BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14292604
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała nr III/13/2002

UCHWAŁA NR III/13/02

RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI

z dnia 20 grudnia 2002r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod
                        realizację obwodnicy dla m. WRZEŚNI w ciągu drogi krajowej nr 15.

            Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. z 1999 r. Dz.U. Nr 15 poz. 139 ze zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

ROZDZIAŁ  1

Przepisy ogólne

§  1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów pod realizację obwodnicy dla m. Wrześni – droga krajowa nr 15 (259) na odcinku od Wrześni
ul. Sikorskiego do Sokołowa.

§  2

1.      Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 opracowany jest na podkładzie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:5000.

2.      Obszar uchwalenia planu obejmuje część terenów: miasta Września oraz wsi: Gutowo Wielkie, Gutowo Małe, Sokołowo w granicach linii rozgraniczających pas drogowy
o zmiennej szerokości od 40 – 60 m, wyznaczony na załączniku graficznym.

3.      Długość odcinka drogowego, o którym mowa w § 1 wynosi ok. 4,750 km.

§  3

1.       Przedmiotem ustaleń planu są:

1)               droga krajowa nr 15 – klasy głównej ruchu przyspieszonego oznaczona na rysunku planu symbolem KDK 15 (GP),

2)               drogi powiatowe klasy zbiorczej (Z) oznaczone na rysunku planu symbolami: KDP 410 (Z), KDP 446 (Z), drogi lokalne oznaczone symbolem KL, droga krajowa
nr 92 – klasy głównej ruchu przyspieszonego oznaczona na rysunku planu symbolem KDK 92 (GP), oraz droga zbiorcza oznaczona symbolem KZ,

3)               wiadukty drogowe,

4)               skrzyżowanie dróg typu “rondo”,

5)               skrzyżowanie dróg o ruchu skanalizowanym,

6)               węzeł dwupoziomowy “Gutowo Małe” na skrzyżowaniu z drogą powiatową KDP 410 (Z) i linią kolejową E-20 KK.

2.       Integralną częścią planu jest rysunek w skali 1:5000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

3.       Obowiązującymi ustaleniami planu są: linie rozgraniczająca tereny o różnym sposobie użytkowania.

§  4

Ilekroć w dalszych ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o:

1.       planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały,

2.       uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej we Wrześni,

3.       rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000, stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały,

4.       przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na obszarze w obrębie linii rozgraniczających, określone symbolem,

5.       przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

6.       przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko – należy przez
to rozumieć przedsięwzięcia wymienione w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. “Prawo ochrony środowiska” – Dz.U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001 r.,

7.       drodze, węźle drogowym, skrzyżowaniu dróg typu rondo, skrzyżowaniu dróg o ruchu skanalizowanym należy przez to rozumieć obiekty określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. “w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz.U.
Nr 43 z 14 maja 1999 r.

ROZDZIAŁ  2

Przepisy szczegółowe

§  5

1.       Ustala się tereny pod realizację obwodnicy dla miasta Wrześni, w ciągu drogi krajowej
nr 15 na odcinku od Wrześni ul. Sikorskiego do Sokołowa, której linie rozgraniczające oraz symbol KDK 15 (GP) naniesiono na rysunek planu.

2.       Dla planowanej obwodnicy, o której mowa w ust. 1 ustala się klasę drogi GP – główna ruchu przyśpieszonego (zgodnie z “Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” wg Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. nr 43 z 1999 roku).

3.       W pasie drogowym planowanej obwodnicy nie należy lokalizować infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, energetyczna, gazowa itp.) nie związanej z funkcjonowaniem drogi.

4.       Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się odstępstwa uzasadnione szczegółowymi rozwiązaniami technicznymi od ustalonych w ust. 1 linii rozgraniczających.

5.       Na terenach w obrębie linii rozgraniczających, o których mowa w ust. 1:

1)               zakazuje się realizacji obiektów budowlanych, z wyjątkiem urządzeń technicznych drogi i urządzeń związanych z utrzymaniem i obsługą ruchu,

2)               dopuszcza się realizację tzw. dróg serwisowych, z których zapewniony będzie 

          dojazd do przyległych terenów (działek) a których przebieg zostanie określony 

          w szczegółowych rozwiązaniach technicznych (w projekcie budowlanym 

          obwodnicy).

6.       Dla planowanej obwodnicy, o której mowa w ust. 1 ustala się bezkolizyjne przejazdy
i powiązanie z istniejącą siecią komunikacyjną poprzez:

1)               skrzyżowanie typu “rondo” na włączeniu w drogę krajową KDK 92 (GP) –
ul. Sikorskiego,

2)               włączenie ulicy zbiorczej KZ (ul. Słowackiego) do drogi krajowej KDK 92 (GP) poprzez planowane skrzyżowanie typu “rondo”,

3)               włączenie ulicy lokalnej KL, od strony południowej w skrzyżowanie typu “rondo”,

4)               węzeł dwupoziomowy “Gutowo Małe” na skrzyżowaniu z drogą powiatową KDP 410 (Z) Września – Grzybowo,

5)               wiadukt nad linią kolejową międzynarodową E-20 KK Poznań – Warszawa,

6)               wiadukt nad obwodnicą w ciągu drogi powiatowej KDP 446 (Z) Sokołowo – Ostrowo Szlacheckie (bez możliwości wjazdu na obwodnicę),

7)               skrzyżowanie o ruchu skanalizowanym na włączeniu obwodnicy w istniejącą drogę krajową nr 15 w miejscowości Sokołowo.

7.       Dopuszcza się zmianę rodzaju (typu) skrzyżowań wymienionych w ust. 6 pkt 1, 4, 7
w wypadku uzasadnionym szczegółowymi rozwiązaniami technicznymi

8.       Wyznacza się zmianę przebiegu drogi powiatowej KDP410(Z) po południowej
i północnej stronie planowanego wiaduktu nad linią kolejową E-20 KK wynikającą
z rozwiązań węzła dwupoziomowego “Gutowo Małe”.

9.       Planowana obwodnica, o której mowa w ust. 1 przecinać będzie trasy linii i przewodów infrastruktury technicznej:

-          linię elektroenergetyczną napowietrzną wysokiego napięcia oznaczoną na rysunku planu symbolem EE-110 kV,

-          linie elektroenergetyczne napowietrzne średniego napięcia oznaczone symbolami EE 15 kV,

-          trasę rurociągu naftowego oznaczonego symbolem ER,

-          kabel telekomunikacyjny ułożony wzdłuż rurociągu naftowego ER.

Dokumentacja techniczna drogi krajowej nr 15 musi uwzględniać wszystkie parametry techniczne, ustalone w przepisach szczególnych a dotyczące ochrony lub usuwania kolizji projektowanej drogi z siecią infrastruktury technicznej.

Ewentualne kolizje i przebudowa linii elektroenergetycznych napowietrznych EE 110 kV i EE 15 kV oraz zabezpieczenie ochronne rurociągu naftowego ER wykonane zostanie
na koszt inwestora obwodnicy.

10.   Ustala się budowę obiektu inżynierskiego w miejscu przekroczenia przez obwodnicę Kanału Gutowskiego, oraz konieczność uzgodnienia projektu technicznego
w Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu – Inspektorat we Wrześni, ul. Czerniejewska 7.

11.   Kolizje i ewentualne przeprojektowanie sieci drenarskiej w miejscu planowanej obwodnicy należy uzgodnić w Związku Spółek Wodnych we Wrześni.

12.   Przebieg projektowanej drogi krajowej oraz towarzyszące rozwiązania połączeń komunikacyjnych z drogami niższej kategorii należy uwzględnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni. ul. Miłosławska 8.

13.   Ustala się wyburzenie obiektów kubaturowych oraz obiektów niezwiązanych z obiektem podstawowym znajdujących się w obrębie pasów drogowych – w granicach linii rozgraniczających wymienionych w ust. 1.

14.   Wymiany i zagospodarowanie pasa zieleni w pasie drogowym obwodnicy należy dostosować do wskazań oceny oddziaływania drogi na środowisko.

15.   Dla obszaru, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje przy pracach ziemnych stały nadzór archeologiczno-konserwatorski.

16.   Ustala się następujące działanie ochronne dla środowiska: urządzenie rowów przydrożnych do zbierania wód opadowych z powierzchni jezdni.

§  6

Traci moc Uchwała Nr XXXV/193/92 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23.10.1992 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Pozn. Nr 15/92 poz. 134 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Września oraz Uchwałę Nr V/38/94 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 2.12.1994 r. ogłoszoną w Dz.Urz.Woj.Pozn. nr 22 poz. 240 z 8.12.1994 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wrześni w części sprzecznej z ustaleniami planu uchwalonymi niniejszą uchwałą.

§  7

Odstępuje się od ustalania  jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym z uwagi na przeznaczenie terenu pod cele publiczne.

§  8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§  9

Uchwała w sprawie niniejszego planu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski /-/                                     

UZASADNIENIE

do Uchwały  Rady Miejskiej we Wrześni Nr III/13/02

dnia 20 grudnia 2002r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod realizację obwodnicy
dla m. Wrześni w ciągu drogi krajowej nr 15 stanowiący częściową zmianę planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrześni i gminy Września, opracowany został zgodnie z przepisami:

-        Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),

-        Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jedn. tekst Dz.U.
z 1999r. Nr 15 poz. 139 ze zmianami),

-        Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 z 27 kwietnia 2001 r. poz. 627),

-        Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 100 z 27 lipca      2001 r. poz. 1085),

-        Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (Dz.U. Nr 1 z 2002 r.),

-        Rozporządzenie Ministra  Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
“ w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.).

Prace nad planem rozpoczęto po podjęciu przez Radę Miejską we Wrześni uchwały
Nr XXVII/181/00 z dnia 10 lipca 2000 r. określającą przedmiot i zakres jego ustaleń.

W dniach od 19.02.2001 r. do 12.04.2001 r. projekt planu był udostępniony do opinii
i uzgodnień, przy uwzględnieniu ustaleń art. 18 ust. 2, pkt. 3 i 4 oraz art. 22, pkt. 1 i 2 powołanej wyżej ustawy, a w dniach 25.04.2001 r. do 16.05.2001 r. był wyłożony w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni do publicznego wglądu łącznie z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze.

W okresie wyłożenia zgłoszono jeden zarzut, który został uwzględniony w projekcie planu.

Równocześnie Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych w Poznaniu pismem z 08.05.2001r. przedstawiła nową propozycję rozwiązań komunikacyjnych, co spowodowało potrzebę opracowania nowej koncepcji dwupoziomowego skrzyżowania projektowanej obwodnicy
dla m. Wrześni z Szosą Witkowską i linią kolejową Warszawa – Poznań.

Wobec zmian w rozwiązaniach przestrzennych zaktualizowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożono w okresie od 08.07.2002r. do 29.07.2002r.
do publicznego wglądu. Do ponownego wyłożenia zgłoszono dwa zarzuty, które zostały
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględnione.

W dniu 15 grudnia 2002 r. zamieszczono w Biuletynie Wieści z Ratusza komunikat,
a na tablicy ogłoszeń wywieszono Obwieszczenie o terminie sesji Rady Miejskiej
we Wrześni, której przedmiotem będzie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po uchwaleniu planu uchwała zostanie przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu wraz
z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem, a następnie przesłana
do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

        

Projektodawca:

Burmistrz MiG Września

Tomasz Kałużny

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.