BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14457733
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września


Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 207.000 euro


Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej


przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru

autorskiego


CPV: 71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.


Termin wykonania zamówienia: do 12 grudnia 2014 r.


Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

a) sprawy merytoryczne: Anna Walicht - Inspektor Ref. Inwestycyjnego tel. 61 640-40-74,

b) sprawy proceduralne: Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień Publicznych tel. 61 640-41-51, Monika Musielak - Referent ds. Zamówień Publicznych tel. 61 640 41 52,

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem pod numerem 61 640-40-44 lub drogą elektroniczną przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.

Wadium: 1.500 złotych (jeden tysiąc pięćset).


Otwarcie ofert nastąpi 22 lipca 2014 roku

w siedzibie Zamawiającego o godz. 10.15


Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 22 lipca 2014 roku do godz. 09.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 100 %


1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia - wyrażające się opracowaniem w okresie ostatnich trzech lat od wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, opracowaniem co najmniej dwóch dokumentacji projektowych budowy obiektów o kubaturze nie mniejszej niż 8.000 m3, w tym jednej obiekt: hali sportowej, sali gimnastycznej o kubaturze nie mniejszej niż 8.000 m3 każdy z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach:

a) projektant branży architektonicznej: osoba z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej,

b) projektant branży konstrukcyjno-budowlanej: osoba z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

c) projektant branży elektrycznej: osoba z uprawnieniami do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

d) projektant branży sanitarnej: osoba z uprawnieniami do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w formie oryginału.

3. Wykonawca zobowiązany będzie, zgodnie z art. 26 pkt. 2a i 2b ustawy PZP, wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, a także złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

spełnia / nie spełnia.


Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 223964-2014 w dniu 4.07.2014 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień

Publicznych pod numerem 149121-2014 w dniu

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
wyjaśnienia siwz (2) [184 kB]
ikona
wyjaśnienia siwz [540 kB]
ikona
siwz projekt sala gim1 [800 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.