BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14276039
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

Protokół
nr I/2014
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
VII kadencji,
która odbyła się 1 grudnia 2014 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

I sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie postanowienia Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 25 listopada 2014 r. na dzień 1 grudnia 2014 r. na godzinę 14:00.

 

Pkt 1
Zgodnie z § 2 Postanowienia Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 25 listopada 2014 r. oraz przepisami ustawy o samorządzie gminnym, pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadził najstarszy wiekiem radny obecny na sesji:


Bolesław Święciochowski, Senior Rady Miejskiej we Wrześni otworzył I sesję Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji.


Pkt. 2
Pan Zbigniew Kapczyński Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej we Wrześni wręczył zaświadczenia o wyborze na radnego.


Pkt 3
Zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, przed przystąpieniem do wykonywania mandatu, Państwo Radni złożyli ślubowanie.
Bolesław Święciochowski, Senior Rady Miejskiej we Wrześni odczytał rotę ślubowania, a następnie wyczytywał nazwiska Państwa radnych, po czym radni wypowiedzieli słowo "ślubuję", a niektórzy dodawali zdanie: "Tak mi dopomóż Bóg".


„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców."


Wszyscy radni złożyli ślubowanie.


Lista radnych
1. Święciochowski Bolesław Stanisław
2. Chudy Mirosław Jerzy
3. Baranowski Maciej Radosław
4. Bieńko Zbigniew Marek
5. Czyż Janusz Stanisław
6. Dobrosielski Grzegorz
7. Drewniak Jan Marian
8. Frankowski Tomasz Paweł
9. Garbarek Radosław Jan
10. Gomuła Wioletta Dorota
11. Grześkowiak Waldemar Ludwik
12. Kwiatkowski Bogumił Alojzy
13. Matuszewski Piotr
14. Nowak Bogdan Tadeusz
15. Ogrodowicz Stefan Zygmunt
16. Paciorkowski Szymon Wacław
17. Rzeźnik Andrzej Hieronim
18. Smodlibowski Robert Andrzej
19. Szelągiewicz Maciej Wojciech
20. Szwajca Ryszard
21. Zgoliński Mirosław Piotr


Radni złożyli podpis na liście obecności. Od tego momentu w posiedzeniu Rady Miejskiej we Wrześni brało udział 21 radnych.


Pkt 4
Pan Zbigniew Kapczyński Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej we Wrześni wręczył Panu Tomaszowi Kałużnemu zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Miasta i Gminy Września.


Pkt 5
Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz Tomasz Kałużny złożył wobec Rady Miejskiej ślubowanie.


Bolesław Święciochowski, Senior Rady Miejskiej we Wrześni odczytał rotę ślubowania:


„Obejmując urząd Burmistrza Miasta i Gminy Września, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy".

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września złożył ślubowanie, po czym podpisał akt ślubowania.


Bolesław Święciochowski, Senior Rady Miejskiej we Wrześni oraz Zbigniew Kapczyński, Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej we Wrześni wręczyli kwiaty oraz złożyli Burmistrzowi gratulacje.


Pkt 6
Bolesław Święciochowski, Senior Rady Miejskiej we Wrześni
stwierdził, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) na sali znajduje się 21 radnych wybranych w wyborach samorządowych w dniu 16 listopada 2014 r. Rada Miejska we Wrześni posiada zatem quorum upoważniające do podejmowania prawomocnych uchwał.


Pkt 7
Bolesław Święciochowski, Senior Rady Miejskiej we Wrześni
zaproponował wprowadzenie zmian do porządku obrad zaproponowanego przez Komisarza Wyborczego w Koninie. Powiedział, że w związku z ustawowym terminem uchwalenia budżetu na rok 2015, do końca stycznia przyszłego roku i określonych ról Komisji Rady w procedurze jego uchwalania chciałby zaproponować wprowadzenie w Pkt. 11 projektów uchwał w sprawie:
a) wyboru radnego .................................................... na przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni,
b) wyboru radnego ..................................................... na przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni,
c) wyboru radnego .................................................... na przewodniczącego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni,
d) wyboru radnego .................................................... na przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni,
e) wyboru radnego ............................................................... na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni,
f) powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni,
g) powołania składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni,
h) powołania składu osobowego Komisji Komunalno - Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni,
i) powołania składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni,
j) powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni,
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września poprosił o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie:
- obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2015 na terenie Gminy Września,
- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni,
- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowo - rzemieślnicze w Gutowie Małym w obrębie nieruchomości o numerze geodezyjnym 71,
- oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- nadania nazwy ulicy położonej w Bierzglinku w rejonie ulicy Bukowej,
- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego w 2015 roku,
- zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.
Wprowadzone projekty uchwał zostały Państwu radnym dostarczone przed sesją.


Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że jest przeciw wprowadzeniu zmian do porządku obrad, ponieważ nie został zachowany termin siedmiu dni dotyczący powiadomienia radnych o zwołaniu sesji, który wynika ze Statutu Gminy.

Hubert Świątkowski, radca prawny urzędu Miasta i Gminy we Wrześni powiedział, że sesja została zwołana przez Komisarza Wyborczego w Koninie, w związku z czym nie mają zastosowania terminy, które zostały wskazane.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że sprzeciwia się wprowadzeniu zmian do porządku obrad.

Hubert Świątkowski, radca prawny urzędu Miasta i Gminy we Wrześni powiedział, że jeżeli są jakieś wątpliwości, pozostaje droga głosowania. Jeśli radni mają wątpliwości, pozostaje rozstrzygnąć to w drodze głosowania.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że głosowanie nie zmienia faktu, że będzie to niezgodne z regulaminem Rady.

Bolesław Święciochowski, Senior Rady Miejskiej we Wrześni zapytał, czy pan Hubert Świątkowski, radca prawny urzędu Miasta i Gminy we Wrześni podtrzymuje wcześniejszą opinię?

Hubert Świątkowski, radca prawny urzędu Miasta i Gminy we Wrześni powiedział, że podtrzymuje, to co powiedział, że jest to inny tryb zwołania Rady, niemniej jeżeli istnieją jakieś wątpliwości, jest jakiekolwiek inne zdanie na ten temat, to Radni winni rozstrzygnąć to w drodze głosowania.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych, 20 głosami „za", 1 „przeciw" i 0 „wstrzymującym się" przyjęła propozycje zmiany porządku obrad.


Bolesław Święciochowski, Senior Rady Miejskiej we Wrześni zarządził 10 min. przerwę na sporządzenie zmienionego porządku obrad.


Po przerwie


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych, 20 głosami „za", 1 „przeciw" i 0 „wstrzymującym się" przyjęła zmieniony proponowany porządek obrad (załącznik nr 2 i 3).


Pkt. 8
Wybór Przewodniczącego Rady

radny Bogumił Kwiatkowski na członka komisji skrutacyjnej zgłosił kandydaturę radnego Szymona Paciorkowskiego.

radny Tomasz Frankowski na członka komisji skrutacyjnej zgłosił kandydaturę radnego Zbigniewa Bieńko.

radny Waldemar Grześkowiak na członka komisji skrutacyjnej zgłosił kandydaturę radnego Macieja Szelągiewicza.


Wszyscy zgłoszeni kandydaci na członków komisji skrutacyjnej wyrazili zgodę na kandydowanie.


Bolesław Święciochowski, Senior Rady Miejskiej we Wrześni ogłosił przerwę.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie wybrała zgłoszonych radnych do komisji skrutacyjnej w składzie: Szymon Paciorkowski, Zbigniew Bieńko, Maciej Szelągiewicz.


Członkowie komisji skrutacyjnej na przewodniczącego komisji wybrali radnego Szymona Paciorkowskiego.


Radny Piotr Matuszewski zgłosił kandydaturę radnego Waldemara Grześkowiaka. Kandydat ma 56 lat, żonaty, dwoje dorosłych dzieci. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni. Ukończył Wydział Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej oraz Zarządzanie i Marketing na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Pracował w Tonsilu, w Urzędzie Miasta w Poznaniu i Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni. Obecnie jest Prezesem Zarządu GS Dominowo. Zaangażowany w życie publiczne swojego środowiska. Był współzałożycielem „Kurkowego Bractwa Strzeleckiego". Jest członkiem Towarzystwa „Świętego. Wojciecha", Wrzesińskiego Towarzystwa Kulturalnego, Stowarzyszenia Chór „Camerata" oraz Związku Harcerstwa Polskiego. Zaangażowany w budowę i remonty wrzesińskich pomników. W okresie przemian ustrojowych był przewodniczącym Komisji Organizacyjnej reaktywującej NSZZ „Solidarność" w ZWG „Tonsil". Od dwudziestu czterech lat czynnie uczestniczy w życiu wspólnoty samorządowej Gminy. W wyborach samorządowych przeprowadzonych dnia 16 listopada 2014 roku został po raz siódmy wybrany do Rady Miejskiej. Jako radny pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Gospodarczej, Inwentaryzacyjnej oraz członka Zarządu Gminy. Dwukrotnie obejmował funkcję zastępcy burmistrza. Miłośnik ziemi Wrzesińskiej, jej historii i tradycji. Współtwórca i prezes Towarzystwa Unia Wrześnian.

Radny Waldemar Grześkowiak wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.


Nikt z radnych nie zgłosił innych kandydatur.


Bolesław Święciochowski, Senior Rady Miejskiej we Wrześni ogłosił przerwę.


Radny Szymon Paciorkowski, przewodniczący komisji skrutacyjnej omówił sposób głosowania.


Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono przerwę.


Radny Szymon Paciorkowski, przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał protokół tajnego głosowania z I sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 4).


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych, 20 głosami „za", 0 „przeciw" i 1 „wstrzymującym się" podjęła uchwałę Nr I/1/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 5).


Bolesław Święciochowski, Senior Rady Miejskiej we Wrześni, gratulując radnemu Waldemarowi Grześkowiakowi objęcia funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, przekazał prowadzenie sesji.


Pkt 9
Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, Waldemar Grześkowiak podziękował za wybór na Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni. Powiedział, że jest pierwszym wśród równych i tak rozumie swoją pozycję. Zadeklarował, że będzie starał się działać dla dobra mieszkańców, społeczeństwa Gminy. Współpracować z władzami samorządowymi, z Panem Burmistrzem na czele żeby współpraca była owocna dla wszystkich mieszkańców. W stosunku do radnych zadeklarował równie owocną lojalność i chęć współpracy.


Pkt. 10
Wybór Wiceprzewodniczących Rady.
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, Waldemar Grześkowiak
na członków komisji skrutacyjnej zaproponował radnego Szymona Paciorkowskiego, radnego Zbigniewa Bieńko, radnego Macieja Szelągiewicza.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie wybrała zgłoszonych radnych do komisji skrutacyjnej w składzie: Szymon Paciorkowski, Zbigniew Bieńko, Maciej Szelągiewicz.


Radny Mirosław Chudy zgłosił kandydaturę radnego Macieja Baranowskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni. Radny ma 47 lat. Mieszka we Wrześni na os. Krzyża Grunwaldu. W okręgu tym otrzymał mandat radnego zdobywając 433 głosy z 713 oddanych głosów. Żonaty, ma dwóch dorosłych synów. Jest absolwentem Wydziału Matematyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Od dwudziestu trzech lat jest nauczycielem matematyki w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza we Wrześni. Przez osiem lat był pracownikiem dydaktycznym Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu. Do 2010 roku członek Krajowego Centralnego Zespołu Ekspertów Matematycznych przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Był założycielem i przez dwa lata piastował funkcję prezesa Stowarzyszenia „Twórcza Września", działającego na rzecz integracji dzieci niepełnosprawnych oraz aktywizacji dzieci i młodzieży. Organizator koncertów charytatywnych. Wielokrotnie organizował turnieje piłkarskie, rajdy integracyjne, rajdy rowerowe dla dzieci i młodzieży. Radny Rady Miejskiej we Wrześni czterech kadencji. Od 1998 roku działa aktywnie w samorządzie lokalnym. W Radzie Miejskiej we Wrześni w latach 1998-2000 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Edukacji, w latach 2002-2006 Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni. W 2006 - 2010 roku oraz 2010 - 2014 roku pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni. Ma świadomość potrzeb mieszkańców i aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz Wrześni. Jako radny działający w Komisji Edukacji miał realny wpływ na unowocześnienie bazy oświatowej szkół podstawowych i gimnazjów. Dzięki inicjatywie radnego zrealizowano plan zacieśnienia współpracy Gminy z Wrzesińską Spółdzielnią Mieszkaniową, budowę parkingów i dróg osiedlowych na os. Krzyża Grunwaldu, remontów, nawierzchni ulic i budowy chodników na wrzesińskich osiedlach. W razie konieczności radny sprawnie poprowadzi obrady Rady Miejskiej.

Radny Maciej Baranowski wyraził zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

radny Janusz Czyż zgłosił kandydaturę radnego Bolesława Święciochowskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni. Powiedział, że czyni to z wielką przyjemnością, gdyż zna radnego od wielu lat. Pracowali wspólnie od lat 80-tych w Zespole Szkół Zawodowych na ul. Wojska Polskiego i jego rekomendacja wynika z tej długoletniej znajomości i znajomości pracy i zaangażowania, jakie radny wkłada w pracę. Z wykształcenia historyk, nauczyciel, bardzo lubiany przez młodzież i nauczycieli. Z zamiłowania pasjonat ziemi wrzesińskiej. Jest wrześnianinem z wyboru. Zaangażował się w wiele dzieł tworzonych na „naszej" ziemi. Jest twórcą, animatorem kultury i historii. Pasjonat historii, twórca takich tworów jak Towarzystwo „Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919", Towarzystwo Unia Wrześnian, Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne. Tak szeroka działalność i szeroka znajomość tematów w pełni predestynuje radnego do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni. Działacz i radny już piątej kadencji. Był przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym Rady. Od dwóch kadencji Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Dodał, że nie ma lepszego człowieka na to stanowisko.

radny Bolesław Święciochowski wyraził zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

radny Ryszard Szwajca zgłosił kandydaturę pana Grzegorza Dobrosielskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni. Radny jest sołtysem wsi Grzybowo, aktywnie uczestniczącym w życiu społeczności wiejskiej, nie tylko wsi Grzybowo. Ma 57 lat, prowadzi własną działalność gospodarczą. W kontekście poprzednich kandydatów może nie ma tak bogatego życiorysu samorządowego, ale wszystko jest przed kandydatem, tym bardziej, że byłby to jeden z przedstawicieli wsi, bo wcześniej wymienieni kandydaci są z miasta. Apeluje do radnego, żeby przyjął tę funkcję.

radny Grzegorz Dobrosielski wyraził zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, Waldemar Grześkowiak ogłosił przerwę.


Radny Szymon Paciorkowski, przewodniczący komisji skrutacyjnej omówił sposób głosowania.


Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono przerwę.


a)
radny Szymon Paciorkowski, przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał protokół tajnego głosowania z I sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie: wyboru pana Macieja Baranowskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 6).


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr I/2/2014 w sprawie: wyboru radnego Macieja Baranowskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 7).


b)
radny Szymon Paciorkowski, przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał protokół tajnego głosowania z I sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie: wyboru pana Bolesława Święciochowskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 8).


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr I/3/2014 w sprawie: wyboru radnego Bolesława Święciochowskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 9).


c)
radny Szymon Paciorkowski, przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał protokół tajnego głosowania z I sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie: wyboru pana Grzegorza Dobrosielskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 10).


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr I/4/2010 w sprawie: wyboru radnego Grzegorza Dobrosielskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 11).


Pkt 11
Podjęcie uchwał w sprawie:

a)
Radny Jan Drewniak na przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni zgłosił radnego Mirosława Zgolińskiego.

Radny Mirosław Zgoliński wyraził zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 20 głosami „za", przy 0 „przeciw" i 1 „wstrzymującym się" podjęła uchwałę Nr I/5/14 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru radnego Mirosława Zgolińskiego na przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 12).


b)
Radny Szymon Paciorkowski na przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni zgłosił radnego Radosława Garbarka.

Radny Radosław Garbarek wyraził zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 20 głosami „za", przy 0 „przeciw" i 1 „wstrzymującym się" podjęła uchwałę Nr I/6/14 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru radnego Radosława Garbarka na przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 13).


c)
Radny Andrzej Rzeźnik
na przewodniczącego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni zgłosił radnego Ryszarda Szwajcę.

Radny Ryszard Szwajca wyraził zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 20 głosami „za", przy 0 „przeciw" i 1 „wstrzymującym się" podjęła uchwałę Nr I/7/14 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru radnego Ryszarda Szwajcę na przewodniczącego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 14).


d)
Radny Robert Smodlibowski
na przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni zgłosił radnego Bogdana Nowaka.

Radny Bogdan Nowak wyraził zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 20 głosami „za", przy 0 „przeciw" i 1 „wstrzymującym się" podjęła uchwałę Nr I/8/14 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru radnego Bogdana Nowaka na przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 15).

 

e)
Radny Maciej Szelągiewicz
na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni zgłosił radnego Piotra Matuszewskiego.

Radny Piotr Matuszewski wyraził zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 19 głosami „za", przy 1 „przeciw" i 1 „wstrzymującym się" podjęła uchwałę Nr I/9/14 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru radnego Piotra Matuszewskiego na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 16).


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, Waldemar Grześkowiak powiedział, że radni zostali poproszeni o złożenie deklaracji chęci udziału w pracach komisji, w związku z czym poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie proponowanego składu komisji Rady Miejskiej we Wrześni.


f)
Mirosław Zgoliński, Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni przedstawił proponowany skład Komisji.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr I/10/2014 w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 17).


g)
Radosław Garbarek, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni przedstawił proponowany skład Komisji.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr I/11/2014 w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 18).


h)
Ryszard Szwajca, Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni
przedstawił proponowany skład Komisji.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr I/12/2014 w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 19).


i)
Bogdan Nowak, Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni przedstawił proponowany skład Komisji.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr I/13/2014 w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 20).


j)
Piotr Matuszewski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni
przedstawił proponowany skład Komisji.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 20 głosami „za", przy 0 „przeciw" i 1 „wstrzymującym się" podjęła uchwałę Nr I/14/2014 w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 21).


k)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2015 na terenie Gminy Września.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 20 głosami „za", przy 0 „przeciw" i 1 „wstrzymującym się" podjęła uchwałę Nr I/15/2014 w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2015 na terenie Gminy Września (załącznik nr 22).


l)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września
omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 20 głosami „za", przy 0 „przeciw" i 1 „wstrzymującym się" podjęła uchwałę Nr I/16/2014 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni (załącznik nr 23).


ł)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowo - rzemieślnicze w Gutowie Małym w obrębie nieruchomości o numerze geodezyjnym 71.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że jego wyborcy mają działkę w Gutowie Małym i w tym roku okazało się, że w związku z wejściem w życie nowej ustawy, mówiącej, że działek III klasy ziemi nie wolno przeznaczyć pod budownictwo, powstał problem. Są dwie działki, na jednej są już fundamenty, są one ogrodzone, ze zjazdami i właściciele, którzy kupili tę działkę już z fundamentami, nie mogą uzyskać zgody Gminy na dalszą budowę.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że nie zna tej konkretnej sprawy. Natomiast prawdą jest, że toczył się spór w Sejmie i zakończył się dość niefortunnie, ponieważ Sejm uchwalił tę niefortunną zmianę przepisu, jednak z tego, co wie, prezydent zawetował tę ustawę. Jest to konsekwencja decyzji podjętej około 1, 5 roku temu, na skutek której w Polsce nie wolno w tej chwili budować na gruntach klasy III, II i I. W zamyśle miało to zapewne chronić grunty rolne, tylko, że nie wzięto pod uwagę tego, że będzie to „niedźwiedzia" przysługa dla właścicieli gruntów na wsiach, czyli najczęściej rolników, którym zdarza się mieć grunty klasy I, II lub III. W gminie Września jest to raczej rzadkie, bo gruntów klasy I i II prawie nie ma. Zablokowano możliwość budowy domów na gruntach klasy III i wyższej, zarówno na podstawie miejscowego planu zagospodarowania, jak i wydawania warunków zabudowy. Natomiast przypadek, o którym mówił radny, o ile jest prawdziwy, wydaje się całkowicie dziwny, bo jeśli ktoś ma już fundamenty, to znaczy, że miał pozwolenie na budowę, a jeżeli miał pozwolenie na budowę, to znaczy, że miał wcześniej wydane warunki zabudowy lub budował zgodnie z miejscowym planem. Można się domyślać, że były wydane warunki zabudowy i jeśli ktoś sprzedał działkę z wybudowanym fundamentem, a wylał je zgodnie z prawem, czyli miał pozwolenie na budowę, to wydaje się nieprawdopodobne, żeby nowy właściciel nie mógł kontynuować tej budowy, ponieważ przepisy nie działają wstecz. W związku z tym, jeżeli poprzedni właściciel miał pozwolenie na budowę, to to pozwolenie jest nadal ważne, więc raczej proponuje, by radny zwrócił się do pani naczelnik z Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury, żeby wyjaśnić ten przypadek. Wydaje się niewiarygodny ten przypadek, żeby ktoś sprzedawał działkę z fundamentami i ten, który kupił, nie mógł dokończyć budowy.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 20 głosami „za", przy 0 „przeciw" i 1 „wstrzymującym się" podjęła uchwałę Nr I/17/2014 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowo - rzemieślnicze w Gutowie Małym w obrębie nieruchomości o numerze geodezyjnym 71 (załącznik nr 24).


m)
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września
powiedział, że zgodnie z ustawą o gospodarowaniu przestrzennym raz na kadencję burmistrz musi przekazać Radzie Miejskiej ocenę aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i taki dokument został przekazany w dniu 14 listopada 2014 roku. Zgodnie z ustawą przyjęcie do wiadomości, zatwierdzenie tego opracowania odbywa się w drodze głosowania przez Radę Miejską.

Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że ponieważ nic nie zrozumiał z tego, co powiedziała Pani naczelnik, prosi o dodatkowe wyjaśnienia.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że projekt jest wyłącznie realizacją wymogu prawnego, który Gminie narzucił parlament ustawą sejmową, to znaczy, że raz na cztery lata burmistrz ma przedstawić Radzie taką ocenę. Ocenę aktualności tych dokumentów i de facto sprowadza się to do wymieniania, że Gmina ma osiemdziesiąt sześć planów, wszystkie są aktualne, że w trakcie wykonywania jest zmiana studium zagospodarowania, czyli stwierdzenie faktów. W maju 2013 została wywołana uchwała o zmianie studium, a burmistrz ma obowiązek przedstawić zebrany stan sytuacji na daną chwilę. Uchwała jest podejmowana, żeby opisać w niej, jaka jest sytuacja planów, a więc mówi, że Gmina ma osiemdziesiąt sześć planów, że plany są ważne, a studium jest w trakcie wykonywania.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 20 głosami „za", przy 0 „przeciw" i 1 „wstrzymującym się" podjęła uchwałę Nr I/18/2014 w sprawie: oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (załącznik nr 25).


n)
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września
omówił projekt uchwały w sprawie:nadania nazwy ulicy położonej w Bierzglinku w rejonie ulicy Bukowej.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 20 głosami „za", przy 0 „przeciw" i 1 „wstrzymującym się" podjęła uchwałę Nr I/19/2014 w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Bierzglinku w rejonie ulicy Bukowej (załącznik nr 26).


o)
Szymon Krajniak, kierownik referatu promocji
omówił projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego w 2015 roku.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 20 głosami „za", przy 0 „przeciw" i 1 „wstrzymującym się" podjęła uchwałę Nr I/20/2014 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego w 2015 roku (załącznik nr 27).


p)
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września
omówiła projekt uchwały w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 20 głosami „za", przy 0 „przeciw" i 1 „wstrzymującym się" podjęła uchwałę Nr I/20/2014 w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014 (załącznik nr 28).


Pkt 12.
Radny Maciej Baranowski
powiedział, że Gmina często udziela pomocy Powiatowej Komendzie Policji, więc może teraz Policja pomogłaby mieszkańcom. Na os. Krzyża Grunwaldu mnożą się kradzieże aut. Może Powiatowa Komenda Policji mogłaby zintensyfikować działania w tej sprawie dlatego, że jest uzasadniony niepokój mieszkańców. Mogłaby się zastanowić nad możliwością tymczasowego monitoringu, czy zabezpieczenia dróg wylotowych i obserwowania, jakiejś zasadzki w dni weekendowe. Poprosił o nocne, wieczorne patrole na osiedlu, by przynajmniej odstraszyć złodziei.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że Komendant Straży Miejskiej we Wrześni zgłosi sprawę Powiatowej Komendzie Policji.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że ma prośbę do przewodniczącego, by ustalić taką praktykę, żeby zawiadomienie o sesji równało się z tym, że można odebrać materiały, które są potrzebne na sesję.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, Waldemar Grześkowiak powiedział, że jest to praktykowane od przeszło dwudziestu lat. Dzisiejsza sesja była zwołana w innym trybie, jest to sesja organizacyjna. Radny może spokojnie spodziewać się, że przed następną sesją w terminie przewidzianym w Statucie otrzyma wszystkie materiały.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że odnośnie tego pytania chciałby powiedzieć, że sytuacja będzie, być może, inaczej rozwiązana. Gmina przymierza się do tego żeby zakupić dla wszystkich radnych komputery, które będą automatycznie zasilane wszystkimi projektami uchwał. W przypadku, gdy ktoś posiada internet lub w wersji „B" w przypadku, gdy pojawi się w Ratuszu i włączy laptopa w okolicach Ratusza, to projekty znajdą się na komputerze.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, Waldemar Grześkowiak powiedział, że radni otrzymali do wypełnienia oświadczenia majątkowe, w związku z czym poprosił o wypełnienie dwóch egzemplarzy i dostarczenie ich na jego ręce.
Powiedział także, że radni otrzymali ankietę personalną do wypełnienia, wobec czego prosi o jej wypełnienie i dostarczenie do Biura Rady Miejskiej.
Dodał, że radni otrzymali projekt budżetu na rok 2015, oraz projekt w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020 (załącznik nr 29 i nr 30). Jest to jedna z najpilniejszych spraw, jaką winna się zająć Rada oraz komisje, wobec czego poprosił, by przewodniczący komisji ustalili terminy posiedzeń komisji Rady Miejskiej we Wrześni.
Otrzymali Państwo także pismo Komisarza Wyborczego w sprawie zasad wygaśnięcia mandatu radnego i wygaszania mandatu wójta, burmistrza (załącznik nr 31).


Pkt. 13
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 17.45 zamknął posiedzenie Rady. Protokół zawiera 13 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Waldemar Grześkowiak


Sporządziła

/-/Jolanta Cypryańska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.