BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14071820
ostatnia aktualizacja BIP'u:
09-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała nr III/14/2002

UCHWAŁA NR III/14/02

RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI

z dnia 20. 12. 2002 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy
                     usługowo-handlowej we Wrześni dz. nr ewid. 922/4, rejon ul. Daszyńskiego.

            Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r. ze zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje.

§  1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-handlowej we Wrześni – działka nr ewid. 922/4 rej. ul. Daszyńskiego, obejmujący ustalenia zawarte w niniejszej uchwale oraz rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000.

ROZDZIAŁ  1

Przepisy ogólne

§  2

1.     Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-handlowej we Wrześni, opracowany jest dla działki nr ewid. 922/4 o powierzchni   0,15 ha.

2.     Przedmiotem ustaleń planu są:

1)    teren zabudowy usługowo-handlowej oznaczony na rysunku planu symbolem  UH,

2)    zasady realizowania sieci infrastruktury technicznej.

§  3

1.     Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2.     Następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)    linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania,

2)    nieprzekraczalna linia zabudowy,

3)    istniejące drzewa,

4)    wjazdy na teren.

§  4

Ilekroć w dalszych ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o:

1.     planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały,

2.     uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej we Wrześni,

3.     rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały,

4.     przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na obszarze w obrębie linii rozgraniczających, określone symbolem,

5.     przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

6.     przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko – należy przez to rozumieć przedsięwzięcia wymienione w ustawie z dn. 27 kwietnia 2001 r. “Prawo ochrony środowiska” – Dz.U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001 r.

ROZDZIAŁ  2

Przepisy szczegółowe

§  5

1.     Ustala się teren zabudowy usługowo-handlowej oznaczony na rysunku planu symbolem UH. Podstawowe przeznaczenie terenu stanowią szeroko rozumiane usługi handlu, w tym również gastronomia, drobne rzemiosło bytowe, działalność w zakresie obsługi administracyjnej itp. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się urządzenia infrastruktury technicznej.

2.     Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska:

1)    zakaz przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko określonych w art. 51 ust. 1 pkt 1 – Prawa ochrony środowiska,

2)    ewentualna uciążliwość bądź szkodliwość dla środowiska wywoływana przez obiekty usługowe i inne nie może wykraczać poza granice terenu, o którym mowa w ust. 1,    i tym samym powodować konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

3.     Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania i warunki architektoniczne:

1)    Maksymalny udział powierzchni zabudowy nie może być większy niż 65 % powierzchni działki.

2)    W zagospodarowaniu należy uwzględnić zachowanie istniejących drzew wrysowanych na rysunku planu. Wprowadzić trawniki i elementy zieleni ozdobnej.

3)    Miejsca postojowe dla samochodów i użytkowników usług powinny być zabezpieczone w obrębie terenu UH lub w obrębie sąsiadujących terenów.

4)    Forma architektoniczna projektowanych budynków powinna być kształtowana przy zachowaniu następujących zasad:

a)       należy zharmonizować bryłę budynku z architekturą obiektów położonych       w rejonie lokalizacji,

b)      dostosować wysokość zabudowy i sposób rozmieszczenia otworów okiennych do specyficznego położenia działki – możliwość wglądu od strony wiaduktu wzdłuż ulicy Paderewskiego,

c)       zastosować dach o nachyleniu min. 20°- 40° stopni  kryty dachówką lub materiałem imitującym dachówkę

§  6

1.    Dostępność komunikacyjna terenu jest zapewniona poprzez jeden zjazd (usytuowany po stronie wschodniej działki 922/4) z ulicy głównej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KG – ul. Daszyńskiego.

2.       Wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości min 10 m od krawędzi jezdni    ulicy głównej KG (ul. Daszyńskiego).

3.       Środki ograniczające negatywny wpływ dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami  KG i KZ będą realizowane na koszt właściciela terenu.

4.       Lokalizacja zabudowy usługowo-handlowej nie może pogarszać warunków bezpieczeństwa użytkowników drogi KG, w przypadku pogorszenia warunków bezpieczeństwa użytkowników drogi oznaczonej symbolem KG zobowiązuje się inwestora do podjęcia własnym staraniem i kosztem dokonania niezbędnych działań mających na celu ich poprawę.

5.       Projektowaną zabudowę należy podłączyć do istniejącego wodociągu miejskiego.

6.     Dla terenu przeznaczonego pod działalność usługowo-handlową ścieki odprowadzić do kolektora miejskiego. Istnieje możliwość skorygowania lokalizacji kanału KS90 przebiegającego przez działkę w przypadku kolizji z projektowana zabudową. Warunkiem jest zapewnienie przebiegu gwarantującego poprawne działanie.

7.     Ścieki opadowe odprowadzić do kanalizacji deszczowej. Istniejący system kanałów deszczowych na terenie działki powinien zostać dostosowany do zmienionych warunków.

8.     W zakresie zaopatrzenia w ciepło preferuje się źródła opalania paliwami ekologicznymi.

9.     W zakresie gospodarki odpadami ustala się żeby odpady komunalne i komunalno-podobne gromadzić w granicach posesji w sposób umożliwiający zorganizowany wywóz na składowisko odpadów.

10.   Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci energetycznej. W przypadku wzrostu zapotrzebowania na energię, zgodnie z § 5 ust. 5 dopuszcza się możliwość pobudowania trafostacji na terenie działki oznaczonej symbolem UH.

ROZDZIAŁ  3

Przepisy końcowe

§  7

Ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowych opłat o jakich mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 20%

§  8

Traci moc Uchwała Nr V/38/94 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 2.12.1994 r. w sprawie zatwierdzenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrześni (Dz.Urz.Woj.Pozn. Nr 12 poz. 240 z dnia 8.12.1994 r.) w części sprzecznej z ustaleniami planu uchwalonymi niniejszą uchwałą.

§  9

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§  10

Uchwała w sprawie niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

Maciej Baranowski

/-/

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr III/14/02

z dnia 20 grudnia 2002 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-handlowej w rej. ulicy Daszyńskiego we WRZEŚNI dz. nr ewid. 922/4  opracowany został zgodnie z przepisami:

-                        Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2001  r.  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),

-                        Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jedn. tekst Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 ze zmianami),

-                        Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 marca 1995 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinna odpowiadać prognoza skutków ustaleń planu na środowisko przyrodnicze (Dz.U. Nr 29, poz.150),

-                        Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (Dz.U. Nr 1 z 2002 r.).

Prace nad planem rozpoczęto po podjęciu przez Radę Miejską we Wrześni Uchwały
Nr LVII/380/2002 z dnia 12 lipca 2002 r. określającej przedmiot i zakres jej ustaleń.

W dniach od 25.09.2002 r. do 5.11.2002 r. projekt planu udostępniony był do opinii i uzgodnień przy uwzględnieniu ustaleń art. 18 ust. 2, pkt 3 i 4 oraz art. 22 pkt 1 i 2 powołanej wyżej ustawy, a w dniach od 8.11.2002 r. do 28.11.2002 r. wyłożony był w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni  do publicznego wglądu łącznie z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze.

W okresie wyłożenia nie zgłoszono do projektu żadnego protestu ani zarzutu.

W dniu 15 grudnia 2002 r. w biuletynie “Wieści z Ratusza” zamieszczono                                                          komunikat, a na tablicy ogłoszeń wywieszono Obwieszczenie o terminie sesji Rady Miejskiej we Wrześni, której przedmiotem będzie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po uchwaleniu planu uchwała zostanie przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem, a następnie przesłana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Projektodawca:

Burmistrz MiG Września

Tomasz Kałużny

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.