BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14292211
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 5.186.000 euro


Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji

deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku

 

Część 1 - bieżące czyszczenie i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej

Część 2 - usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej

 

CPV: 45.23.21.30-2; 90.47.00.00-2, 90.00.00.00-7

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Czas realizacji zamówienia: 31 grudnia 2015 roku

 

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

a) sprawy merytoryczne: Marek Przyjemski - Kierownik Ref. Komunalnego tel. 61 640-40-61,

b) sprawy proceduralne: Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień Publicznych tel. 61 640-41-51, Monika Musielak - Referent ds. Zamówień Publicznych tel. 61 640 41 52.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem pod numerem 61 640-40-44 lub drogą elektroniczną przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.

 

Wadium: część 1 - 1.000 złotych, część 2 - 1.500 złotych

 

Otwarcie ofert nastąpi 12 listopada 2014 roku

w siedzibie Zamawiającego o godz. 11.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 12 listopada 2014 roku do godz. 10.45.

 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 60 %

Czas przystąpienia do usunięcia awarii - 40%

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia - Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia:

a) cześć 1 - tj. roboty polegające na czyszczeniu, udrażnianiu na sieci kanalizacji deszczowej

b) cześć 2 - tj. roboty polegające na usuwaniu awarii, remontach na sieci kanalizacji deszczowej

z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

3) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia:

4.1) część 1 - bieżące czyszczenie i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej:

  • samochód wielofunkcyjny przeznaczony do udrażniania kanałów wodą pod wysokim ciśnieniem z wykorzystaniem różnego rodzaju głowic i dysz czyszczących, z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu, usuwania zanieczyszczeń i osadów ze studni kanalizacyjnych zagłębionych do 9,00 m poniżej poziomu terenu, wpustów ulicznych, usuwania wody z zalanych piwnic, itp. - 1 szt.,

  • koparko - ładowarka - 1 szt.,

  • samochód skrzyniowy lub samowyładowczy - 1 szt.,

  • niezbędne oznakowanie i sygnalizacja świetlna dla zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót;

4.2) część 2 - usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej:

  • koparko - ładowarka - 1 szt.,

  • samochód skrzyniowy lub samowyładowczy - 1 szt.,

  • samochód wielofunkcyjny przeznaczony do udrażniania kanałów wodą pod wysokim ciśnieniem z wykorzystaniem różnego rodzaju głowic i dysz czyszczących, z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu, usuwania zanieczyszczeń i osadów ze studni kanalizacyjnych zagłębionych do 9,00 m poniżej poziomu terenu, wpustów ulicznych, usuwania wody z zalanych piwnic, itp. - 1 szt.,

  • niezbędne oznakowanie i sygnalizacja świetlna dla zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót;

5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

6) udzielą na wykonane roboty budowlane gwarancji nie krótszej niż 12 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego o którym mowa w ust. 2 winno być złożone w formie oryginału.

4. Zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5. Wykonawca zobowiązany będzie, zgodnie z art. 26 pkt. 2a i 2b ustawy PZP, wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, a także złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

spełnia / nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 357938-2014 w dniu 28.10.2014 r.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
siwz konserwacja deszczówki 2015 [310 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.