BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14084938
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA NR LVII/381/2002

Uchwała nr LVII/381/2002

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 12 lipca 2002r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w SOKOŁOWIE rej. ul. Sportowej.

            Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 1999 r. nr 15, poz. 139 ze zmianami) Rada Miejska we Wrześni uchwala
co następuje:

§  1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w SOKOŁOWIE rej. ul. Sportowej stanowiący częściową zmianę planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Września.

ROZDZIAŁ  I

Przepisy ogólne

§  2

1.     Plan, o którym mowa w § 1 obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 256/3, 256/2, 256/1 i część2. dz. nr ewid. 255 o łącznej powierzchni 0,7 ha.

3.     Przedmiotem ustaleń planu są:

1)    teren działalności gospodarczej oznaczony na rysunku planu symbolem AG

2)    teren ulicy dojazdowej oznaczony na rysunku planu symbolem KD.

§  3

1.     Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:500, stanowiący załącznik graficzny.

2.     Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)    linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania,

2)    pasy zieleni izolacyjnej.

§  4

1.     Ilekroć2.  w dalszych ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)    planie – należy przez to rozumieć2)    ustalenia planu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały,

3)    uchwale – należy przez to rozumieć4)            niniejszą uchwałę Rady Miejskiej we Wrześni,

       3)  rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:500
                stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały,

4)  przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które
      powinno przeważać na obszarze w obrębie linii rozgraniczających, określone symbo-
      lem,

5)   przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć6)    rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

7)   w przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać8)        na środowisko należy przez
to rozumieć9) , przedsięwzięcia wymienione w Ustawie z dnia 27.04.2001r. „Prawo Ochrony Środowiska” (Dz. U Nr 62 z dnia 20.06.2001r.)

ROZDZIAŁ  2

Przepisy szczegółowe

§  5

1.     Ustala się teren działalności gospodarczej oznaczony na rysunku planu symbolem AG
z podstawowym przeznaczeniem pod zakłady usługowo-produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składy, magazyny.

2.     Teren wymieniony w ust. 1 można podzielić3.      na mniejsze działki pod warunkiem wydzielenia drogi wewnętrznej umożliwiającej bezpośredni wjazd z podzielonych działek na drogę publiczną.

4.     Na terenie o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania
i warunki architektoniczne:

1)    wzdłuż wewnętrznych granic terenu należy realizować2)        pas zieleni izolacyjnej (drzewa, krzewy) zgodnie z rysunkiem planu. Dodatkowo należy wprowadzić3)  drzewa i krzewy na teren działki w celu nadania jej charakteru parkowego. W przypadku podziału terenu na mniejsze działki obowiązują pasy zieleni izolacyjnej o szerokości
3 m od granicy z sąsiadem,

4)    parkowanie samochodów pracowników i klientów należy zabezpieczyć5)     na terenie działki,

6)    należy dążyć7)           do stosowania przepuszczalnych – ażurowych nawierzchni – parkingi, place składowe w celu zmniejszenia uszczelnienia terenu,

8)    obiekty przeznaczenia podstawowego muszą spełniać9)        następujące warunki:

a)       maksymalna wysokośćb)         zabudowy od poziomu terenu do najwyższego punktu budynku do 15 m. Dopuszcza się wyższe elementy techniczne,

c)       należy unikaćd)            rozdrobnienia zabudowy poprzez maksymalne łączenie funkcji w jednym obiekcie,

e)       podpiwniczenia ograniczyćf)    do niezbędnego minimum,

10)  istniejącą zabudowę adaptuje się z możliwością modernizacji i przebudowy. Istnieje także możliwość11)      likwidacji istniejących budynków.

5.     Na terenie o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska:

1)    zakaz lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać2)         na środowisko określone w art. 51 ust. 1 pkt. 1 Prawa ochrony środowiska.

3)    ewentualna uciążliwość4)       bądź szkodliwość5)    dla środowiska wywoływana przez obiekty o których mowa w ust. 1 nie może wykraczać6)          poza teren lokalizacji działki a tym samym wywoływać7)        konieczności ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania,

8)    dla inwestycji, które potencjalnie mogą stanowić9)    zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego, należy wykonać10)  dokumentację hydrologiczną w celu określenia warunków hydrogeologicznych.

6.     Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach wymienionych w ust. 1 ustala się:

1)    usługi komercyjne,

2)    urządzenia infrastruktury technicznej.

7.     Na terenie, o którym mowa w ust. 1 nie dopuszcza się funkcji mieszkaniowej.

§  6

1.     Ustala się obsługę komunikacyjną z drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KD o szerokości w liniach rozgraniczających 9 m. Poszerzenie drogi nastąpi
o pas szerokości 4 m, kosztem działki nr ewid. 255.

§  7

1.     Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej.

2.     Ścieki odprowadzić3.       do istniejącego kolektora.

4.     Ścieki opadowe zagospodarować5.         zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

6.     W zakresie zaopatrzenia w ciepło preferuje się źródła opalania paliwami ekologicznymi.

7.     W zakresie gospodarki odpadami ustala się:

1)    odpady komunalne i komunalno-podobne gromadzić2)         w granicach posesji w sposób umożliwiający zorganizowany wywóz na składowisko odpadów,

3)    odpady klasyfikowane jako niebezpieczne, zagospodarować4)         zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

8.     Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci. W przypadku wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną, jest możliwość9.   zlokalizowania stacji transformatorowej na terenie AG.

ROZDZIAŁ  3

Przepisy końcowe

§  8

Ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowych opłat o jakich mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości  10%.

§  9

Traci moc Uchwała Nr XXXV/193/92 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27.11.1992 r.
w sprawie zatwierdzenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Września (Dz. Urz. Woj. Pozn. Nr 15 poz. 134 z dnia 27.11.1992 r.) w części sprzecznej z ustaleniami planu uchwalonymi niniejszą uchwałą.

§  10

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Września.

§  11

Uchwała w sprawie niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

Zenon Cichy

/-/


UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr LVII/381/2002

z dnia 12 lipca 2002r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w Sokołowie rej. ul. Sportowej stanowiący zmianę planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Września, opracowany został zgodnie z przepisami:

-     Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, (jedn. tekst Dz. U. z 2001r.
 Nr 142 poz. 1591),

-     Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jedn. tekst Dz. U.
z 1999r. Nr 15 poz. 139 ze zm.),

-     Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. nr  62 z 27 kwietnia 2001r. poz. 627),

-     Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 27 lipca 2001r. poz. 1085),

-     Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2001r. w sprawie dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (Dz. U. nr 1 z 2002r.).

Prace nad planem rozpoczęto po podjęciu przez Radę Miejską we Wrześni uchwały
Nr XLVI/305/01 z dnia 29.10.2001r. określającej przedmiot i zakres jego ustaleń.

W dniach od 21.02.2002r. do 09.04.2002r. projekt planu udostępniony był do opinii
i uzgodnień przy uwzględnianiu ustaleń art. 18 ust. 2, pkt. 3 i 4 oraz art. 22 pkt. 1 i 2 powołanej wyżej ustawy, a w dniach od 23.04.2002r. do 13.05.2002r. wyłożony był w Urzędzie Miasta
i Gminy we Wrześni do publicznego wglądu łącznie w prognozą skutków wpływu ustaleń
na środowisko przyrodnicze.

W okresie wyłożenia nie zgłoszono do projektu żadnego protestu ani zarzutu.

W dniu 1 lipca 2002r. zamieszczono w biuletynie Wieści z Ratusza komunikat, a na tablicy ogłoszeń wywieszono Obwieszczenie o terminie sesji Rady Miejskiej we Wrześni, której przedmiotem będzie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po uchwaleniu planu uchwała zostanie przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu wraz
z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem, a następnie przesłana
do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy Województwa Wielkopolskiego.

Zarząd Miasta i Gminy Września

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.