BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14293954
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 207.000 euro na

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci

wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności

Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji

Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru

autorskiego w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych

terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie

Gminy Września"

 

CPV: 71.32.00.00-7, 71.35.50.00-1, 71.35.40.00-4, 79.93.30.00-3, 71.24.80.00-8

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Termin wykonania zamówienia: do 28.02.2015 roku

 

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

a) sprawy merytoryczne: Robert Stachowicz - Kierownik Ref. Inwestycyjnego tel. 61 640-40-71,

b) sprawy proceduralne: Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień Publicznych tel. 61 640-41-51, Monika Musielak - Referent ds. Zamówień Publicznych tel. 61 640 41 52,

 

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem pod numerem 61 640-40-44 lub drogą elektroniczną przetarg@wrzesnia.pl

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.

 

Wadium: 4.000 złotych (słownie: cztery tysiące złotych)

 

Otwarcie ofert nastąpi 8 sierpnia 2014 roku

w siedzibie Zamawiającego o godz. 10.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 8 sierpnia 2014 roku do godz. 09.45.

 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 100 %

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia - wyrażające się opracowaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, opracowaniem min. 1 dokumentacji projektowej przebudowy, modernizacji lub budowy stacji uzdatniania wody o parametrach:

a) wydajność średnia godzinowa ujęcia: min 250,0 m3/h, wydajność maksymalna godzinowa SUW: min. 500,0 m3/h,

b) projekt winien być wykonany w technologii: napowietrzanie otwarte, pompowanie międzyoperacyjne, filtracja, dezynfekcja podchlorynem sodu,

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach:

a) projektant branży sanitarnej - posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie zawodowe w projektowaniu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;

b) technolog SUW - posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Wykonał jako Technolog co najmniej jeden projekt przebudowy, modernizacji lub budowy SUW o następujących parametrach:

i) wydajność średnia godzinowa ujęcia: min 250,0 m3/h, wydajność maksymalna godzinowa SUW: min. 500,0 m3/h,

ii) projekt winien być wykonany w technologii: napowietrzanie otwarte, pompowanie międzyoperacyjne, filtracja, dezynfekcja podchlorynem sodu;

c) projektant branży elektrycznej - posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doświadczenie zawodowe w projektowaniu;

d) projektant architektury: posiadający uprawnienia w zakresie odpowiadającym uprawnieniom budowlanym w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w projektowaniu architektonicznym: wykonał jeden projekt budowlany o charakterze architektonicznym przebudowy lub budowy budynku SUW.

e) projektant branży konstrukcyjno - budowlanej posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz doświadczenie zawodowe w projektowaniu w specjalności konstrukcyjno - budowlanej: wykonał jeden projekt budowlany o charakterze konstrukcyjno - budowlanym przebudowy lub budowy budynku SUW.

Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (t.j.Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j.Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów i nadające takie same uprawnienia jak określone wyżej. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w formie oryginału.

3. Wykonawca zobowiązany będzie, zgodnie z art. 26 pkt. 2a i 2b ustawy PZP, wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, a także złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

spełnia / nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 256776-2014 w dniu 31.07.2014 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 258592-2014 w dniu 01.08.2014 r.


Dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego

Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Piorytet I, Działanie

1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych


 

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
wyjaśnienia siwz (3) z dnia 06.08.2014 [612 kB]
ikona
wyjaśnienia siwz (2) z dnia 05.08.2014 [1.1 MB]
ikona
wyjaśnienia siwz z dnia 04.08.2014  [269 kB]
ikona
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 258592-2014 [1.1 MB]
ikona
modyfikacja siwz z dnia 01.08.2014 [227 kB]
ikona
ogłoszenie o zamówieniu Nr 256776-2014  [4.1 MB]
ikona
opracowanie dokumentacji projektowej SUW [610 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.