BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14273132
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 207.000 euro na:


UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI

I INSTYTUCJAMI KULTURY

 

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

CZĘŚĆ II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Miasta i Gminy Września

CZĘŚĆ III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Września

CZĘŚĆ IV: Ubezpieczenie zwierząt od zdarzeń losowych, padnięcia i uboju z konieczności

 

CPV: 66510000-8, 66515100 - 4, 66515400 - 7, 66515000 - 3, 66516400 - 4, 66516000 - 0, 66516100 - 1, 66514110 - 0, 66512100 - 3, 66514100-7, 66514200-8

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

 

Czas trwania zamówienia: 24 miesiące

 

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

a) sprawy merytoryczne: Danuta Miś - Naczelnik Wydziału Księgowości tel. 61 640-40-20,

b) sprawy proceduralne: Tomasz Koralewski - kierownik Referatu Zamówień Publicznych UMiG Września (tel. 061 640-41-51), Monika Musielak - Referent ds. Zamówień Publicznych UMiG Września tel. 61 640 41 52, email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.

 

Otwarcie ofert nastąpi 7 listopada 2014 r. w siedzibie

Zamawiającego Sala sesyjna o godz. 11.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 7 listopada 2014 r. do godz. 10.45.

 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

Część I zamówienia: cena - 80 %, klauzule dodatkowe i inne postanowienia fakultatywne - 20 %

Część II zamówienia: cena - 100%

Część III zamówienia: cena - 100%

Część IV zamówienia: cena - 80 %, klauzule dodatkowe i inne postanowienia fakultatywne - 20 %

 

1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki wynikające z treści art. 22 ust. 1 tj. Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, w szczególności zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenie właściwego organu państwowego, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp;

2. Wykonawca zobowiązany będzie, zgodnie z art. 26 pkt. 2a i 2b ustawy PZP, wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, a także złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 346452-2014 w dniu 17.10.2014 roku,

ogłoszenie o zmiania ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 350550-2014 w dniu 21.10.2014 roku

oraz pod numerem 359120-2014 roku w dniu 29.10.2014 roku.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
wyjaśnienia siwz z dnia 31.10.2014 r. [5.4 MB]
ikona
Zmiana terminu składania ofert [538 kB]
ikona
siwz ubezpieczenie-majątku-i-oc-Gminy-września [4.4 MB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.