BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14294413
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku - wyjaśnienia siwz

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 207.000 euro

ŚWIADCZENIE USŁUG GEODEZYJNYCH DLA URZĘDU MIASTA

I GMINY WE WRZEŚNI W 2015 ROKU

Część 1 - dokonywanie podziałów geodezyjnych

Część 2 - wznowienia granic nieruchomości

Część 3 - wykonywanie aktualizacji map zasadniczych do celów projektowych

Część 4 - modernizacja ewidencji gruntów i budynków

 

CPV: 71.35.40.00-4; 71.35.43.00-7; 71.35.50.00-1

 

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2015 roku

 

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

a) sprawy merytoryczne:

Anna Ratajczyk - Gibowska - Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury UMiG Września tel. 061 640-40-30

b) sprawy proceduralne:

Tomasz Koralewski - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych tel. 61 640-41-51,

Monika Musielak - Referent ds. Zamówień Publicznych tel. 61 640 41 52

 

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem pod numerem 61 640-40-44 lub drogą elektroniczną przetarg@wrzesnia.pl

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.

 

Otwarcie ofert nastąpi 30 grudnia 2014 roku

w siedzibie Zamawiającego o godz. 11.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 30 grudnia 2014 roku do godz. 10:45.

 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 100 %

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r - Prawo zamówień publicznych.

 

2. Wykonawca zobowiązany będzie, zgodnie z art. 26 pkt. 2a i 2b ustawy PZP, wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, a także złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

spełnia / nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 414070-2014 w dniu 18.12.2014 r.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
Wyjaśnienia siwz [427 kB]
ikona
Zał nr 1.3 - modyfikacja [34 kB]
ikona
Ogłoszenie o zamówieniu Nr 414070-2014 [55 kB]
ikona
SIWZ - usługi geodezyjne [223 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.