BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14467472
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA NR LV/359/2002r

                          UCHWAŁA  Nr LV/359/2002r.

                                  Rady Miejskiej we Wrześni

                                         z dnia 29.05. 2002r.

      

                                                w sprawie

   szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta

  i gminy Września.

Na podstawie  art. 4 pkt. 1-5 i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. nr 132 poz.622, z późn.zmianami) w związku z art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz 1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

                                                               § 1

Ustala się szczegółowe zasady utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości

określone w „Regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie miasta i gminy Września” stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

                                                                § 2

Zobowiązuje się Zarząd Miasta i Gminy do przedstawiania Radzie 1 raz w roku informacji o realizacji uchwały oraz wniosków wysuniętych wskutek sprawowanej kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu.

                                                                  § 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy.

                                                                   § 4

Traci moc uchwała Nr XXXV/253/97 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20.06.1997r. w sprawie:

ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września.

                                                                    § 5

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w biuletynie

„Wieści z Ratusza”, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy oraz w sołectwach.

                                                                     § 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący rady Miejskiej we Wrześni

Zenon Cichy

/-/

Załącznik

REGULAMIN  UTRZYMANIA  PORZĄDKU I CZYSTOŚCI

NA TERENIE  MIASTA I GMINY WRZEŚNIA.

                                                              Rozdz.1

                                                 Postanowienia ogólne.

                                                                   § 1

 Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości  znajdujących się w gminie.

                                                                   § 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i

    porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz 622 ze zmianami).

2) odpadach komunalnych drobnych - należy przez to rozumieć odpady zbierane do typowych

    pojemników,

3) odpadach komunalnych wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, które

    nie mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary lub masę, w typowych pojemnikach,

4) odpadach roślinnych - należy przez to rozumieć odpady powstające na prywatnych lub publicznych

    terenach zielonych wskutek ich pielęgnacji lub uprawiania oraz odpady pochodzenia roślinnego z

    targowisk,

5) zakładzie utylizacji odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć legalnie działający obiekt

    służący prowadzeniu odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych; w szczególności

    mogą to być składowiska, kompostownie, spalarnie, sortownie, zakłady przetwarzania odpadów

    wielkogabarytowych, budowlanych, surowców wtórnych, punkty zlewne odpadów ciekłych,

6) firmie wywozowej - należy przez to rozumieć zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub

    przedsiębiorcę, w rozumieniu odpowiednich przepisów, posiadającego wydane przez burmistrza

    miasta i gminy zezwolenie na wykonywanie usług związanych z postępowaniem z odpadami

    komunalnymi lub nieczystościami ciekłymi.

   

                                                                   § 3

Regulamin obowiązuje:

1) właścicieli nieruchomości,

2) kierowników budów,

3) jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej,

4) wszystkich korzystających z terenów będących własnością gminy.

                                                                 2

                                                          Rozdz.2

Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach i terenach użytku publicznego.

                                                                   § 4

1. Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymania porządku, czystości , należytego

     stanu sanitarno - higienicznego nieruchomości oraz należytego utrzymania zieleni ( poprzez

     częste wykaszanie i odchwaszczanie).

2. Właściciele nieruchomości albo inne podmioty wskazane w ustawie mają obowiązek

    niezwłocznego oczyszczania ze śniegu i uszorstniania nawierzchni chodnika oraz usuwania błota i

    zanieczyszczeń z chodnika.

3. Obowiązek określony w ust.2 dotyczy także innych części nieruchomości służących do użytku

    publicznego.

4. Dopuszcza się możliwość spalania suchych liści i resztek roślinnych z uprawy ogródków

    w okresie od 1października do 30 kwietnia przy zachowaniu ostrożności i przestrzegania

    przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, pod warunkiem nie stwarzania uciążliwości

    dla osób trzecich.

5. Ustala się termin usuwania drzew i krzewów w okresie od 15 października do 15 marca

     (podany termin nie dotyczy drzew owocowych usuwanych z ogrodów działkowych i ogrodów

      przydomowych).

                                                                   § 5

1.Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce

   nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań w celu usunięcia lub

   o najmniej ograniczenia śliskości chodnika. Piasek użyty do tych celów należy usunąć niezwłocznie

   po ustaniu przyczyn jego zastosowania. Zakazuje się stosowania środków chemicznych

   szkodliwych dla środowiska przy usuwaniu śniegu, lodu z chodników i placów publicznych.

  Właściciele nieruchomości sprzątają, usuwają śnieg z chodników bezpośredno przyległych do

  posesji. Pozostałe chodniki, w tym te, na których dopuszczone jest parkowanie sprzątają, usuwają

   śnieg zarządcy dróg.

2. Zanieczyszczenia usuwane z chodników winny być gromadzone w pojemnikach na odpady, z

    zachowaniem postanowień § 16 ust.1.

3. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.

4. Obowiązki określone w ust.1-3 dotyczą właścicieli nieruchomości bądź innych podmiotów

    zobowiązanych do oczyszczania chodników oraz zarządców dróg.

5. Obowiązkiem  właściciela nieruchomości jest usuwanie sopli dachowych powstałych w rejonie

    chodnika położonego wzdłuż nieruchomości oraz w miejscach w których mogą znajdować się

    ludzie.

                                                                   § 6

1. Właściciele nieruchomości , na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku

    publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na śmieci i

    systematycznego ich opróżniania, w sposób niedopuszczający do ich przepełnienia.

2. Obowiązek określony w ust.1 dotyczy także zarządzającego drogą publiczną , znajdującą się na

    obszarze zabudowanym w rozumieniu przepisów ustawy z 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu

    drogowym (Dz.U. nr 98 poz.602 z późn. zm.) oraz, w odniesieniu do przystanków komunikacji

    publicznej przedsiębiorców korzystających z tych przystanków.

                                                                    3

                                                                   § 7

1. Na nieruchomościach użytku publicznego zabronione jest mycie pojazdów mechanicznych.

2. Prowadzący działalność gospodarczą  mogą myć pojazdy mechaniczne na swoim terenie po

    spełnieniu warunków określonych w odrębnych przepisach.

                                                                  Rozdz.3

            Zasady usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości.

                                                                   § 8

1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone w urządzeniach

    odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie , natomiast nieczystości

    ciekłe , nieodprowadzane do sieci kanalizacyjnej bądź przydomowej oczyszczalni ścieków, w

    zbiornikach odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych , wszczególności

    ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.z 2000r. nr 106 poz. 1126 z późn.

    zm.).

2. Odpady inne niż komunalne powstające na terenie nieruchomości  muszą być  gromadzone w

    sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych. Zasady gospodarowania takimi odpadami

    określają przepisy odrębne.

                                                                   § 9

Odpady medyczne lub weterynaryjne , powstające w związku z prowadzoną na terenie danej

nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych , nie mogą być

gromadzone w pojemnikach służących gromadzeniu odpadów komunalnych. Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają przepisy odrębne.

                                                                   § 10

1. Pojemniki na odpady komunalne drobne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno

    dla ich użytkowników jak i dla pracowników firmy wywozowej , w sposób nie powodujący

    nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

2. Pojemniki powinny być ustawiane w granicach nieruchomości  , na równej nawierzchni , w miarę

    istniejących możliwości utwardzonej , zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.

    Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w

    czystości.

3. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel

    nieruchomości.

4.Postanowienia ust.1-3 stosuje się odpowiednio do ustawiania pojemników na odpady ustawianych

   na drogach publicznych i przystankach komunikacji zbiorowej.

                                                                   § 11

Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w takim stanie sanitarnym i technicznym , aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i powodowania

zagrożeń dla zdrowia użytkowników.

                                                                    4

                                                                   § 12

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.