BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14272493
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Zmiana terminu składania ofert, modyfikacja siwz - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym w rozumieniu

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 207.000 euro na:


Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września

w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek

pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym

i zagranicznym w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe

z dnia 23 listopada 2012 r.

 

CPV: 64.11.00.00-0, 64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Czas trwania zamówienia: od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

 

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami są: Iwona Kasprzak - Kierownik Zespołu Gospodarczego UMiG Września tel. 61 640-40-41, Tomasz Koralewski - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych UMiG Września tel. 61 640-41-51, Monika Musielak - Referent ds. Zamówień Publicznych UMiG Września tel. 61 640 41 52, email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.

 

Otwarcie ofert nastąpi 15 grudnia 2014 roku

w siedzibie Zamawiającego sala sesyjna o godz. 10.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 15 grudnia 2014 r. do godz. 09:45.

 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 90 %

Odległość placówki nadzwczo-odbiorczej

od siedziby Zamawiającego - 10%

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. posiadania wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 poz. 1529),

2) posiadania wiedzy i doświadczenia - warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że zrealizował, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych realizuje, w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jako generalny wykonawca lub podwykonawca co najmniej 2 usługi polegające na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, dla jednego podmiotu przez okres co najmniej 12 miesięcy, w tym 1 usługa o wartości brutto nie mniejszej niż 250 000,00 zł.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj. dysponują co najmniej 1 (jedną) placówką na terenie miasta Wrześni,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub/i zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 250 000 złotych.

5) nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawca zobowiązany będzie, zgodnie z art. 26 pkt. 2a i 2b ustawy PZP, wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, a także złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 398712-2014 w dniu 4.12.2014 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień

Publicznych pod numerem 405520-2014  w dniu 10.12.2014 r.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
zmiana terminu składania ofert [162 kB]
ikona
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 405520-2014 [230 kB]
ikona
Formularz ofertowy po zmianie [40 kB]
ikona
Odpowiedź na pytania (2) [2.5 MB]
ikona
Odpowiedź na pytania [1.5 MB]
ikona
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP Nr 399448-2014 [39 kB]
ikona
Ogłoszenie o zamówieniu BZP Nr 398712-2014 [60 kB]
ikona
SIWZ usługi pocztowe 2015 [270 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.