BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14458050
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 9 grudnia 2014 r.

Protokół
z posiedzenia
Komisji Komunalno-Finansowej
z dnia 9 grudnia 2014 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 16.00 otworzył posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Komunalno-Finansowej (załącznik nr 1)

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Jolanta Cypryańska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej.


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej, radny Ryszard Szwajca przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2).


Pkt 3
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że wpłynęła do urzędu pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, która zostanie przekazana radnym.

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt budżetu miasta i gminy Września na rok 2015.

Radny Janusz Czyż zapytał, czy większość kwoty zapisanej w projekcie budżetu związana jest z inwestycją dotyczącą z Volkswagena?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że większość zadań inwestycyjnych związana jest z infrastrukturą wyboru Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

Przewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że projekt budżetu na 2015 rok jest najbardziej specyficzny ze wszystkich dotychczasowych, ponieważ jest to związane z prowadzonymi inwestycjami. Są też duże środki zewnętrzne dzięki czemu Gmina współfinansuje pewne inwestycje.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że w projekcie budżetu jest jeszcze wpisana kwota około 40 mln zł., której „nie widać", ponieważ będzie zainwestowana w obszarze Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej i będzie płacona bezpośrednio przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Oprócz wydatków wielomilionowych, które widać w projekcie budżetu będą inwestycje, które są wpisane symbolicznymi kwotami, ale tak naprawdę opiewają na wartość około 40 mln zł. i będą finansowane przez Specjalną Strefę Ekonomiczną.

Radny Tomasz Frankowski powiedział, że w projekcie budżetu, w załączniku nr 2 jest zapisane zadanie infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w związku z czym poprosił o wyjaśnienia czego dotyczy inwestycja.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że inwestycja dotyczy poprowadzenia sieci wodno-kanalizacyjnej do Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

Radny Mirosław Chudy zapytał, czy w tej inwestycji zawarta jest inwestycja dotycząca zakładu „Agropol"?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że inwestycja związana z zakładem „Agropol" zostanie zakończona w 2014 roku.

Radny Zbigniew Bieńko zapytał, jak Regionalna Izba Obrachunkowa odnosi się do kwoty długu ponad 18 mln zł?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że Gmina mieści się we wskaźnikach dopuszczalnych jeśli chodzi o zadłużenie.

Radny Zbigniew Bieńko zapytał, jakie są podane i wyliczone wskaźniki, ponieważ nie są zawarte w budżecie?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku nr 1 jest podana kwota długu w poszczególnych latach budżetowych. Według starej ustawy o finansach publicznych 60 % wykonanych dochodów mogło stanowić górną granicę długu dla jednostki samorządu terytorialnego. W tej chwili jest to wskaźnik indywidualny, średni wyliczany za ostatnie trzy lata.

Radny Mirosław Chudy zapytał, jaka kwota mogłaby przejść na przyszły rok, która by zmniejszyła kwotę długu?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że nikt nie pokusi się o takie prognozowanie, ale myśli, że będzie to na pewno kilka milionów.

Radny Mirosław Chudy powiedział, że mogłoby to znacząco wpłynąć na obniżenie kwoty długu.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że kilkadziesiąt % z tego długu można zredukować wprowadzając wolne środki pod warunkiem, że nie przybędzie zadań i że zostaną wykonane dochody, które są zaplanowane, a wydatki będą zdyscyplinowane. Czyli jeżeli, to co jest zaplanowano w budżecie będzie zrealizowane bez rozszerzania zadania. Nadal będzie potrzebne wsparcie zewnętrzne, ale cały czas są czynione starania, żeby pozyskać dodatkowe pieniądze.

Radny Mirosław Chudy zapytał, na czym polegają te starania?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że na te wszystkie zadana, które Gmina realizuje dostaje dofinansowanie. Pozyskanie dodatkowych środków jest o tyle trudne, że ponieważ na realizację zaplanowanych zadań Gmina dostaje już pieniądze to trzeba by było pozyskać extra środki na udział własny Gminy, co jest podwójnie trudnym zadaniem.

Radny Andrzej Rzeźnik zapytał, czy wiadomo ile % mieszkańców Gminy rozlicza się w Urzędzie Skarbowym w Gminie Września?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że urząd nie posiada takich danych.

Radny Zbigniew Bieńko zapytał, czy urząd prowadzi obliczenia, w związku z tym, które inwestycje, te przeprowadzane na wsi, czy na terenie miasta generują większy dług?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że patrząc na układ mieszkańców Gmina stara się dzielić sprawiedliwie wydatki na wieś i miasto. Wiele inwestycji przeprowadzanych na terenach wiejskich jest położonych blisko miasta, np. inwestycje zaplanowane na 2015 rok będą przeprowadzone na terenie wiejskim. Układ komunikacyjny, infrastruktura będzie na terenach wiejskich. Dodał, że Gmina starała się zachować uwagę, a w związku z tym, że wiele środków unijnych jest kierowanych na wieś Gmina korzysta z tych środków, np. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowanych jest wiele inwestycji na terenie wiejskim.

Przewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej, radny Ryszard Szwajca budżet nie jest standardowy w związku z dużą ilością środków zewnętrznych, które są związane z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Dodał, że duże nakłady na inwestycje zwrócą się. Jeżeli nawet rok 2015 będzie trudny, to w kolejnych latach Gmina będzie korzystać ze znaczących dochodów, jakie wpłyną dzięki zakładam, które zaczną działać, także dochody do budżetu Gminy będą znaczące.

Radny Waldemar Grześkowiak poprosił o przygotowanie mapki do załącznika gdzie są wpisane zadania związane z zadaniami dotyczącymi Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej i firmy Volkswagen.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że zostanie przygotowana.

Radny Waldemar Grześkowiak odnośnie inwestycji na wsi powiedział, że na wsi i w mieście są zadania, gdzie trudno by było podzielić ile środków pieniężnych jest przeznaczonych na obszary miejskie, a ile na wiejskie, bo np. w Gimnazjum nr 2, które jest na terenie miasta uczy się wiele dzieci ze wsi. Inwestycje, które są prowadzone przy okazji budowy firmy Volkswagen jak drogi, kanalizacja, itd. w dużej mierze będą działały na korzyść mieszkańców wsi, będą na terenie wiejskim. Mieszkańcy, którzy będą pracować w firmie Volkswagen będą to mieszkańcy zarówno wsi jak i miasta, a więc trudno podzielić wydatki z podziałem na wieś i miasto, pewne rzeczy są nie do określenia.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że nieruchomości przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne są bardzo daleko od firmy Volkswagen, a Gmina nie robi nic w tym kierunku by były bliżej, co spowoduje w przyszłości większe utrudnienia w ruchu drogowym.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że można w tej kwestii dyskutować ale myśli, że jest wiele czynników, które przemawiają za tym żeby z budownictwem mieszkaniowym „uciekać" od przemysłu, bo komfort mieszkaniowy jest istotny. Poza plusem związanym z minimalizacją odległości, jednak tworzy wiele problemów związanych z uciążliwościami, transportem, hałasem, itd. Zasadnym więc będzie odsunąć tereny przemysłowe od mieszkaniowych, a poza tym Gmina nie posiada praktycznie żadnych terenów wokół węzła autostradowego. Na przestrzeni lat łatwiej było prowadzić politykę zbywania nieruchomości, natomiast znacznie trudniej podjąć decyzję nabywania nieruchomości, bo jest to wydatek, który jest inwestycją przyszłościową. Łatwiej podjąć decyzję dotyczącą sprzedaży mienia i później zagospodarowania tych pieniędzy w postaci określonych inwestycji. Gmina nie posiada dużo nieruchomości, zwłaszcza wokół węzła autostradowego, żeby można było dyskutować, czy warto przeznaczyć je nie pod przemysł, a pod mieszkalnictwo, bo nie ma tego tematu. Co do prywatnych terenów, to myśli, że miałaby tu zastosowanie zasada ogólna, czyli żeby tereny o różnym przeznaczeniu mimo wszystko od siebie zdystansować zwłaszcza, że tam będzie naprawdę duży ruch. Firma Volkswagen zabuduje około 220 ha gdzie będą duże ilości transportu, inne firmy, kooperanci, ogromne nasilenie przemysłu i transportu, więc chyba lepiej trochę uciec od tego, natomiast stworzyć dogodne warunki szybkiego dojazdu do miejsca pracy.
Radny Mirosław Chudy powiedział, że niewielu mieszkańców chciałoby mieszkać między jedną a drugą firmą.

Przewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej, radny Ryszard Szwajca odnośnie budownictwa mieszkaniowego powiedział, że na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej nie ma sensu się tym zajmować, ponieważ myśli, że firma Volkswagen jest na tyle socjalna, że jak zaistnieje potrzeba budowania czegokolwiek co poprawi warunki pracy i dojazdu dla pracowników firmy to firma to zorganizuje.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września odnosząc się do tego co powiedział radny Zbigniew Bieńko powiedział, że chciałby dodać, że wyjeżdżając z Wrześni ul. Paderewskiego po lewej stronie są tereny budownictwa jednorodzinnego, a kierując się w stronę lasu tereny budownictwa wielorodzinnego, więc tam będzie zabudowa wielorodzinna. Na ul. Objazdowej Nowbud będzie budował bloki.

Przewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że problemy komunikacyjne dopiero powstaną, co jest typowe dla wszystkich rozwijających się miast.

Radny Tomasz Frankowski zapytał, czy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji będzie brało udział w przetargu pod wykonawstwo wodociągów i kanalizacji dla firmy Volkswagen?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że zgłosiła się inna firma ale Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji będzie musiało wykonać inwestycję około 5 mln zł. na modernizację uzdatniania wody, ponieważ Volkswagen potrzebuje wodę technologiczną. Firma będzie budować element sieci wodnej począwszy od stacji uzdatniania poprzez sieci, a później przez zbiorniki i podnoszenie ciśnienia, bo firma Volkswagen potrzebuje wody o odpowiednim standardzie. Głównym realizatorem sieci jest firma zewnętrzna.


Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2015.


Salę obrad opuścił radny Waldemar Grześkowiak. Od tego momentu w posiedzeniu komisji uczestniczyło 7 członków komisji.


Pkt 4
Komisja Komunalno-Finansowa ustaliła, że jeśli nie zaistnieją nieprzewidziane przeszkody posiedzenia komisji będą odbywać się we wtorki w godzinach popołudniowych według planu pracy oraz w miarę potrzeb.

Przewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej, radny Ryszard Szwajca poprosił by członkowie komisji wyrazili propozycję zagadnień, którymi chcieli by się zająć w roku 2015.
Dodał, że chciałby by komisja w planie pracy na rok 2015 ujęła kwestię ściągalności opłaty śmieciowej, która wynika z uchwały Rady Miejskiej we Wrześni, wynikającej ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r.

Radny Zbigniew Bieńko zaproponował by Komisja zaprosiła na posiedzenie przedstawiciela Komisji Nadzorczej Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej żeby wyjaśnił dlaczego we Wrześni jest najdroższa woda w okolicy?

Przewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej, radny Ryszard Szwajca poprosił by radni zastanowili się nad propozycjami tematów do planu pracy komisji na rok 2015.
Pkt 5 i 6
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Komunalo-Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 17.30 zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 5 ponumerowanych strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 Przewodniczący
Komisji Komunalno-Finansowej
/-/radny Ryszard Szwajca

 

Protokolant
/-/Jolanta Cypryańska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.