BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14268159
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała nr III/17/2002

Uchwała Nr III/17/02

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 20 grudnia  2002 r.

w  sprawie :  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

                     przestrzennego miasta Wrześni.

                     Na podstawie art. 12. ust. 1, 2 i 4  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804/, Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1 

Rozstrzyga się o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta Wrześni w granicach administracyjnych, stanowiącego częściową zmianę planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrześni, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni Nr V/38/94 z dnia 02.12.1994 r. (Dz. Urz. Woj. Poz. Nr 22/94, poz. 240).

§ 2 

Plan, o  którym mowa  w  § 1 obejmuje obszar przedstawiony na mapie  w skali 1 : 10 000, stano-      

wiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3 

Dopuszcza się sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego dla części  terenów wchodzących w skład obszaru, o którym mowa w  § 1.

§ 4 

Zakres ustaleń planów, o których mowa w  § 1 i  § 3  obejmuje:

a)   przeznaczenie  terenów  oraz  linie  rozgraniczające  tereny  o różnych  funkcjach lub różnych

      zasadach zagospodarowania,

b)   linie rozgraniczające ulice,  place oraz  drogi  publiczne  wraz z urządzeniami  pomocniczymi,

c)   tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,

d)   granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,

e)   zasady  obsługi  w  zakresie  infrastruktury  technicznej  oraz  linie  rozgraniczające  tereny  tej

      infrastruktury,

f)    lokalne warunki, zasady i  standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

      w  tym  również  linie  zabudowy   i  gabaryty  obiektów, a  także  maksymalne  lub  minimalne     

      wskaźniki  intensywności  zabudowy,

g)   zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane.

      

§ 5 

Zobowiązuje  się   Burmistrza   Miasta  i   Gminy   Września  do  przeprowadzenia  toku  formalno – prawnego określonego w art. 18 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

Maciej Baranowski

/-/

UZASADNIENIE

          Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wrześni lub częś

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.