BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14268118
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA NR LIX/387/2002

 UCHWAŁA NR LIX/387/2002

Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 30 września 2002 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów

                   zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulic Wrzosowej
                   i  Kościelnej we Wrześni

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. Z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.)  Rada Miejska we Wrześni uchwala , co następuje:

 

                                                                 § 1

Uchwala się miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulic Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni
na obszarze ochrony konserwatorskiej, stanowiący częściową zmianę planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrześni.


                                                          
      § 2

Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1 : 1000 . stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.

                                                                § 3

Przedmiotem ustaleń planu jest zmiana dotychczasowego przeznaczenia terenów
i przeznaczenia ich na tereny zabudowy mieszkalno-usługowej oraz ustalenie:

1.         linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach 
           zagospodarowania

2.         linii rozgraniczających ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami
            pomocnicze a także tereny niezbędne do wytyczenia ścieżek rowerowych

3.         tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające
            te tereny
4.         granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających
            ochronie
5.         zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające
            tereny tej infrastruktury
6.         lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz
            zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów,
            a także maksymalne wskaźniki intensywności zabudowy
7.         zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane
8.         tymczasowego sposobu zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu                                               § 4

Przedmiotem ustaleń planu są:

1.         tereny przeznaczone na drogi dojazdowe                           symbol K

2.         tereny zabudowy mieszkalno-usługowej                            symbol M/UH
3.         teren rzeki Wrześnicy                                                                    symbol W
4.         tereny parkingów                                                                             symbol P
5.         tereny przejść pieszych                                                                  symbol Kp
6.         tereny targowiska                                                                            symbol UH
7.         tereny plebani                                                                                  symbol UK
8.         tereny zieleni parkowej                                                                  symbol ZP
9.         tereny zieleni izolującej                                                                 symbol ZI

                                                                 § 5

Obowiązującymi ustaleniami planu są oznaczone na rysunku planu:

1.         symbole literowe oznaczają przeznaczenie terenu
2.         linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania
3.         linie zabudowy
4.         zasady podziału terenu na działki
5.         granice opracowania.§ 6

I Wyznacza się tereny budownictwa mieszkalno-usługowego oznaczonego symbolem M/UH. Dla 1M/UH, 2M/UH, 3M/UH, 4M/UH ustala się lokalizacje nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, bliźniaczej i szeregowej
1.         usytuowanie budynków mieszkalnych według nieprzekraczalnej linii zabudowy
2.         zakaz lokalizacji wolnostojących budynków gospodarczych przeznaczonych
           na garaże oraz na  rzemiosło, usługi i handel na frontach działek

3.         powierzchnia zabudowy dla budynków mieszkalnych nie większa niż 25%
            powierzchni działki
4.         powierzchnia zieleni nie mniej niż 35% powierzchni działki
5.         przy lokalizacji nowych budynków, modernizacji, przebudowie i rozbudowie
            istniejących w strefie ochrony konserwatorskiej konieczne jest uzgodnienie
           z konserwatorem zabytków
6.         wysokość projektowanych budynków mieszkalnych maksymalnie 2
            kondygnacje nadziemne i poddasze
7.         bryły budynków wpisane w otaczający krajobraz i dostosowane charakterem
            do lokalnej architektury
                        a- tradycyjna forma i materiały wykończeniowe
                        b- dachy strome dwu lub wielospadowe kryte dachówką lub innym
                        materiałem dachówko podobnym o spadku 220-350 
8.         ogrodzenie na frontowych granicach działek ażurowe do 1,5 m wysokości
9.         dostęp komunikacyjny z lokalnych ulic dojazdowych
10.      parkowanie na terenie posesji
11.      dopuszcza się możliwość lokalizacji w parterach budynków handlu i usług
            nieuciążliwych /np. antykwariat, galeria, cukiernia itp./
12.      dopuszcza się możliwość lokalizacji w projektowanych budynkach bram        przejazdowych umożliwiających wjazd na zaplecze działek
13.      wprowadza się obowiązek wykonania opinii o warunkach gruntowo-wodnych
            dla nowo projektowanych obiektów
14.      na terenach 6M/UH, 7M/UH, 8M/UH, 9M/UH, 10M/UH, 11M/UH zachowuje
            się istniejącą zabudowę i wprowadza się zakaz lokalizacji nowych garaży i
            budynków gospodarczych na frontach działek
15.      dla terenu 5M/UH ustala się nową zabudowę mieszkaniową jako uzupełnienie
            istniejącej pierzei ulicy z usługami i handlem w parterze budynku, architekturą i
            gabarytem dostosowaną do istniejącej zabudowy
           
II Wyznacza się teren rzeki Wrześnicy W dla, którego ustala się; 
1.         bezwzględny zakaz odprowadzania ścieków
2.         nakaz utrzymania istniejącej i wprowadzenia nowej zieleni izolującej
           i ozdobnej na obrzeżach i skarpach oraz utrzymania istniejącej zieleni


III
Wyznacza się tereny komunikacji K, dla których ustala się;
1.         lokalizację ulicy 1K szerokości 4 m, jako adaptację istniejącej jezdni
2.         lokalizację ulicy 2K szerokości 6 m w liniach rozgraniczających jako
            rozbudowę istniejącej ulicy 1K
3.         lokalizację ulicy 3K szerokości 9 m w liniach rozgraniczających będącej
            połączeniem ulic 1K i 2K z istniejącą ulicą 5K /ul. Miłosławska/
4.         lokalizację ulicy 9K szerokości 9 m w liniach rozgraniczających jako
            połączenie komunikacji 1K i 2K z 8K /ul. Kościelna/
5.         tereny komunikacji 5K, 6K ,7K 8K i 10K pozostają w niezmienionej formie
6.         zakaz lokalizacji w pasach drogowych dróg krajowych urządzeń infrastruktury
            technicznej nie związanej z funkcjonowaniem tych dróg

IV Wyznacza się tereny komunikacji pieszej Kp, dla których ustala się:
1.         lokalizację ciągu pieszego 1Kp jako adaptację z rozbudową istniejącego
            przejścia
2.         lokalizację ciągu pieszego 2Kp jako nowoprojektowane połączenie rynku z
            ulicą 1K ,2K
3.         lokalizację przejścia pieszego nad rzeką Wrześnicą 3Kp jako odbudowę
            nieistniejącego przejścia
4.         lokalizację przejścia pieszego nad rzeką Wrześnicą 4Kp jako zachowanie
            istniejącego przejścia
5.         lokalizację przejścia pieszego nad rzeką Wrześnicą 5Kp jako
            nowoprojektowane przejście

V Wyznacza się teren targowiska UH ,dla którego ustala się:
1.         zachowanie istniejącego targowiska miejskiego.

VI Wyznacza się teren istniejącej plebani UK, dla której wprowadza się modernizację
            istniejącego obiektu /wyburzenie przybudówki/.

VII Wyznacza się tereny zieleni parkowej ZP, dla których ustala się:
1.         lokalizację zieleni parkowej ozdobnej oraz izolującej
2.         pozostawienie funkcji ,, zlewni ’’i wprowadzenie funkcji rekreacyjnej /ścieżki
            spacerowe, rowerowe itp. w formie nie naruszającej podstawowej funkcji/.

VIII
Wyznacza się tereny zieleni izolującej ZI, dla których ustala się:
1.         lokalizację zieleni izolującej 1ZI / istniejącej i uzupełniającej / między
            komunikacją 1K a 2K
2.         lokalizację zieleni izolującej 2ZI / istniejącej i uzupełniającej /na skarpie rzeki
            Wrześnicy.

IX Wyznacza się teren budownictwa mieszkaniowego 1M, dla którego ustala się:
1.         Wyburzenie istniejącego budynku mieszkalnego i przeznaczenie tego terenu na
            komunikację 3K.

X
Wyznacza się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
1.         zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projektowanej rozbudowy w ulicach sieci
            wodociągowej
2.         odprowadzenie ścieków grawitacyjnie do istniejącej sieci
            kanalizacji sanitarnej
            -należy każdorazowo indywidualnie rozpatrywać włączenie ścieków z
            projektowanych posesji przy ul. Wrzosowej do istniejącego kanału sanitarnego
             A250
3.         zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanej rozbudowy istniejącej sieci
            /projektowana małogabarytowa stacja EE/.


                                                                § 7

Na obszarze określonym w § 1 traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Września uchwalony uchwałą nr V/38/94 Rady Miejskiej Września z dnia 02.12.1994r. /ogłosz. w Dz. Urz. Woj. Pozn. Nr 22, poz. 240 z dnia 08.12.1994r./.

                                                               
                                                               § 8

W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru określonego § 1 ustala się stawkę  10 % , o której mowa w art. 10 ust. 3 i art.36 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

                                                                § 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Września.


                                                                 § 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Zenon Cichy

Przewodniczący Rady Miejskiej

We Wrześni

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.