BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14278234
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

Protokół
nr XXXIV/2014
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 16 września 2014 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 


XXXIV sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.).

 

Pkt. 1
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 15.30 otworzyła sesję.
Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum. Nieobecny był radny Szymon Paciorkowski.


Protokół z sesji nr XXXIII został przyjęty, nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.


Pkt. 2
Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2).

Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września poprosił o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie:
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok (załącznik nr 3);
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim (załącznik nr 4).

Na salę obrad wszedł radny Szymon Paciorkowski. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 21 radnych.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że ponieważ w dniu wczorajszym minął termin wyłożenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim, a także nie wpłynął żaden wniosek, protest, ani zażalenie i treść planu jest taka sama jak w momencie wyłożenia kilka miesięcy temu możliwym jest poproszenie o wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad. Burmistrz dodał, że projekty zostaną szczegółowo omówione na dzisiejszym posiedzeniu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka poprosiła o zapisanie w porządku obrad:
- w pkt 4 ż 1 projektu uchwały w sprawie: - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok;
- w pkt 4 ż 2 projektu uchwały w sprawie: - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim.

Rada Miejska w obecności 21 radnych jednogłośnie, pozytywnie przegłosowała nowy porządek obrad.


Pkt. 3
Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że na ul. Słowackiego są suche drzewa, bez korony, niektóre gałęzie zapewne zagrażają bezpieczeństwu, wobec czego poprosił o dokonanie przeglądu i ewentualne usunięcie chorych drzew.

Radny Bolesław Święciochowski zaprosił na uroczystość patriotyczno - religijną w 75 rocznicę agresji Armii Czerwonej na Polskę w 1939 roku.

Radny Maciej Baranowski podziękował za budowę chodnika na ul. Wojska Polskiego.

Radna Mariola Kasierska powiedziała, że także chciała podziękować za budowę chodnika na Wojska Polskiego . Zapytała, czy planowane są naprawy innych chodników jak, np. odcinek od ul. Zamysłowskiego od strony ul. Żwirki i Wigury do ul. Kosynierów?


Pkt. 4
a)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/404/2014 w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Września (załącznik nr 5).


ą)
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że Rada Miejska podjęła uchwałę w spawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Września, czyli uchwałę, która jest kontynuacją uchwał, która za skutkowała (nie wyłącznie z tego powodu ale za skutkowała) pojawieniem się wielu firm i pojawieniem się nowych miejsc pracy. Gmina chce podnieść liczbę zatrudnionych, którzy muszą znaleźć miejsca pracy w firmie aby firma mogła skorzystać z ulg. Natomiast odnośnie uchwały w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Września decyzja, która została zaproponowana i pozytywnie zaopiniowana na wczorajszej Komisji ma być kontynuacją tego co Gmina robi od 2002 roku, tzn. nie podnosi stawek podatkowych. W związku z dużą inwestycją i instytucjami związanymi z pojawieniem się dużego inwestora, czyli kolejnymi dziesiątkami ha, które będą zabudowywane fabrykami kontrahentów Gmina chce żeby skorzystali nie tylko przedsiębiorcy, nie tylko firmy, które się pojawiają ale także zwykli mieszkańcy Gminy. Jest to coś, co ma być namacalnym dowodem, że mimo, iż Gmina ma najniższe stawki podatku w Polsce, to przy niezmienionych stawkach wpływy do budżetu w 2013 roku wyniosły ponad 20 mln zł, natomiast w 2002 roku 10 mln zł, czyli nie zwiększając stawek podatku, dochody są dwa razy wyższe. Jest szansa i możliwość żeby mieszkańcy odczuli w swoich portfelach, że mieszkają w dobrze zarządzanej Gminie. Drugi cel jest taki, że Gmina chce by ludzie przyjeżdżali nie tylko na 8 godzin do pracy w fabrykach lecz również, zwłaszcza młodzi ludzie podejmowali decyzje o kupnie mieszkania, czy budowy domu w Gminie Września. Korzyści będą takie, że 37,5 % podatku, który zapłaci mieszkaniec Wrześni w PIT-cie wraca do Wrześni w postaci wpływów do budżetu Gminy z PIT-a. W 2013 roku wpływy do budżetu z PIT-ów wyniosły 27 mln 9 tys zł, a więc wpływy z udziału w PIT-cie są wyższe niż suma wszystkich zebranych podatków lokalnych w Gminie Września. To umniejszenie wpływu z podatku od budynków mieszkalnych w kwocie około 600 tys zł ma być pewnego rodzaju zachętą do tego żeby ludzie wykazywali PIT w naszym mieście. Miasta walczą o to by ludzie składali PIT w tych miejscach gdzie się mieszka, a nie gdzie się jest zameldowanym. Burmistrz powiedział, że uważa, że fakt, iż ludzie nie będą płacili podatku od nieruchomości w Gminie Września jest pewnym rodzajem zachęty do podjęcia decyzji wybudowania domu, czy kupna mieszkania w Gminie Września. Dodał, że Gmina Września nie jest pierwszą Gminą w Polsce, która podejmuje uchwałę w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości, ponieważ Gmina Michałowo niedaleko Białegostoku również taką decyzję podjęła. Jednak Gmina Września na pewno będzie pierwszą gminą w Wielkopolsce, w której mieszkańcy nie będą płacić podatku od budynków mieszkalnych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka powiedziała, że zdarzenie jest spektakularne. Biorąc pod uwagę przyszłe korzyści, zwłaszcza, że zmagamy się z niżem demograficznym Września ma wszelki potencjał i szansę na to żeby rozwijać się i rozrastać. Dodała, że myśli, że jest to rzeczywiście coś co wielu osobom ułatwi decyzję, a mieszkańcom pozwoli zatrzymać środki w domowych budżetach. Podjęcie uchwały jest to wyraz pochylenia się nad potrzebami wszystkich, pojedynczych i zbiorowych mieszkańców Gminy Września. Przewodnicząca dodała, że jest zadowolona, że Rada Miejska we Wrześni może podjąć taką uchwałę.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/405/2014 w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 6).


b)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXVI/406/2014 w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa oraz wyboru Burmistrza Miasta i Gminy w 2014 r. (załącznik nr 7).


c)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/407/2014 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce zatwierdzonego uchwałą Nr XXVII/260/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2004 r. (załącznik nr 8).


ć)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/408/2014 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce - dz. nr ewid. 105/15 (załącznik nr 9).


d)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/409/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Jana Pawła II 4 (załącznik nr 10).


e)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/410/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Słowackiego (załącznik nr 11).


ę)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/411/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Objazdowej (załącznik nr 12).
f)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/412/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Sokołowie przy ul. Sportowej 3 (załącznik nr 13).


g)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/413/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Nowej Wsi Królewskiej (załącznik nr 14).


h)
Radna Mariola Kasierska
powiedziała, że z informacji, które otrzymała wartość darowizny to około 960 tys zł, w związku z czym zapytała, czy były prowadzone rozmowy z podmiotami gospodarczymi, które zajmują lokale w budynku, ponieważ z informacji jakie posiada wynika, że takich rozmów nie było. Przedsiębiorcy są bardzo źli i zaskoczeni. Jest tam od sześciu do siedmiu podmiotów gospodarczych, które wykonują pracę, zarobkują, utrzymują z tej działalności rodziny. Płacą czynsze dzierżawy w takiej wysokości jaka jest im przyznana i obawiają się, że znajdując jakikolwiek inny lokal na wolnym rynku stawki wzrosną dwukrotnie. Zapytała, czy nie ma lokalu zastępczego dla tych podmiotów? Metraż budynku nie jest aż tak duży by w pełni zapewnił szkolenie zawodowe uczniów. Dlaczego Powiat sprzedał inne lokale, jak np. budynek na ul. Gnieźnieńskiej gdzie dawniej mieściła się Szkoła Mleczarska? Powiat ma jeszcze inne lokale, które może zagospodarować na Centrum Rozwoju Zawodowego. Dodała, że jest za utworzeniem Centrum Rozwoju Zawodowego ale jest przeciwna żeby oddawać Powiatowi budynek w darowiźnie, ponieważ uszczupli to środki trwałe i wartość majątku Gminy, a zwiększy wartość majątku Powiatu, w związku z powyższym jest przeciwna projektowi uchwały i prosi o jego oddalenie.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że z wyciągu z operatu szacunkowego, który radna zacytowała wynika, że oszacowana wartość rynkowa nieruchomości to 644 tys zł, w tym wartość gruntu to 315 tys zł, a więc tych licz się nie dodaje, a wręcz odejmuje. Po drugie radna zasugerowała, że podmiotów, które wydzierżawiają lokale na swoją działalność jest od sześciu do siedmiu jednak był tam i nie sądzi by było ich tyle. Natomiast gdyby budynek został własnością Gminy i Gmina miałaby tym ludziom wynajmować po niższej cenie niż rynkowa, to jest to namawianie burmistrza by działał niezgodnie z prawem, ponieważ Gmina może wydzierżawiać tylko i wyłącznie na zasadach rynkowych i w drodze przetargu wyłonić dzierżawcę i kwotę za jaką wydzierżawia lokale. Ze względu na pojawiające się obiekty wielkopowierzchniowe w centrum miasta przybywa pomieszczeń, które można wynająć. Gmina także jest w posiadaniu budynku przy ul. Chopina który można wynająć. Na przestrzeni 20 lat Stowarzyszenie Bursy Gimnazjalnej, które zarządzało, czy używało budynku również wynajmowało pomieszczenia na zasadach wolnorynkowych, a nie poniżej kwoty rynkowej, więc kwota, która była ustalona 5, 10 czy 8 lat temu musiała być oparta o rachunek ekonomiczny i o wycenę, czy stawki wolnorynkowe. Natomiast co do samej istoty zdarzenia, że Bursa trafia z powrotem w ręce Starostwa, to Bursa została wybudowana na potrzeby LO, ówczesnego Gimnazjum, więc szkoły średniej, a szkoły średnie w Polsce podlegają Starostwu Powiatowemu i obiekt ten wraca do Starostwa Powiatowego. Wyłącznie z powodów przepisów o komunalizacji
obiekt trafił do Gminy, który też w międzyczasie wielokrotnie zmieniał swój kształt, powierzchnię, itp. Ponadto wielokrotnie się zdarzało, że samorządy wymieniły się nieruchomościami. Zdarzały się przypadki, że Gmina potrzebowała od Starostwa grunty, które były potrzebne do działalności Gminy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka powiedziała że budynek na ul. Gnieźnieńskiej nigdy nie był własnością Starostwa Powiatowego. Sprzedał go właściciel, czyli Spółdzielnia Szkoleniowo-Usługowa, także Starostwo Powiatowe nie miało wyjścia. Właściciel nie chciał przekazać, ani sprzedać budynku za mniejsze pieniądze i sprzedał go na zasadach komercyjnych.

Radna Mariola Kasierska powiedziała, że dobrze odczytała wyciąg z operatu, czyli 644 tys zł, w tym grunty 315 tys zł. Jest za tym by powstała szkoła ale prosi by porozmawiać z podmiotami gospodarczymi, podać propozycje. Nie ma dialogu społecznego, nie ma rozmów, ludzie o niczym nie wiedzą. Prosi by na przyszłość przed podjęciem takich działań dane osoby, czy podmioty były informowane.

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że będzie głosował za podjęciem uchwały, w związku z tym, że jest to bardzo istotna uchwała odnośnie poprawy edukacji młodzieży. Będzie, tzw. ciąg budynków w rejonie ul. Wojska Polskiego, który kształci nie tylko stacjonarnie ale również zawodowo młodzież. Dodał, że zna jednego z najemców budynku, który wiedząc, że taka sytuacja będzie miała miejsce przygotowała się i ma już inny lokal.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że uważa to za niezwykle szlachetny i pożyteczny gest ze względu na to, że szkoła z wieloletnimi tradycjami będzie mogła z tego budynku korzystać i nie psujmy dobrej współpracy między samorządem lokalnym Gminnym i Powiatowym. Wielokroć bywało, że pomoc była udzielana raz w jedną raz w drugą stronę. Przypomniał, że Zespół Szkół Specjalnych jest obecnie w budynku przy Szkole nr 6 i nikomu to nie przeszkadza. Bursa Gimnazjalna należała do LO, obecny nadzór jako gospodarza należy do Starostwa Powiatowego, także wszystko wraca do właściwego porządku z czego jest zadowolony.

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że miał zaszczyt być dwie kadencje przewodniczącym Rady Rodziców w LO i cały czas Bursa była związana ze szkolnictwem średnim.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych, 20 głosami za, przy 0 przeciw, 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę nr XXXIV/414/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej na rzecz Powiatu Wrzesińskiego (załącznik nr 15).


i)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/415/2014 w sprawie: nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ulicy Ignacego Paderewskiego (załącznik nr 16).


j)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/416/2014 w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Małych w rejonie ulicy Długiej (załącznik nr 17).


k)
Radna Teresa Piskorż
powiedziała, że kontynuując wczorajszą dyskusję chciała dodać, że w dniu dzisiejszym otrzymała informację telefoniczną ale tym razem od Związków Zawodowych Szkoły. W roku szkolnym 2014-2015 jest 399 uczniów, 268 nowych, co daje 667 uczniów oraz około 50 nauczycieli, czyli ponad 700 osób. W bibliotece jest 1,5 etatu, która jest czynna do godziny 16:00 i jeśli nie ma jakiegoś nauczyciela dzieci, czyli około 30 uczniów muszą być w bibliotece. Jest obawa o bezpieczeństwo dzieci. Będzie głosowała za przyjęciem projektu uchwały, jednak prosi by zwiększyć etat bibliotekarza po to żeby było bezpieczniej. Panie bibliotekarki często są same, więc kiedy nie ma nauczyciela opanowanie sali bibliotecznej z taką ilością dzieci jest trudne. Poprosiła także by w miarę możliwości rozwiązać problem małej sali gimnastycznej, bo wprawdzie jest Orlik ale kiedy jest zimno nie można z niego korzystać, a zależy nam na sprawności dzieci, która przy takiej ilości dzieci i tak małej sali gimnastycznej gdzie są połączone Szkoły jest to niemożliwa.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka powiedziała że Szkołą kieruje dyrektor. Jest zobowiązany respektować wszelkie przepisy, a przepisy dotyczące bezpieczeństwa są jakby kontrolowane i są priorytetem bezwzględnie. Dodała, że można taki wniosek, jako wniosek złożony przez radną przedstawić dyrektorowi szkoły, natomiast pojawienie się dzieci ze Szkoły nr 1 w tym budynku, który pustoszał, bo jest niż demograficzny służy temu żeby standard pracy, poziom wszelkich usług podnieść. Przekażemy te informacje dyrektorowi szkoły.

Radna Teresa Piskorż powiedziała, że informacje otrzymała od Związków Zawodowych Szkoły.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka powiedziała, że prosi o złożenie formalnego pisma.

Radna Teresa Piskorż powiedziała, że zostanie złożone przez Związki Zawodowe Szkoły.

Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że sprawdzi czy jest wystarczająca ilość etatów w bibliotece. Odnośnie wielkości sal gimnastycznych powiedział, że zajęcia z w-fu odbywają się nie tylko na sali sportowej ale również na Orliku i basenie. Zajęcia są tak rozłożone żeby wszystkie dzieci miały możliwość ćwiczenia na sali gimnastycznej lub na basenie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka powiedziała, że za organizację pracy we wsparciu organu prowadzącego odpowiada dyrektor.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że istotą tego, że w budynku będzie połączona Szkoła Podstawowa z Gimnazjum jest to aby odciążyć budynek Szkoły nr 1 i nie spowodować tam zmianowości aby dzieci mogły chodzić na zajęcia w komfortowych warunkach na jedną zmianę. O ile pamięta kilka lat temu w Gimnazjum nr 2, a także Gimnazjum nr 1 było dwukrotnie więcej uczniów niż obecnie, gdzie było bardzo dużo klas, a obiektów sportowych było mniej. Nie było możliwości korzystania z basenu, kręgielni, Orlików i z wielu innych obiektów, a sale były takie same. Dodał, że zwiększając odpowiednio bazę sportową, czyli bieżnie, Orliki dojdzie do rozładowania tłoku tak żeby dzieci mogły w bardziej komfortowych warunkach pracować.

Radna Teresa Piskorż powiedziała, że nie jest przeciwna, nie wracajmy do starych spraw tylko cieszmy się tym co mamy i pomagajmy.

Radny Robert Smodlibowski ze względu na ilość samochodów, którymi rodzice przywożą dzieci do szkoły zapytał, czy jest możliwość by dzieci Szkoły Podstawowej przyjeżdżały do Szkoły Podstawowej na godzinę 7:45, a Gimnazjum na godzinę 8:00?

Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że zorientuje się, czy rodzice sygnalizowali taką potrzebę.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/417/2014 w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni i nadanie mu statutu (załącznik nr 18).


l)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/418/2014 w sprawie: ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 19).


ł)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/419/2014 w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 (załącznik nr 20).


m)
Radny Maciej Szelągiewicz
powiedział, że cieszy się, że zostanie podjęta uchwała sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania sportu w Gminie Września, ponieważ uważa, że każde środki wydane na sport, czy ten masowy, rekreacyjny, czy ten związany z klubami pomoże klubom w jeszcze prężniejszej działalności. Po drugie kluby grają na coraz wyższych szczeblach i oprócz tego, że w jakimś sensie promują swoich sponsorów promują także miasto. Wspaniale będzie jeśli Września będzie się kojarzyła nie tylko ze Strajkiem Dzieci Wrzesińskich i Volkswagenem ale również z silnym klubem. Jest to fajna sprawa dla młodzieży, co nazywa „efektem Małysza". Małysz osiągając wyniki spowodował, że coraz więcej ludzi zaczęło trenować i myśli, że we Wrześni będzie podobnie. Zapytał, czy można określić w przybliżeniu o jakich dodatkowych środkach na finansowanie jest mowa?

Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że środki będą ujęte w projekcie budżetu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka powiedziała, że rzeczywiście jest to nowa instytucja i nowe środki na nowe zadania, ma nadzieję, że nie tylko z jednym klubem.

Radny Robert Smodlibowski powiedział, że jest parę dyscyplin komercyjnych, jest bardzo dużo szkółek płatnych i porównując sporty jak, np. tenis gdzie rodzice posyłają dzieci na siłę, którym się niejednokrotnie nie chce ćwiczyć to dzieci z wiosek poświęcając dodatkowy czas na dojazd bardzo chętnie biorą udział w zawodach, co miał okazje zaobserwować na „czwartkach lekkoatletycznych". Radość i chęć uczestniczenia w zawodach dzieci ze wsi napawa dumą. Jednak rozmawiając z nauczycielami w-fu usłyszał, że brakuje środków na nagrody pocieszenia dla dzieci, a z których tak bardzo się cieszą. Dodał, że porównując sporty jak, np. tenis gdzie rodzice często posyłają dzieci na siłę, którym to nie chce się ćwiczyć, to dzieci z wiosek mimo iż muszą poświęcić dodatkowy czas na dojazd chętnie biorą udział w zawodach.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka powiedziała, że przy komunikacji publicznej dosyć drogiej dostać się ze wsi do miasta nie jest jeszcze tak oczywiste dla dzieci dlatego cieszy się, że są ludzie którzy chcą to organizować.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/420/2014 w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania sportu w Gminie Września (załącznik nr 21).


n)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/421/2014 w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe działające na terenie Miasta i Gminy Września, prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybie sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i zatwierdzania (załącznik nr 22).


ń)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/422/2014 w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Bardo (załącznik nr 23).


o)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/423/2014 w sprawie: zaliczenia drogi znajdującej się w miejscowości Białężyce do kategorii dróg gminnych (załącznik nr 24).


ó)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/424/2014 w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej znajdującej się w miejscowości Białężyce (załącznik nr 25).


p)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/425/2014 w sprawie: zaliczenia drogi znajdującej się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych (załącznik nr 26).


q)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/426/2014 w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych (załącznik nr 27).


r)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/427/2014 w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września (załącznik nr 28).


s)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/428/2014 w sprawie: zaliczenia drogi znajdującej się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych (załącznik nr 29).


ś)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/429/2014 w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej znajdującej się w obszarze Miasta i Gminy Września (załącznik nr 30).


t)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/430/2014 w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych (załącznik nr 31).


u)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/431/2014 w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września (załącznik nr 32).


v)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/432/2014 w sprawie: zapewnienia środków finansowych w 2015 r. na realizację zadania pn. „Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie" (załącznik nr 33).


w)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/433/2014 w sprawie: przyjęcia do wykonania zadania publicznego z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 34).


x)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/434/2014 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Nekla w 2014 r. (załącznik nr 35).


y)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/435/2014 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Nekla w 2015 r. (załącznik nr 36).


z)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/436/2014 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w 2015 r.(załącznik nr 37).


ź)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/437/2014 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020 (załącznik nr 38).


ż)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/438/2014 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 wraz z autopoprawką (załącznik nr 39 i 40).


ż 1)
Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki omówiła projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że niepokojący jest wzrost spożycia alkoholu w grupie wiekowej między 13 - 15 rokiem życia. Zapytał jaka profilaktyka i informacja o szkodliwości spożywania alkoholu jest prowadzona na terenie szkół? Czy są prowadzone spotkania mówiące o nieprzyjemności spożywania alkoholu?

Anna Grzybowska , pełnomocnik ds. Profilaktyki powiedziała, że przedstawione dane są zaczerpnięte z diagnozy, która była przeprowadzona w 2010 roku na terenie Gminy Września. Od czasu przeprowadzenia diagnozy Gmina co roku stara się przeprowadzać we wszystkich szkołach warsztaty, na których terapeuci pracują z klasą, rodzicem, pedagogiem i wychowawcą i starają się przekazać odpowiednią wiedzę. To jak się zmieniła świadomość dzieci okaże się po przeprowadzeniu diagnozy, która rozpocznie się z końcem września i prawdopodobnie zakończy do końca października. Wtedy będzie wiadomo na ile warsztaty nauczyły i zmieniły świadomość dzieci.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka dodała, że każda szkoła, na każdym poziomie ma obowiązek utworzyć programy wychowawcze, programy profilaktyczne.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/439/2014 w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok (załącznik nr 41).


ż 2)
Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/440/2014 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim (załącznik nr 42).


Pkt. 5
Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka powiedziała, że do Biura Rady wpłynęła informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za pierwsze półrocze 2014 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury (załącznik nr 43).
Do Biura Rady wpłynął Apel Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej w sprawie odrzucenia veta Prezydenta Bronisława Komorowskiego do ustawy wprowadzającej możliwość odrolnienia gruntów klas I-III o powierzchni do 0,5 ha bez zgody MRiRW - z propozycją podjęcia podobnego apelu. Przewodnicząca poprosiła o zapoznanie się z dokumentem i ewentualny wniosek na kolejnej sesji o rozpatrzenie apelu (załącznik nr 44).
Do Biura Rady w imieniu Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej przy Prezydencie Miasta Poznania wpłynęła prośba o udostępnienie informacji i danych kontaktowych do młodzieżowych rad funkcjonujących w gminie. Przewodnicząca powiedział, że udzielono odpowiedzi, że w Gminie Września nie ma takich rad (załącznik nr 45).
Do Biura Rady wpłynęły pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przekazania uchwał według właściwości (załącznik nr 46 i 47).
Do Biura Rady wpłynęło pismo Pana Pawła Siemiątkowskiego dotyczące konfliktu międzysąsiedzkiego, a także odpowiedź z-cy Burmistrza Jana Maciejewskiego, której udzielił na ww pismo (załącznik nr 48).
Do Biura Rady wpłynęło pismo Panów: Karola i Stanisława Tyrków w sprawie postawienia znaku drogowego B 35- zakaz postoju w Bierzglinku na ul. Cisowej. Przewodnicząca powiedziała, że sprawa jest w toku, panowie otrzymają odpowiedź (załącznik nr 49).
Do Biura Rady wpłynęło pismo Pana Roberta Czwajdy w związku z odmową przez pana Burmistrza udostępnienia informacji publicznej, jaką są nagrania z przebiegu Komisji Rady Miejskiej. Przewodnicząca powiedziała, że Burmistrz przedstawił informację, która zostanie także przekazana zainteresowanemu (załącznik nr 50).
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka przypomniała, że zgodnie z art. 24 h ust.4 ustawy o samorządzie gminnym radni zobowiązani są do złożenia oświadczeń majątkowych na dwa miesiące przed upływem kadencji, czyli do dnia 21 września br., wobec czego poprosiła by radni złożyli oświadczenia majątkowe do biura rady;
Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze.
Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy, zawody, w których Przewodnicząca uczestniczyła osobiście lub wyznaczała zastępstwa.

Pkt. 6
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września:


Informację o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym burmistrz przekazał na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej (załącznik nr 51).
Burmistrz powiedział, że trwa realizacja budżetu, zwłaszcza zadań inwestycyjnych, które są uchwalone uchwałą budżetową na 2014 rok. Gmina przygotowuje się również z wnioskami do różnych dofinansowań, które będą w 2015 roku. Trwają przygotowania związane z tworzeniem zadań do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 i między innymi powstawał kontrakt terytorialny dla województwa wielkopolskiego, w którym udało się zawrzeć budowę obwodnicy Wrześni jako jedno z zadań kontraktu. By do tego doszło jest jeszcze daleka droga niemniej jednak udało się wpisać jako 14 zadanie w Wielkopolsce. Wymaga to różnych działań, które ma nadzieje, że nastąpią. Trwają uzgodnienia Wielkopolskiego Programu w Brukseli i prawdopodobnie pod koniec października będą podpisywane przez ministra infrastruktury dla wszystkich województw kontrakty wynegocjowane z Brukselą. Oprócz tego będzie mnóstwo nowych programów, problem polega na tym aby połączyć oczekiwania Gminy z programami zatwierdzonymi przez Brukselę i żeby je odpowiednio wpisać. Burmistrz powiedział, że ma nadzieję, że kolejna kadencja Rady Miejskiej będzie realizacją tych różnych pomysł wpasowanych w Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny.

Pkt. 7
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września
odpowiadając na pytanie radnego Stefana Ogrodowicza dotyczące drzew na ul. Słowackiego powiedział, że decyzja na wycinkę jest w trakcie wydawania i po jej uzyskaniu po 15 października drzewa zostaną wycięte.


Pkt. 8
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, radna Bożena Nowacka o godz. 17.10 zamknęła posiedzenie Rady.
Protokół zawiera 11 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Bożena Nowacka


Protokolant

/-/Jolanta Cypryańska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.