejskiej we Wrześni zwołana została na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Pkt 1
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak o godz. 15.00 otworzyła sesję i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych, co stanowi quorum.
Protokoły z sesji nr I i nr II zostały przyjęte przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do ich treści.

Protokół z XXXIV sesji VI kadencji i I sesji VII kadencji został przyjęty; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.

Pkt 2
Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2).

Pkt 3
Radny Zbigniew Bieńko zapytał, czy adresy e-mailowe, które radni dostali mogłyby zostać opublikowane na stronie internetowej, aby mieszkańcy mogli się z radnymi kontaktować?
Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że z obwieszczenia burmistrza wynika, że tylko 11 z 28 obwodowych siedzib wyborczych przystosowanych jest dla osób niepełnosprawnych. Zaapelował, żeby większa ilość siedzib dostosowana była dla tych osób.
Radny Mirosław Chudy powiedział, że prawo wyborcze mówi, że jeżeli osoba niepełnosprawna mieszka w obwodzie, w którym lokal nie jest przystosowany do jego korzystania może zgłosić to do urzędu i wtedy wybrany zostanie lokal, który jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Pkt 4
a)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr II/22/14 z 18 grudnia 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Sobiesiernie. (załącznik nr 3)

b)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr II/23/14 z 18 grudnia 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości będącej własnością Gminy Września na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Wrzesińskiego. (załącznik nr 4)


c)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr II/24/14 z 18 grudnia 2014 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji. (załącznik nr 5)

Na salę wszedł radny Piotr Matuszewski. Od tego momentu w posiedzeniu Rady Miejskiej uczestniczyło 21 radnych.

d)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr II/25/14 z 18 grudnia 2014 r. w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Września na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021. (załącznik nr 6)

e)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr II/26/14 z 18 grudnia 2014 r. w sprawie: przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. (załącznik nr 7)

f)
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak zapytał wnoszącego skargę, czy ma dodatkowe informacje do przekazania Radzie Miejskiej inne niż te, które radni otrzymali w materiałach?

Pan Robert Czwajda powiedział, że te materiały uzyskał dopiero w dniu dzisiejszym. Powiedział, że nie zgadza się z faktem, że nagrania nie istnieją jako dokument. Powiedział, że po rozmowach odstąpił od uzyskania informacji będącą informacją publiczną, gdyż wspólnie stwierdzono, że informacją publiczną to nie jest. Powiedział, że w korespondencji z burmistrzem miasta i gminy Września burmistrz stwierdził, że jemu nic nie wiadomo o fakcie, aby komisje były nagrywane, gdyż on takiego polecenia nie wydawał. Powiedział, że wielokrotnie na komisjach było tak, że przewodniczący danej komisji pouczał radnych, aby zachowywali spokój, bo komisja się nie nagra i będzie problem z napisaniem protokołu. Złożył zatem skargę na burmistrza, ale zdziwił się, że skarga ta nie jest rozpatrywana przez Radę Miejską, tylko została przekazana do rozpatrzenia przez inne władze.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak powiedział, że te informacje radni dostali i się z nimi zapoznali.

Pan Robert Czwajda powiedział, że dziwi go fakt, że nie można uzyskać informacji dotyczącej komisji, skoro każdy mieszkaniec może przyjść na komisję. Poza tym wiele gmin na swoich stronach takie nagrania publikuje.

Magdalena Podsiadłowska - Pawlak radca prawny miasta i gminy Września powiedziała, że zapoznała się z wyjaśnieniami burmistrza i stwierdziła, że wyczerpują one temat. Skarżący zarzucił, że burmistrz mówiąc, że nagrań nie ma mówi nieprawdę. Powiedziała, że burmistrz może odnosić się tylko do stano prawno - formalnego. Tak jak burmistrz nie może stwierdzić, że ktoś przyniósł sprzęt do nagrywania, tak samo jak nie jest uregulowana kwestia nagrań posiedzeń komisji Rady Miejskiej, nie można powiedzieć, że te nagrania istnieją. Jeżeli pracownicy wykorzystali taki instrument do ułatwienia sobie pracy, to to jest w zakresie wypełniania ich obowiązków. Burmistrz może się zatem odnosić tylko do stanu, który formalnie istnieje. Stwierdziła, że nie widzi podstaw co do zasadności tej skargi. Skarga dotyczyła udostępnienia informacji publicznej. Jeżeli pan odstępuje od udostępnienia informacji, co przed chwilą pan potwierdził, radca stwierdził, że nie z formalnego punktu widzenia nie widzi podstaw do złożenia skargi.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak powiedział, że w świetle informacji, jakie radni otrzymali zarówno od strony skarżącej, jaki i wyjaśnień burmistrza i radcy prawnego proponuje, aby dopisać w pustym miejscu słowo bezzasadną i w takiej formie radni będą nad uchwałę głosować.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych, 20 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę nr II/27/14 z 18 grudnia 2014 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Września uznając ją za bezzasadną. (załącznik nr 8)

g)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr II/28/14 z 18 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020. (załącznik nr 9)

h)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr II/29/14 z 18 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2014. (załącznik nr 10)


i)
Tomasz Kałużny burmistrz miasta i gminy Września przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020. Powiedział, że zmiany podyktowane są wyłącznie skorygowaniem drobnych uwag wskazanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr II/30/14 z 18 grudnia 2014 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015-2020 wraz z autopoprawką. (załącznik nr 11)

Pkt. 5
Debata budżetowa:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że radni otrzymali projekt budżetu w terminie ustawowym, do 15 listopada 2014 roku. Zgodnie z procedurą Gmina Września wystąpiła o opinię do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Komisje Stałe rady Miejskiej w dniach 9 i 11 listopada 2014 roku szczegółowo zapoznały się z projektem budżetu na rok 2015. Wszystkie Komisje na posiedzeniach pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu.

b) odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak odczytał opinię komisji stałych Rady Miejskiej (załącznik nr 12 ).

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że radni otrzymali uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej z 1 grudnia 2014 roku, gdzie skład orzekający wydał pozytywną opinię w sprawie projektu budżetu na 2015 rok. (załącznik nr 13).

d) przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że w związku z tym, że nie wpłynął żaden wniosek odnośnie omawianego projektu pozostał on w takiej samej wersji, jak ta omawiana na wspólnym posiedzeniu komisji.

e) przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie budżetu na rok 2015 (załącznik nr 14). Powiedział, że zmiany i poprawki podyktowane są poprzez wskazówki, które Regionalna Izba Obrachunkowa zawarła w uzasadnieniu swojej opinii. Poprawki dotyczą między innymi klasyfikacji budżetowej czy zmian nazewnictwa jednostek ale dokładnie zostały opisane w dołączonej autopoprawce, którą wszyscy radni otrzymali na piśmie.

f) dyskusja nad autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej i ich przegłosowanie

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak otworzył dyskusję. Wobec braku głosów w dyskusji, przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 .

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie, pozytywnie przyjęła autopoprawkę do projektu w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2015 .

g) głosowanie projektu uchwały budżetowej wraz z przyjętymi autopoprawkami

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr II/31/2014 w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2015 wraz z autopoprawką. (załącznik nr 15)

Pkt 6
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:

Do Biura Rady wpłynęła uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Września na 2015 rok wydając opinię pozytywną;
Do Biura Rady wpłynęła uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Września wydając opinię pozytywną; (załącznik nr 17)
Do Biura Rady wpłynęła uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Września wydając opinię pozytywną o możliwości sfinansowania deficytu; (załącznik nr 18)
Do Biura Rady wpłynęła Informacja O Stanie Oświaty; (załącznik nr 19)
Do Biura Rady wpłynął projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Września; (załącznik nr 20)
Do Biura Rady wpłynęła uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej wyrażająca pozytywną opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 r. Miasta i Gminy Września; (załącznik nr 21)
Do Biura Rady wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej wszczynające postępowanie w odniesieniu do uchwały Nr XXXIV/437/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014 - 2020 oraz Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 października 2014 r. ww sprawie uznająca że naruszenie ma charakter nieistotny; (załącznik nr 22)
Do Biura Rady wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej wszczynające postępowanie w odniesieniu do uchwały Nr XXXIV/404/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 września 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de mini mis na terenie Gminy Września oraz Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 października 2014 r. umarzająca postępowanie ww sprawie; (załącznik 23)
Do Biura Rady w ramach prowadzonej działalności informacyjnej i szkoleniowej, w zakresie objętym nadzorem i kontrolą wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie § 4 uchwały Nr XXXIV/405/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Września, Rada zamieściła postanowienie o treści: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dz. U. Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2015 r." zatem Rada ustaliła dwa terminy wejścia w życie aktu prawa miejscowego, a nie powinny być ustalane dwa różne terminy wejścia w życie tych samych przepisów uchwały; (załącznik nr 24)
Do Biura Rady wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIV/440/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim oraz Rozstrzygnięcie Nadzorcze orzekające nieważność niektórych § ww uchwały; (załącznik nr 25)
Do Biura Rady wpłynęła informacja o złożeniu oświadczenia majątkowego Burmistrza Tomasza Kałużnego i Przewodniczącej Rady Miejskiej VI Kadencji, Bożeny Nowackiej; (załącznik nr 26)
Do Biura Rady wpłynęła informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gnieźnie w sprawie przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych Pana Jarosława Ochotnego; Pani Kingi Rucińskiej, oraz Pani Barbary Kasperczak-Kuszak; (załącznik 27)
Do Biura Rady wpłynęła informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wrześni dotycząca przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej we Wrześni VI Kadencji; (załącznik nr 28)
Do Biura Rady wpłynęła informacja Wojewody Wielkopolskiego w sprawie Skargi Pana Roberta Czwajdy; (załącznik nr 29)
Do Biura Rady wpłynęło podziękowanie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. 68 Pułku Piechoty dotyczące montażu lamp oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w rejonie ul. 68 Pułku Piechoty oraz ul. Culica z jednoczesna prośbą o uwzględnienie w budżecie Gminy na 2015 r. kosztów inwestycji sieci kanalizacji deszczowej oraz kosztów utwardzenia w/w dróg piaszczystych; (załącznik nr 30)
Do Biura Rady wpłynęła informacja, że powstanie RADIO WRZEŚNIA; (załącznik nr 31)
Do Biura Rady wpłynął wniosek redaktora naczelnego Wiadomości Wrzesińskich, Waldemara Śliwczyńskiego o nadanie rondu na skrzyżowaniu ulicy Kaliskiej i ulicy Opieszyn nazwy „Rondo dobrych wiadomości"; (załącznik nr 32)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo radnego Zbigniewa Bieńko w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej wprowadzenia budżetu obywatelskiego; (załącznik nr 33)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynął wniosek radnego Grzegorza Dobrosielskiego w sprawie zmiany statutu Miasta i Gminy Września; (załącznik nr 34)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo z Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej w sprawie skreślenia z funkcji ławnika pani Małgorzaty Cichackiej w związku z objęciem funkcji Radnej Powiatu; (załącznik nr 35 )
Otrzymaliście Państwo do wypełnienia oświadczenia majątkowe. Proszę o wypełnienie 2 egzemplarzy i dostarczenie ich na moje ręce;
Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze;
Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy, zawody. (załącznik nr 36)


Pkt 7
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.
- Informacje o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym burmistrz przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej. (załącznik nr 39)
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że wraz z końcem roku kończą się zadania inwestycyjne. Powiedział, że pozostało sporo wolnych środków, dlatego będzie założona lokata, związana również z konkursem, w którym główną wygraną jest samochód. Powiedział, że od 1 stycznia 2015 roku zostanie rozwiązana kasa, a każdy mieszkaniec w banku spółdzielczym będzie miał swoje subkonto. Oczywiście wpłaty na to konto będą bezpłatne.

Pkt 8
Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Zbigniewa Bieńko powiedział, że kontakty e-mailowe zostaną podane do wiadomości w momencie rozdania radnym komputerów. Właśnie zakończył się proces ich zakupu. Adresy e-mailowe zatem można podać, kiedy staną się one aktywne.

Tadeusz Świątkiewicz sekretarz miasta i gminy Września odpowiadając na pytanie radnego Szymona Paciorkowskiego powiedział, że przy organizacji kolejnych wyborów wezmą pod uwagę apel radnego dotyczący zwiększenia liczby siedzib obwodowych komisji wyborczych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Jak powiedział radny Mirosław Chudy w Kodeksie Wyborczym istnieje zapis, który mówi, że jeżeli osoba zgłosi chęć głosowania w obwodach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, zgłasza tę chęć w urzędzie i wtedy zostaje wskazany lokal, w którym ta osoba będzie mogła zagłosować. Do tej pory nie było takiego wniosku na terenie miasta i gminy we Wrześni.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak podziękował radnym, że wyrazili chęć i wpłacali pieniądze na zakup keyboarda.

Pkt 10
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 16.00 zamknął posiedzenie Rady.
Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Waldemar Grześkowiak

Protokolant
/-/Anna Olkowska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.