BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14105760
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała nr III/15/2002

UCHWAŁA NR III/15/02

RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI

z dnia 20. 12. 2002 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa 
                   jednorodzinnego – część działki nr ewid. 43/11 w Nowym Folwarku.

            Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r. ze zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala,
 co następuje.

§  1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego – część działki nr ewid. 43/11 w Nowym Folwarku będący zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Września.

ROZDZIAŁ  1

Przepisy ogólne

§  2

1.     Plan, o którym mowa w § 1 obejmuje część działki o numerze ewidencyjnym 43/11
o powierzchni 2,30 ha.

2.     Przedmiotem ustaleń planu są:

1)    tereny budownictwa jednorodzinnego, oznaczone na rysunku planu symbolem M,

2)    tereny dróg dojazdowych oznaczone na rysunku planu symbolem KD, teren drogi gminnej klasy lokalnej KL oraz teren ciągu pieszego oznaczony symbolem Kx

3)    zasady obsługi w zakresie sieci infrastruktury technicznej.

§  3

1.     Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny.

2.     Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)    linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania,

2)    oznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy,

3)    potencjalna strefa ograniczonego użytkowania wzdłuż linii średniego napięcia
15 kV.

§  4

Ilekroć w dalszych ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o:

1.     planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały,

2.     uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej we Wrześni,

3.     rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały,

4.     przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na obszarze w obrębie linii rozgraniczających, określone symbolem,

5.     przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

6.     przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko – należy przez
to rozumieć przedsięwzięcia wymienione w ustawie z dn. 27 kwietnia 2001 r. “Prawo ochrony środowiska” – Dz.U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001 r. art. 51 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

ROZDZIAŁ  2

Przepisy szczegółowe

§  5

1.     Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem M.

2.     Na terenach, o których mowa w ust. 1 przeznaczenie dopuszczalne mogą stanowić usługi bytowe: handel, mała gastronomia, drobne rzemiosło, urządzenia infrastruktury technicznej. Usługi te nie mogą należeć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

3.     Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania
i warunki architektoniczne:

1)    powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 40 % powierzchni działki,

2)    należy przestrzegać nieprzekraczalne linie zabudowy budynków mieszkalnych
w odległości 6 m od granic frontowych działek od strony ulic dojazdowych KD, drogi gminnej KL oraz od linii brzegowej rz. Wrześnicy, zgodnie z rysunkiem planu,

3)    forma projektowanych budynków mieszkalnych winna być następująca:

a)       rzuty poziome z dopuszczeniem ryzalitów, ganków, werand itp.,

b)      liczba kondygnacji parter plus poddasze,

c)       dachy dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne, o nachyleniu 20 – 45o, kryte dachówką lub materiałem imitującym dachówkę

4)    budynki gospodarcze lub garaże nie powinny przekraczać powierzchni 50 m2. Wysokość – jedna kondygnacja do okapu dachu. usytuowanie zgodnie z rysunkiem planu lub jako dobudowane do budynków mieszkalnych. Forma dachu nawiązująca do formy dachu budynku mieszkalnego,

5)    pomieszczenia usługowe, dopuszczone zgodnie z ust. 2 należy wydzielić w obrębie kubatury budynku mieszkalnego lub wolnostojące,

6)    dopuszcza się łączenie działek,

7)    ogrodzenia ażurowe, nawiązujące do tradycyjnych płotów z zastosowaniem drewna.

Obowiązuje zakaz budowy ogrodzeń w formie litego muru.

§  6

1.   Ustala się obsługę komunikacyjną z drogi gminnej KL oraz dróg dojazdowych KD i ciągu pieszego Kx.

2.   Dla dróg dojazdowych ustala się szerokość w liniach rozgraniczających 10 m, dla ciągu pieszego oznaczonego symbolem Kx ustala się szerokość 3 m w liniach rozgraniczających.

3.   Wjazdy na działki z drogi gminnej KL na odcinku rowu wymagają budowy przepustów.

4.   Z obszaru działki nr ewid. 43/11 wydziela się pas o szerokości 3 m pod ciąg pieszy ogólnodostępny oznaczony symbolem Kx.

§  7

1.     W zakresie zaopatrzenia w wodę, obiekty kubaturowe podłączyć do istniejacej sieci wodociagowej.

2.     Do czasu budowy kolektora odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych
na działkach lub do przydomowych oczyszczalni ścieków

3.     Ścieki opadowe zagospodarować indywidualnie w postaci studni chłonnej
lub odprowadzić powierzchniowo na tereny zielone wokół domu.

4.     W zakresie zaopatrzenia w ciepło preferuje się lokalne źródła opalane paliwami ekologicznymi.

5.     Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci energetycznej. W przypadku wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną dopuszcza się zgodnie z § 5 ust. 2 lokalizację trafostacji na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

6.     Ustala się pas o szerokości 7,5 m po obu stronach linii energetycznej średniego napięcia wolny od zabudowy kubaturowej.

7.     W zakresie gospodarki odpadami ustala się, że odpady komunalne i komunalno-podobne należy gromadzić w granicach posesji w sposób umożliwiający zorganizowany wywóz
na składowisko odpadów.

ROZDZIAŁ  3

Przepisy końcowe

§  8

Ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowych opłat o jakich mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości  10  %.          .

§  9

Traci moc Uchwała Nr XXXV/193/92 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23.10.1992 r.
w sprawie zatwierdzenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miny Wrześni (Dz.Urz.Woj.Pozn. Nr 15 poz. 134 z dnia 27.11.1992 r.) w części sprzecznej z ustaleniami planu uchwalonymi niniejszą uchwałą.

§  10

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§  11

Uchwała w sprawie niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

­

Uchwała nr IV/29/02

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 27 grudnia 2002 r.

 

 

w sprawie:  stwierdzenia konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia      projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - handlowej w rejonie ulic Kościuszki i Sikorskiego.
 

            Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 ze zm./ Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza się konieczność dokonania zmiany w przedstawionym do uchwalenia projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - handlowej w rejonie ulic Kościuszki i Sikorskiego  polegającej na zapisie o ograniczeniu możliwości lokalizowania na nieruchomości objętej projektem planu obiektów handlowych
o powierzchni przekraczającej 1000 m2 powierzchni sprzedażowej.

§ 2

W celu dokonania zmian wymienionych w § 1 ponowione zostaną czynności formalno – prawne w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

Maciej Baranowski

/-/

                                                                                 

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr III/15/02

z dnia 20. 12. 2002 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 43/11 w Nowym Folwarku  opracowany został zgodnie z przepisami:

-                        Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.),

-                        Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jedn. tekst Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 ze zm.),

-                        Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 marca 1995 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinna odpowiadać prognoza skutków ustaleń planu na środowisko przyrodnicze (Dz.U. Nr 29, poz.150),

-                        Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (Dz.U. Nr 1 z 2002 r.).

Prace nad planem rozpoczęto po podjęciu przez Radę Miejską we Wrześni Uchwały
Nr LVII/397/2002 z dnia 12 lipca 2002 r. określającej przedmiot i zakres jej ustaleń.

W dniach od 25.09.2002 r. do 5.11.2002 r. projekt planu udostępniony był do opinii
i uzgodnień przy uwzględnieniu ustaleń art. 18 ust. 2, pkt 3 i 4 oraz art. 22 pkt 1 i 2 powołanej wyżej ustawy, a w dniach od 8.11.2002 r. do 28.11.2002 r. wyłożony był w Urzędzie Miasta
i Gminy we Wrześni  do publicznego wglądu łącznie z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze.

W okresie wyłożenia nie zgłoszono do projektu żadnego protestu ani zarzutu.

W dniu 15 grudnia 2002 r. w biuletynie “Wieści z Ratusza” zamieszczono                                                          komunikat, a na tablicy ogłoszeń wywieszono Obwieszczenie o terminie sesji Rady Miejskiej we Wrześni, której przedmiotem będzie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po uchwaleniu planu uchwała zostanie przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem, a następnie przesłana
do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Projektodawca:

Burmistrz MiG Września

Tomasz Kaużny

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.