BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14294261
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

 

Ogłasza przetarg nieograniczony powyżej równowartości 207.000 euro na:


Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 w roku


Trasa Nr 1 do Gimnazjum Nr 2 we Wrześni, Trasa Nr 2 do Zespołu Szkół w Nowym

Folwarku, Trasa Nr 3 do Zespołu Szkół w Otocznej, Trasa Nr 4 do Zespołu Szkół

w Marzeninie, Trasa Nr 5 do SSP w Chwalibogowie, Trasa Nr 6 do SSP w Kaczanowie,

Trasa Nr 7 do SSP Nr 1 we Wrześni, Trasa Nr 8 do ZS w Nowym Folwarku

i ZS Specjalnych we Wrześni, Trasa Nr 9 do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-

Edukacyjno-Wychowawczego ARKA we Wrześni

 

CPV: 60.10.00.00-9; 60.13.00.00-0; 60.17.00.00-0

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.

Czas trwania zamówienia:

2 stycznia 2015 roku do 24 grudnia 2015 roku

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

a) sprawy merytoryczne: Jarosław Malicki - naczelnik Wydz. Oświaty, Kultury i Sportu tel. 61 640-39-00

b) sprawy proceduralne: Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień Publicznych tel. 61 640-41-51, Monika Musielak - Referent ds. Zamówień Publicznych tel. 61 640 41 52,

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem pod numerem 61 640-40-44 lub drogą elektroniczną przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.

Wadium:

Trasa nr 1 - 6.000 zł, Trasa nr 2 - 3.000 zł, Trasa nr 3 - 8.000 zł, Trasa nr 4 - 3.000 zł, Trasa nr 5 - 4.000 zł, Trasa nr 6 - 3.000 zł, Trasa nr 7 - 500 zł, Trasa nr 8 - 1.000 zł, Trasa nr 9 - 1.000 zł.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 27 listopada 2014 r. do godz. 09.45.

 

Otwarcie ofert nastąpi 27 listopada 2014 roku

w siedzibie Zamawiającego o godz. 10.00

 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 60 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

CENA - 100 %

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki ogólne i szczegółowe:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada zezwolenie (licencje) na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.);

2) posiadania wiedzy i doświadczenia - warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje zamówienia (usługi) w zakresie przewozów szkolnych (okres roku szkolnego lub rok kalendarzowy) oraz wycieczkowych:

1) dla ubiegających się o zamówienie dla tras 1-7 o wartości łącznej nie mniejszej niż 200.000 zł brutto,

2) dla ubiegających się o zamówienie dla tras 8-9 o wartości łącznej nie mniejszej niż 50.000 zł brutto.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował wymaganą ilością pojazdów o wymaganej ilości miejsc siedzących oraz odpowiednią ilością kierowców legitymujących się uprawnieniami kat. B, D, D1,

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - w dniu składania ofert Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (zawodowej) przewoźnika drogowego w zakresie prowadzonej działalności, w tym zgodne z przedmiotem zamówienia - przewóz osób tzw. ubezpieczenie transportowe,

5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r - Prawo zamówień publicznych.

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w formie oryginału.

3. Wykonawca zobowiązany będzie, zgodnie z art. 26 pkt. 2a i 2b ustawy PZP, wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, a także złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą

„spełnia / nie spełnia".


Ogłoszenie o zamówieniu przesłano w dniu 09.10.2014 roku w celu publikacji

w Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Numer referencyjny ogłoszenia 2014-133380

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Suplemencie Dziennika

Urzędowego Unii Europejskiej pod nr 2014/S 197-348211 w dniu 14.10.2014 roku.


Ogłoszenie o sporostowaniu  przesłano w dniu 21.11.2014 roku w celu publikacji

w Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Numer referencyjny ogłoszenia 2014-154760

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
Wyjaśnienia siwz 2 [1.1 MB]
ikona
Wyjaśnienia siwz [438 kB]
ikona
SIWZ - dowozy szkolne w 2015 roku [301 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.