BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14291732
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na budową sieci wodociągowych w Sokołowie, Bierzglinie, Gulczewie i Gulczewku oraz nad innymi inwestycjami związanymi z budowa, przebudową, remontami kanalizacji sanitarnych, deszczowych, wodociągowy

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 207.000 euro

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na budową sieci

wodociągowych w Sokołowie, Bierzglinie, Gulczewie i Gulczewku

oraz nad innymi inwestycjami związanymi z budowa, przebudową,

remontami kanalizacji sanitarnych, deszczowych, wodociągowych

w 2014 roku

 

CPV: 71.52.00.00-9, 71.70.00.00-5, 71.24.70.00-1

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Czas realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2014 roku

lub do zakończenia wszystkich robót nadzorowanej inwestycji

 

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

a) sprawy merytoryczne: Robert Stachowicz - Kierownik Ref. Inwestycyjnego tel. 61 640-40-71,

b) sprawy proceduralne: Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień Publicznych tel. 61 640-41-51, Monika Musielak - Referent ds. Zamówień Publicznych tel. 61 640 41 52,

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem pod numerem 61 640-40-44 lub drogą elektroniczną przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.

Wadium: 2.000 złotych (dwa tysiące złotych)

 

Otwarcie ofert nastąpi 23 czerwca 2014 roku

w siedzibie Zamawiającego o godz. 11.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 23 czerwca 2014 roku do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 100 %

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie: warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonywali należycie usługi polegające na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji obejmującej budowę, przebudowę, sieci kanalizacji sanitarnych, deszczowych oraz sieci wodociągowych o wartości łącznej nadzorowanych inwestycji nie mniejszej niż 2.000.000 złotych brutto (słownie: dwa miliony złotych), w tym jedna inwestycja polegająca na budowie, przebudowie sieci ciśnieniowych (wodociągowe, sanitarne i gazowe) o wartości nie mniejszej niż 500.000 złotych brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych);

3) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi, że dysponuje minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w branży sanitarnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w formie oryginału.

3. Wykonawca zobowiązany będzie, zgodnie z art. 26 pkt. 2a i 2b ustawy PZP, wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, a także złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

spełnia / nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 198926-2014 w dniu 12.06.2014 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 206412-2014 w dniu 18.06.2014 r.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
wyjaśnienia siwz [281 kB]
ikona
siwz-inspektor-wod-kan-2014 [273 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.