BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13911336
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-06-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA NR LV/358/2002

Uchwała Nr LV/358/2002

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 29 maja 2002r.

w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół w Nowym Folwarku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt  9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

1.Tworzy się z dniem 1 września 2002r. szkołę publiczną pod nazwą - Zespół Szkół, zwany dalej “szkołą”.

2.Siedziba szkoły jest w Nowym Folwarku .

3.W skład zespołu wchodzą: Samorządowa Szkoła Podstawowa w Nowym Folwarku i Gimnazjum Nr 3 w Nowym Folwarku.

§ 2.

Obwód Szkoły obejmuje wsie: Psary Polskie, Psary Małe, Psary Wielkie, Słomowo, Słomówko, Nowy Folwark, Marzelewo.

§ 3.

Nadaje się statut szkole określający organizację szkoły stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4.

1.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Września.

2.Niniejsza uchwała wraz ze statutem szkoły podlegają przesłaniu do Kuratora Oświaty

w Poznaniu.

§ 5.

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

Zenon Cichy

/-/

Uzasadnienie

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół jest zgodne z art.62 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz.329 z późniejszymi zmianami).

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez rady pedagogiczne szkoły podstawowej i gimnazjum.

Do Zespołu Szkół będą uczęszczać dzieci z obwodu Samorządowej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 3 w Nowym Folwarku.

Uchwała ta jest konsekwencją, wcześniej podjętej uchwały Rady Miejskiej Nr LI/342/2002  z dnia 28 lutego 2002 roku w sprawie: zawiadomienia o zamiarze przekształcenia Samorządowej Szkoły Podstawowej w Nowym Folwarku i Gimnazjum Nr 3 w Nowym Folwarku w Zespół Szkół z oddziałami sportowymi w Nowym Folwarku.

W budynku szkolnym znajduje się potrzebna liczba sal lekcyjnych, odpowiednio wyposażona biblioteka szkolna, sala gimnastyczna, pracownie komputerowe oraz kompleks boisk.

Budynek spełnia wszystkie warunki niezbędne do realizacji zadań szkoły.

Zarząd Miasta i Gminy

Września

Załącznik nr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S T A T U T

zespołu szkół

W NOWYM FOLWARKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


spis treści

POSTANOWIENIA ogólne............................................................................................. 3

Nazwa szkoły............................................................................................................... 3

Inne informacje o szkole........................................................................................ 3

cele i zadania szkoły............................................................................................... 3

wewnątrzszkolny system oceniania................................................................ 5

organy szkoły............................................................................................................. 6

Zasady rozwiązywania konfliktów................................................................. 9

organizacja szkoły.................................................................................................. 9

oddziały....................................................................................................................... 10

lekcje............................................................................................................................. 10

opieka nad uczniami................................................................................................ 11

biblioteka szkolna.................................................................................................. 11

arkusz organizacji szkoły.................................................................................. 11

pracownicy szkoły................................................................................................. 12

nauczyciele................................................................................................................ 12

wychowawca klasy................................................................................................ 13

pedagog szkolny...................................................................................................... 14

uczniowie..................................................................................................................... 14

ceremoniał szkolny................................................................................................ 16

postanowienia końcowe....................................................................................... 16

 

 

 

 

 

POSTANOWIENIA ogólne

1.  Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia, jest mowa o:

1)    Szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Nowym Folwarku,

2)    Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 ze zmianami),

3)    Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły,

4)    Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego, Radzie Szkoły i Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Szkole,

5)    wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu szczególnej opiece powierzono jeden z oddziałów w Szkole,

6)    organie prowadzącym Szkołę – należy rozumieć Miasto i Gminę Września,

7)    organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą – należy rozumieć Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

2.  Organem wyższego stopnia, w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego, jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

Nazwa szkoły

1.   Ustalona przez organ prowadzący nazwa Szkoły brzmi: Zespół Szkół w Nowym Folwarku, a w jego skład wchodzą: szkoła podstawowa i gimnazjum.

2.   Nazwy szkół wchodzących w skład Zespołu brzmią odpowiednio:

1)  “Zespół Szkół w Nowym Folwarku Samorządowa Szkoła Podstawowa”,

2)  “Zespół Szkół w Nowym Folwarku Gimnazjum”.

3.   Nazwa Szkoły jest używana w pełnym brzmieniu na tablicach urzędowych, stemplach i pieczęciach.

4.   Siedzibą Szkoły jest wieś Nowy Folwark, gmina Września, powiat Września, województwo wielkopolskie.

5.   Adres Szkoły: Nowy Folwark 51B; 62 – 300 Września, tel. (061)4388554.

Inne informacje o szkole

1.   Obwód Szkoły obejmuje wsie: Psary Polskie, Psary Małe, Psary Wielkie, Słomowo, Słomówko, Nowy Folwark, Marzelewo.

2.   Na pisemny wniosek rodziców dyrektor może zezwolić na uczęszczanie do Szkoły dzieci i młodzieży spoza obwodu.

3.   Szkoła zapewnia bezpłatne kształcenie dzieci i młodzieży według szkolnych planów nauczania:

1)    w sześcioletnim cyklu kształcenia w zakresie szkoły podstawowej,

2)    w trzyletnim cyklu kształcenia w zakresie gimnazjum.

4.   Szkoła może posiadać imię, które nadaje organ prowadzący na wniosek Rady Szkoły lub wspólny wniosek Rady Pedagogicznej oraz przedstawicieli rodziców i uczniów. Imię szkoły powinno być związane z kierunkiem pracy wychowawczej lub dydaktycznej szkoły.

cele i zadania szkoły

1.   Szkoła w zakresie nauczania, co stanowi jej podstawowe zadanie, zapewnia uczniom w szczególności:

1)    naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,

2)    poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,

3)    dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,

4)    rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.),

5)    rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.