BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14260325
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XXXIII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 10 czerwca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

Protokół
nr XXXIII/2014
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 10 czerwca 2014 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 


XXXIII sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594).

Pkt 1
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 16.00 otworzyła sesję.
Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 18 radnych, co stanowi quorum. Nieobecni: radna Mariola Kasierska, radna Teresa Piskorż i radny Mirosław Zgoliński.
Protokół z sesji nr XXXII został przyjęty; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.

Pkt 2
Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2).

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września wnioskował o wprowadzenie trzech projektów uchwał w sprawie:
- zmiany uchwały Nr XXXII/378/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni";
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej 432 oraz torów PKP Września - Jarocin;
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Chocicza Wielka, Chocicza Mała, Białężyce, Grzymysławice.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poprosiła o wpisanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/378/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni" w pkt 6 n, a następnie przesunięcie dwóch kolejnych projektów zawartych w porządku do pkt 6 o i p. Poprosiła o wpisanie dwóch nowych projektów uchwał w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej 432 oraz torów PKP Września - Jarocin i w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Chocicza Wielka, Chocicza Mała, Białężyce, Grzymysławice kolejno w pkt 6 r i s.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie przyjęła zmieniony porządek obrad.

Pkt 3
Radny Szymon Paciorkowski zaapelował o podjęcie odpowiednich kroków związanych z placem zabaw dla dzieci przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 2 we Wrześni. Powiedział, że obecnie plac ten jest zniszczony, chodzi głównie o nawierzchnię i przyrządy. Zapytał, czy jest możliwość zainstalowania w tym miejscu dodatkowego monitoringu.

Pkt 4 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.
a) przedstawienie sprawozdania finansowego.
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że Jednostka Samorządu Terytorialnego sporządza na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, czyli na 31 grudnia, sprawozdanie finansowe.
Sprawozdanie finansowe za 2013 r. zostało zgodnie z ustawą o finansach publicznych przekazane Radzie Miejskiej dnia 28 marca 2013 roku. Wraz ze sprawozdaniami zostało również przekazane sprawozdanie o stanie majątku Gminy Września sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku.

b) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013.
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że wszyscy Państwo radni otrzymali sprawozdanie w ustawowym terminie, czyli do 31 marca 2014 r. Sprawozdanie składało się z dwóch elementów, czyli sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok oraz sprawozdanie związane z bilansami.
Sprawozdanie to podlegało również przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej, do której złożone zostało w dniu 30 marca 2014 roku z zachowaniem ustawowego terminu. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała stosowną opinię o przedłożonym dokumencie.
Powiedziała, że w momencie zamknięcia budżetu powstała nadwyżka w kwocie ponad 6.600.000, 00 zł, dług Gminy Września na dzień 31 grudnia wyniósł 17.749.000, 00 zł. W wyniku zamknięcia ksiąg bilansowych i rozliczenia roku 2013 Gmina Września uzyskała wolne środki w kwocie ponad 10.500.000, 00 zł, które zasiliły budżet w roku bieżącym.

c) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Września sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2013 rok.

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu za 2013 rok. (załącznik nr 3)

d)przedstawienie stanowiska w sprawie zastrzeżeń zawartych w opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczyły głównie błędów rachunkowych i błędów związanych z klasyfikacją budżetową. W II opinii stwierdzono błąd w kwocie wydatków pomiędzy sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013, a sprawozdaniem Rb 28S. W punkcie IV informacja o stanie mienia komunalnego również wykazano rozbieżności. Stosowne wyjaśnienia zostały złożone na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. (załącznik nr 4).

e) dyskusja i głosowanie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka otworzyła dyskusję. Wobec braku głosów przewodnicząca zamknęła dyskusję i przystąpiono do głosowania uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/383/14 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok (załącznik nr 5).

Pkt 5
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

a) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2013 rok.
Radny Bolesław Święciochowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2013 rok (załącznik nr 6).

b) wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września z wykonania budżetu za rok 2013.

Radny Bolesław Święciochowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek komisji o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września z wykonania budżetu za rok 2013 (załącznik nr 7).

c) opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.

Radny Bolesław Święciochowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił o przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej radnego Ryszarda Szwajcę, członka komisji rewizyjnej. (załącznik nr 8).

d) informacja o stanie mienia jst.
Radny Bolesław Święciochowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że informacja dotycząca mienia komunalnego została przedstawiona radnym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok. Informacja ta zawiera dane dotyczące zmian jakie zaszły w stanie mienia w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. Materiał ten pozwolił na szczegółowe zapoznanie się ze stanem mienia komunalnego Miasta i Gminy Września.
Dodał, że Komisja Rewizyjna podczas swoich prac zapoznała się z dokumentem i po dokonaniu jego analizy nie wniosła uwag.

e) dyskusja i głosowanie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka otworzyła dyskusję. Wobec braku głosów, przewodnicząca zamknęła dyskusję i przystąpiono do głosowania uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/384/2014 w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok (załącznik nr 9).

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka złożyła gratulacje burmistrzowi. Dodała, że podczas ustalania budżetu na rok 2013 radni obawiali się czy wobec kryzysu gospodarczego będą środki na inwestycje gminne. Okazało się, że obawy te nie potwierdziły się do końca. Gmina przeznaczyła kwotę 10.500.000,00 zł na działania inwestycyjne i jest to bardzo dobry rezultat.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września podziękował za udzielenie absolutorium.

Pkt 6.
a)

Salę obrad opuścił radny Mirosław Zgoliński. Od tego momentu w posiedzeniu Rady Miejskiej uczestniczyło 18 radnych.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/385/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej 27B wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie. (załącznik nr 10)

b)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/386/2014 w sprawie: wyrażenia zgody ma zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej 29. (załącznik nr 11)

Na salę wszedł radny Mirosław Zgoliński. Od tego momentu w posiedzeniu Rady Miejskiej uczestniczyło 19 radnych.

c)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/387/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Kawęczynie. (załącznik nr 12)

d)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/388/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gozdowie. (załącznik nr 13)

e)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/389/2014 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Paderewskiego we Wrześni. (załącznik nr 14)

f)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/390/2014 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Słomowo. (załącznik nr 15)

g)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/391/2014 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Nową i Główną. (załącznik nr 16)

h)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/392/2014 w sprawie: nadania nazw ulicom powstałym w Bierzglinku. (załącznik nr 17)


i)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/393/2014 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/345/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Programu pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom inwestującym na terenie Gminy Września". (załącznik nr 18)

j)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/394/2014 w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIV/461/10 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Wrześni. (załącznik nr 19)

k)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/395/2014 w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020. (załącznik nr 20)

l)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/396/2014 w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020. (załącznik nr 21)

ł)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, 18 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę nr XXXIII/397/2014 w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrzesińskiemu. (załącznik nr 22)

m)

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że będzie głosował za, aby inwestycja związana z budową chodnika w Gutowie Małym została zrealizowana, zastanawia się natomiast, dlaczego po raz kolejny Gmina Września pomaga w inwestycji Starostwu Wrzesińskiemu. Powiedział również, że stan drogi przy ulicy Witkowskiej jest w złym stanie, dlatego należałoby nawierzchnię naprawić.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, 18 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę nr XXXIII/398/2014 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego. (załącznik nr 23)

o)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/399/2014 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/378/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni". (załącznik nr 24)

p)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/400/2014 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020. (załącznik nr 25)

r)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/401 /2014 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014. (załącznik nr 26)

s)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/402 /2014 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej 432 oraz torów PKP Września - Jarocin. (załącznik nr 27)

t)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/403 /2014 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Chocicza Wielka, Chocicza Mała, Białężyce, Grzymysławice. (załącznik nr 28)


7. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni
Do Biura Rady wpłynęła informacja o wynikach kontroli „Wykorzystanie przez wielkopolskie jednostki samorządu terytorialnego obiektów sportowo-rekreacyjnych"; (załącznik nr 29)
Do Biura Rady wpłynęła prośba Fundacji im. Stefana Batorego o współpracę ze stowarzyszeniem Idealna Września w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór; (załącznik 30)
Do Biura Rady drogą e-mailową wpłynęła informacja od adwokata, pana Roberta Maciejewskiego w sprawie roszczeń spadkobierców terenów położonych w obrębie działek, na których ma powstać między innymi Fabryka VW.
Mandanci nie są przeciwni temu, aby na ich dawnych ziemiach powstała fabryka Volkswagena, jednakże zwracają uwagę, że sprawy związane z własnością tych gruntów winny być załatwiane przez wszystkie strony w poszanowaniu ich interesów i praw przysługujących na podstawie obowiązujących przepisów prawa; (załącznik nr 31)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęły drogą e-mail zapytania Pana Roberta Czwajdy; (załącznik nr 32)
Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze;
Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy, zawody, w których uczestniczyłam osobiście lub wyznaczałam zastępstwa. (załącznik nr 33)

Pkt 8. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.
- Informację o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym burmistrz przekazał na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej. (załącznik nr 35)
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że Gmina Września po podjęciu dzisiejszych uchwał dopełniła wszystkie procedury związane ze Strefą Aktywności Gospodarczej. Po 23 czerwca również zostanie zamknięta droga przy inwestycji związanej z Volkswagenem.


Pkt 9
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września
odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Szymona Paciorkowskiego powiedział, że Gmina Września domaga się wymiany nawierzchni. Ze względu na fakt zmiany nawierzchni Gmina musiała się zgłosił do Wojewody o zgodę w sprawie zmiany podłoża, gdyż były one zbudowane podczas specjalnego programu. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie przed wandalizmem, Gmina przekaże Samorządowej Szkole Podstawowej o odwrócenie kamer, tak aby można było obserwować plac zabaw.

Pkt 10
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, radna Bożena Nowacka o godz. 17.30 zamknęła posiedzenie Rady.
Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Bożena Nowacka


Protokolant

/-/Anna Olkowska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.