BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14255130
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 207.000 euro na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej

nad inwestycjami:

- przebudowa ulicy Działkowców we Wrześni,

- przebudowa drogi gminnej Września - Białężyce w zakresie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego,

- przebudowa drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w m. Obłaczkowo

 

CPV: 71.52.00.00-9; 71.70.00.00-5

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Czas trwania zamówienia: 30 grudnia 2015 roku

 

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

a) sprawy merytoryczne: Eugeniusz Staszak - inspektor Ref. Inwestycyjnego tel. 61 640-40-72,

b) sprawy proceduralne: Tomasz Koralewski - kierownik Ref. Zamówień Publicznych tel. 61 640-41-51, Monika Musielak - Referent ds. Zamówień Publicznych tel. 61 640 41 52, fax. 61 640 41 59, email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.

Wadium: 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych)

 

Otwarcie ofert nastąpi 27 lutego 2015 r w siedzibie Zamawiającego o godz. 11.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 27 lutego 2015 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 90 %

Czas reakcji na zgłoszenie Zamawiającego - 10%

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w ust. 2 oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SIWZ.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia - warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonywali należycie usługi polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji obejmujących budowę lub przebudowę nawierzchni drogowych o wartości łącznej nadzorowanych inwestycji nie mniejszej niż 2.000.000 złotych brutto (dwa miliony złotych), w tym jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 500.000 złotych brutto (pięćset tysięcy złotych brutto).

3) potencjał techniczny - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SIWZ.

4) potencjał kadrowy - warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi, że dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej w branży drogowej, której zostanie powierzona funkcja inspektora nadzoru. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów i nadające takie same uprawnienia jak określone wyżej). W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).

5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SIWZ.

3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VI SIWZ, na zasadzie spełnia - nie spełnia.

4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania w załączeniu (załącznik nr 4). Zobowiązanie podmiotu trzeciego winno być złożone w formie oryginału.

5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia swoich zasobów, o których mowa w ust. 4, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonania oceny spełnienia został zamieszczony w ust. 2 pkt 2 i 4, Wykonawcy wykazują łącznie.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 37832-2015 w dniu 19.02.2015 r.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
wyjaśnienia siwz [148 kB]
ikona
Ogłoszenie o zamówieniu BZP Nr 37832-2015 z dnia 19.02.2015 r. [65 kB]
ikona
siwz-nadzór-inwestorski-br-drogowej [495 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.