BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14268460
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA NR LVII /377/02

Uchwała nr LVII /377/02

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia  12 lipca 2002 r.

w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach (przedszkolach, placówkach oświatowych) prowadzonych przez gminę Września.

Na podstawie art. 42 ust. 7 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 § 1

Ustala się regulamin ustalania, rozliczania i obniżania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach ( przedszkolach, placówkach oświatowych), prowadzonych przez gminę Września stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Września.

§ 3

Traci moc Postanowienie Nr 17 Zarządu Gminy z dnia 16 kwietnia 1999r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie począwszy od roku szkolnego 2002/2003.

Załącznik

do Uchwały Rady Miejskiej Nr LVII / 377 /02 r.

z dnia 12 lipca 2002 r.

Regulamin

ustalania, rozliczania i obniżania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Września.

Rozdział I. Postanowienia wstępne

§ 1

Regulamin niniejszy zwany dalej regulaminem, określa:

1)  zasady udzielania i rozmiar zniżek oraz zasady zwalniania z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole,

2)  tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli nauczających przedmiotów w różnym wymiarze godzin.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)  szkole - rozumie się przez to przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, zespół szkół działających na terenie gminy Września.

2)  nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych w szkołach.

§ 3

Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Września.

Rozdział II Zasady udzielania zniżek i zwalniania nauczycieli pełniących funkcję kierownicze w szkole z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

§ 4

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole obniża się z tego tytułu tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę pomiędzy obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonym w następujące tabeli:

Lp.

Stanowisko

Tygodniowy wymiar pracy

1

2

3

1.

Dyrektor przedszkola czynnego 5 godz. dziennie, liczącego:

2 oddziały

3 i więcej oddziałów

20

18

2.

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz. dziennie, liczącego:

2 oddziały

3 oddziały

4-5 oddziałów

6 i więcej oddziałów

11

9

7

5

3.

Dyrektor szkoły każdego typu, liczącego:

do 3 oddziałów

4-5 oddziałów

6-11 oddziałów

12 i więcej oddziałów

Wicedyrektor szkoły o liczbie

12-16 oddziałów

16 i więcej

10

8

5

3

9

7

§ 5

1. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 4 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

2.   Ustęp 1 stosuje się odpowiednio do wicedyrektora bądź innego nauczyciela danej szkoły, któremu Zarząd Miasta i Gminy Września powierzył pełnienie obowiązków dyrektora do czasu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.

§ 6

Zarząd Miasta i Gminy może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonego w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.

§ 7

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole w szczególnie uzasadnionych wypadkach można przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym 5 godzin tygodniowo.

2.   Dyrektorowi szkoły godziny ponadwymiarowe przydziela Burmistrz Miasta i Gminy Września, a pozostałym nauczycielom na stanowiskach kierowniczych - dyrektor Szkoły.

3.   Nauczyciele, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole za zastępstwa stałe lub doraźne, za nieobecnego nauczyciela w godzinach swojej pracy nie mogą otrzymać dodatkowego wynagrodzenia.

Rozdział III. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych niektórych nauczycieli.

§ 8

1.   Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą przez nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, ustala się według następujących norm:

Lp.

Stanowisko

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin

1

2

3

1.

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach  prowadzący gimnastykę korekcyjną.

18

2.

Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi.

20

3.

Nauczyciele przedszkoli prowadzący zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci sześcioletnie, jak i dzieci innych grup wiekowych.

22

2.   Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą należy rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych, profilaktycznych i korekcyjnych.

Rozdział  V. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli nauczających przedmiotów w różnym wymiarze godzin.

§ 9

1.   Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, prowadzącego zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin, ustala się według przedmiotu dla którego wymiar ten jest korzystniejszy, jeżeli nauczyciel naucza tego przedmiotu co najmniej w połowie obowiązkowego wymiaru.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.