BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14287500
ostatnia aktualizacja BIP'u:
12-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała nr II/9/2002

UCHWAŁA  nr II/9/2002

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 28 listopada 2002r.

zmieniająca uchwałę nr XXXVII/21/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia
15 stycznia 1993 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 r.), Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993 r.
w sprawie podatku od nieruchomości, zmienionej uchwałą nr XLV/278/93 z dnia 3 grudnia 1993 r., uchwałą nr  VII/44/94 z dnia 16 grudnia 1994r., uchwałą nr XIX/126/95 z dnia 29 grudnia 1995r., uchwałą nr XXX/210/96 z dnia 20 grudnia 1996r., uchwałą nr XL/284/97 z dnia 19 grudnia 1997r., uchwałą nr III/28/98 z dnia 18 grudnia 1998r., uchwałą nr XVIII/131/99 z dnia 20 grudnia 1999r., uchwałą nr XXXIII/232/00 z dnia 19 grudnia 2000r. oraz uchwałą nr XLVII/317/01 z dnia 22 listopada 2001r. Rady Miejskiej we Wrześni, wprowadza się następujące zmiany:

§1, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie:

     1) od budynków mieszkalnych lub ich części -          0,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

     2) od budynków  lub ich części związanych z prowadzoną  działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -       13,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

     3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 7,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie skupu i składowania zboża oraz przechowywania pojazdów rolniczych i maszyn rolniczych –                                       8,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

      5) od pozostałych budynków lub ich części -           3,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

      6) od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  - 2% ich wartości ustalonej według zasad określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,

 7) od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania energii elektrycznej, linii elektroenergetycznych przesyłowych i rozdzielczych, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej gazów i paliw - 2% ich wartości ustalonej według zasad określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,

  8) od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania ciepła, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej ciepła i wody, od budowli służących
do odprowadzania i oczyszczania ścieków -         1% ich wartości ustalonej według zasad określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,

- 2 -

       9) od  gruntów:

         a) związanych z działalnością gospodarczą inną niż działalność

              rolnicza lub leśna, z wyjątkiem  związanych
  z budynkami mieszkalnymi -                             0,60 zł  od 1 m2 powierzchni,

         b) będących użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład

             gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku

             rolnym  wykorzystywanych na cele rolnicze -          0,04 zł od 1 m2      powierzchni,

         c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne

             lub elektrowni wodnych -                               3,28 zł od 1 ha powierzchni,

         d) pozostałych -                                                   0,09 zł od 1 m2  powierzchni.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 3

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w holu Urzędu Miasta i Gminy oraz opublikowanie w biuletynie „Wieści z Ratusza”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

Maciej Baranowski

/-/


Uzasadnienie do projektu uchwały nr II/9/2002 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 28 listopada 2002r. zmieniającej uchwałę nr XXXVII/21/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

Zła koniunktura gospodarcza w kraju w ostatnim okresie powoduje, że zarówno mieszkańcy Miasta i Gminy, jak również podmioty prowadzące działalność gospodarczą, będące  źródłem utrzymania dla ich właścicieli oraz pracowników, znalazły się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy są wysokie obciążenia fiskalne nakładane na przedsiębiorstwa i obywateli przez państwo. W tej sytuacji proponuję utrzymanie stawek podatku od nieruchomości na rok 2003 na dotychczasowym poziome, mimo ich ustawowego podwyższenia o wskaźnik inflacji z 3-ch pierwszych kwartałów bieżącego roku, tj. 2,8%.

Wyjątek od tej zasady stanowi stawka podatku od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania energii elektrycznej, linii elektroenergetycznych przesyłowych i rozdzielczych, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, 
i paliw, która została podwyższona z 1% na 2%. Posunięcie takie wydaje się do zaakceptowania, gdyż nie cała suma wynikająca z tej podwyżki obciąży mieszkańców Miasta i Gminy Września, ponieważ nie będzie ona miała wpływu na cenę np. energii elektrycznej czy gazu sieciowego, mimo, że podatek ten zapłaci Zakład Energetyki oraz Wielkopolskie Okręgowe Zakłady Gazownictwa. Podatek ten natomiast będzie miał istotny wpływ na wysokość dochodów budżetowych, gdyż zwiększy je o ok. 600 tys. zł. Podwyżką tą nie objęto budowli służących do produkcji ciepła, sieci ciepłowniczych i wodociągowych oraz budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków, gdyż wpłynęłoby to istotnie na ceny ciepła, wody i ścieków.

Ponadto obniża się podatek od nieruchomości dotyczący obiektów skupu i składowania zboża oraz przechowywania pojazdów rolniczych i maszyn rolniczych, w związku
z wnioskami podmiotów gospodarczych, w których sygnalizowano m.in. malejące obroty
z obniżającymi zakupy ubożejącymi producentami rolnymi. Stawka ta stanowi 50% stawki maksymalnej, czyli najniższą z możliwych. Celem wprowadzenia nowej stawki
w podatku od nieruchomości jest stworzenie preferencji dla podmiotów zajmujących się skupem i składowaniem zboża oraz przechowywaniem pojazdów rolniczych i maszyn rolniczych.

Projektodawca:

Burmistrz Miasta i Gminy Września

Tomasz Kałużny

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.