BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13911414
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-06-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA NR LIX/388/2002

UCHWAŁA Nr LIX/388/2002

RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI

z dnia  30 września 2002r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w SŁOMOWIE, dz. nr ewid. 103/4. 

            Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym

/j.t. Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 ze zamianami/ Rada Miejska we Wrześni uchwala,
co następuje:

§  1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w SŁOMOWIE dz. nr ewid. 103/4, stanowiący częściową zmianę planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Września.

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

§ 2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w SŁOMOWIE, dz. nr ewid. 103/4 obejmuje obszar o powierzchni 0,65 ha.

§ 3

1. Przedmiotem ustaleń jest:

1)      teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem M.

§ 4

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik
      do niniejszej uchwały.

 1. Następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

      1) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania

            2) nieprzekraczalne linie zabudowy.

§ 5

Ilekroć w dalszych ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały,
 2. uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej we Wrześni,
 3. rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały,
 4. przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na obszarze w obrębie linii rozgraniczających, określone symbolem,
 5. przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,
 6. przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko – należy przez
  to rozumieć przedsięwzięcia wymienione w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” – Dz. U. Nr 62 z dn. 20 czerwca 2001r.

ROZDZIAŁ 2

Przepisy szczegółowe

§ 6

1.      Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolem M.

 1. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 przeznaczenie dopuszczalne mogą stanowić usługi bytowe: handel, mała gastronomia, drobne rzemiosło. Usługi te nie mogą należeć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania
  i warunki architektoniczne:

1)      powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 40% powierzchni działki,

2)      należy przestrzegać nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 7 m
od krawędzi drogi gminnej lokalnej KDG(L)

3)       forma projektowanych budynków mieszkalnych winna być następująca:

a)      rzuty poziome z dopuszczeniem ryzalitów, ganków, werand itp.,

b)      liczba kondygnacji parter plus poddasze,

c)      dachy dwuspadowe lub wielospadowe, kryte dachówką lub materiałem imitującym dachówkę,

4)      budynki gospodarcze lub garaże nie powinny przekraczać powierzchni 50m2. Wysokość – jedna kondygnacja do okapu dachu. Usytuowanie z rysunkiem planu lub jako dobudowanie do budynków mieszkalnych. Forma dachu nawiązująca do formy dachu budynku mieszkalnego,

5)      pomieszczenia usługowe, dopuszczone zgodnie z ust. 2 należy wydzielić
w obrębie kubatury budynku mieszkalnego lub dobudować od strony bocznej lub tylnej.

 1. Istniejącą zabudowę mieszkaniową adaptuje się z możliwością modernizacji pod warunkiem zachowania przeznaczenia podstawowego o którym mowa w ust. 1.
 2. Na terenach o których mowa w ust. 1 dopuszcza się urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 7

1.      Obsługę komunikacyjną ustala się z drogi gminnej klasy lokalnej KDG(L).

 1. Wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:

- 7m od linii rozgraniczającej drogi gminnej KDG(L)

 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę obiekty kubaturowe podłączyć do wiejskiej sieci wodociągowej.
 2. Do czasu budowy oczyszczalni i kolektora odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych.
 3. Dla odprowadzenia ścieków opadowych ustala się rozwiązania indywidualne
  w postaci studni chłonnych lub odprowadzenie powierzchniowe na tereny zielone wokół zabudowań.
 4. W zakresie zaopatrzenia w ciepło preferuje się paliwa ekologiczne.
 5. Odpady komunalne i komunalno-podobne gromadzić w granicach posesji w sposób umożliwiający zorganizowany wywóz na składowisko odpadów.
 6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną teren zasilić przez przyłączenie
  do istniejącej sieci. W przypadku wzrostu zaopatrzenia na energię elektryczną zgodnie z § 6 ust. 5 jest możliwość zlokalizowania słupowej stacji transformatorowej.

ROZDZIAŁ 3

Przepisy końcowe

§ 8

Ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowych opłat o jakich mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10%.

§ 9

Traci moc Uchwała Nr XXXV/193/92 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23.10.1992r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. Nr 15 poz. 134 z dnia 27.11.1992r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Września w części sprzecznej z ustaleniami planu uchwalonymi niniejszą uchwałą.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Września.

§ 11

Uchwała w sprawie niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Zenon Cichy

Przewodniczący Rady Miejskiej

We Wrześni

/-/

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr LIX/388/2002

z dnia 30 września 2002r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej w Słomowie dz. nr ewid. 103/4 stanowiący zmianę planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Września, opracowany został zgodnie z przepisami:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001r. Nr  
   142 poz. 159),

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jedn. tekst Dz. U.  
z  1999r.  Nr 15 poz. 139 ze zm.),

- Ustawy z dni9a 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 27 kwietnia 2001r. poz. 627),

- Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy
o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 z 27 lipca 2001r. poz. 1085),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2001r. w sprawie dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (Dz. U. Nr 1 z 2002r.).

Prace nad planem rozpoczęto po podjęciu  przez Radę Miejską we Wrześni Uchwały Nr L/332/02 z dnia 01.02.2002r. określającej przedmiot i zakres ustaleń.

W dniach od 23.04.2002r. do 04.06.2002r. projekt planu udostępniony był do opinii
i uzgodnień przy uwzględnieniu ustaleń art. 18 ust. 2, pkt. 3 i 4 oraz art. 22 pkt. 1 i 2 powołanej wyżej ustawy, a w dniach od 10.06.2002r. do 01.07.2002r. wyłożony był
w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni do publicznego wglądu łącznie z  prognozą skutków wpływu ustaleń na środowisko przyrodnicze.

W okresie wyłożenia nie zgłoszono do projektu żadnego protestu ani zarzutu.

W dniu 27.09.2002r. zamieszczono w gazecie „Wiadomości  Wrzesińskie ” komunikat,
a na tablicy ogłoszeń wywieszono Obwieszczenie o terminie sesji Rady Miejskiej
we Wrześni, której przedmiotem będzie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Po uchwaleniu planu uchwała zostanie przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem,
a następnie przesłana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Zarząd Miasta i Gminy Września

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.