BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14106501
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA NR LII/350/2002

Uchwała Nr LII/350/2002

  Rady Miejskiej we Wrześni

z  dnia 25.03. 2002 r.

w sprawie: przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania                   
                  przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie       

                  nieruchomości ozn. numerem geod. 37/3, położonej w Bierzglinie.

                   

                  Na  podstawie  art.  12  ust. 1 ustawy  z dnia  7  lipca  1994r.  o zagospoda- rowaniu  przestrzennym   /Dz.U.z 1999r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268  oraz z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804/,                       Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1

Rozstrzyga się o  przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 37/3, położonej w Bierzglinie, stanowiącego częściową zmianę planu ogólnego  zagospodarowania przestrzennego gminy Września, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni Nr XXXV/193/92 z dnia 23.10.1992r. /Dz. Urz. Woj. Poz. Nr 15, poz. 134/.

§ 2

Plan, o którym mowa w § 1 obejmuje obszar przedstawiony na podkładzie geodezyjnym
w skali 1:2000, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Przedmiot  ustaleń  planu obejmuje:

1/ przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych       zasadach zagospodarowania,

2/ linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi,

    a także tereny niezbędne do wytyczenia ścieżek rowerowych,

3/ tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,

4/ zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,

5/ lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy,

6/ zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,

7/ tereny, na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczania ścieków bądź zbiorników bezodpływowych.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Miasta i Gminy  do przeprowadzenia toku formalno-prawnego określonego w art. 18 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy we Wrześni.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

we Wrześni

Zenon Cichy

/-/

UZASADNIENIE

            Nieruchomość oznacz. numerem geod. 37/3, położona w Bierzglinie stanowi własność Gminy Września. Działka ta zlokalizowana jest przy istniejącej drodze, w obrębie istniejących
i projektowanych terenów budowlanych. Przystąpienie do opracowania przedmiotowego planu jest inicjatywą własną Zarządu Miasta i Gminy Września, podjętą na posiedzeniu w dniu 9.02.2002r.

Projektodawca:

Zarząd Miasta i Gminy Września

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.