BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14250097
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA NR LVIII/384/2002

Uchwała

nr LVIII/384/2002

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 9 września 2002

w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Września.

Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r Dz. U. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz.747 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje.

§  1

Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze gminy Września, w treści określonej w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy we Wrześni.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, oraz podaje się ją do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj.: wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz wyłożenie w Biurze Rady Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

Zenon Cichy

/-/

Uzasadnienie:

Podjecie przez Radę Miejską niniejszej uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczenia

wody i odprowadzenia ścieków na obszarze gminy Września, jest wymogiem ustawowym.

Opracowany Regulamin określa prawa i obowiązki zarówno przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych jak i odbiorców usług świadczonych przez te przedsiębiorstwa.

Regulamin zawiera między innymi, minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne w zakresie, dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków jak również, określa szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług.

Ponadto Regulamin określa sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone taryfach.

W Regulaminie określa się warunki techniczne przyłączenia do sieci jak również, sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych ścieków do sieci kanalizacyjnej.

W Regulaminie znajdują się standardy obsługi odbiorców usług między innymi sposoby załatwiania reklamacji, oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków.

W związku z tym, wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały wraz z załącznikiem - Regulaminem.

Zarząd Miasta i Gminy Września

/-/

Spis  treści :

                        Rozdział I                   Postanowienia ogólne

Rozdział II                Prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa – minimalny poziom  usług

Rozdział III                Prawa i obowiązki Odbiorcy

Rozdział IV                Szczegółowe warunki oraz tryb zawierania i rozwiązywania umów

Rozdział V                  Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki ustalone w taryfach

Rozdział VI                Warunki przyłączenia do sieci

Rozdział VII               Możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Rozdział VIII             Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków 

Rozdział IX                Sposób załatwiania reklamacji i wymiana informacji

Rozdział X                  Postanowienia końcowe

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.       Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa oraz odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne”   zwane dalej Przedsiębiorstwem.

2.       Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Przedsiębiorstwa polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.

3.       Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność Przedsiębiorstwa polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

4.       Ilekroć w regulaminie niniejszym używa się określenia „ustawa”, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747).

§ 2

Odbiorcą usług, zwanym dalej Odbiorcą, w znaczeniu niniejszego Regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i (lub) zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartej umowy.

 

§ 3

 

Dostarczanie wody i (lub) odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy zawartej między Przedsiębiorstwem a Odbiorcą.

 

 

Rozdział II

Prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa – minimalny poziom usług

 

§ 4

 

1.      Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i oczyszczonych ścieków.

 

2.      Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze powinna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym w przepisach wykonawczych do ustawy.

 

§ 5

 

1.      Przedsiębiorstwo obowiązane jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

2.      Przedsiębiorstwo jest obowiązane do regularnego informowania Zarządu Miasta i Gminy   o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

§ 6

 

1.      Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zainstalowania i utrzymania u Odbiorcy wodomierza głównego za wyjątkiem wodomierza do czasowego wykorzystania oraz wodomierza sprzężonego dla celów p.poż..

2.      Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

3.      Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, oplombowanie, utrzymanie oraz legalizacja obciąża właściciela instalacji (Odbiorcę).

 

4.      W przypadku zainstalowania przez Odbiorcę urządzenia pomiarowego, Przedsiębiorstwo zobowiązuje się nieodpłatnie do dokonywania jego odczytu i rozliczeń.

 

§ 7

 

1.        Przedsiębiorstwo powinno zapewnić klientom należyty poziom obsługi.

 

2.          Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia na życzenie klienta lub z własnej inicjatywy informacji dotyczącej realizacji usług i o stosowanych taryfach.

3.        Przedsiębiorstwo powinno reagować możliwie niezwłocznie na zgłoszone reklamacje nie dłużej jednak niż 14 dni.

 

4.        Jeżeli strony nie ustaliły w umowie o zaopatrzenie w wodę i (lub) odprowadzanie ścieków inaczej, obowiązują następujące wymagania w zakresie udzielania przez Przedsiębiorstwo informacji i odpowiedzi w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług w zakresie odbioru wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków i odpowiednich parametrów dostarczanej wody:

a) 12 godzin – na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia  przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,

b) 7 dni – na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt. a,

c)14 dni – na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

 

§ 8

 

Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli sieć lub przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa bądź niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

 

§ 9

 

Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia umowy na odczyt i rozliczanie, gdy wnioskodawca nie spełni warunków określonych w art. 6 ust. 6 ustawy.

 

§ 10

 

1.      Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne jeżeli:

a)     przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,

b)     Odbiorca nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

 

c)      jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa oraz w umowie,

 

d)     został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

 

2.      Działanie Przedsiębiorstwa w warunkach określonych w ust. 1 lit. b i c nie stanowi nienależytego wykonania umowy, której realizacja zostanie podjęta po spełnieniu obowiązków lub wykonaniu świadczenia wzajemnego przez Odbiorcę. Stwierdzenie okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. d skutkuje natychmiastowym odstąpieniem od umowy przez Przedsiębiorstwo, o ile była zawarta.

 

3.  Przedsiębiorstwo ma prawo zaplombować przyłącza czasowo nie eksploatowane i nie opomiarowane.

 

§ 11

 

1.    Przedsiębiorstwo jest obowiązane do prowadzenia bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

2.      Uprawnieni przedstawiciele Przedsiębiorstwa mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług, w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci.

3.      Uniemożliwienie wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2, skutkuje wstrzymaniem świadczenia usług.

 

§ 12

 

Przedsiębiorstwo może odmówić ponownego świadczenia usług, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.

 

 

Rozdział III

Prawa i obowiązki Odbiorcy

 

§ 13

 

W przypadku dostarczenia wody o pogorszonej lub złej jakości oraz ciśnieniu uniemożliwiającym prawidłowe korzystanie z wody Odbiorca ma prawo domagać się obniżenia należności na zasadach określonych w umowie.

 

 

 

 

 

§ 14

 

Odbiorca może domagać się od Przedsiębiorstwa obniżenia należności za nie  wprowadzone do sieci kanalizacyjnej  ścieki, na podstawie udokumentowanej i zgłoszonej Przedsiębiorstwu awarii przewodów wodociągowych za wodomierzem głównym.

 

§ 15

 

Osoba zamierzająca korzystać z usług zaopatrzenia w wodę i (lub) odprowadzania ścieków powinna wystąpić z wnioskiem do Przedsiębiorstwa o zawarcie umowy.

 

 

§ 16

 

Odbiorca powinien zapewnić:

a)      prawidłowe działanie urządzenia pomiarowego i jego utrzymanie,

b)      właściwy stan techniczny studni wodomierzowej lub pomieszczenia na wodomierz i urządzenie pomiarowe w celu zabezpieczenia wodomierza i urządzenia pomiarowego przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur,

c)      zabezpieczenie wodomierza i urządzenia pomiarowego przed dostępem osób nieuprawnionych.

 

§ 17

 

1.  Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego w tym o zerwaniu plomby.

 

2.  W przypadku wystąpienia awarii na przyłączu wodociągowym lub kanalizacyjnym stanowiącym własność Odbiorcy, powinien On przystąpić do natychmiastowego usunięcia awarii, a następnie zgłosić w stanie odkrytym do odbioru technicznego w Przedsiębiorstwie. W przeciwnym przypadku Przedsiębiorstwo dokona zastępczego usunięcia awarii, a kosztami obciąży Odbiorcę.

 

§ 18

 

Odbiorca wody powinien używać ją zgodnie z celem określonym w umowie.

 

§ 19

 

1.    Odbiorca zobowiązany jest do powiadamiania Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu oraz o zmianie celu poboru wody.

 

2.    W przypadku zmiany przez Odbiorcę adresu lub siedziby i nie powiadomieniu o tym fakcie Przedsiębiorstwa, wszelkie pisma, oświadczenia, faktury itp. wysłane przez Przedsiębiorstwo pod ostatni znany adres Odbiorcy uznaje się za doręczone.

 

 

 

 

§ 20

 

Odbiorca powinien powiadomić Przedsiębiorstwo o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, w tym o jej rozbudowie.

 

§ 21

 

Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.

 

§ 22

 

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków określonego w umowie.

 

§ 23

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.