BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14255020
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września


ogłasza przetarg nieograniczony powyżej równowartości 5.186.000 euro


Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni

 

CPV: 45.23.31.23-7, 45.23.31.28-2, 45.23.31.62-2, 45.23.14.00-9, 45.31.61.10-9

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6, do wartości nie przekraczającej równowartości 50% wartości zamówienia podstawowego.

 

Czas trwania zamówienia: 28 sierpnia 2015 roku

 

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

a) sprawy merytoryczne:

Eugeniusz Staszak - Inspektor Ref. Inwestycyjnego (tel. 61 640 40 73),

b) sprawy proceduralne:

Tomasz Koralewski - kierownik Referatu Zamówień Publicznych UMiG Września (tel. 061 640-41-51), Monika Musielak - Referent ds. Zamówień Publicznych UMiG Września tel. 61 640 41 52, email: przetarg@wrzesnia.pl

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.

 

Wadium: 50.000 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

 

Otwarcie ofert nastąpi 24 marca 2015 r w siedzibie Zamawiającego

pok. nr 10 o godz. 11.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 24 marca 2015 r. do godz. 10.45.

 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

CENA - 90%

GWARANCJA - 10%

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w ust. 2 oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia - warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali budowę, przebudowę nawierzchni drogowych o wartości łącznej nie mniejszej niż 2.000.000 złotych brutto (słownie: dwa miliony złotych) w tym jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 złotych brutto (słownie: jeden milion złotych) z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

3) dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej której to osobie zostanie powierzona funkcja kierownika budowy. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów i nadające takie same uprawnienia jak określone wyżej. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

a) posiada środki finansowe lub/i zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000 złotych (słownie: jeden milion złotych),

b) posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 1.000.000 złotych (słownie: jeden milion złotych).

3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego o którym mowa w ust. 2 winno być złożone w formie oryginału.

5. Zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6. Wykonawca zobowiązany będzie, zgodnie z art. 26 pkt. 2a i 2b ustawy PZP, wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, a także złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu przesłano w dniu 2.02.2015 roku w celu publikacji w

Suplemencie Dziennkika Urzędowego Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Numer referencyjny ogłoszenia 2015 - 014551

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Suplemencie Dziennika

Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem 2015/S 027-044468

w dniu 07.02.2015 roku


Ogłoszenie o sprostowaniu przesłano w dniu 09.02.2015 roku w celu publikacji

w Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Numer referencyjny ogłoszenia 2015-017837

 

Ogłoszenie o spostowaniu zostało opublikowane w Suplemencie Dziennika

Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem 2015/S 030-049843

w dniu 12.02.2015 roku.

 

Ogłoszenie o sprostowaniu przesłano w dniu 17.03.2015 r. w celu publikacji w

Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Nr referencyjny ogłoszenia 2015-036360

 

Ogłoszenie o spostowaniu zostało opublikowane w Suplemencie Dziennika

Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem 2015/S 055-095538

w dniu 19.03.2015 roku.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
Wyjaśnienia siwz (4) [575 kB]
ikona
Sprostowanie ogłoszenia 2015/S 055-095538 [63 kB]
ikona
wyjaśnienia siwz (3) [649 kB]
ikona
wyjaśnienia siwz (2) [374 kB]
ikona
wyjaśnienia siwz [6.8 MB]
ikona
Sprostowanie ogłoszenia 2015/S 030-049843 [62 kB]
ikona
ogłoszenie o zamówieniu 2015/S 027-044468 [158 kB]
ikona
SIWZ - przebudowa ul. Działkowców we Wrześni [85.8 MB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.