BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14120424
ostatnia aktualizacja BIP'u:
14-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA NR LVII /376/02

Uchwała nr LVII /376/02

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 12 lipca 2002 r.

w sprawie: Regulaminu określającego kryteria i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

Na podstawie art.49 ust. 1 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy Września oraz nagród Dyrektorów szkół i placówek dla nauczycieli, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Września.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

Zenon Cichy

/-/

Załącznik

do Uchwały Rady Miejskiej nr LVII / 376 / 02

z dnia 12 lipca 2002 r.

Regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy Września oraz nagród Dyrektorów szkół i placówek dla nauczycieli.

§ 1

Ilekroć jest mowa o:

1)  regulaminie - rozumie się przez to Regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli,

2)  szkole - rozumie się przez to każdą szkołę (przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, zespół szkół ) prowadzony przez gminę Września,

3)  nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych w szkołach.

§ 2

Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor szkoły w rocznym planie finansowym, z tym , że:

1. 80 %  kwoty pozostawia do swojej dyspozycji,

2. 20 %  kwoty przekazuje do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy.

Ustala się następujące kryteria przyznawania nagród.

§ 3

Do nagrody może być zgłoszony nauczyciel, który przepracował w szkole co najmniej rok, posiada wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej 5 z następujących kryteriów:

1)  w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

 

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich oraz regionalnych,

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, takie jak: nadanie szkole imienia, wręczenie sztandaru, dni patrona szkoły,

f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,

h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,

i)     osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,

2)  w zakresie pracy opiekuńczej:

a) zabiega o pomoc i opiekę uczniów lub wychowanków będących w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzących z rodzin ubogich lub patologicznych,

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,

c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia. Policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,

d)  organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami,

3)  w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:

a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

b)  udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycielom podejmującym pracę po raz pierwszy w zawodzie nauczyciela,

c)   współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi i pozarządowymi.

4)  w zakresie nauczyciel jako dyrektor dodatkowo:

a) prawidłowo dysponuje przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz gospodaruje mieniem,

b) przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,

c)   przestrzega przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły. Kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

d) sprawuje nadzór pedagogiczny,

e) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

f) realizuje uchwały rady szkoły oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

g) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

i) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

j) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

§ 4

1.   Wysokość nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Września wynosi max. 300 % brutto najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zwanym dalej najniższym wynagrodzeniem.

2.   Wysokość nagrody Dyrektora Szkoły wynosi max. 200 % brutto najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zwanym dalej najniższym wynagrodzeniem.

Ustala się następujący tryb przyznawania nagród.

§ 5

1.Do składania wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza są upoważnieni:

1) w stosunku do dyrektorów szkół - naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, rady pedagogiczne właściwych szkół lub zakładowe organizacje związkowe,

2)  w stosunku do pozostałych nauczycieli - dyrektorzy właściwych szkół, rady pedagogiczne właściwych szkół lub zakładowe organizacje związkowe,

2. Nagrody dyrektora szkoły, przyznaje i wypłaca dyrektor.

§ 6

Wzór wniosku o którym mowa w § 5 ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 7

1. Wnioski, o których mowa w § 5 ust. 1 składane są corocznie w terminie do 25 września w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.

2.   W przypadku określonym w § 9 ust. 3 i 4 złożenie stosownego wniosku nie jest określone terminem.

§ 8

1.   Wnioski o których mowa w § 5 ust. 1 opiniuje komisja nagród w składzie:

a)   przedstawiciel organu prowadzącego,

b)  przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miejskiej,

c)   przedstawiciel Kuratorium Oświaty,

d)  przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych.

2.   Komisja może pracować w składzie co najmniej 3 osób.

3.   Komisję, o której mowa w ust. 1 powołuje Burmistrz Miasta i Gminy we Wrześni.

4.   Komisja opiniuje wnioski w ciągu 10 dni, od terminu określonego w § 7 ust. 1.

5.   Opinia, o której mowa w ust. 4 nie ma charakteru wiążącego.

6.   Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Września po zapoznaniu się z opinią, wyrażoną przez Komisję. Od decyzji tej nie przysługuje odwołanie.

§ 9

1.   Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

2.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta i Gminy Września ( dyrektor szkoły) może ustalić inny niż określony  w ust. 1 termin przyznawania nagrody.

3.   Burmistrz może z własnej inicjatywy na piśmie przyznać nagrodę nauczycielowi, o którym mowa w § 1  pkt. 3. W tym przypadku wniosek nie podlega zaopiniowaniu.

4.   Dyrektor za zgodą Zarządu Miasta i Gminy Września może ustalić inny niż określony w ust.1 termin przyznawania nagrody.

§ 10

Sprawozdanie z wykorzystanych środków, o których mowa w § 2 pkt 1 Dyrektorzy Szkół, złożą w terminie do 30 grudnia danego roku, do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.

§ 11

Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje ponadto dyplom; odpis dyplomu umieszcza się w aktach osobowych nagrodzonego.

§ 12

Lista nagrodzonych nauczycieli przez Burmistrza Miasta i Gminy Września jest ogłaszana w „Wieściach z Ratusza”.

Załącznik do Regulaminu

WNIOSEK

o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Września

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Września

Panu/Pani .....................................................

urodzonemu/ej .................................................

(data)

...............................................................

         (wykształcenie, staż pracy w szkole lub placówce)

zatrudnionemu/ej w ............................................

     (nazwa szkoły/placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony)

...............................................................

(stanowisko)

...............................................................

(dotychczas otrzymane nagrody Burmistrza, dyrektora - rok otrzymania)

...............................................................

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.