BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14467164
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała nr III/16/2002

UCHWAŁA NR III/16/02

RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI

z dnia 20. 12. 2002 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy
                     mieszkaniowej jednorodzinnej, działka nr ewid. 37/3 w Bierzglinie.

            Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r. ze zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala,
co następuje:

§  1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w BIERZGLINIE, dz. nr ewid. 37/3, stanowiący częściową zmianę planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Września.

ROZDZIAŁ  1

Przepisy ogólne

§  2

1.     Plan, o którym mowa w § 1 obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym 37/3
o powierzchni 0,8 ha.

2.     Przedmiotem ustaleń planu są:

1)    tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem M,

2)    teren drogi pieszojezdnej oznaczony na rysunku planu symbolem KDx,

3)    zasady obsługi w zakresie sieci infrastruktury technicznej.

§  3

1.     Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny.

2.     Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)    linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania,

2)    nieprzekraczalna linia zabudowy jednokondygnacyjnej przeznaczonej na pobyt ludzi.

       3)   nieprzekraczalna linia zabudowy wzdłuż drogi KD

§  4

Ilekroć w dalszych ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o:

1.     planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały,

2.     uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej we Wrześni,

3.     rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały,

4.     przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na obszarze w obrębie linii rozgraniczających, określone symbolem,

5.     przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

6.     przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko – należy przez to rozumieć przedsięwzięcia wymienione w ustawie z dn. 27 kwietnia 2001 r. “Prawo ochrony środowiska” – Dz.U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001 r.

ROZDZIAŁ  2

Przepisy szczegółowe

§  5

1.     Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolem M.

2.     Na terenie, o którym mowa w ust. 1 przeznaczenie dopuszczalne mogą stanowić usługi bytowe: handel, mała gastronomia, drobne rzemiosło, urządzenia infrastruktury technicznej. Usługi te nie mogą należeć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

3.     Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania i warunki architektoniczne:

1)    powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 40 % powierzchni działki,

2)    należy przestrzegać nieprzekraczalne linie zabudowy budynków mieszkalnych w odległościach:

a)       6 m od granic frontowych działek od strony ulicy dojazdowej KD i pieszojezdnej KDx

b)      50 m od granicy jezdni drogi krajowej KDK92(GP) Września – Konin dla zabudowy jednokondygnacyjnej,

3)    forma projektowanych budynków mieszkalnych winna być następująca:

a)       rzuty poziome z dopuszczeniem ryzalitów, ganków, werand itp.,

b)      liczba kondygnacji parter plus poddasze,

c)       dachy dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne, o nachyleniu 20 – 45o, kryte dachówką lub materiałem imitującym dachówkę

4)    budynki gospodarcze lub garaże nie powinny przekraczać powierzchni 50 m2. Wysokość – jedna kondygnacja do okapu dachu. usytuowanie zgodnie z rysunkiem planu, dobudowane do budynków mieszkalnych lub wolnostojących. Forma dachu nawiązująca do formy dachu budynku mieszkalnego,

5)    pomieszczenia usługowe, dopuszczone zgodnie z ust. 2 należy wydzielić w obrębie kubatury budynku mieszkalnego lub wolnostojące,

6)   dopuszcza się łączenie działek,

7)   północna część obszaru opracowania może stanowić uzupełnienie terenowe dla     istniejącej działki nr ewid. 37/1

8)  ogrodzenia ażurowe, nawiązujące do tradycyjnych płotów z zastosowaniem drewna.

            Obowiązuje zakaz budowy ogrodzeń w formie litego muru.

§  6

1.     Ustala się obsługę komunikacyjną z drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KD i dróg pieszojezdnych oznaczonych symbolem KDx.

2.     Dla dróg pieszojezdnych oznaczonych na rysunku planu symbolem KDx ustala się szerokość w liniach rozgraniczających 6 m.

3.     Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy budynków mieszkalnych w odległościach:

1)    6 m od granic frontowych działek od strony ulicy dojazdowej KD i pieszojezdnej KDx

2)    50 m od granicy jezdni drogi krajowej KDK92(GP) Września – Konin dla zabudowy jednokondygnacyjnej.

4.     Docelowo obsługa komunikacyjna przedmiotowego terenu z drogą krajową KDK92 przewidywana jest przez skrzyżowanie drogi krajowej nr 92 z drogą powiatową nr 32450 – Bierzglin – Sędziwojewo i drogi gminnej w miejscowości Bierzglin. Do czasu realizacji dróg serwisowych dopuszcza się tymczasowe włączenie istniejącej drogi dojazdowej – KD do drogi krajowej KDK92(GP).

5.     Wzdłuż drogi krajowej wyznacza się pas techniczny o szerokości 3,0 m pod urządzenie infrastruktury technicznej.

§  7

1.     Projektowaną zabudowę należy podłączyć do istniejącego wodociągu.

2.     Przewiduje się docelowo podłączenie zabudowy do sieci kanalizacyjnej. Do czasu zrealizowania kolektora z siecią dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników na działce lub do przydomowych oczyszczalni ścieków

3.     Wody opadowe należy odprowadzić powierzchniowo na tereny zielone wokół zabudowań.

4.     Odpady komunalne i komunalno-podobne gromadzić w granicach posesji w sposób umożliwiający zorganizowany wywóz na składowisko odpadów.

5.     W zakresie zaopatrzenia w ciepło preferuje się paliwa ekologiczne.

6.   Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci. W przypadku wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną, jest możliwość zlokalizowania stacji transformatorowej oznaczonej na rysunku symbolem EE – zmiana lokalizacji stacji nie powoduje zmiany planu.

ROZDZIAŁ  3

Przepisy końcowe

§  8

Odstępuje się od stawki służącej naliczaniu jednorazowych opłat o jakich mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0%, ponieważ grunt stanowi własność gminy Września.

§  9

Traci moc Uchwała Nr XXXV/193/92 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23.10.1992 r.
w sprawie zatwierdzenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Września (Dz.Urz.Woj.Pozn. Nr 15 poz. 134 z dnia 27.11.1992 r.) w części sprzecznej z ustaleniami planu uchwalonymi niniejszą uchwałą.

§  10

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§  11

Uchwała w sprawie niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

Maciej Baranowski

/-/

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr III/16/02

z dnia 20. 12. 2002 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 37/3 w Bierzglinie  opracowany został zgodnie z przepisami:

-                        Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),

-                        Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jedn. tekst Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 ze zmianami),

-                        Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 marca 1995 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinna odpowiadać prognoza skutków ustaleń planu na środowisko przyrodnicze (Dz.U. Nr 29, poz.150),

-                        Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (Dz.U. Nr 1 z 2002 r.).

Prace nad planem rozpoczęto po podjęciu przez Radę Miejską we Wrześni Uchwały
Nr LIII/350/2002 z dnia 25.03.2002 r. określającej przedmiot i zakres jej ustaleń.

W dniach od 25.09.2002 r. do 5.11.2002 r. projekt planu udostępniony był do opinii i uzgodnień przy uwzględnieniu ustaleń art. 18 ust. 2, pkt 3 i 4 oraz art. 22 pkt 1 i 2 powołanej wyżej ustawy, a w dniach od 8.11.2002 r. do 28.11.2002 r. wyłożony był w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni  do publicznego wglądu łącznie z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze.

W okresie wyłożenia nie zgłoszono do projektu żadnego protestu ani zarzutu.

W dniu 15 grudnia 2002 r. w biuletynie “Wieści z Ratusza” zamieszczono                                                          komunikat, a na tablicy ogłoszeń wywieszono Obwieszczenie o terminie sesji Rady Miejskiej we Wrześni, której przedmiotem będzie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po uchwaleniu planu uchwała zostanie przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu wraz
z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem, a następnie przesłana
do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Projektodawca:

Burmistrza MiG Września

Tomasz Kałużny

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.