BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14273060
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2015 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 207.000 euro na:

Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów

dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2015 roku

 

CPV: 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Czas trwania zamówienia: od 2 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

 

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami są: Tomasz Koralewski - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych UMiG Września tel. 61 640-41-51, Monika Musielak - Referent ds. Zamówień Publicznych UMiG Września tel. 61 640 41 52, email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.

Wadium: 2.000 złotych

 

Otwarcie ofert nastąpi 12 grudnia 2014 roku

w siedzibie Zamawiającego sala sesyjna o godz. 11.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 12 grudnia 2014 r. do godz. 10:45.

 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 80 %

Upust od ceny dnia na dystrybutorze - 10 %

Odległość stacji paliw od Wrześni - 10%

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca posiada koncesję na obrót paliwami,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem stacji paliw na terenie miasta Wrześni (w granicach administracyjnych miasta lub poza nimi nie dalej niż 5 km) stację czynną co najmniej od 6.00 do 20.00,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawca zobowiązany będzie, zgodnie z art. 26 pkt. 2a i 2b ustawy PZP, wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, a także złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 398902-2014 w dniu 4.12.2014 r.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
Ogłoszenie o zamówieniu BZP Nr 398902-2014 [55 kB]
ikona
SIWZ zakup paliw 2015 [194 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.