BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14292320
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoła Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2015 roku

Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wrześni

im. 68-go Wrzesińskiego Pułku Piechoty

ul. Szkolna 1

62-300 Września

tel. 61 4360-164; fax. 61 43 66 685

 

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 207.000 euro:

 

Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej


Samorządowej Szkoła Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2015 roku

 

CPV: 15.10.00.00-9, 15.11.00.00-2, 15.13.00.00-8

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Termin obowiązywania umowy: do 31 grudnia 2015 roku

Termin dostaw cząstkowych: 2 dni od złożenia zamówienia

 

Uprawnioną osobą do kontaktów z Wykonawcami jest: Zbigniew Dzierżyński - Dyrektor oraz Arleta Trawińska, tel. (61) 4360-164, e-mail: ssp-1@wrzesnia.pl

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Szkolna 1, 62-300 Września, sekretariat lub pobrać plik zawierający siwz wraz załącznikami umieszczony poniżej treści ogłoszenia.

 

Otwarcie ofert nastąpi 22 grudnia 2014 roku w siedzibie

Zamawiającego - sekretariat szkoły o godz. 12.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie szkoły, do dnia 22 grudnia 2014 r. do godz. 11.45. Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

 

Kryterium oceny ofert:

CENA - 100 %

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj: posiadają polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:

409894 - 2014 z datą zamieszczenia: 15.12.2014 r.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
Ogłoszenie o zamówieniu BZP Nr 409894-2014 [52 kB]
ikona
siwz-dostawa-mięs-do-ssp1 [171 kB]
ikona
Kosztorys ofertowy - dostawa mięs do ssp 1 [11 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.