BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14460686
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.

Protokół
z posiedzenia
Komisji Rozwoju Wsi,
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
oraz
Komisji Edukacji
z dnia 11 grudnia 2014 r.

 


Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 16.00 otworzył posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 1), 4 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 2) oraz 8 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 3).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Jolanta Cypryańska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej.


Członkowie Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji udzielili głosu pani Kazimierze Dłucik.


Pani Kazimiera Dłucik powiedziała, że jest wolontariuszką i w Szpitalu Powiatowym we Wrześni prowadzi muzykoterapię na oddziale dziecięcym. Zapytała, czy radni znają kogoś, kto mógłby przekazać keyboard lub mają możliwość pozyskania instrumentu dla dzieci przebywających w szpitalu?


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 4).


Pkt 3
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt budżetu miasta i gminy Września na rok 2015.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września dodał, że są inwestycje, których „nie widać", bo nie są w ujęte w projekcie budżetu gminy ale, np. przy drodze na Białężyce powstanie strażnica Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Centrum Szkoleniowe. Podmiotów, które biorą udział w finansowym tworzeniu infrastruktury drogowo-kanalizacyjno-wodno-obiektowej jest wiele. Droga, którą buduje Zarząd Dróg Wojewódzkich, spowoduje powstanie drugiego wiaduktu nad torami za Obłaczkowem, patrząc od Wrześni. Inwestycje w teren, które są zlokalizowane poza Wrześnią mają o tyle sens, że po pierwsze będą źródłem finansowania Wrześni, po drugie im więcej gmina zaangażuje, umieści na południe od autostrady, tym mniej dotknie to Wrześni. Koncepcja jest taka, żeby życie przemysłowe w jak najmniejszym stopniu dotykało życia miasta, czyli żeby ruch odbywał się w jak największym stopniu z pominięciem miasta. Gmina chce, by ta część, gdzie działa przemysł toczyła się wokół firmy Volkswagen do drogi nr 92 i do autostrady. To rozwiązanie wydaje się o tyle lepsze, że mniej ingeruje w życie miasta. Warto więcej pieniędzy zainwestować, zwłaszcza w drogi, bo im więcej Gmina zainwestuje, tym negatywny wpływ na Wrześnię będzie mniejszy.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września dodał, że wpłynęła pozytywna opinia RIO w sprawie projektu budżetu na rok 2015, którą radni otrzymali.

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zostanie całkowicie przeniesiona z terenu Wrześni do Białężyc?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że zostanie całkiem przeniesiona.

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy droga na Białężyce, która będzie budowana, będzie prowadziła do firmy Volkswagen?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że będzie można dojechać nią na stary wiadukt i wyjechać za Obłaczkowem. Będzie można skręcić w prawo i objechać fabrykę, ale również pojechać na północ do Chociczy Wielkiej, czyli omijając Białężyce, a następnie będzie można dojechać na drogę wojewódzką w Grzymisławicach.

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy możliwe jest oszacowanie prognozowanego długu gminy?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że można prognozować, ale bez jakichkolwiek gwarancji. Jeśli udałoby się w 2014 roku zamknąć budżet kwotą 6 - 8 mln zł. to dług zbliżyłby się do 10 mln zł., które by brakowały, a jeżeli uda się uzyskać jeszcze dofinansowanie i gmina będzie mocno dyscyplinować bieżące wydatki, to przy odrobinie szczęścia i zdyscyplinowania, potrzeba kredytowania będzie niewielka, a przy dużym szczęściu może zerowa.

Radny Szymon Paciorkowski odnośnie projektów oświatowych zapytał, czy można powiedzieć, który z projektów ma największe szanse na realizację?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że gmina będzie składać wnioski na wszystkie proponowane inwestycje, ale nie gmina przyznaje środki, a więc nie wiadomo, która inwestycja zostanie zrealizowana. Wnioski będą składane w drugim kwartale 2015 roku.

Radny Szymon Paciorkowski odnośnie planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości, zapytał, co gmina zamierza sprzedawać w 2015 roku?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że wszystko jest szczegółowo opisane w projekcie budżetu na 47 str.

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest opis inwestycji Interaktywna Września - Cyfrowy Świat w każdym domu, gdzie pojawia się opis, że w 2014 roku nastąpiły problemy na etapie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w systemie „zaprojektuj - wybuduj", w związku z czym zapytał, jakie to były problemy?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że stopień realizacji w całym kraju rok temu był jeszcze minimalny i wszyscy to zauważali, natomiast nie sposób było przeskoczyć problemów. W związku z tym z każdym rokiem im bliżej było końca do uzyskania środków, zauważając problemy wprowadzano łagodniejsze warunki ich pozyskania, bo wcześniejsze były trudne do spełnienia. W ten sposób gmina uzyskała dofinansowanie w 100 %, co nigdy wcześniej się nie zdarzało. W Wielkopolsce największe środki dotyczyły tego, żeby w całej Wielkopolsce był światłowód, a w przypadku gminy Września głównym punktem jest Poznań. Chodziło o to by doprowadzić światłowód do wszystkich miejscowości, wszystkich gmin w Wielkopolsce. Utworzono spółkę, której dofinansowanie to kilkaset mln zł. W przyszłym roku będzie przeprowadzona inwestycja wzdłuż drogi ul. Czerniejewska - Psary Polskie, gdzie obecnie budowana jest kanalizacja. Będą tam trzy wykopy i będą wprowadzane trzy światłowody. Projekty są niezależne, jeden w ramach pokrycia całego kraju światłowodami, drugi komercyjny, gdzie firmy budują światłowody dla celów biznesowych, a trzeci przypadek dotyczy gminy, która chce połączyć wszystkie obiekty oświatowe własnym światłowodem żeby mieć niezależność i tanie połączenia oraz możliwości wykorzystywania światłowodu do innych celów. Pojawiły się problemy tego rodzaju, że kiedy zostało 1, 5 roku do wydania środków, a firm w Polsce, które są w stanie robić takie rzeczy jest mało, to powstało kilkaset firm, które brały udział w przetargach po to tylko, żeby brać pieniądze za to, że rezygnują z tych przetargów, sprawa jest już opisywana w gazetach, ale nie ma na to sposobu.

Salę obrad opuścił Radny Janusz Czyż. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji brało udział 7 członków.

Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał, czy gmina będzie budować bocznice kolejową?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że będzie budowana nie przez gminę ale firmę Volkswagen.

Radny Bogdan Nowak zapytał, czy są plany inwestycji na ul. Paderewskiego, np. poszerzenie chodnika, wytyczenie ścieżki pieszo-rowerowej?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że gmina wybudowała wzdłuż ul. Paderewskiego w 2007 roku ścieżkę pieszo-rowerową.

Radny Bogdan Nowak powiedział, że przynajmniej część chodnika jest w złym stanie.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że w 2015 roku gmina będzie skupiać się wyłącznie na zrealizowaniu inwestycji do których się zobowiązała, które są najważniejsze, czyli infrastruktura wokół, czy dla Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Dopiero uwalniając się od tych największych zadań będzie mogła wykonać jakieś inne ruchy.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, co jest zabezpieczeniem kredytów, które burmistrz może brać w imieniu gminy bez zgody Rady? W związku z tym, że fundusz na utrzymanie dróg, nawierzchni, łącznie z odśnieżaniem jest niski zapytał, czy nie warto by było go zwiększyć?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że zabezpieczeniem takich kredytów są najczęściej weksle in blanco.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że jeśli chodzi o okres zimowy, to jest wpisana kwota, która jeśli nie będzie wystarczająca, to gmina będzie działać na bieżąco.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że w projekcie budżetu jest wpisana kwota około 80 tys zł. na remont świetlic wiejskich, w tym remont świetlicy wiejskiej w Osowie, w związku z czym zapytał, jaka będzie kwota tej inwestycji?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że sprawdzi i udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy zabezpieczenie firmy Volkswagen w prąd będzie rzutowało na partycypację gminy w kosztach lub gruntach. Czy w jakiś sposób będzie utrudniało życie mieszkańcom, czy te wyłączenia będą w bezpośredni sposób dotykać mieszkańców?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że jeśli chodzi o plac budowy to firmy, które budują fabrykę mają zabezpieczenie 9 MW. Natomiast jeśli chodzi o fabrykę Volkswagen to zapotrzebowanie wynosi 75 MW i mniej więcej w tym miejscu, gdzie jest napisane stacja podnoszenia ciśnienia powstanie Główny Punkt Zasilania nr 3. Ma on bezpośrednio doprowadzaną linię 110 KW, czyli mniej więcej w tym miejscu, gdzie jest napisane Chocicza Mała i w odległości około 1 km od tej linii wysokiego napięcia powstanie główny punkt zasilania, który jest już w trakcie realizacji. Budowę przeprowadza firma ENEA w trybie komercyjnym świadcząc usługę firmie Volkswagen i innym podmiotom, które tam powstaną oraz Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Radny Jan Drewniak powiedział, że warto by było zastanowić się nad tym, żeby projekt obwodnicy omijał Wrześnię jeszcze przed Obłaczkowem. Dodał także, że w 2006 roku była informacja, że będą realizowane ulice w Obłaczkowie i wielu miejscowościach zostały zrealizowane, natomiast w Obłaczkowie do dnia dzisiejszego ulica, która prowadzi w stronę bloków nie została zrobiona, w związku z czym prosi, by przeprowadzić inwestycję położenia nawierzchni na tej ulicy. Poprosił także o postawienie trzech, czterech ławek przy ścieżce pieszo - rowerowej w Obłaczkowie.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że sygnalizacja świetlna na ul. Wojska Polskiego stwarza problemy w ruchu.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że też zauważył dziwne zachowania świateł i podjeżdża z wielką dozą nieufności, bo także odnosi wrażenie, że światła działają w niezrozumiały sposób.
Odpowiadając na pytania radnego Jana Drewniaka powiedział, że inwestycja budowy nawierzchni ulicy w roku 2015 jest mało realna, a co do obwodnicy to niedawno gmina zaczęła prowadzić badania i można powiedzieć z dużym prawdopodobieństwem, że zbudowanie obwodnicy na zaprojektowanym odcinku od oczyszczalni ścieków za Sokołowo nie spowoduje nic. Takie rozwiązanie nie pomoże Wrześni, więc gmina zastanawia się nad innym. Rozwiązaniem dla Wrześni byłoby zbudowanie 25 km, które nie są zaprojektowane, zaplanowane w miejscu od zjazdu w Krzesinach do drogi S 11 w Kórniku.

Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że ludzie będą się osiedlać, budować i musimy chronić powietrze. Źle wygląda sprawa PGNiG, jeżeli chodzi o zainteresowanie rozbudową, a bardzo dużo ludzi zainteresowanych jest przyłączeniem gazu. Czy urząd mógłby wesprzeć, włączyć się do rozmów, by przyśpieszyć podłączenie gazu do domów?

Salę obrad opuścił radny Waldemar Grześkowiak. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 6 członków komisji.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że jeżeli chodzi o gaz to myśli, że przez 12 lat gminie udało się namówić gazownię na ogromną ilość inwestycji. Trudno jest wskazać jakąś zależność, kiedy gazownia jest skłonna zrobić przyłącze, a kiedy nie. Obecnie ogromne zapotrzebowanie jest na gaz przez firmę Volkswagen i myśli, że gazownia ma przed sobą ogromną inwestycję doprowadzenia gazu od strony Nekli i Środy Wielkopolskiej. W przypadku takich inwestycji, gdzie trzeba odtwarzać nawierzchnie, kopać całe miejscowości są to ogromne koszty. To wszystko odbywa się na zasadzie opóźnienia ogólnokrajowego, we Wrześni gaz pojawił się stosunkowo późno i to wszystko jest teraz nadrabiane.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że w tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem byłoby połączenie sił i wspólne złożenie wniosków przez mieszkańców.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że istnieje taka forma, że mieszkańcy przejmują na siebie koszty budowy gazociągu, a później odzyskują te pieniądze ale ma to sens wtedy, kiedy wszyscy mieszkańcy danej ulicy, czy miejscowości zdecydują się na inwestycję.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że jest dokumentacja kanalizacji w Bierzglinku. Bierzglinek jest podzielony na pięć etapów, pierwszy się zaczął, ale co dalej?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że Gmina będzie aplikować o pieniądze i w przypadku uzyskania dofinansowania inwestycja w Bierzglinku pojawi się w budżecie.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński zapytał, czy w 2015 roku planowana jest choć częściowa inwestycja kanalizacji w Bierzglinku?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że nie, dopóki nie będzie dofinansowania gmina nie będzie realizować zadania.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński zapytał, po co był budowany ten pierwszy odcinek?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że doprowadzając ten fragment poprawi się wskaźnik, o który ludzie zawsze „toczyli boje". Skrócenie odcinka spowoduje polepszenie wskaźnika zagęszczenia i łatwiej będzie uzyskać dofinansowanie.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, jak wygląda % obszar miasta i terenów zabudowanych jeżeli chodzi o plany zagospodarowania przestrzennego? Czy są jeszcze jakieś większe obszary zabudowania, na których nie ma planów zagospodarowania przestrzennego?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że teren Miasta i Gminy Września jest objęty planami między 5 - 10 % powierzchni. Są takie gminy, które zrobiły plany dla całej gminy i w tej chwili mają ogromne sumy do wypłacenia z odszkodowań za drogi zgodne z planami zagospodarowania. W takiej sytuacji jest, np. gmina Legionowo, gdzie przy budżecie 200 mln zł. ma do wypłacenia kwotę 600 mln zł. z odszkodowań za drogi.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że jeśli gmina uchwali miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i pojawią się tam drogi, a prawie zawsze się pojawiają, to w myśl kiedy ktoś jest właścicielem nieruchomości, przez którą przebiegać ma droga i dokona podziału geodezyjnego, to rozpoczyna się proces, na który gmina nie ma żadnego wpływu, z mocy prawa wydzielona nieruchomość pod drogę przejdzie na własność gminy i gmina ma obowiązek wypłacić odszkodowanie. Jest niezależny od budżetu, pieniędzy, woli radnych, od czegokolwiek, droga z mocy prawa przechodzi na własność gminy i trzeba za nią zapłacić. Plany można robić, ale finansowe konsekwencje planów dla gminy są ogromne, a czasami wręcz mogą doprowadzić gminę na skraj bankructwa.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2015.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2015.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2015.

Pkt 5
Radny Maciej Baranowski zapytał, czy byłoby możliwe aby w ramach uchwalenia prawa miejscowego zakazać reklam komercyjnych na samochodach przy użyciu megafonu?
Dodał, że na obszarze zabudowanym jest zakaz używania sygnałów dźwiękowych typu klaksony, tymczasem Ci państwo jeżdżą bez ograniczeń po wielokroć po osiedlach.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że zostanie przygotowana analiza prawna tej sytuacji.

Na salę obrad wrócił radny Waldemar Grześkowiak. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji brało udział 7 członków komisji.


Pkt 4
Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie przyjęła plan pracy komisji na rok 2015.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie przyjęła plan pracy komisji na rok 2015.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie przyjęła plan pracy komisji na rok 2015.


Pkt 6
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 18.00 zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 6 ponumerowanych strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 


Przewodniczący
Komisji Rozwoju Wsi

/-/radny Mirosław Zgoliński

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

/-/Radosław Garbarek

Przewodniczący
Komisji Edukacji

/-/Bogdan Nowak


Protokolant
/-/Jolanta Cypryańska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.