BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14272613
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5

 

    

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 207.000 euro na

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci

wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i

tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności

Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 wraz z

pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Uzbrojenie

strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na

terenie Gminy Września"

 

CPV: 71.32.00.00-7, 71.35.50.00-1, 71.35.40.00-4, 79.93.30.00-3, 71.24.80.00-8

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Termin wykonania zamówienia: do 28.02.2015 roku

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

a) sprawy merytoryczne: Robert Stachowicz - Kierownik Ref. Inwestycyjnego tel. 61 640-40-71,

b) sprawy proceduralne: Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień Publicznych tel. 61 640-41-51, Monika Musielak - Referent ds. Zamówień Publicznych tel. 61 640 41 52,

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem pod numerem 61 640-40-44 lub drogą elektroniczną przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.

Wadium: 5.000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych)

 

Otwarcie ofert nastąpi 8 sierpnia 2014 roku

w siedzibie Zamawiającego o godz. 11.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 8 sierpnia 2014 roku do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 100 %

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia - wyrażające się opracowaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, opracowaniem min. 3 dokumentacji projektowych budowy:

a) jeden projekt sieci wodociągowej w zakresie zaprojektowanych średnic min. DN150 i więcej o długości min. 5,0 km,

b) jeden projekt sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej łącznie w zakresie zaprojektowanych średnic min. DN110 i więcej o długości min. 6,0 km.

c) dwa projekty budowlane sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w zakresie zaprojektowanych przepompowni ścieków typu tłocznia o przepustowości min Q=125÷200 m3/h.

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach:

a) projektant branży sanitarnej - posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie zawodowe w projektowaniu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, który wykonał:

i) jeden projekt budowlany sieci wodociągowej w zakresie zaprojektowanych średnic min. DN150 i więcej o długości min 5,0 km

ii) jeden projekty budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej łącznie w zakresie zaprojektowanych średnic min. DN110 i więcej o długości min 6,0 km.

iii) dwa projekty budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w zakresie zaprojektowanych przepompowni ścieków typu tłocznia o przepustowości min Q=125÷200 m3/h.

b) projektant branży elektrycznej - posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doświadczenie zawodowe w projektowaniu;

c) projektant branży konstrukcyjno - budowlanej posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz doświadczenie zawodowe w projektowaniu w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.

Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (t.j.Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów i nadające takie same uprawnienia jak określone wyżej. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

spełnia / nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 256894 -2014 w dniu 31.07.2014 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 258576-2014 w dniu 01.08.2014 r.


Dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

na lata 2007-2013 Piorytet I, Działanie 1.7 Przygotowanie terenów

inwestycyjnych

 

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
wyjaśnienia siwz (2) z dnia 06.08.2014 [608 kB]
ikona
wyjaśnienia siwz z dnia 04.08.2014 [327 kB]
ikona
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 258576-2014 [1.1 MB]
ikona
modyfikacja siwz z dnia 01.08.2014 [212 kB]
ikona
Ogłoszenie o zamówieniu Nr 256894-2014 [3.2 MB]
ikona
SIWZ - opracowanie dokumentacji projektowej sieci wod-kan [4.5 MB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.